Rpp Paket c Geografi

51  33  Download (0)

Teks penuh

(1)

Paket C Paket C Tingkatan

Tingkatan : : VV Derajat

Derajat : : Mahir Mahir 11 Setara

Setara : : Kelas Kelas X X SMA/ SMA/ MAMA Mata

Mata pelajaran pelajaran : : GeografiGeografi Bobot

Bobot SKK SKK : : 11

P!G"#T$!GA! BBA! B%A&A'  P!G"#T$!GA! BBA! B%A&A' 

Progra( Progra( se(ester  se(ester 

S

SKK//KKDD BBoobboott &&MM% % MMiinngggg)) efektif  efektif  &)(lah &a( &)(lah &a(  pelajaran  pelajaran S See((eesstteerr 11 **// ++ 11 11,, --.. S See((eesstteerr ** 1//1  11 11,, --.. &&))((llaahh //00 ** ++ 11,,

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(2)
(3)

 !a(a %e(baga

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri: PKBM Pan2) Pelajar Man2iri M

Maatta a PPeellaajjaarraann : : GGeeooggrraaffii K

Keellaas s SSee((eesstteerr : : X X / / 11 3a

3akt) kt) : : 1 1 4 4 .- .- (enit(enit P

Peerrttee(())aan n kkee : : PPeerrttaa((aa M

Meettoo22ee : : TTaattaap p (())kka a 22aan n ((aann22iirrii A

A.. SSttaannddaar r KKoommppeetteennssii Me(aha(i

Me(aha(i konsep5 konsep5 pen2ekatan5 pen2ekatan5 prinsip prinsip 2an 2an aspek aspek geografigeografi B

B.. KKoommppeetteennssi i DDaassaarr

Menjelaskan konsep geografi Menjelaskan konsep geografi C

C.. IInnddiikkaattoor r PPeennccaappaaiiaann 16

16 MenjelMenjelaskan askan konsep konsep 2asar 2asar geografgeografi i hasil hasil Se(iSe(inar nar %okakar%okakar7a 7a Se(arSe(arang ang 810,,9810,,9 *6

*6 Mengi2Mengi2entifentifikasi ikasi ontoh ontoh konsekonsep 2asp 2asar ar geogrageografi befi ber2asar2asarkan rkan feno(efeno(ena geona geosfer sfer  6

6 MenjelMenjelaskan askan r)ang r)ang lingklingk)p 2a)p 2an objn objek sek st)2i t)2i geogrageografifi

D

D.. MMaatteerri Pi Pookkook dk daan Un Urraaiiaan Mn Maatteerrii Pengertian dan Batasan eogra!i Pengertian dan Batasan eogra!i

Ge

Geogograrafi fi beberarasasal l 2a2ari ri kakatata  geos geos 7an7ang g beberrarartti i b)b)((i i 2a2ann  grafein grafein  berarti  berarti (el)kiskan5 (eneritakan ata) (eng)raikan tentang b)(i 8geosfer96 #stilah geografi (el)kiskan5 (eneritakan ata) (eng)raikan tentang b)(i 8geosfer96 #stilah geografi  perta(a kali 2ike()kakan oleh

 perta(a kali 2ike()kakan olehErastot"enesErastot"enes 2engan na(a2engan na(aeograp"ica.eograp"ica.66 Beberapa batasan geografi (en)r)t para ahli antara lain :

Beberapa batasan geografi (en)r)t para ahli antara lain : 16

16 Eratost"enesEratost"enes : Geografi a2alah pen)lisan tentang b)(i6 : Geografi a2alah pen)lisan tentang b)(i6 *6

*6 E. #$ntingtonE. #$ntington : : Geografi Geografi a2alah a2alah st)2i st)2i tentang tentang ala( ala( 2an 2an pen7ebarann7a pen7ebarann7a sertaserta relasi antara lingk)ngan ala( 2engan aktifitas (an)sia6

relasi antara lingk)ngan ala( 2engan aktifitas (an)sia6 6

6 Imman$e% KantImman$e% Kant : geografi a2alah il() 7ang objek st)2in7a a2alah ben2a;ben2a5 : geografi a2alah il() 7ang objek st)2in7a a2alah ben2a;ben2a5 hal;hal ata) gejala;gejala 7ang tersebar 2ala( <ila7ah 2i per()kaan b)(i6

hal;hal ata) gejala;gejala 7ang tersebar 2ala( <ila7ah 2i per()kaan b)(i6 .6

.6 Kar% RitterKar% Ritter  : Geografi (er)pakan s)at) telaah tentang b)(i sebagai te(pat  : Geografi (er)pakan s)at) telaah tentang b)(i sebagai te(pat hi

hi2)p 2)p (a(an)sn)siaia6 6 "a"al;l;hahal l 7a7ang ng (e(enjnja2i a2i objobjek ek stst)2)2i i gegeogrografafi i a2a2alalah ah sese()()aa feno(ena 2iper()kaan b)(i 7ang berkaitan 2engan kehi2)pan (an)sia6

feno(ena 2iper()kaan b)(i 7ang berkaitan 2engan kehi2)pan (an)sia6 -6

-6 &riede&riederic" ric" Rat'e%Rat'e% : terkenal 2engan konsep %ebenstra)( 7ang artin7a <ila7ah : terkenal 2engan konsep %ebenstra)( 7ang artin7a <ila7ah geografis sebagai sarana bagi organis(e )nt)k berke(bang6

geografis sebagai sarana bagi organis(e )nt)k berke(bang6 +6

+6 BintartoBintarto : : GeGeogograrafi fi (e(er)r)papakakan n ilil() () pepengngetetahah)a)an n 7a7ang ng ((eneniitrtrakakanan55 (ener

(enerangkan angkan sifasifat;sit;sifat fat b)(i5 (enganalisb)(i5 (enganalisis is gejalgejala;gejaa;gejala la ala( ala( 2an 2an pen2)2)pen2)2)k5k5 serta (e(pelajari orak 7ang khas (engenai kehi2)pan 2an ber)saha (enari serta (e(pelajari orak 7ang khas (engenai kehi2)pan 2an ber)saha (enari f)ngsi 2ari )ns)r;)ns)r b)(i 2ala( r)ang 2an <akt)6

f)ngsi 2ari )ns)r;)ns)r b)(i 2ala( r)ang 2an <akt)6 =6

=6 SemSeminar dan Lokakainar dan Lokakar(a di r(a di SemSemaraarang ng )*+,)*+,,- ,-  geografi a2alah pengetah)angeografi a2alah pengetah)an (engenai persa(aan 2an perbe2aan gejala ala( 2an kehi2)pan 2i ()ka b)(i (engenai persa(aan 2an perbe2aan gejala ala( 2an kehi2)pan 2i ()ka b)(i serta interaksi antara (an)sia 2engan lingk)ngann7a 2ala( konteks ker)angan serta interaksi antara (an)sia 2engan lingk)ngann7a 2ala( konteks ker)angan 2an ke<ila7ahan6

(4)

R$ang Lingk$p dan /01ek St$di eogra!i R$ang Lingk$p dan /01ek St$di eogra!i

')ang lingk)p st)2i geografi sangat l)as5 7ait) (en7angk)t segala feno(ena ')ang lingk)p st)2i geografi sangat l)as5 7ait) (en7angk)t segala feno(ena ata) gejala 7ang terja2i pa2a geosfer6 Dala( analisis geografi5 feno(ena ata) gejala ata) gejala 7ang terja2i pa2a geosfer6 Dala( analisis geografi5 feno(ena ata) gejala 7ang terja2i 2i geosfer 2ilak)kan 2engan (elihat persebaran5 interaksi 2an interelasi 7ang terja2i 2i geosfer 2ilak)kan 2engan (elihat persebaran5 interaksi 2an interelasi )ns

)ns)r)r;)n;)ns)r s)r 2i 2i 2al2ala(na(n7a6 7a6 PokPokok;ok;pokopokok k r)ar)ang ng linlingk)gk)p p geogeogragrafi fi (en(en)r))r)t t 'ho'hoa2sa2s M)rphe7 810++9 2ala( b)k)kn7a The Sope of Geograph7 a2alah sebagai berik)t : M)rphe7 810++9 2ala( b)k)kn7a The Sope of Geograph7 a2alah sebagai berik)t :

 Persebaran 2an keterkaitan (an)sia 2i per()kaan b)(i serta aspek ker)anganPersebaran 2an keterkaitan (an)sia 2i per()kaan b)(i serta aspek ker)angan

2an pe(anfaatann7a bagi te(pat hi2)p (an)sia6 2an pe(anfaatann7a bagi te(pat hi2)p (an)sia6

 ")b")b)nga)ngan n titi(ba(bal l balbalik ik antantara ara (an(an)si)sia a 2en2engan gan linlingk)ngk)ngan gan fisfisik ik alaala( ( 7an7angg

(er)pakan bagian 2ari kajian keanekaraga(an <ila7ah (er)pakan bagian 2ari kajian keanekaraga(an <ila7ah

 Kerangka regional 2an analisis <ila7ah seara kh)s)s6Kerangka regional 2an analisis <ila7ah seara kh)s)s6

Sel

Selanjanj)tn)tn7a 7a )nt)nt)k )k (en(en)nj))nj)kkan kkan 2an 2an (en(enjeljelaskaskan an fenfeno(eo(ena;fna;feno(eno(enaena geos

geosfer fer 2ia2ia<al<ali i 2eng2engan an (e(engajngaj)ka)kan n enaena( ( perpertantan7aa7aan n pokpokok5 ok5 7ai7ait) t) <ha<hat5 t5 <he<here5re5 <hen5 <h75 <ho5 2an ho< 8- 3 1 "96 Pertan7aan <hat 8apa9 )nt)k (engetah)i <hen5 <h75 <ho5 2an ho< 8- 3 1 "96 Pertan7aan <hat 8apa9 )nt)k (engetah)i feno(ena ala( apa 7ang terja2i5 3here 82i(ana9 )nt)k (engetah)i te(pat 2i(ana feno(ena ala( apa 7ang terja2i5 3here 82i(ana9 )nt)k (engetah)i te(pat 2i(ana terja2in7a feno(ena ala( terseb)t5 3hen 8kapan9 )nt)k (engetah)i kepan terja2in7a terja2in7a feno(ena ala( terseb)t5 3hen 8kapan9 )nt)k (engetah)i kepan terja2in7a feno(ena ala(5 3h7 8(engapa9 )nt)k (engetah)i pen7ebab terja2in7a feno(ena feno(ena ala(5 3h7 8(engapa9 )nt)k (engetah)i pen7ebab terja2in7a feno(ena ala(5 3ho 8siapa9 )nt)k (engetah)i s)bjek ata) objek 7ang terkait 2engan feno(ena ala(5 3ho 8siapa9 )nt)k (engetah)i s)bjek ata) objek 7ang terkait 2engan feno(ena ala( 2an pertan7aan "o< 8bagai(ana9 )nt)k (engetah)i proses terja2in7a feno(ena ala( 2an pertan7aan "o< 8bagai(ana9 )nt)k (engetah)i proses terja2in7a feno(ena ala(6

ala(6 Sel

Selanjanj)tn7)tn7a a objobjek ek st)st)2i 2i geoggeografrafi i 2apa2apat t 2ib2ibe2ae2akan kan ataatas s objeobjek k (at(aterierial al 2an2an obj

objek ek forfor(al(al6 6 >bj>bjek ek (at(aterierial al a2aa2alah lah (at(ateri eri 7an7ang g (e(enja2nja2i i kajkajian ian geoggeografrafi5 i5 7ai7ait)t) lapisan b)(i ata) geosfer6 Geosfer 7ang (enja2i (ateri kajian geografi (elip)ti : lapisan b)(i ata) geosfer6 Geosfer 7ang (enja2i (ateri kajian geografi (elip)ti : at(osfer5 hi2rosfer

at(osfer5 hi2rosfer5 litosfer5 biosfer 2an antroposfer6 Se2angkan objek 5 litosfer5 biosfer 2an antroposfer6 Se2angkan objek for(al geografifor(al geografi (e

(er)r)pakpakan an aara ra papan2n2ang ang 2a2an n aara ra berberfifikikir r teterhrha2a2ap ap obobjejek k (a(ateteririal al 2a2ari ri s)s)2)t2)t geografi6 ?ara pan2ang ini 2iseb)t j)ga 2engan pen2ekatan geografi6 $nt)k lebih geografi6 ?ara pan2ang ini 2iseb)t j)ga 2engan pen2ekatan geografi6 $nt)k lebih  jelasn7a 2apat 2ilihat bagan objek st)2i geografi berik)t ini6

 jelasn7a 2apat 2ilihat bagan objek st)2i geografi berik)t ini6

E

E.. PPeennggaa%%aammaan Bn Bee%%aa11aarr 16

16 Seara Seara in2i@in2i@i2) (i2) (engi2enengi2entifitifikasi okasi ontoh kontoh konsep nsep 2asar g2asar geografeografii

OBJEK STUDI GEOGRAFI 

OBJEK STUDI GEOGRAFI 

OBJEK STUDI GEOGRAFI  OBJEK STUDI GEOGRAFI 

OBJEK MATERIAL OBJEK MATERIAL OBJEK MATERIAL OBJEK MATERIAL OBJEK FORMAL OBJEK FORMAL OBJEK FORMAL OBJEK FORMAL GEOSFER GEOSFER GEOSFER GEOSFER 1. ATMOSFER 1. ATMOSFER 8lapisan 8lapisan $2ara9$2ara9

1. ATMOSFER 1. ATMOSFER

8lapisan 8lapisan $2ara9$2ara9

2. HIDROSFER

2. HIDROSFER

8%apisan 8%apisan Air9Air9

2. HIDROSFER 2. HIDROSFER

8%apisan 8%apisan Air9Air9

3. LITOSFER

3. LITOSFER

8%apisan

8%apisan Bat)an9Bat)an9

3. LITOSFER 3. LITOSFER

8%apisan 8%apisan Bat)an9Bat)an9

4. BIOSFER

4. BIOSFER (Lapisan Flo

(Lapisan Flora an Fara an Fa!na"!na"

4. BIOSFER 4. BIOSFER

(Lapisan Flo

(Lapisan Flora an Fa!nra an Fa!na"a"

#. A$TRO%OSFER

#. A$TRO%OSFER (Lapisan

(Lapisan Man!sia"Man!sia"

#. A$TRO%OSFER #. A$TRO%OSFER

(Lapisan

(Lapisan Man!sia"Man!sia"

REGIO$

REGIO$

REGIO$ REGIO$

(5)

*6

*6 Seara kSeara kelo(pelo(pok (engaok (enga(ati fe(ati feno(ena gno(ena geosfer eosfer ber2asber2asarkan karkan konsep 2aonsep 2asarsar geografi

geografi &

&.. AA%%aat dt daan Mn Meeddiia a PPeemm00ee%%aa11aarraann 16

16 GaGa(b(barar//hahart rt geogeosfsfer er  *6

*6 %a%aptptop 2op 2an an %?%?D PD P'>'>KTKT>' >'  S)(ber

S)(ber : ; : ; S)rastopo S)rastopo "68100195"68100195 Metode  Metode Analisa Analisa Geografi.Geografi. &akarta5 &akarta5 %PS%PS ;

; !)rsi2S)(aat(a2ja5 !)rsi2S)(aat(a2ja5 8100,98100,9 Studi GeografiStudi Geografi5 5 Ban2)ng5 Ban2)ng5 Al)(niAl)(ni  ;

 ; B)k) geografi B)k) geografi lain 7ang lain 7ang rele@anrele@an 

.. SSkkeennaarriio o PPeemm00ee%%aa11aarraann

N

Noo KKeeggiiaattaan n PPeemm00ee%%aa11aarraann A%okasiA%okasi 2akt$ 2akt$ 16 16 *6 *6 6 6 Pen2ah)l)an Pen2ah)l)an Ap

Aperersesepspsi i tatan7n7a a jaja<a<ab b tetentntang ang : : 2e2efefeninisi si gegeogograrafi fi (e(en)n)r)r)tt  pe(aha(an sis<a

 pe(aha(an sis<a Kegiatan pokok  Kegiatan pokok 

--

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaranT)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

--

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaranT)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

--

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas tentang konsep 2asarMelal)i 2isk)si kelas (e(bahas tentang konsep 2asar

geografi5 r)ang lingk)p 2an objek st)2i geografi geografi5 r)ang lingk)p 2an objek st)2i geografi

--

T)tor (engarahkan 2isk)si kelas kepa2a inti (ateri5 sertaT)tor (engarahkan 2isk)si kelas kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  (elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

Pen)t)p

--

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaranMen7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

--

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

--

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasanPe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

(ateri pe(belajaran (ateri pe(belajaran - (enit - (enit - (enit - (enit - (enit - (enit 1 (enit 1 (enit 1 (enit 1 (enit 1 (enit 1 (enit #. Peni%aian #. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai 2apat ber)pa 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai 2apat ber)pa aspek kognitif (a)p)n aspek afektif6

aspek kognitif (a)p)n aspek afektif6

16

16 oor(r(at Pat Penenililaiaianan a6

(6)

 !o

 !o Aspek 7ang 2i nilaiAspek 7ang 2i nilai !ilai!ilai KeteranganKeterangan

16

16 Pe(aha(an Pe(aha(an tentang tentang 2efenisi 2efenisi geografi geografi (en)r)t (en)r)t parapara ahli

ahli *6

*6 PePe(a(ahaha(a(an n tetentntanang g r)r)anang g lilingngk)k)p p gegeogograrafifi 6

6 PePe(a(ahaha(a(an ten tentntanang og objbjek ek stst)2)2i gi geoeogrgrafafii 'ata;rata

'ata;rata

?atatan :

?atatan : 'entang nilai 'entang nilai 1 C 1 C 11  b6

 b6 Penilaian AfPenilaian Afektif ektif   !o

 !o Aspek 7ang 2i nilaiAspek 7ang 2i nilai !ilai!ilai KeteranganKeterangan 16

16 Disiplin (elaksanakan Disiplin (elaksanakan t)gast)gas *

*66 MMiinnaatt 

66 KKeetteekk))nnaan n bbeekkeerrjjaa .

.66 TTaanngggg))nng jg jaa<<aabb 'ata;rata

'ata;rata ?atatan

?atatan : 'entang : 'entang !ilai !ilai A A ; D; D A

A Sangat Sangat baik baik  B B66 BBaaiik  k   ? ?66 SSee22aanngg D D66 KK))rraanngg I.

I. Ana%isis Ana%isis #asi% #asi% Be%a1ar Be%a1ar dan dan Program Program 3indak 3indak Lan1$t Lan1$t  16

16 PrograProgra( penga7( penga7aan )nt)k 7aan )nt)k 7ang s)2ah tang s)2ah t)ntas )ntas 2engan l2engan latihaatihan soal;n soal;soalsoal *6

*6 PrograProgra( re(( re(e2ial bae2ial bagi 7ang bgi 7ang bel)( t)el)( t)ntas 2ntas 2engan penengan peng)langag)langan (aten (ateri 2anri 2an  pen)gasan6  pen)gasan6 &akarta5 1- &an)ari *1= &akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5 Mengetah)i5 M

M. . ##aaiiddaar r &&iikkrrii4 4 SS..PPdd AAnndd""iikka a K K PPaannddiiaa4 4 SS..KKoomm4 4 MMMM K

(7)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I& Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 #stilah Geografi berasal 2ari 2)a kata 7ait) geo 2an graphein5 ber2asarkan asal katan7a (aka geografi 2apat 2i2efenisikan sebagai 6 6 6 6 6 6 6

a6 T)lisan tentang b)(i  b6 #l() tentang b)(i

6 ?erita tentang b)(i 26 Peta tentang b)(i e6 Deskripsi tentang b)(i

*6 >rang 7ang perta(a kali (enge()kakan istilah geografi a2alah6 6 6 6 6 6 6 6 a6 ?la)2i)s Ptolo(e)s

 b6 ratosthenes 6 re2erih 'atEel 26 Bintarto

e6 &a(es  Preston

6 geografi a2alah pengetah)an (engenai persa(aan 2an perbe2aan gejala ala( 2an kehi2)pan 2i ()ka b)(i serta interaksi antara (an)sia 2engan lingk)ngann7a 2ala( konteks ker)angan 2an ke<ila7ahan5 2efenisi ini (er)pakan r)()san 2ari 6 6 6

a6 Bintarto  b6 ")ntington

6 Se(lok 2i Se(arang tah)n 10,, 26 ratosthenes

e6 #((an)el Kant

.6 Berik)t ini 7ang b)kan ter(as)k objek (aterial geografi a2alah6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 a6 At(osfer 

 b6 "i2rosfer  6 %itosfer  26 Stratosfer  e6 Biosfer  

-6 ang (e(be2akan geografi 2engan il() lainn7a a2alah kajian geografi selal) terkait 2engan ker)angan5 oleh karena it) r)ang a2alah (er)pakan 66 6 6 6 6 6 6

a6 >bjek (aterial geografi  b6 Prinsip geografi

6 Konsep esensial geografi 26 ?iri khas geografi

e6 >bjek for(al geografi

K$nci 16 A *6 B 6 ?

(8)

.6 D -6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a le(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an : D)a

Meto2e : Tatap ()ka 2an (an2iri A. Standar Kompetensi

Me(aha(i konsep5 pen2ekatan5 prinsip 2an aspek geografi B. Kompetensi Dasar

Menjelaskan pen2ekatan geografi C. Indikator Pencapaian

16 Menjelaskan perbe2aan (eto2e/pen2ekatan geografi

*6 Menerapkan (eto2e/pen2ekatan geografi 2ala( (engkaji feno(ena geosfer  D. Materi Pokok dan Uraian Materi

Metode Pendekatan eogra!i

Seara )()( pen2ekatan 7ang 2ig)nakan 2ala( kajian geografi ter2iri atas :

a6 Pendekatan Ker$angan : pen2ekatan 7ang (engkaji gejala geografi ber2asarkan aspek ker)angan /<ila7ah tertent)6 ang ter(as)k pen2ekatan ker)angan 7ait) : a6 Pen2ekatan Topik : kajian geografi 7ang 2i()lai

 ber2asarkan topik )ta(an7a

 b6 Pen2ekatan akti@itas (an)sia : kajian geografi 7ang 2i()lai 2ari akti@itas (an)sia6

6 Pen2ekatan 'egional : kajian geografi 7ang 2i()lai 2ari <ila7ah 7ang (e(iliki karakteristik tertent)6

 b6 Pendekatan Eko%ogi : pen2ekatan 2ala( kajian geografi 7ang (engh)b)ngkan kehi2)pan (an)sia 2engan lingk)ngan ala(n7a 8ekosiste(96

6 Pendekatan Komp%eks 5i%a(a" : pen2ekatan 2ala( kajian geografi 7ang (er)pakan gab)ngan 2ari pen2ekatan ker)angan 2an pen2ekatan ekologis6 Pen2ekatan ini bersifat ko(prehensif 2ala( (engkaji feno(ena 7ang terja2i 2i  per()kaan b)(i6

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (e(b)at ontoh aplikasi (asing;(asing pen2ekatan *6 Seara kelo(pok (enganalisis feno(ena geografi (engg)nakan berbagai

(9)

&. A%at dan Media Pem0e%a1aran 16 Ga(bar;ga(bar 8hart9 geosfer  *6 %aptop 2an %?D P'>KT>' 

S)(ber : ; S)rastopo "68100195 Metode Analisa Geografi. &akarta5 %PS ; !)rsi2S)(aat(a2ja5 8100,9 Studi Geografi5 Ban2)ng5 Al)(ni  ; B)k) geografi lain 7ang rele@an

. Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Persepsi tan7a ja<ab tentang ontoh;ontoh feno(ena geografi Kegiatan pokok 

-

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i era(ah (e(bahas tentang pen2ekatan geografi

-

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas tentang penerapan tentang

 pen2ekatan geografi 2ala( (engkaji feno(ena geosfer 

-

t)tor (engarahkan 2isk)si kelas kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

(ateri pe(belajaran - (enit - (enit - (enit 1 (enit 1 (enit - (enit - (enit 1 (enit #. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai 2apat ber)pa aspek kognitif 2an afektif6

or(at Penilaian

a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang pen2ekatan geografi *6 Pe(aha(an tentang penerapan pen2ekatan

geografi 2ala( (engkaji feno(ena geosfer  'ata;rata

(10)

?atatan : 'entang nilai 1 C 1

 b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan

.6 Tangg)ng ja<ab 'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D A Sangat baik  B6 Baik  

?6 Se2ang D6 K)rang

I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan latihan pe(eahan feno(ena geosfer 2engan pen2ekatan geografi

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 7ang bel)( t)ntas 2an pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(11)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 ?ara pan2ang 7ang 2ig)nakan geografi 2ala( (engkaji feno(ena geosfer 2iseb)t6 6 a6 Prinsip geografi

 b6 >bjek st)2i geografi 6 Konsep geografi 26 >bjek for(al geografi e6 Pen2ekatan geografi

*6 Pen2ekatan geografi 7ang lebih (enekankan pa2a persebaran 2i(ana feno(ena geosfer terja2i 2iseb)t 2engan pen2ekatan6 6 6 6 6 6 6 6

a6 Ke)angan  b6 Kelingk)ngan

6 kologi 26 Ker)angan

e6 Ko(pleks <ila7ah

6 Benana ala( ge(pa b)(i 2an ts)na(i 7ang terja2i 2ibeberapa <ila7ah 2i n)santara telah (engakibatkan ker)sakan lingk)ngan 2an korban ji<a serta ker)gian harta ben2a6 Ber2asarkan erita terseb)t 2i atas (aka pen2ekatan 7ang 2ig)nakan a2alah6 6 6

a6 Topik    b6 Ker)angan

6 kologi

26 Ko(pleks <ila7ah e6 'egional

.6 Pen2ekatan 2ala( kajian geografi 7ang bersifat ko(prehensif a2alah pen2ekatan6 6 6 a6 'egional

 b6 Ko(pleks <ila7ah 6 Kelingk)ngan 26 M)lti 2i(ensi e6 kologi

-6 3ila7ah #n2onesia 2ilal)i oleh jal)r peg)n)ngan ()2a 2an sekalig)s (er)pakan Eona t)(b)kan antar le(peng tektonik6 Beberapa <ila7ah 7ang 2ianggap paling ra<an terha2ap  benana ala( ge(pa b)(i5 ts)na(i 2an g)n)ng api antara lain a2alah sepanjang pantai barat s)(atera ()lai 2ari aeh sa(pai la(p)ng5 pantai selatan ja<a5 (al)k) 2an s)la<esi6 Deskripsi singkat ini (engga(barkan pen2ekatan 6 6 6 6 6

a6 Ker)angan  b6 kologi 6 Ko(pleks <ila7ah 26 Ko(prehensif  e6 Ke)angan K$nci 16  *6 D 6 ? .6 B -6 A

(12)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas/ Se(ester : X / *

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : Ketiga

Meto2e : Tatap ()ka 2an (an2iri

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i konsep5 pen2ekatan5 prinsip 2an aspek geografi B. Kompetensi Dasar

Menjelaskan prinsip geografi C. Indikator Pencapaian

16 Menjelaskan prinsip;prinsip geografi

*6 Men7i(p)lkan perbe2aan prinsip;prinsip geografi 6 Menerapkan prinsip geogarfi 2ala( kajian geosfer  D. Materi Pokok dan Uraian Materi

Prinsip6Prinsip dan Konsep Esensia% eogra!i

Dala( kajian geografi a2a e(pat prinsip pokok5 7ait) :

16  Persebaran : Geografi (engkaji berbagai feno(ena ala( ber2asarkan  persebarann7a 2i atas per()kaan b)(i6

*6 Interelasi  : Geografi (engkaji saling h)b)ngan antar r)ang5 antara gejala 7ang sat) 2engan gejala 7ang lainn7a6

6 Deskripsi  : Geografi (engga(barkan berbagai feno(ena ala( baik (elal)i t)lisan ata) kata;kata5 grafik5 2iagra(5 ga(bar 2an peta6

.6  Korologi   : geografi (engkaji gejala5 fakta 2an (asalah geografi 2itinja)  pen7ebarann7a5 interelasin7a5 2an interaksin7a 2ala( r)ang6

Beberapa konsep esensial geografi a2alah sebagai berik)t :

16 Konsep lokasi  : letak s)at) objek 2i atas per()kaan b)(i6 %okasi 2eba2akan atas lokasi absol)t 7ait) lokasi ber2asarkan garis lintang 2an b)j)r5 2an lokasi relatif  7ait) letak s)at) objek 2ari objek lain6

*6 Konsep Jarak  : &arak s)at) te(pat 2ari te(pat lainn7a

6 Keterjangkauan : ()2ah ti2akn7a s)at) te(pat 2ijangka) 2ari te(pat lain5 hal ini ter)ta(a sangat 2ipengar)hi oleh kon2isi sarana 2an prasarana transportasi6

.6  Aglomerasi : (er)pakan keen2er)ngan persebaran 7ang bersifat (engelo(pok  -6 Diferensiasi  : perbe2aan antar sat) <ila7ah 2engan <ila7ah lainn7a

(13)

+6 Interaksi dan interdependensi : saling h)b)ngan 2an saling ketergant)ngan antar  sat) 2engan lainn7a6

=6 Konsep Morfologi  : (engga(barkan per<)j)2an bent)k ()ka b)(i6

,6 Konsep Pola : s)s)nan bent)k ata) persebaran feno(ena 2ala( r)ang ()ka b)(i 06 Nilai Kegunaan : nilai penting s)at) objek 2ala( kehi2)pan sehari;hari

16 Keterkaitan Ruang  : 2erajat keterkaitan persebaran feno(ena 2engan feno(ena 7ang lain pa2a s)at) te(pat ata) r)ang tertent)6

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (enjelaskan prinsip geografi

*6 Seara kelo(pok (enganalisis feno(ena geosfer ber2asarkan prinsip geografi &. A%at dan Media Pem0e%a1aran

16 ?hart 8ga(bar;ga(bar9 geosfer  *6 Kliping ; kliping

S)(ber : ; S)rastopo "68100195 Metode Analisa Geografi. &akarta5 %PS ; !)rsi2S)(aat(a2ja5 8100,9 Studi Geografi5 Ban2)ng5 Al)(ni  ; B)k) geografi lain 7ang rele@an

. Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang pengertian prinsip 2eskripsi Kegiatan pokok 

-

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i era(ah (e(bahas tentang prinsip;prinsip

geografi

-

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas tentang aplikasi prinsip;

 prinsip geografi 2ala( kajian geosfer 

-

T)tor (engarahkan 2isk)si kelas kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

(ateri - (enit - (enit - (enit 1 (enit 1 (enit - (enit - (enit

(14)

#. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai (elip)ti aspek kognitif 2an afektif6

16 or(at Penilaian

a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang prinsip geografi

*6 Pe(aha(an tentang penerapan prinsip geografi 'ata;rata

?atatan : 'entang nilai 1 C 1  b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D

A F Sangat baik5 B F Baik5 ? F Se2ang5 D F K)rang I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(15)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 Berik)t ini 7ang b)kan ter(as)k ke 2ala( prinsip geografi a2alah 6666 6 a6 Persebaran

 b6 #nteraksi 6 Deskripsi 26 #nterelasi e6 Korologi

*6 Geografi (engkaji gejala5 fakta 2an (asalah geografi 2itinja) pen7ebarann7a5 interelasin7a5 2an interaksin7a 2ala( r)ang5 prinsip ini 2iseb)t6 6 6 6 6 6 6 6

a6 Persebaran  b6 #nteraksi

6 Deskripsi 26 #nterelasii e6 Korologi

6 Di kota;kota besar tanah 7ang letakn7a 2engan p)sat kota hargan7a ja)h lebih (ahal 2ari  pa2a tanah 7ang letakn7a ja)h 2ari p)sat kota6 Kon2isi terseb)t (er)pakan salah sat)  penerapan 2ari konsep 6 6

a6 %okasi  b6 &arak 

6 #nteraksi 26 Diferensiasi

e6 Keterkaitan ker)angan

.6 &ika kita pergi ke kota sering kita j)(pai a2an7a pe()ki(an 7ang (engelo(pok ber2asarkan stat)s sosial ekono(i seseorang6 "al ini (engga(barkan konsep6 6 6

a6 Morfologi  b6 Aglo(erasi

6 #nter2epen2ensi 26 %okasi

e6 Pola

-6 S)(ber2a7a ala( tersebar 2i per()kaan b)(i seara ti2ak (erata5 akibatn7a setiap 2aerah  berbe2a;be2a5 sehingga pelaksanaan pe(bang)nanp)n 2i setiap <ila7ah ti2ak sa(a6

Ga(baran terseb)t 2i atas (er)pakan konsep6 6 6 6 6 a6 Aglo(erasi  b6 Morfologi 6 Distrib)si 26 Keterkaitan ker)angan e6 Diferensiasi K$nci 16 B *6  6 B .6 B -6 

(16)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : Kee(pat

Meto2e : tatap ()ka5 t)torial 2an (an2iri

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i konsep5 pen2ekatan5 prinsip 2an aspek geografi B. Kompetensi Dasar

Men2eskripsikan aspek geografi C. Indikator Pencapaian

16 Menjelaskan perbe2aan aspek fisik 2an aspek sosial geografi

*6 Me(berikan ontoh aspek ; aspek geografi 2ala( kehi2)pan sehari;hari 6 Mengkorelasikan aspek fisik 2an aspek sosial 8(an)sia

D. Materi Pokok dan Uraian Materi Aspek eogra!i

Sejalan 2engan objek (aterial 2an objek for(al geografi5 (aka aspek kajian geografi 2apat 2ibe2akan atas :

16 Aspek &isik  : 7ait) aspek 7ang berkaitan 2engan feno(ena fisik 7ang terja2i 2i  per()kaan b)(i 2engan segala prosesn7a6

Aspek fisik ini lebih lanj)t 2apat 2ibe2akan (enja2i * (aa(5 7ait) :

a6 Aspek fisik ala(iah : 7ait) aspek fisik 7ang terbent)k ata) terja2i seara ala(iah tanpa a2an7a a(p)r tangan (an)sia6 ?ontoh : g)n)ng5 2ana)5 s)ngai5 la)t5 2ll6

 b6 Aspek fisik bentang b)2a7a : 7ait) aspek fisik 7ang terbent)k sebagai hasil a(p)r tangan (an)sia6 ?ontoh : &alan5 Ben2)ngan5 Pelab)han5 2ll6

#l() pen)njang geografi 7ang (e(pelajari tentang aspek fisik geografi antara lain : Geologi5 geo(orfologi5 hi2rologi5 oeanografi5 astrono(i5 geofisika5  pe2ologi5 kli(atologi5 2an (eteorologi6

*6 Aspek Sosia% : 7ait) aspek 7ang berkaitan 2engan segala hasil interaksi (an)sia  baik sesa(a (an)sia (a)p)n 2engan lingk)ngan ala(n7a 7ang berbent)k 

feno(ena sosial6 ?ontoh : A2at;istia2at5 konflik sosial5 kelaparan5 kera<anan sosial5 2ll6

#l() pen)njang geografi 7ang (e(pelajari tentang aspek sosial antara lain : De(ografi5 Geografi kono(i5 Geografi Sosial5 2an Geografi politik6

(17)

I%m$ Pen$n1ang eogra!i

Beberapa il() pen)njang geografi antara lain :

16 Geologi  : (e(pelajari keja2ian5 str)kt)r5 ko(posisi5 sejarah 2an proses  perke(bangan b)(i seara kesel)r)han6

*6Geomorfologi  : (e(pelajari bent)k ()ka b)(i serta proses pe(bent)kann7a 6 Meteorologi : (e(pelajari kea2aan at(osfer 8)aa9 Kli(atologi F (e(pelajari

ikli(

.6Oseanografi  : Me(pelajari tentang la)tan -6 Hidrografi  : (e(pelajari tentang perairan

+6 Astronomi  : (e(pelajari tentang ben2a;ben2a langit

=6 iogeografi : (e(pelajari tentang pen7ebaran (akhl)k hi2)p seara geografis 2i ()ka b)(i

,6 Geografi Regional  : (e(pelajari s)at) ka<asan ata) <ila7ah tertent) seara kh)s)s6

06Geofisika : #l() 7ang (engkaji sifat;sifat b)(i bagian 2ala( 2engan (eto2e teknik fisika6

16 Paleontologi : #l() tentang fosil;fosil serta bent)k;bent)k kehi2)pan 2i (asa  prasejarah6

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (enjelaskan perbe2aan aspek fisik 2an aspek sosial

*6 Seara kelo(pok (enga(ati aspek fisik 2an aspek sosial 2i lingk)ngan sekitar  &. A%at dan Media Pem0e%a1aran

*. ?hart 8ga(bar;ga(bar9 7. Kliping ; kliping

S)(ber : ; S)rastopo "68100195 Metode Analisa Geografi. &akarta5 %PS ; !)rsi2S)(aat(a2ja5 8100,9 Studi Geografi5 Ban2)ng5 Al)(ni  ; B)k) geografi lain 7ang rele@an

. Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang ontoh;ontoh aspek fisik 2an sosial Kegiatan pokok 

-

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas aspek;aspek geografi5

ontoh aspek;aspek geografi 2an korelasi antar berbagai aspek geografi

-

T)tor (engarahkan 2isk)si kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik 

- (enit

- (enit - (enit 1- (enit

(18)

6

Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

- (enit 1 (enit #. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai ber)pa aspek  kognitif 2an afektif6

or(at Penilaian

a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang aspek;aspek geografi *6 Pe(aha(an tentang penerapan aspek;aspek

geografi 'ata;rata

?atatan : 'entang nilai 1 C 1  b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D A. Sangat baik 

B. Baik  C. Se2ang D. K)rang

I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(19)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 Aspek geografi 7ang berkaitan 2engan lingk)ngan ala( 2iseb)t j)ga 2engan aspek 6666 6 a6 isik  

 b6 Sosial 6 Ala(iah

26 Bentang B)2a7a e6 !at)ral

*6 Berik)t ini a2alah ontoh 2ari aspek fisik5 Ke)ali6 6 6 6 6 6 6 6 a6 Ben2)ngan

 b6 G)n)ng 6 %a)t 26 S)ngai

e6 Gotong;ro7ong

6 Berik)t ini 7ang ter(as)k ke 2ala( aspek fisik bentang b)2a7a a2alah 666 6 a6 S)ngai

 b6 Perb)kitan 6 Persa<ahan 26 Dana) e6 'a<a;ra<a

.6 #l() 7ang (e(pelajari tentang str)kt)r 2an sejarah terbent)kn7a b)(i a2alah 6 6 6 a6 Geo(orfologi

 b6 Geologi 6 Kli(atologi 26 Pe2ologi e6 Geografi

-6 Pa2a (as7arakat 7ang (asih pri(itif orak kehi2)pan (as7arakatn7a (asih sangat 2itent)kan oleh ala(6 Paha( perke(bangan geografi 7ang (en7atakan bah<a lingk)ngan ala( sangat (enent)kan kehi2)pan (an)sia 2iseb)t6 6 6 6 6

a6 Deter(inis(e ala(  b6 Possibilis(e 6 Probabilis(e 26 Vol)ntaris(e e6 "olistik   K$nci 16 A *6  6 ? .6 B -6 A

(20)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : %i(a 2an ena(

Meto2e : Tatap ()ka5 t)torial 2an (an2iri

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i sejarah pe(bent)kan b)(i B. Kompetensi Dasar

Menjelaskan sejarah pe(bent)kan b)(i C. Indikator Pencapaian

16 Menganalisis teori terja2in7a b)(i D. Materi Pokok dan Uraian Materi

3E/RI 3ERJADIN8A BUMI

Berik)t ini 2isajikan beberapa teori ata) hipotesis terbent)kn7a b)(i 2an tata s)r7a6 a. 3eori Ka0$t

)Ne0$%a-A2a 2)a orang tokoh 7ang (enge()kakan tentang teori kab)t 8neb)la9 7ait) : *- Imman$e% Kant

#((an)el Kant (er)pakan seorang fils)f 2an #l()an &er(an6 Pa2a tah)n 1=--5 ia (e(b)at hipotesis 7ang (en7atakan bah<a tata s)r7a terbent)k oleh g)(palan kab)t 8neb)la9 7ang ter2iri atas ber(aa(;(aa( gas6 !eb)la terseb)t berpilin la(bat6 Gas;gas 7ang ber)k)ran besar (enarik gas;gas 7ang  ber)k)ran keil sehingga (e(bent)k g)(palan gas 7ang (irip 2engan

akra(6 Ketika akra( terseb)t (e(epat sebagian besar gas bera2a 2i p)sat akra(6 P)sat akra( (e(bent)k g)(palan kab)t ber(asa besar 7ang ke()2ian (enja2i (atahari6 A2ap)n gas;gas 2ibagian tepi (engala(i  pen)r)nan s)h) 2an (en7)s)t (e(bent)k planet;planet (engelilingi

