Imaam dalam al quran pdf

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Ayat tertentu dengan kata kunci (transliterasi)

Wa-idzi ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin fa-atammahunna qaala innii jaa'iluka li(l)nnaasi imaaman qaala wamin dzurriyyatii qaala laa yanaalu 'ahdii

a(l)zh-zhaalimiin(a)

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji [87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku" [88]. Allah berfirman:

"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

[87] Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. Diantaranya: membangun Ka 'bah, membersihkan ka 'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail,

menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

[88] Allah telah mengabulkan do'a Nabi Ibrahim a.s., karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s.

1

Afaman kaana 'alaa bayyinatin min rabbihi wayatluuhu syaahidun minhu wamin qablihi kitaabu muusaa imaaman warahmatan ulaa-ika yu'minuuna bihi waman yakfur bihi mina al-ahzaabi fa(al)nnaaru maw'iduhu falaa taku fii miryatin minhu

innahu alhaqqu min rabbika walaakinna aktsara a(l)nnaasi laa yu'minuun(a) 17. Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Qur 'an) dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) [715] dari Allah dan sebelum Al Qur 'an itu telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. Mereka itu beriman kepada Al Qur 'an. Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan

sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Qur 'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Qur 'an itu. Sesungguhnya (Al Qur 'an) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan

manusia tidak beriman.

[715] Ada yang menafsirkan "saksi" di sini dengan Jibril a.s. adapula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini ialah Al Qur 'an itu sendiri karena Al Qur 'an itu adalah suatu mu 'jizat yang tidak dapat dibantah atau

dibatalkan.

2

12 September 2016 Page 1 of 3

(2)

99 Ayat

Fa(i)ntaqamnaa minhum wa-innahumaa labi-imaamin mubiin(in) 79. maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota [810]

itu benar-benar terletak dijalan umum yang terang.

[810]. Ya 'ni kota kaum Luth (Sadom) dan Aikah.

Yawma nad'uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaa(n)

71. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak

dianiaya sedikitpun.

Wa(a)lladziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a'yunin wa(i)j'alnaa lilmuttaqiina imaamaa(n) 74. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami

isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

5

Innaa nahnu nuhyii almawtaa wanaktubu maa qaddamuu waa'atsaarahum wakulla syay-in ahshaynaahu fii imaamin mubiin(in)

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan

6

12 September 2016 Page 2 of 3

(3)

segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

35 Ayat Mekkah,

No urut turun : 66

ِميِحّرلا ِنَمْحّرلا ِ ّّ ِمْسِب

Al Ahqaaf

7

َ ِ ْ يِل ّيِبَرَع ن َسِل ّ َصم َتِك اَ َهَ َمْحَ َ م َمِ َس م َتِك ِهِ ْ َق ْنِمَ

َنيِ ِسْحمْ ِل َرْشبَ ا مَ َظ َنيِ ّلا

046.012

Wamin qablihi kitaabu muusaa imaaman warahmatan wahaadzaa kitaabun mushaddiqun lisaanan 'arabiyyan liyundzira alladziina zhalamuu wabusyraa

lilmuhsiniin(a)

12. Dan sebelum Al Qur 'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini (Al Qur 'an) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa

Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

7

12 September 2016 Page 3 of 3

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :