6 Contoh Surat Cuti Terbaru untuk PNS Format Word

124 

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN ANDA DINAS PENDIDIKAN

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BELAWA SLTP NEGERI 234 BELAWA

Alamat : Jl. Contohsuratku.net No. 234 Belawa

SURAT IZIN CUTI MELAHIRKAN NO : 234.5/077/SLTP/VIII/2016

Lampiran :

-Peri hal : Cuti Melahirkan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. JAMALUDDIN K

NIP. : 19751231 199101 1 001

Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina / IVa

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Contohsuratku.net

Memberikan cuti kepada :

Nama : JEFRIANI SAMAD, S.Pd.

NIP. : 19881231 201101 2 002

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata / IIIa

Jabatan : Guru IPA

Alamat : Jl. Contohsuratku.net

Dengan alasan melahirkan selama ……… hari terhitung mulai tanggal……... sampai dengan tanggal ……… dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum menjelang cuti wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.

2. Selama menjalankan cuti melahirkan, tidak berhak menerima tunjangan profesi.

3. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

Demikian surat izin ini kami buat dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, ………

Kepala Sekolah,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...