Lpj Dana Hibah Musholla Nurul Hidayah

18  92  Download (0)

Teks penuh

(1)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

 T

 TAHUN ANGGAR

AHUN ANGGARAN 2012

AN 2012

UNTUK 

UNTUK 

PEMBANGUNAN MUSHOLLA “ NURUL

PEMBANGUNAN MUSHOLLA “ NURUL

HIDAYAH “

HIDAYAH “

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA

“ NURUL HIDAYAH “

“ NURUL HIDAYAH “

DESA KEPUK RT 01 RW 05 KECAMATAN BANGSRI

DESA KEPUK RT 01 RW 05 KECAMATAN BANGSRI

 KABUPATEN JEPARA

 KABUPATEN JEPARA

(2)
(3)

DAFTAR ISI

Kata Penanta!

S"!at Pe!n#ataan Tan"n Ja$a% Dana P&'&' Pene!()aan Bant"an I. Laporan Kegiatan

1* Lata! Be+a'an 2* Ma',"- -an T"."an

/* R"an L(n'" Ke(atan

* Rea+(,a,( Pe+a',anaan Ke(atan 5* Data! Pe!,&na+(a Pe+a',anaan 3* Pen"t"

II.Laporan Keuangan

1* Rea+(,a,( Pene!()aan Be+an.a H(%a4 2* Rea+(,a,( Pen"naan

III. Lampiran

1* Sa+(nan&t& 6&# KTP

2* Sa+(nan Re'en(n K&!anTa%"nan /* D&'")enta,( Ke(atan

* Sa+(nan Na,'a4 Pe!.an.(an H(%a4 5* Sa+(nan A'ta Pen-(!(an Le)%aa

(4)
(5)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim.

P".( -an S#"'"! 'e4a-(!at A++a4 SWT7 'a!ena ata, !a4)at -an 'a!"n(a8 N#a 'a)( -aat )en#e+e,a('an +a&!an en"naan %e+an.a 4(%a4 -a!( Pe)e!(nta4 Ka%"aten Jea!a Ta4"n Ana!an 2012 "nt"' Pe)%an"nan M",4&++a “ NURUL HIDAYAH “ De,a Ke"' Ke6* Ban,!( Ka%* Jea!a #an -("na'an ,e%aa( ,#a!at "nt"' en6a(!an Dana Be+an.a H(%a4 ,e,"a( -enan Pe!at"!an B"at( Jea!a N&)&! /9 tentan Tata Ca!a Penana!an7 Pe+a',anaan -an enata",a4aan7 e!tan"n .a$a%an -an e+a&!an ,e!ta M&n(t&!(n -an E:a+"a,( Be+an.a H(%a4 -an Be+an.a Bant"an S&,(a+ #an Be!,")%e! -a!( Ana!an Pen-aatan -an Be+an.a Dae!a4*

La&!an en"naan %e+an.a 4(%a4 -a!( Pe)e!(nta4 Ka%"aten Jea!a  Ta4"n Ana!an 2012 "nt"' Pe)%an"nan M",4&++a “ NURUL HIDAYAH “ De,a Ke"' Ke6*Ban,!( Ka%* Jea!a (n( )e)"at La&!an Ke(atan #an )e+("t( ; Lata! Be+a'an7 )a',"- -an T"."an7 R"an L(n'" Ke(atan7 Rea+(,a,( Pe+a',anaan Ke(atan7 Data! Pan(t(a Pe+a',ana -an Pen"t"* Dan )e)"at La&!an Ke"anan #an )e+("t( ; Rea+(,a,( Pene!()aan Be+an.a H(%a4 -an Rea+(,a,( Pen"naan ,e!ta +a)(!an8+a)(!an #an -(e!+"'an*

Ka)( )en#a-a!(7 %a4$a en#e+e,a(an La&!an (n( )a,(4 .a"4 -a!( 'e,e)"!naan* O+e4 'a!ena (t" ,a!an -an '!(t(' #an %e!,(at )e)%an"n -an )e)e!%a('( ,anat 'a)( 4a!a'an -a!( %e!%aa( (4a'8(4a' te!'a(t*

A'4(!n#a7 'a)( )en"6a'an te!()a 'a,(4 'ea-a ,e)"a (4a' #an te+a4 t"!"t )e)%ant" )en#e+e,a('an La&!an (n(* Se)&a %e!)anaat %a( '(ta ,e)"a* A)(en*

Ke"'7 1< Jan"a!( 201/

Pan(t(a Pe)%an"nan M",4&++a “ NURUL HIDAYAH “ De,a Ke"'* Ket"a7

(6)
(7)

PANITIA PEMBANGUNAN

MUSHOLLA “ NURUL HIDAYAH “

A+a)at ; De,a Ke"' RT 01 RW 05 = D'* K!a.an Ba!at > Ke6* Ban,!( Ka%*  Jea!a 5?5/

DATA POKOK PENERI"A HI#AH

 Jen(, Bant"an ; H(%a4

Na,'a4 Pe!.an.(an H(%a4 ; N&* Ta4"n 2012 N&* 09Pane+I201/

 J"-"+ Ke(atan ; Pe)%an"nan M",4&++a N"!"+ H(-a#a4 RT 01 RW 05 Ke"'

L&'a,( Ke(atan ; De,a Ke"' RT 01 RW 05 Ke6* Ban,!( Ka%* Jea!a P!&:(n,( Ja$a Tena4

Ka!a'te!(,t(' Ke(atan ; Pe)%an"nan @(,('

Na)a O!an(,a,( ; Pan(t(a Pe)%an"nan M",4&++a “NURUL HIDAYAH Ke"'

A+a)at ; De,a Ke"' Ke6a)atan Ban,!( Ka%"aten  Jea!a

P!&:(n,( Ja$a Tena4 5?5/

Pen"!", ; Ket"a ; Ha!#ant&7 S*P- N&* HP* Se'!eta!(, ; Ma,#4a-( N&* HP*

(8)
(9)

PANITIA PEMBANGUNAN

MUSHOLLA “ NURUL HIDAYAH “

A+a)at ; De,a Ke"' RT 01 RW 05 = D'* K!a.an Ba!at > Ke6* Ban,!( Ka%*  Jea!a 5?5/

LAPORAN KEGIATAN

PE"#ANGUNAN "USHOLLA “ NURUL HIDAYAH “ DESA KEPUK  TAHUN $%&$

A. LATAR #ELAKANG

 Te!(!(n P".( ,#"'"! 'e4a-(!at A++a4 SWT7 ,e!ta ,4&+a$at -an ,a+a) 'ea-a Ra,"+"++a4 M"4a))a- SAW7 'e+"a!a7 a!a ,a4a%at -an "))atn#a ,e)&a ,enant(a,a te!+()a4'an !a4)at7 4(-a#a47 -an (na#a48N#a 'ea-a '(ta ,e)"a7 A)(en*

Se.a+an -enan e!'e)%anan -an 'e%"t"4an )a,#a!a'at -(,ea+a %(-an te!)a,"' -a+a) %(-an e!(%a-atan -(t"nt"t "nt"' )e)(+('( ,a!ana -an !a,a!ana #an +a#a' -an '&n-",( ,e4(na -aat te!$"."- )a,#a!a'at #an !e+((&", ,e!ta '4","' -an n#a)an -a+a) %e!(%a-a4 )en"." !(-+& A++a4* Ha+ (n( t(-a' a'an te!6aa( -enan ,e)"!na tana a-an#a ,a!ana -an !a,a!ana "nt"' %e!(%a-a4 #an +a#a' -an )e)a-a(* O+e4 'a!ena (t" -enan (n( 'a)( %e!)a',"- "nt"' )e+a',ana'an 'e(atan Pe)%an"nan M",4&++a N"!"+ H(-a#a4 #an ,e+a)a (n( )en.a-( te)at %e!(%a-a4 a-a A++a4 &+e4 )a,#a!a'at De,a Ke"' RT 01 RW 05 -an ,e'(ta!n#a*

#. "AKSUD DAN TU'UAN

1* Me)%ant" -a+a) 'en#a)anan 'e'4",#"an -a+a) %e!(%a-a4* 2* Men(n'at'an '"a+(ta, ()an -an ta$a 'ea-a A++a4 SWT*

/* Be!a!t(,(a,( -a+a) )enata,( -e'an-en,( -an -e!a-a,( )&!a+ )a,#!a'at )e+a+"( 'e(atan 'eaa)aan*

(. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ke(atan !e4a%(+(ta,( (n( -()"+a( %"+an O't&%e! 20127 -an %e!+&'a,( -( De,a Ke"' RT01 RW 05 Ke6* Ban,!( Ka%* Jea!a7 -(+a',ana'an &+e4 )a,#a!a'at -e,a Ke"' -an ,e'(ta!n#a*

D. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pe+a',anaan 'e(atan Pe)%an"nan M",4&++a N"!"+ H(-a#a4 De,a Ke"' -(+a',ana'an )"+a( tana+ 1 O't&%e! 2012 -enan

(10)
(11)

e)%an"nan aa!7 'e)"-(an -(+an."t'an -enan e)%an"nan a,(+(ta, Te)at $"-+"*

Pe)%an"nan M",4&++a (n( -(+a',ana'an &+e4 2 tenaa a4+( -an 2 +a-en'e!net* Pe)%an"nan M",4&++a (n( -(,a)(n -('e!.a'an &+e4 tenaa a4+( -an en('"t ."a -(%ant" &+e4 $a!a )a,#a!a'at ,e'(ta! RT 01 RW 05 -enan ,#,te) %e!(+(! t(a 4a!(n#a 2 &!an &'&' -an tenaa ,"'a!e+a*

Ke(atan e)%an"nan M",4&++a N"!"+ H(-a#a4 De,a Ke"' (n( ,e+e,a( a-a a'4(! %"+an De,e)%e! ta4"n 2012*

E. DAFTAR PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN)KEPANITIAAN

Data! e!,&na+(a e+a',ana 'e(atan'ean(t(an a-a+a4 ,e%aa( %e!('"t ;

1* Pe+(n-"n ; Pet(n( De,a Ke"' 2* Ket"a ; Ha!#ant&7 S*P-/* Se'!eta!(, ; Ma,#4a-( * Ben-a4a!a ; Na!('an 5* Se',(8,e',( ; a* Mate!(a+ ; 8 Ha!n& 8 a(n"!(

%* U,a4a -ana ; Ha!-(#ant& S(-4( 6* An&ta ; 8 Wa!t&n&* 8 S"na!-( 8 S"'a)t& 8 Wa!)( F. Penutup

De)('(an La&!an en"naan %e+an.a 4(%a4 -a!( Pe)e!(nta4 Ka%"aten Jea!a Ta4"n Ana!an 2012 "nt"' Pe)%an"nan M",4&++a N"!"+ H(-a#a4 De,a Ke"' Ke6* Ban,!( Ka%* Jea!a #an -aat 'a)( %"at7 ata, e!4at(an -an 'e%(.a',anaan -a!( Pe.a%at Te!'a(t 'a)( ,a)a('an te!()a 'a,(4*

(12)
(13)

HARYANTO S.P!

PANITIA PEMBANGUNAN

MUSHOLLA “ NURUL HIDAYAH “

A+a)at ; De,a Ke"' RT 01 RW 05 = D'* K!a.an Ba!at > Ke6* Ban,!( Ka%*  Jea!a 5?5/

LAPORAN KEUANGAN &. Rea*i+a+i Penerimaan

Hi,a-Rea+(,a,( ene!()aan 4(%a4 Ta4"n 2012 a-a+a4 ,e%e,a! R* 15*000*00078 lima belas juta rupiah ). Dana Bant"an te!,e%"t -(te!()a )e+a+"( !e'en(n PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA NURUL HIDAYAH N&)&! /80?/80/9/28/ a-a Ban' Jaten Ca%an Pa,a! Ban,!( a-a tana+ 1 N&e)%e! 2012

$. Rea*i+a+i Penerimaan !an Penggunaan Dana

Hi,a-Rea+(,a,( ene!()aan -ana 4(%a4 ta4"n 2012 ,e%e,a! Rp. &.%%%.%%%/ ( lima belas juta rupiah ) -an en"naan -anan#a ,e%e,a! Rp. &.%%%.%%%/ ( lima belas juta rupiah ) ,e4(na te!-aat ,a+-& -ana Rp. %/ ( nol Rupiah )

R(n6(an ene!()aan -an en"naan -ana ta4a ta4"n 2012 -aat -(+(4at a-a ta%+e ,e%aa( %e!('"t ;

N& * U!a(an Pen"naan Ana!an ,e,"a( !&&,a+ Rea+(,a,(  Rea+(,a,( 1 2 /  5 1 Pa,(! M"nt(+an 1 t!"' 2*00*00078 1*000*000 78   2 Be,( 10 )) 20 %t ?00*00078 ?00*00078 100 / Bat" Bata /000 %4 1*00*00078 1*000*000 78 9<   Bat" Ka+( 2 -") 500*00078 <00*00078 10  5 Se)en 19 ,a' *10*00078 1*000*000 78 2  3 Paan 6&! 0 +%! 200*00078 21*00078 130  9 K!an A(! 15 B"a4 300*00078 950*00078 100 < Ben-!at 10 K 130*00078 130*00078 100 ? Bee+ 0 K <0*00078 <?*00078 101  10 C+&,et / B"a4 200*00078 50*00078 150  11 Ke!a)(' 25 D", 1*250*00078 1*000*000 78 ?2  12 P!a+&n /0 %t <0*00078 <0*00078 100 1/ P&)a A(! 1*250*00078 1*000*000 78 ?2  1 Pena)"nan A(! </0*00078 <90*00078 10

(14)
(15)

13 B(a#a Tenaa Ke!.a *3<0*000 78  'um*a- &.%%%.% %%/

Pene!()a Be+an.a H(%a47

HARYANTO S.P!

PANITIA PEMBANGUNAN

MUSHOLLA “ NURUL HIDAYAH “

A+a)at ; De,a Ke"' RT 01 RW 05 = D'* K!a.an Ba!at > Ke6* Ban,!( Ka%*  Jea!a 5?5/

LA"PIRAN/LA"PIRAN

1* Sa+(nan@&t& K&( KTP*

2* Sa+(nan Re'en(n K&!anTa%"nan* /* D&'")enta,( Ke(atan

* Sa+(nan Na,'a4 Pe!.an.(an H(%a4 5* Sa+(nan A'ta Tana4

(16)
(17)
(18)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :