NILAI NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA

Teks penuh

(1)

NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA

Bil Nilai Penerangan/Definisi

4 Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata

dan mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

13 Kasih Sayang terhadap keluarga

Perasaan cinta,kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

16 Tanggungjawab terhadap keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga Bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga 17 Menyayangi dan

menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

20 Peka terhadap isu-isu

Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya 21 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta

meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

22 Taat Setia kepada Raja

dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara 24 Melindungi Hak

kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna 25 Menghormati Hak

Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga,masyarakat dan negara

26 Melindungi hak pekerja

Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam

pembangunan negara 27 Menghormati hak

golongan kurang berupaya

Memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan

28 Melindungi hak

pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. 29 Mematuhi peraturan

dan undang-undang

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

31 Kebebasan beragama Kebebasan setiap individu menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam

perlembagaan Malaysia 34 Hidup bersama secara

aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan

(2)

35 Saling membantu dan

bekerjasama Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti dan Negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

1.1 FORMAT TEKNIK MENJAWAB SOALAN STRUKTUR

Bil Jenis soalan (nilai) Kata tugas ( ditekankan ) Saranan bentuk jawapan 1. Nyatakan nilai

Berikan nilai Senaraikan nilai Cadangkan nilai Maksud nilai Definisi nilai Maksud nilai

Calon tidak perlu

menghurai jawapan yang diberikan

Definisi perlu ditulis lengkap dan tidak boleh diterbalikan

Calon hanya perlu tulis nilai sahaja.

Ejaan tidak boleh salah

Kata sendi/kata hubung atau imbuhan tidak boleh salah tulis

Susunan perkataan tidak boleh diterbalikan

Singkatan juga tidak boleh digunakan

2. Jenis soalan (nilai) Kata tugas ( ditekankan ) Saranan bentuk jawapan Bincangkan nilai

Huraian nilai Terangkan nilai

Calon perlu menghuraikan nilai .

Huraian berdasarkan markah yang diberikan

Contoh jawapan

2. nilai + 2 huraian / kata kunci Calon perlu memasukan Nilai

Watak Kata kunci Isu

Nilai +Watak + kata kunci +isu

(3)

Nyatakan bukti Berikan akta

Nyatakan pekara 153 kebebasan beragama

Berikan akta tentang wanita

Nyatakan peruntukan perlembangaan tentang bahasa.

ditulis berdasarkan ayat fakta

nilai tidak diterima sebagai jawapan

Bertujuan menguji kandungan akademik tingkatan 4 dan 5 serta pengetahuan umum.

Jawapan tidak boleh ditulis sesuka hati.

Jawapan tidak boleh dicipta kerana semua fakta dan undang-undang ini memang semua pekara yang wujud dan dipraktikan di negara kita.

4. Jenis soalan ( langkah penyelesaian )

Kata tugas ( ditekankan ) Saranan bentuk jawapan

Nyatakan

Pandangan /pendapat Iktibar / pengajaran Tindakan / langkah /usaha Peranan / tanggungjawab Factor / punca

Alasan /hujah

Calon-calon tidak perlu menghurai semasa menulis jawapan.

Contoh jawapan yang perlu ditulis oleh calon ialah

1. Langkah 1 2. Langkah 2 3. Faktor

5 Jenis soalan (langkah penyelesaian)

Kata tugas ( ditekankan ) Saranan bentuk jawapan

Bagaimanakah

Pandangan /pendapat Iktibar / pengajaran Tindakan / langkah /usaha Peranan / tanggungjawab Factor / punca

Alasan /hujah

Calon-calon perlu menghurai semasa menulis jawapan. Jawapan perlu mengikut format jawapan yang diberikan contoh (4 m)

Contoh jawapan yang perlu ditulis

2 idea +2 huraian/ contoh 6 Jenis solan (perasaan. Kata tugas ( ditekankan ) Saranan bentuk jawapan

Wajarkah Setujukah Andaikan Bayangkan

Pada pendapat anda Pada pandangan anda Apakah perasaan anda

Soalan bentuk begini menyoal pelajar tentang pemahaman dan perasaan calon terhadap situasi yang berlaku.

Calon-calon perlu menjawab soalan pertama dahulu sebelum menjawab soalan yang

seterusnya

(4)

Perasaan sedih / gembira

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...