(atahari6

7- Piere Simon de Lap%ace

Piere Si(on 2e %aplae seorang ahli fisika Pranis6 Pa2a tah)n 1=0+ ia (en7atakan bah<a tata s)r7a berasal 2ari kab)t panas 7ang berpilin5 7ang ke()2ian (en2ingin (engala(i pen7)s)tan 2an (e(bent)k bola gas6 Pen7)s)nan terseb)t (en7ebabkan pilinan bola gas (akin epat5 akibatn7a terja2i pe(epatan 2i ke2)a k)t)bn7a 2an (elebar 2i bagian ek)ator  (en7er)pai gelang;gelang akibat pen)(p)kan gas6 Pilinan 7ang (akin epat (en7ebabkan sebagian (asa gas 2i ek)ator (akin (enja)h 2ari bola gas ke()2ian (e(bent)k bola;bola gas 7ang lebih keil 7ang (engelilingi bola

(21)

gas a<al 2an ke()2ian (en2ingin (enja2i planet5 se2angkan bola gas a<al (enja2i (atahari6

0. 3eori P%anetesima%

Teori planetesi(al 2ike()kakan oleh ?ha(berlin 2an Mo)lton pa2a tah)n 10-6 Teori ini (en7atakan bah<a tata s)r7a berasal 2ari g)(palan kab)t 7ang  berbent)k spiral ata) pilin sehingga 2iseb)t kab)t pilin6 Di 2ala( kab)t it) ter2apat (aterial;(aterial pa2at 7ang 2iseb)t plenetesi(al6 Tiap;tiap plenetesi(al (e(p)n7ai orbit bebas sehingga bertabrakan6 Dengan a2an7a gra@itasi5 terbent)klah g)(palan;g)(palan 7ang besar 2an lebih pa(pat6 G)(palan terbesar terletak 2itengah sehingga (enja2i p)sat pere2aran 7ang 2iseb)t (atahari5 a2ap)n g)(palan lainn7a (enja2i planet;planet 7ang seara bersa(a; sa(a bere@ol)si terha2ap (atahari6

c. 3eori Pasang S$r$t

Teori pasang s)r)t perta(a kali 2ike()kakan oleh B)ffon 81== C 1=,,96 #a (en7atakan bah<a tata s)r7a berasal 2ari a2an7a (ateri (atahari 7ang terle(par  akibat bert)(b)kan 2engan seb)ah ko(et6 Teori ini ke()2ian 2iperbaiki oleh Sir  &a(es &eans 2an "arol2 &effre7s tah)n 10106 #a (en7atakan bah<a tata s)r7a terbent)k oleh efek pasang gas;gas pa2a (atahari 7ang 2isebabkan oleh ga7a gra@itasi seb)ah bintang besar 7ang (elintasi (atahari6 Gas;gas panas terseb)t ke()2ian terlepas 2ari (atahari 2an ()lai (engelilingi (atahari6 Selanj)tn7a gas;gas panas seara perlahan (en2ingin 2an (e(bent)k lapisan keras 2i sekelilingn7a sehingga (enja2i planet 2an satelit6

d. 3eori A5an De0$ )Proto

P%anet-Teori Proto Planet perta(a kali 2ike()kakan oleh seorang ahli astrono(i &er(an 7ait) ?arl @on <eiEsaeker tah)n 10.6 Ke()2ian 2ise(p)rnakan oleh Gerar2 P K)iper tah)n 10-6 Teori ini (en7atakan bah<a tata s)r7a terbent)k oleh g)(palan a<an gas 2an 2eb) 7ang j)(lahn7a sangat ban7ak6 Salah sat) g)(palan (engala(i pe(apatan 2an (enarik partikel;partikel 2eb) (e(bent)k   bola 7ang ke()2ian berpilin5 sehingga g)(palan bola (enja2i pipih (en7er)pai

akra(6 Bagian tengahn7a berpilin lebih la(bat 2ari pa2a bagian tepi6 Partikel 2ibagian tengah saling (enekan sehingga (eni(b)lkan panas 2an aha7a 7ang ke()2ian (enja2i (atahari6 Se2angkan partikel 2ibagian tepi berpilin lebih epat sehingga g)(palan a<an gas 2an 2eb) terpeah;peah (enja2i g)(palan 7ang lebih keil 7ang ke()2ian (e(bek) (enja2i bahan planet 2an satelitn7a6 Bahan  planet terseb)t 2iseb)t protoplanet6

e. 3eori Bintang Kem0ar

Teori ini 2ike()kakan oleh ahli astrono(i #nggris '6A6 %7ttleton tah)n 10;an6 Teorin7a (en7atakan bah<a galaksi kita berisi ban7ak ko(binasi bintang ke(bar6 Matahari (e(iliki seb)ah bintang sebagai ke(barann7a6 Bintang ke(baran ini ke()2ian (ele2ak (enja2i )ns)r;)ns)r gas 2an terperangkap oleh ga7a gra@itasi (atahari6 A<an gas terseb)t ke()2ian (en2ingin 2an (enja2i  planet 2an satelit;satelitn7a 7ang (engelilingi (atahari (e(bent)k tata s)r7a6

(22)

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (enjelaskan teori terja2in7a b)(i &. A%at dan Media Pem0e%a1aran

16 Peta geologi 2)nia *6 Peta r)pa b)(i

6 %aptop 2an %?D P'>KT>' 

S)(ber : ; Katili &6A6 2an P6 Mark 810=.9  geologi, &akarta: Departe(en $r)san 'esearh !asional6

; B)k) geografi lain 7ang rele@an . Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang bent)k b)(i Kegiatan pokok 

-

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i 2isk)si kelo(pok (e(bahas hipotesis sejarah

terbent)kn7a b)(i

-

t)tor (engarahkan 2isk)si kelas kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

(ateri - (enit - (enit - (enit 1- (enit - (enit - (enit #. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai ber)pa aspek  kognitif 2an afektif6

or(at Penilaian

a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang hipotesis terbent)kn7a b)(i *6 Pe(aha(an tentang perbe2aan antar teori

terbent)kn7a b)(i

6 Pe(aha(an tentang tokoh;tokoh teori terbent)kn7a b)(i

'ata;rata

(23)

 b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D A F Sangat baik5 B F Baik5 ? F Se2ang5  F K)rang

I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(24)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 Teori 7ang (en7atakan bah<a tata s)r7a berasal 2ari kab)t panas 7ang berpilin a2alah teori666 a6 A<an Deb)  b6 Planetesi(al 6 Pasang S)r)t 26 !eb)la e6 Bintang Ke(bar 

*6 Teori Planetesi(al 2ike()kakan oleh H a6 ?arl Von 3eiEker 

 b6 #((an)el Kant

6 ?ha(berlin 2an Mo)lton 26 Piere Si(on 2e %aplae e6 '6A6 %7ttlet7on

6 Men)r)t teori !eb)la5 akibat rotasi (assa 7ang se(akin tinggii (engakibatkan a2a (ateri 7ang terle(par kel)ar6 Materi 7ang terle(par ini akhirn7a (enja2i H

a6 Matahari  b6 Planet

6 Galaksi 26 Bintang e6 B)lan

.6 Seorang ahli astrono(i #nggris 'A6 %7ttleton (enge()kakan pen2apatn7a bah<a H

A6 Tata s)r7a berasal 2ari g)(palan kab)t 7ang berbent)k spiral ata) pilin B6 Tata s)r7a terbent)k oleh efek pasang gas;gas pa2a (atahari

?6 Tata s)r7a berasal 2ari le2akan bintang ke(baran (atahari

D6 Tata s)r7a terbent)k oleh g)(palan a<an gas 2an 2eb) 7ang j)(lahn7a sangat  ban7ak5 ke()2ian (engala(i pe(a(patan 2an (enarik partikel;partikel 2eb)

2an (e(bent)k bola

6 Tata s)r7a terbent)k oleh g)(palan kab)t 7ang ter2iri atas ber(a(;(aa( gas 7ang berpilin la(bat sehingga (e(bent)k akra( gas t)nggal

-6 G)(palan a<an gas 2an 2eb) 2ala( teori a<an 2eb) 2iseb)t 2engan6666 6 a6 Proto Planet  b6 Bakal Planet 6 A<an Planet 26 Meteor  e6 Ko(et K$nci  16 D *6 ? 6 B .6 ? -6 A

(25)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : T)j)h 2an Delapan

Meto2e : Tatap ()ka 2an (an2iri

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i sejarah pe(bent)kan b)(i B. Kompetensi Dasar

Men2eskripsikan tata s)r7a 2an jaga2 ra7a C. Indikator Pencapaian

Mengi2entifikasi karakteristik perlapisan b)(i D. Materi Pokok dan Uraian Materi

Karakteristik Per%apisan B$mi

Seara str)kt)r lapisan b)(i 2ibagi (enja2i  lapisan )ta(a5 7ait) kerak b)(i 8r)sh95 seli()t 8(antle95 2an inti 8ore96 $nt)k lebih jelasn7a 2apat 2i)raikan sebagai berik)t :

a. Kerak B$mi

)Cr$st-Mer)pakan lapisan k)lit b)(i bagian l)ar/per()kaan b)(i5 ketebalann7a (enapai = K(5 na()n ketebalann7a ti2ak sa(a 2i se()a te(pat6 Seara )()( 2i atas ben)a/2aratan lebih tebal 2iban2ingkan 2i ba<ah 2asar la)t6 Pa2a lapisan ini 2apat 2ibe2akan atas lapisan granitis 2an lapisan basaltis6 %apisan granitis terletak pa2a bagian paling atas 2engan ketebalan antara 1 C 1- k(5 2an sebagian  besar ters)s)n atas bat)an;bat)an granit6 %apisan basaltis terletak 2iba<ah lapisan

granitis 7ang sebagian besar ters)s)n atas bat)an basalt6 S)h) 2ibagian ba<ah kerak b)(i (enapai 161o ?6

(26)

0. Se%im$t

)Mant%e-Mer)pakan lapisan 7ang letakn7a 2i ba<ah lapisan kerak b)(i6 Tebal lapisan ini (enapai *60 k( 2an (er)pakan lapisan bat)an pa2at6 Di ba<ah lapisan ini s)h)n7a (enapai 6o ?6

c. Inti B$mi

)core-Mer)pakan lapisan paling 2ala( 2ari str)kt)r b)(i6 %apisan ini 2ibe2akan atas inti l)ar 2an inti 2ala(6 #nti l)ar tebaln7a sekitar *6 k( 2an ter2iri atas besi air 7ang s)h)n7a (enapai *6*o ?6 #nti 2ala( (er)pakan p)sat b)(i

 berbent)k bola 2engan 2ia(eter sekitar *6= k(5 7ang ter2iri 2ari nikel 2an besi 7ang s)h)n7a (enapai .6-o ? pa2a lapisan ini 2i2)ga ber<)j)2 pa2at6

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (enjelaskan karakteristik perlapisan b)(i &. A%at dan Media Pem0e%a1aran

*. Kliping C kliping 7. ?D Peta lagit

S)(ber : ; Tan)2i2jaja5 Ma()r Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa $nt)k Sekolah Menengah $()(8100-95 Dep2ikb)25 &akarta6

-

B)k) geografi lain 7ang rele@an

. Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang <)j)2 p)sat b)(i Kegiatan pokok 

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas tentang karakteristik 

 perlapisan b)(i

-

T)tor (engarahkan 2isk)si kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

- (enit

 - (enit 1- (enit 1 (enit

(27)

#. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai 2apat ber)pa aspek kognitif 2an afektif6

16 or(at Penilaian

a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang perlapisan k)lit b)(i *6 Pe(aha(an tentang pena(pang k)lit b)(i

'ata;rata

?atatan : 'entang nilai 1 C 1  b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D A. Sangat baik  B. Baik 

C. Se2ang D. K)rang

I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(28)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 %apisan k)lit b)(i paling atas 7ang keras 2an (enja2i te(pat kehi2)pan organis(e hi2)p 2iseb)t 666 a6 Kerak b)(i  b6 Mantel 6 #nti b)(i 26 Granitis e6 Basaltis

*6 %apisan sel)b)ng b)(i 2iseb)t j)ga 2engan istilah H a6 Mantel

 b6 ?r)st 6 Bar7sfer  26 SiAl e6 SiMa

6 Kan2)ngan )ns)r )ta(a 2i 2ala( lapisan inti b)(i a2alah H a6 SiAl

 b6 SiMa 6 !ie 26 !a?l e6 "?l

.6 %apisan kerak b)(i 2apat 2ibe2akan atas H a6 Kerak l)ar 2an kerak 2ala(

 b6 Kerak inti 2an (antel

6 Kerak ben)a 2an kerak sa()2era 26 Kerak l)ar 2an (antel

e6 Kerak Magnesi)( 2an Al)(ini)(

-6 &ika kita b)at pena(pang (elintang lapisan b)(i5 (aka akan kita te()kan )r)tan lapisan  b)(i 2ari l)ar hingga ke p)sat b)(i sebagai berik)t6666

a6 ?ore5 (antle5 r)st  b6 ?r)st5 ore5 (antle 6 Mantle5 r)st5 ore 26 Mantle5 ore5 r)st e6 ?r)st5 (antle5 ore K$nci  16 A *6 A 6 ? .6 ? -6 

(29)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : * 4 .- (enit

Perte()an ke : Se(bilan 2an Sep)l)h

Meto2e : Tatap ()ka5 t)torial 2an (an2iri

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i sejarah pe(bent)kan b)(i B. Kompetensi Dasar

Menjelaskan sejarah pe(bent)kan b)(i C. Indikator Pencapaian

Menganalisis teori le(peng tektonik 2an kaitann7a 2engan persebaran g)n)ng api 2an ge(pa b)(i

D. Materi Pokok dan Uraian Materi

Perkem0angan Bent$k Perm$kaan B$mi

Sering kita 2engar 2an bahkan kita rasakan sen2iri a2an7a feno(ena ala( 7ang berh)b)ngan 2engan pergerakan ()ka b)(i5 seperti ge(pa b)(i5 tanah longsor5 2an pen)r)nan per()kaan tanah6 "al ini (en)nj)kkan bah<a per()kaan  b)(i kita ini bersifat labil6 Terja2in7a feno(ena terseb)t j)ga akibat a2an7a akti@itas tenaga en2ogen 2an tenaga eksogen6 Seh)b)ngan 2engan a2an7a gerakan lapisan k)lit b)(i terseb)t ban7ak ahli 7ang (enge()kakan teorin7a antara lain sebagai  berik)t :

a. 3eori Kontraksi )!ontra"tion

#$eor%-Dike()kakan oleh &a(es Dana 2i AS tah)n 1,.= 2an lie 2e Ba)(ant 2i ropa tah)n 1,-*6 Mereka berpen2apat bah<a kerak b)(i (engala(i penger)tan karena terja2in7a pen2inginan 2i bagian 2ala( b)(i akibat kon2)ksi panas6 Penger)tan;penger)tan it) (engakibatkan b)(i (enja2i ti2ak rata6

Teori ini (en2apat kritikan sebab b)(i ti2ak akan ()ngkin (engala(i  pen)r)nan s)h) seara 2rastis karena 2i 2ala(n7a ban7ak )ns)r ra2ioaktif 7ang selal) (elepaskan panas5 serta a2an7a reaksi ki(ia antar (ineral serta pergeseran k)lit b)(i 7ang (engakibatkan panas6

0. 3eori La$rasia6ond5ana

Dike()kakan oleh 2)ar2 I)ess 81,,.9 2an rank B6 Ta7lor 81019 bah<a pa2a ()lan7a tersapat 2)a ben)a 2i ke2)a k)t)b b)(i 7ait) %a)rentia 8la)rasia9 2an Gon2<ana6 Ke2)a ben)a it) ke()2ian bergerak seara perlahan ke araheJ)ator  sehingga terpeah;peah 2an (e(bent)k ben)a seperti sekarang ini6 A(erika

(30)

Selatan5 Afrika 2an A)stralia 2ah)l) (en7at) 2ala( Gon<ana 2an ben)a lain7a (en7at) 2engan %a)rasia6

c. 3eori Ap$ngan Ben$a )Continenta% Dri!t

3"eor(-Dike()kakan oleh Alfre2 %othar 3egner tah)n 101*6 Men)r)t 3egner 2i  per()kaan b)(i pa2a a<aln7a han7a ter2apat seb)ah ben)a besar 7ait) Pengea 8bahasa 7)nani berarti kesel)r)han b)(i9 serta seb)ah sa()2era 7ait) Panthalasa6 Ben)a terseb)t ke()2ian bergeser seara perlahan ke arah eJ)ator 2an barat (enapai posisi seperti sekarang6 Teori ini 2iperk)at 2engan a2an7a kesa(aan garis pantai antara A(eria Selatan 2an Afrika serta kesa(aan lapisan bat)an 2an fosil;fosil pa2a lapisan ke2)a 2aerah terseb)t6

Gerakan ben)a 2isebabkan oleh a2an7a rotasi b)(i 7ang (enghasilkan ga7a sentrif)gal sehingga gerakan en2er)ng ke arah eJ)ator 2an a2an7a ga7a tarik  (enarik antara b)(i 2an b)lan (enghasilkan gerak ke arah barat6

d. 3eori Kon9eksi

Teori ini (enge()kakan bah<a terja2i aliran kon@eksi ke arah @ertikal 2i 2ala( lapisan astenosfer 7ang agak kental6 Aliran terseb)t berpengar)h sa(pai ke kerak   b)(i 7ang a2a 2i atasn7a 6 Aliran kon@eksi 7ang (era(bat ke 2ala( kerak b)(i

(en7ebabkan bat)an kerak b)(i (enja2i l)nak5 sehingga akibat gerak aliran 2ari 2ala( per()kaan b)(i (enja2i ti2ak rata6 Pengik)t Teori ini a2alah "arr7 "6 "ess 2ari Prinenton $ni@ersit76

e. 3eori Pergeseran Dasar La$t

Dike()kakan oleh 'obert DiesE5 seorang ahli geologi 2asar la)t AS 7ang (enge(bangkan teori kon@eksi6 #a beranggapan bah<a akibat pergeseran 2asar  la)t (en7ebabkan terja2in7a per)bahan bent)k b)(i b)(i6 "asil penelitiann7a (e(b)tikan bah<a terja2in7a pergeseran 2asar la)t 2ari arah p)ngg)ng 2asar la)t ke ke2)a sisin7a6

!. 3eori Lempeng 3ektonik 

Dike()kakan oleh ahli geofisika #nggris M6 KenEie 2an 'obert Parker6 Kerak   b)(i 2an litosfer 7ang (engap)ng 2i atas astenosfer 2ianggap sat) le(peng 7ang

saling berh)b)ngan6 Aliran kon@eksi kel)ar 2ari p)ngg)ng la)t (en7ebar ke ke2)a sisin7a5 se2angkan 2i bagian lain akan (as)k ke(bali ke lapisan 2ala(6 Daerah te(pat (as)kn7a (ateri terseb)t (er)pakan patahan 8transfor( fa)lt9 7ang 2itan2ai 2engan a2an7a pal)ng la)t 2an p)la) @)lkanik6 Pa2a 2aerah ini ge(pa b)(i ban7ak terja2i akibat pergeseran kerak b)(i 7ang berlangs)ng ter)s (ener)s sehingga le(peng kerak b)(i terpeah;peah6 Karena le(peng bera2a 2i atas lapisan air5 panas 2an plastis (aka le(peng 2apat bergerak seara ti2ak   berat)ran sehingga a2a le(peng 7ang saling (enja)h 2an a2a 7ang saling  bertabrakan sehingga terja2i ge(pa 7ang 2ahs7at6 %e(peng terseb)t 2iseb)t

(31)

A2a ena( le(peng )ta(a 2i per()kaan b)(i :

16 %e(peng )rasia5 (elip)ti : ropa5 Asia 2an 2aerah pinggirann7a ter(as)k  #n2onesia6

*6 le(peng A(erika5 (elip)ti : A(erika $tara5 A(erika Selatan 2an setengah  bagian barat la)tan Atlantik6

6 %e(peng Afrika5 (elip)ti : Afrika5 setengah bagian ti()r la)tan Atlantik 2an  bagian barat la)tan "in2ia6

.6 %e(peng Pasifik5 (elip)ti : sel)r)h le(peng 2i la)tan pasifik6

-6 %e(peng in2ia;a)stralia5 (elip)ti : le(peng la)tan "in2ia serta s)bkontinen #n2ia 2an A)stralia bagian Barat6

+6 %e(peng Antartika5 (elip)ti : kontinen Antartika 2an le(peng la)tan Antartika6

:. Pengar$" Lempeng 3ektonik 3er"adap Perse0aran $n$ng Api Dan empa B$mi

Batas le(peng;le(peng tektonik 2itan2ai oleh a2an7a bent)kan;bent)kan ala( akibat akti@itas le(peng it) sen2iri6 Batas le(peng tektonik 2apat 2ibe2akan (enja2i  jenis5 7ait) :

a. Batas Kon9ergen;Konstr$kti! 

