Lomba Jambore PAUD Tingkat Kab Agam

Teks penuh

(1)
(2)

• L a m p ira n I

J E N I S L O M B A J A M B O R E P A U D T I N G K A T K A B U P A T E N A G A M

T A H U N 2 0 1 7

N o J e n i s L o m b a J u m l a h T e m a K e t e r a n g a n

P e s e r t a

1 .

M e n d o n g e n g

1 o ra n g

B e rm a in d a n B e rk re a s i

D u ra s i 1 0 m e n it

2 .

C ip ta L a g u

1 O ra n g

L in g k u n g a n

D u ra s i1 0 M e n it

3.

T a n g k e le k

P a n ja n g

1 O ra n g

-

+

2

o ra n g

la g i

d a ri je n is

lo m b a

y a n g la in y a

4.

B a lo n D a n g d u t

2 O ra n g

-

P e n ilik

d a n

P e n g a w a s

5.

P e n d a m p in g

1 O ra n g

-I

l.S.Pd,

MM

(3)

Larnpiran II

DAFTAR NAMA PESERTA LOMBA BALON DANGDUT TINGKAT

KABUPATEN AGAM

TAHUN 2017

No

NAMA PESERTA

Ket

1.

Yeni Syofnidel, S.Pd

VS

Emisyah, S.Pd

2.

Nelrni,S.Pd

VS

sakdiah, S.Pd

3.

Helen Defina, S.Pd

vs

Yessi Bahar, .Pd

4.

Tuti Andra, S.Pd

vs

Gusniarti,S.Pd,M.Pd

'IS

5.

Yusni,S.Pd

Yusrnaizar

VS

6.

Syofnil, S.Pd

vs

Hendra,S.Pd

7.

Edianer,S.Pd

VS

Anzefri Ferdion, S.Pd

8.

M. Tasir, S.Pd

vs

Endri,S.Pd

9.

Erdy Marosa, S.Pd

vs

earning A Rajab, S.Pd

10

Zul Arnri

VS

Adnel

11.

Afrial Indra, S.Pd

vs

Suryadi,S.Pd

12.

Jon Hardi, S.Pd

vs

Azwar,S.Pd

13

Sasti Ali, S.Pd

VS

Noviadi, S.Pd

14.

Amrizal,

VS

Atri Yandi,SE

VS

-15.

Nashendri, SH

IlWan,S.Ag

VS

16.

Henny Malhaml, SH

VS

Ratnawati, S.Pd

17. -

Mulyadi,SE

vs

Atri Yandi,SE

S.Pd, MM

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...