Pa2a batas kon@ergen 8(e()sat9 terja2i tabrakan antar le(peng sehingga salah sat) le(peng terseb)t (engh)ja( ke ba<ah 8s)b2)tion95 sehingga batas ini 2iseb)t batas s)b2)ksi5 batas ini (en7ebabkan terja2in7a pal)ng la)t6 Peg)n)ngan "i(ala7a ter(as)k 2ala( batas Kon@ergen karena (er)pakan hasil tabrakan 2)a le(peng 7ang sangat besar5 7ait) le(peng #n2ia;A)stralia (enabrak  le(peng A)rasia6

0. Batas Di9ergen ; Destr$kti! 

Batas 2i@ergen 8(en7ebar9 terja2i karena le(peng;le(peng bergerak saling (enja)h 8berla<anan95 sehingga pa2a batas ini 2itan2ai 2engan terbent)kn7a kerak b)(i bar) karena naikn7a (ateri 2ari astenosfer6 Iona ini j)ga 2iseb)t Eona konstr)ktif6

c. Batas Sesar mendatar ; Konser9ati! 

Batas sesar (en2atar terja2i karena a2an7a pergeseran 2)a le(peng 2engan arah  berla<anan Pergeseran it) ti2ak (eni(b)lkan penghilangan ata) pe()n)lan

kerak b)(i5 tetapi 2isepanjang 2aerah it) 2itan2ai a2an7a retakan6

Pe(atang tengah sa()2era 2iantara A)stralia 2an Antartika terbent)k akibat 2)a b)ah le(peng 7ang saling (enja)h sehingga ti(b)l bahan lelehan 2ari 2ala(  b)(i (elal) retakan;retakan 7ang ke()2ian (en2ingin 2an (e(bent)k pe(atang  ba<ah sa()2era6 Pe(atang ini (elebar sebesar + C =5- ( per tah)n6 Pelebaran 2asar 

sa()2era ini (en2orong le(peng #n2ia;A)stralia ke arah )tara sehingga bertabrakan 2engan le(peng )rasia6

%e(peng #n2ia;A)stralia 2i 2orong ke ba<ah le(peng )rasia5 sehingga (e(bent)k peg)n)ngan "i(ala7a5 7akni b)s)r g)n)ng api 2i #n2onesia5 parit s)n2a 2an ja<a serta tanah tinggi !)gini6 A)stralia bagian )tara ter2orong ke ba<ah sehingga (e(bent)k tel)k ?arpentaria 2an %a)t Ti(or serta la)t Araf)r)6

Ketika pinggiran le(peng #n2ia;a)stralia bertabrakan 2engan le(peng )rasia5 le(peng terseb)t longsor ja)h ke 2ala( b)(i5 2i ba<ah #n2onesia6 Akibat s)h) 7ang sangat tinggi sehingga pinggiran le(peng tseb)t (eleleh 2an

(32)

(enghasilkan (ag(a6 Di beberapa te(pat (ag(a ini ke()2ian ()n)l (elal)i retakan 2i per()kaan b)(i 2an (e(bent)k g)n)ng;g)n)ng api6 Disa(ping it) akibat gerakan le(peng tektonik sering (en7ebabkan terja2in7a tekanan 7ang k)at sehingga sering (engakibatkan ge(pa6 Daerah;2aerah 7ang (er)pakan perte()an le(peng tektonik (enja2i labil karena sering terja2i ge(pa 2an sering terbent)kn7a g)n)ng;g)n)ng api aktif6

E. Penga%aman Be%a1ar

Seara kelo(pok (enganalisis teori le(peng tektonik 2an kaitann7a 2engan  persebaran g)n)ng api 2an ge(pa

&. A%at dan Media Pem0e%a1aran 16 Peta geologi 2)nia

*6 Peta r)pa b)(i

6 %aptop 2an %?D P'>KT>' 

S)(ber : ; Katili &6A6 2an P6 Mark 810=.9  geologi, &akarta: Departe(en $r)san 'esearh !asional6

; B)k) geografi lain 7ang rele@an . Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang : kenapa 2i #n2onesia sering terja2i ge(pa b)(i

Kegiatan pokok 

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

Melal)i 2isk)si kelo(pok (e(bahas tentang teori le(peng

tektonik 2an pengar)h le(peng tektonik terha2ap  persebaran g)n)ng api 2an ge(pa b)(i

-

T)tor (engarahkan 2isk)si kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pen)gasan kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan (ateri

- (enit - (enit 1- (enit 1 (enit 1 (enit #. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai (elip)ti aspek kognitif 2an afektif6

(33)

or(at Penilaian a6 Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang teori perke(bangan b)(i *6 Pe(aha(an tentang pengar)h le(peng tektonik

terha2ap persebaran g)n)ng api 2an ge(pa 6 Pe(aha(an tentang 2a(pak gerakan le(peng

tektonik terha2ap kehi2)pan 'ata;rata

?atatan : 'entang nilai 1 C 1  b6 Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A;D : A F Sangat baik 5 B F Baik5 ? F Se2ang5 D F K)rang

I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(34)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 Ber2asarkan teori ap)ngan ben)a bah<a ben)a 7ang a2a saat ini a2alah berasal 2ari sat) ben)a 7ang besar5 7ait) 666

a6 %a)rasia  b6 A(erika

6 Gon2<ana 26 Thet7s e6 Pangea

*6 Teori tentang le(peng tektonik 2ike()kakan oleh H a6 M6 KenEie

 b6 3egner 

6 "arr7 "6 "ess 26 2<ar S)eE e6 &a(es Dana

6 Men)r)t para ahli a2a + le(peng )ta(a pe(bent)k k)lit b)(i5  2iantaran7a (e(pengar)hi <ila7ah #n2onesia5 7ait) 6666

a6 Afrika5 Antartika 2an A)stralia  b6 )rasia5 Afrika5 Pasifik 

6 )rasia5 A)stralia5 Pasifik  26 Asia5 A)stralia 2an ropa e6 A)stralia5 A(erika5 )rasia

.6 Gerakan antar le(peng tektonik 7ang saling t)(b)kan akan (e(bent)k pal)ng 7ang 2ala( 2iseb)t Eona H

a6 Kon@ergen  b6 Pal)ng

6 Destr)ksi 26 S)b2)ksi e6 Di@ergen

-6 &ika terja2i gerakan le(peng tektonik5 (aka akan (engakibatkan terja2in7a ge(pa b)(i 2iseb)t ge(pa 6666 a6 Tektonik   b6 V)lkanik  6 'er)nt)han 26 Ge(pa %okal e6 Ge(pa 2ala( K$nci  16  *6 A 6 ? .6 D -6 A

(35)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : Sebelas 2an D)a belas

Meto2e : Tatap ()ka5 (an2iri 2an t)torial

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i sejarah pe(bent)kan b)(i B. Kompetensi Dasar

Men2eskripsikan tata s)r7a 2an jaga2 ra7a C. Indikator Pencapaian

16 Men2eskripsikan teori terja2in7a tata s)r7a 2an jaga2 ra7a

*6 Menjelaskan perbe2aan anggapan C anggapan tentang jaga2 ra7a 2an ala( se(esta

D. Materi Pokok dan Uraian Materi Jagad Ra(a

&aga2 ra7a a2alah ala( se(esta 7ang sangat l)as (enak)p berj)ta;j)ta  ben2a;ben2a angkasa 2an berib);rib) kab)t gas ata) kelo(pok neb)la6 Berik)t  beberapa teori tentang terja2in7a jaga2 ra7a :

a. 3eori Jagad Ra(a Mengem0ang

Men)r)t hasil penelitian 2an penga(atan ")bble 2ite()kan bah<a galaksi; galaksi bergerak saling (enja)h6 "al ini berarti jaga2 ra7a (enge(bang (enja2i lebih l)as6

0. 3eori Ledakan Besar

Ber2asarkan teori jaga2 ra7a (enge(bang5 2ah)l) kala galaksi;galaksi pernah saling ber2ekatan6 Dengan 2e(ikian ()ngkin se()a galaksi 2ala( jaga2 ra7a  berasal 2ari (assa t)nggal6 Dala( kea2aan (asa t)nggal5 jaga2 ra7a (e(iliki s)h) 2an energi sangat besar5 )nt)k it) han7a le2akan besarlah 7ang 2apat (enghantarkan (assa t)nggal (enja2i serpihan;serpihan sebagai a<al jaga2 ra7a6 c. 3eori Keadaan 3etap

Dipelopori oleh re2 "o7le5 ia berpen2apat bah<a (ateri bar) 8hi2rogen9 2iiptakan seperti saat )nt)k (engisi r)ang kosong 7ang ti(b)l 2ari  penge(bangan jaga2 ra7a6

(36)

Tiga anggapan (engenai jaga2 ra7a 2an ala( se(esta5 7ait) : a6 Anggapan Antroposentris

Anggapan antroposentris (en7atakan bah<a (an)sia sebagai p)sat segalan7a6  b6 Anggapan Geosentris

Men7atakan bah<a b)(i a2alah p)sat ala( se(esta6 Se()a ben2a (engelilingi  b)(i5 se()a kek)atan berp)sat 2i b)(i6 Pen2)k)ng anggapan geosentris :

Sorates5 Aristoteles5 Ana4i(en2er 2an Ph7tagoras6 6 Anggapan "eliosentris

Men7atakan bah<a p)sat jaga2 ra7a a2alah (atahari6 #ni berarti pan2angan 7ang 2ianggap re@ol)sioner pa2a saat (enggantikan ke2)2)kan b)(i sebagai akibat 2ari (akin (aj)n7a alat penelitian 2an sifat il()<an6 Pen2)k)ng "eliosentris :  !iolas ?operni)s5 Br)no5 &ohannes Kepler5 Galileo5 2an #saa !e<ton6

E. Penga%aman Be%a1ar

*. Seara in2i@i2) (enjelaskan teori terja2in7a tata s)r7a 2 an jaga2 ra7a 7. Seara kelo(pok (en2isk)sikan anggapan;anggapan tentang tata s)r7a &. A%at dan Media Pem0e%a1aran

16 Kliping C kliping

*6 ?D Pe(belajaran Terbent)kn7a Ala( se(esta 2an Tata S)r7a

S)(ber : ; Tan)2i2jaja5 Mak()r Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa $nt)k Sekolah Menengah $()(8100-95 Dep2ikb)25 &akarta6

 ; B)k) geografi lain 7ang rele@an . Skenario Pem0e%a1aran

No Kegiatan Pem0e%a1aran A%okasi

2akt$ 16

*6

6

Pen2ah)l)an

Apersepsi tan7a ja<ab tentang pengertian galaksi Kegiatan pokok 

-

T)tor (enjelaskan SK5 KD pe(belajaran

-

T)tor (e(b)at peta konsep (ateri pe(belajaran

-

T)tor (e()tar fil( tentang terbent)kn7a ala( se(esta5

 peserta 2i2ik 2i(inta )nt)k (en7i(ak 2engan baik 

-

Melal)i 2isk)si kelas (e(bahas teori terja2in7a tatas)r7a

2an jaga2 ra7a

-

T)tor (engarahkan 2isk)si kepa2a inti (ateri5 serta

(elengkapi penjelasan 7ang 2iberikan oleh peserta 2i2ik  Pen)t)p

-

Men7i(p)lkan (ateri pe(belajaran

-

Post test 8#nstr)(en terla(pir 9

-

Pe(berian t)gas kepa2a sis<a )nt)k (e(b)at ringkasan

- (enit - (enit - (enit 1 (enit 1 (enit - (enit - (enit

(37)

#. Peni%aian

Penilaian 2ilak)kan seara in2i@i2)5 baik penilaian sebel)( proses pe(belajaran5 2ala( proses5 (a)p)n setelah proses pe(belajaran6 Aspek 7ang 2inilai 2apat (elip)ti aspek kognitif 2an afektif6

Penilaian #n2i@i2)al5 2ilak)kan 2ala( hal : a6 Ke2isiplinan sis<a

 b6 Keaktifan sis<a 2ala( proses pe(belajaran 6 Ke(a(p)an (enganalisis per(asalahan *6 or(at Penilaian

Penilaian Kognitif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Pe(aha(an tentang teori terja2in7a jaga2 ra7a *6 Pe(aha(an tentang perbe2aan anggapan C

anggapan tentang jaga2 ra7a 2an ala( se(esta 'ata;rata

?atatan : 'entang nilai 1 C 1

Penilaian Afektif 

 !o Aspek 7ang 2i nilai !ilai Keterangan

16 Disiplin (elaksanakan t)gas *6 Minat

6 Ketek)nan belajar  .6 Tangg)ng ja<ab

'ata;rata

?atatan : 'entang !ilai A ; D

A F Sangat baik5 B F Baik5 ? F Se2ang5 D F K)rang I. Ana%isis #asi% Be%a1ar dan Program 3indak Lan1$t 

16 Progra( penga7aan )nt)k 7ang s)2ah t)ntas 2engan pe(bahasan soal;soal latihan

*6 Progra( re(e2ial bagi 7ang bel)( t)ntas 2engan peng)langan (ateri 2an  pen)gasan6

&akarta5 1- &an)ari *1= Mengetah)i5

M. #aidar &ikri4 S.Pd And"ika K Pandia4 S.Kom4 MM

(38)

INS3RUMEN PENILAIAN K/NI3I&

Pilihlah sat) ja<aban 7ang paling tepat 

16 Ber2asarkan teori ap)ngan ben)a bah<a ben)a 7ang a2a saat ini a2alah berasal 2ari sat) ben)a 7ang besar5 7ait) 666

a6 %a)rasia  b6 A(erika

6 Gon2<ana 26 Thet7s e6 Pangea

*6 Teori tentang le(peng tektonik 2ike()kakan oleh H a6 M6 KenEie

 b6 3egner 

6 "arr7 "6 "ess 26 2<ar S)eE e6 &a(es Dana

6 Men)r)t para ahli a2a + le(peng )ta(a pe(bent)k k)lit b)(i5  2iantaran7a (e(pengar)hi <ila7ah #n2onesia5 7ait) 6666

a6 Afrika5 Antartika 2an A)stralia  b6 )rasia5 Afrika5 Pasifik 

6 )rasia5 A)stralia5 Pasifik  26 Asia5 A)stralia 2an ropa e6 A)stralia5 A(erika5 )rasia

.6 Gerakan antar le(peng tektonik 7ang saling t)(b)kan akan (e(bent)k pal)ng 7ang 2ala( 2iseb)t Eona H

a6 Kon@ergen  b6 Pal)ng

6 Destr)ksi 26 S)b2)ksi e6 Di@ergen

-6 &ika terja2i gerakan le(peng tektonik5 (aka akan (engakibatkan terja2in7a ge(pa b)(i 2iseb)t ge(pa 6666 a6 Tektonik   b6 V)lkanik  6 'er)nt)han 26 Ge(pa %okal e6 Ge(pa 2ala( K$nci  16  *6 A 6 ? .6 D -6 A

(39)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 !a(a %e(baga : PKBM Pan2) Pelajar Man2iri Mata Pelajaran : Geografi

Kelas Se(ester : X / 1

3akt) : 1 4 .- (enit

Perte()an ke : Tiga belas

Meto2e : Tatap ()ka 2an t)torial

A. Standar Kompetensi

Me(aha(i sejarah pe(bent)kan b)(i B. Kompetensi Dasar

Men2eskripsikan tata s)r7a 2an jaga2 ra7a C. Indikator Pencapaian

Men2eskripsikan bent)k5 )k)ran5 jarak galaksi 2ala( jagat ra7a D. Materi Pokok dan Uraian Materi

BEN3UK4 UKURAN4 JARAK ALAKSI DALAM JAAD RA8A a%aksi

Galaksi a2alah s)at) siste( bintang ata) tatanan bintang;bintang 7ang ters)s)n seara (enggero(bol 2an tiap;tiap anggota galaksi (e(iliki ga7a tarik  (enarik6

Bent)k;bent)k galaksi 2apat 2ibe2akan atas  bent)k5 7ait) : a6 Bent)k Spiral

Galaksi ini ter2apat 2ijaga2 ra7a sebesar =- L 2engan anggota galaksi ter2iri atas  bintang;bintang t)a 2an ()2a6 ?ontoh galaksi spiral : Bi(asakti 2an An2ro(e2a6  b6 Bent)k lips

Galaksi ini 2ijaga2 ra7a ter2iri atas * L5 2engan anggota galaksi ter2iri atas  bintang;bintang t)a6 ?ontoh galaksi elips : galaksi M,=6

6 Bent)k Tak Berat)ran

Galaksi ini 2ijaga2 ra7a ter2iri atas - L5 2engan anggota galaksi 2ari tipe ini ter2iri atas bintang;bintang t)a 2an ()2a6 ?ontoh galaksi tak berat)ran : a<an Magellan besar 2an a<an (agellan keil6

Maa(;(aa( galaksi : a6 Galaksi Bi(asakti

Tergolong galaksi berbent)k spiral5 bagian tengahn7a (engge(b)ng 2an 2isinilah  berk)(p)l 1 (il7ar bintang t)a 2an pa2a lengan spiral berisi bintang;bintang

(40)

 b6 Galaksi 'a2io

Galaksi 7ang jat)h 2ari Bi(asakti 2an (er)pakan s)(ber pe(anar ra2io6 6 Galaksi Magellan

Galaksi 7ang paling 2ekat 2engan Bi(asakti5 jarakn7a lebih 1-6 tah)n aha7a 2an bera2a 2i belahan langit selatan6

26 Galaksi $rsa Ma7or 

Galaksi 7ang berjarak 166 tah)n aha7a 2ari galaksi Bi(asakti6 e6 Galaksi &at)h

Galaksi 7ang terletak lebih 2ari 166 tah)n aha7a 2ari Bi(asakti6 ?iri;iri galaksi :

 (e(p)n7ai aha7a sen2iri

 &arak antara galaksi 7ang sat) 2engan 7ang lainn7a j)taan tah)n aha7a  Galaksi (e(p)n7ai bent)k;bent)k tertent)

 Galaksi lainn7a 2apat 2ilihat bera2a 2i l)ar galaksi Bi(asakti6

SA3UAN JARAK DI JAAD RA8A

$nt)k (engetah)i jarak antar ben2a;ben2a angkasa 7ang ter2apat 2ijaga2 ra7a 2ig)nakan sat)an;sat)an )k)ran jarak sebagai berik)t :

16 Sat)an Astrono(i 8SA9 ata) Astrono(ial $nit 8A$9

Sat)an astrono(i a2alah sat) kali jarak B)(i C Matahari 8 1- j)ta KM96 Sat)an )k)ran terseb)t 2ig)nakan )nt)k (enent)kan jarak ben2a;ben2a 2i sekitar tata s)r7a6

*6 Sat)an Keepatan ?aha7a

Keepatan ra(bat aha7a 2ala( setia 2etik a2alah 6 K(6 &arak B)(i C B)lan ,6 k(5 sa(a 2engan 15*+ 2etik aha7a6 &arak B)(i C Matahari F ,5 (enit aha7a6

6 Perse

Perse a2alah sat)an )k)ran jarak 7ang lebih besar6 Paraks bintang 7ang besarn7a 1 2etik b)s)r 81/6+ 2erajat9 2iseb)t 1 perse6 Paralaks 7ang ter2ekat 2engan  b)(i ialah Alfa ?enta)ri F 5=+ 2etik b)s)r ata) F .5 tah)n aha7a6

E. Penga%aman Be%a1ar

16 Seara in2i@i2) (enga(ati 2an (en2eskripsikan bent)k;bent)k galaksi 2i jaga2 ra7a

*6 Seara kelo(pok (en2isk)sikan sat)an;sat)an jarak 2an )k)ran antar galaksi 2ala( jaga2 ra7a6

&. A%at dan Media Pem0e%a1aran 16 Kliping C kliping

*6 ?D Pe(belajaran Terbent)kn7a Ala( se(esta 2an Tata S)r7a

S)(ber : ; Tan)2i2jaja5 Ma()r Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa $nt)k Sekolah Menengah $()(8100-95 Dep2ikb)25 &akarta6

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :