b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Teks penuh

(1)

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN

FAKULTAS

SAINS

DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA

MALIK

IBRAHIM

MALANG

Nomor

: Un.3.6/

HK.00.5/ 1605.H

t2016

Tentang

NARASUMBER SEMINAR

PENELITIAN PENGUATAN PROGRAM

STUDI JURUSAN

BIOLOGI

FAKULTAS

SAINS

DAN TEKNOLOGI UIN

MALIKI

MALANG

DEKAN FAKULTAS

SAINS

DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA

MALIK

IBRAHIM

MALANG

Menimbang

:

a.

Bahwa guna

mendukung kegiatan penyelenggaraarr

Tri

Dharma perguruan

Tinggi

berupa Penelitian, maka

perlu diterbitkan

Surat

Keputusan

bekan

tentang Narasumber

Seminar

Penelitian Penguatan Program Studi Fakultas

Sains dan Teknologi

UIN

Maliki

Malang.

b.

Bahwa mereka yang

namanya

tersebut dalam lampiran

Keputusan

ini

dipandang

mampu

untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Keputusan Presiden

No. 50

Tahun 2004

tentang perubahan Sekolah

Tinggi

Islam Negeri

(srAIN)

Malang Menjadi

Universitas

Islam Negeri

(Ufr)

Malang

Surat

Keputusan

Rektor

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim Malang

No.

Un.3/PP.01.21168112015

tentang

Pedoman

Pendidikan Universitas

Islam

Negeri

OrN

Maulana

Malik

Ibrahim Malang Tahun

Akademik

201512016.

Surat Keputusan

Dekan

Fakultas Sains

dan Teknologi

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim

Malang

No.

Un.03.6/PP.0l .21216712015 tentang Pedoman pendidikan

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas

Isram NLgeri Maulana Malik

Ibrahim Malang Tahun Akademik 201512016

DIPA BLU

Petikan

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim Malang

No.

DIPA-025.04.2.42381212016 Tanggal 7 Desember 2015 1 2 a 4.

Memperhatikan

:

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN

DEKAN

FAKULTAS SAINS

DAN

TEKNOLOGI

UIN

MALIKI

MALANG

TENTANG

PENUNJUKAN

DAN

PENETAPAN

NARASUMBER

SEMINAR

PENELITIAN

PENGUATAN PROGRAM

STUDI FAKULTAS

SAINS

DAN

TEKNOLOGI UIN

MALIKI

MALANG

Mereka yang

namanya tersebut

dalam

lampiran

Surat

Keputusan

ini

ditunjuk

sebagai

Narasumber

Seminar

Penelitian

Penguatan

Program

Studi

Jurusan

Biologi

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN

MalikiMalang.

(2)

Kedua

Ketiga

Keempat

Kepada

Tim

Peneliti diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

Jurusan

Biologi

Narasumber

A

: Rp. 500.000,-/ OJ

Narasumber

B

: Rp" 812.500,-/ OJ

Narasumber

C

: Rp. 900.000,-/ OJ

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai

akibat

pelaksanaan Keputusan

ini

dibebankan kepada

DIPA BLU

Petikan

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim Malang No.

DIPA-025.04.2.42381212016

Tanggal

7

Desember

ZOl5,

Kode

2t32.008.37 2.004.A

MAK

5221 51

Pelaksanaan Seminar Penelitian

Teknologi

UIN

lv1aliki

Malang

Penguatan

Program

Studi

Fakultas

Sains dan

dilaksanakan sebanyk

2

kali/sub

judul

dengan

rincian sbb":

Jurusan

Biologi

Narasumber

A

Narasumber B Narasumber C

:4OJx2Kegiatan

: 4 OJ

x2Kegiatan

:5OJx2Kegiatan

Kelima

Keputusan

ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau

kembali apabila

terdapat kekeliruan.

Surat

keputusan

ini

disampaikan kepada

yang

bersangkutan

untuk

diketahui

dan

diindahkan

sebagaimana mestinya.

Malang

I

Juni 2016

Komitmen,

inatul Muchtaromah,

M.Si

10919 200003 2 001

Diajukan oleh:

Wakil

Dekan Bidang Akademik,

014

2001122

002 Tqmbusan

disampaikan kepada

:

1"

Yth" Para

Wakil

Dekan.

2.

Yth. Ketua Jurusan

Biologi

3"

Yth" Kasubag.PAK

4"

Yang bersangkutan

(3)

l=l

I

=-r'E

I

E

l5eIl

I

I'EEE

I

;.

lloolt

I E r.r-c I -J

c

=

I

=

=,r

I

e*

=l{ocl?c

=lE:€lJ*

=l

sE3l3E

Hl:aEl..=

E rY:'= I :2.

{ls3.l

.=E

JIP>61'=

6tBA3.

I

EP

=

|

E SH

I

ge

"

e

I

.e

P

E

I

dO.E

dlEEEl

sEi

lE5#-l

FEE

lsEs'l

#e!

l.>i9l

:FE

l=s-'I

Egfi

C o (J (,(E

9'6

:E

(D_ .9 qirs-Ya 6:v U O E] c q cl = -c ^l orofi o F i;l

-= E

ro I sl

<l

L , ft'I POAI

9o6-l

tr:.91

c i ol

.P

b

qol or - il

.o€;l

tr o

(oI OJ :Z CI o- El - \z oJl

E

(o oJ'-l

"a

Il

oO c =l

s

g

;l

I

z

=

t!

z

ltl CL

f

f,

o

f

E=

=o

)ra-L

E8n

e€3

.5cH

=(oX

<E

6 : i->.

toG-c

fr>B

.Y(EP u.J @ (, ._ bo^

t9

eiSE

-:aE(g(J

E

EE€

==P(J

i i:'E

EE:f;

ECo-TSEE

l5

| .E

(

I Ee

i

tJt lg !.r c lJ - (t I

19(f!

:

ls;E

i

l.^ P (o c : l= = bO(E\

le

!

E

H

:

lsSs;r

lc - =

ooc

l=-{.u

boc

}_sEEF

.=

(El:HE

OtI,old -o@ra;'ia

E

H<5*

<!; .-o.=(!=

g

E-B

SE

E (oE o O c\zoJ<= -vN<Z c + ( o Pl! clc t.-(Elo ooloo (oI(o ol_o olo ta16

rul-PIF (E16 o oll ut 61 o ol tu 6.1

d,gl 6.9

10

Fl

.oo

F

2tlzq

;EI

;E

f,

o,

I .!

o.r

2>l

_e

>

u ,al tJ.J 6

!

#l

E #

q

ol o

-o

i

3l

E

3

J lv

slE

E".g'l.-.A

e;E

I*

;e

i

P

s.

l;

e

--f

E

U

IE

E

E

sE

E

lq;

E

tg;

lfcE

E

E-s

lE

gg

t,E

I

13

b

*

3s

t

EIgE

f

E

E

P

uJ--3

ct{

(!6!

'IiZo

oo-!\z

(o

Eoas

a9oo

=EEI

S

E

El

e

I

5l

E

g

TI

o =

9l

-ahl

Esil

i

5-s'l

; c (ol : - -l

r

a

sl

E

lu to

f

.a OE

z

L o ! E = tn G' L (I,

z

o

o

E f ttt (g L l!

z

L OJ

o

E r^ (E L (o

z

L q) ! E f tn (o L G'

z

L o -o E rh (I, (U

z

L o

o

E 5 (! L (u

z

L (U -o E J (U L (o

z

z

.a

f,

E

f,

'a

o .o co 'f,o o .9 co 'oo o .9 co (o 5 ()) (E L 5

z

! ! '& o .o co 'do o .9 co 'do o .o co '& o ,9 co

z

lJ.J ttl

o

o

(J tlt E(D E (J .s

p

(E 5 tn

j

L (! .2 E ri o G, P ,Z L d. {= (o = (U E .c (E 4, (o c L E i o-o \z ttt P

c

.g

o

(E CQ-P (L) (EV

E--E

L = OJ:tll

>z

ro' (5 E

So)

o\z

._J

c2

(o !O EL (oG, EZ Gti

EE:

(U:Z

Aq

F tll th o P (o (o C (5 J .N e. .g

p

u_ ca

+

N

ol

Zl

H

(,

Qcl

d4

tt:

zs

<a

a-DV

(-P?

+

JZ

n=z

Z-=

---

5(2-E-..

onaid

iou&=

EHSZ

i>Vv

Fl ;r EEJ

s

4;?

e?i

z

zia

=

ut4

=

o0

AA

4<

EA

=

?

-A

z4

..4

<-.q

-'.]

f .a

F-==

.r\.

'o

dt

IEI

<

=

)

zn

.=

+

rEl

#3

or a')\O c0-=\a -V -l rl- O

eVro

rv't, d

ll(o

x\qN

l-.1 m .a

co i

(d

it

U)E '

q

C)

M-=

'li o

bo

=cbo

"28

!

s

S l\) .! ( !

(4)

c

(!

^€

h (oXoJ ! s(, -E 'E lol

a'

UI+(J

- -oo

'g '-i G)

qrI )

o-oJ:

=ttt =

(r.

-X(or

d-.:

E

EE9

uJ c= i:<o=

:.:i

E9->

H-g

= o'E

trG:-o=io

lc-! (8._ SLbo

h30

bo= o

^

E

E.E.i

o-(,E>

.2 ! o (U oo (o G.) F (I, E (! o-(o .y in bo

E-PFI

ccl

(uN

-L L -(6: iro +L (E,

EP

9p6

3S

Ee

-Y=bo .Y

--.FE

,c

'a

=-

oJ oJ

z. l

boL CO oF EC (D O^ oEQ -:zoI

N.9H

E o-LCN

P-m

s..$

o > r''l (4(J (o

I

9-- oo-o i'l 6(J

E

(o trI I - Ll

< z

(ol -61 I L il

o'f

qrl P L -Cl -.s

q Fl

q L sl

tr o ol

3

E

EI

3

P

bl

<

o-

o_l S .= U

6oo

(JC

H*

o>

.5.co

Co@ oJL(o -OJC zc.r

E:_b

SEE

^

(o-c

:&

g OJ= E

cU:

.io

o E oi _El

i >

Fl

LI

E

P€I

p O ral C C CI

P

E

€I

h s

sl

fi

g.-l

<

o :l

G

J o o-'Eo

€9

(E

1--co

9-{.P oiE o-d lhe

E=

o-d

E-lJ5 i-J

gi=

E

-eo

>E

fL

trqo

L!\ (E-.1

-E:>

S.-F J oD--raJ !5

go9

E :ir(J

3=3

l! (o (J

o-o

(o(,

E^(!o e) =Uc2 'f,o FqJ i> 8_P

33

PP X(o =d. LLI -P (E=

!a-)

s-7

Z, F,

lo

FC (ooo -(!

'6>

L'-oJ bo PO6

^oE.>

.:u>

tio

=

3E

sE

tp

PG,

E>

UJ(E c(5 @z !J o'J= t^'6 S'r-

oo

2-Y

cE

(E(! S!Z ra (Ea(E

=(Uo)

EEco

dr(o-=Lo

{

g'o

-c crf

=

ol-8%=<

LoL (u(t(U CL.YE 5c

;9

:ZG

(/)

->bo =bo

ga

5E

ES

tn 0)

3le

o (E.t

5

PZ

S(EL l6L

o

oo=

i rs=

P'-J

ud:z

(O-Ce >6C

6

F.E

>--ro :(oe

#59

'A Lo J ?(D =c(9= ouJ

=\zo-t4 CC

o(o

(J OD -:z irc^ 0J'- V

:(oo

-.9*

.:/^o

E

--(

:-E

E =(o(o (tr! o

ogi5

-Y oJ -^

o:z !|

P()-(o

9o>

oE

p roLli

'Esd

-(J(J

coc

_Q) :Z oJ q.-=YZ

-"u

I

s3 *

sE6

lcJ

ls;

lF>

loq

t-L

l5+

ooJ

e(u

8>

-z

(oJ

E-v

!g

G'C

to

(o(/)

]

sr

I

s_i

vo@l I (/) tr Cl

.s

(E o

.-

-(o1(El

2E>l

q=-l (E= tl bDJ -cl

o'= ol

c

v

€l

:

o J o E o

E5

I O-a ; q,= 6!(lt

.;83

P! O) o.-6 q^^ EOj u.J == (J

: ,f'&

(U- G,

=.3

=

==o

(oF C

E'aq

=orii __P EO(5

s.E5o

'6rS:6

c o-!= (U (5 J(/l !Eo -^eooi

==E==E

oo c o E Ut(! OGJ EO =(! P(U> 'F.2!

io:

aaP

; !s

(U (JJ booz o@-(U c.=

EET

c2c

:z-

o

o-U

!(o(o L-:ZL

gNo

h:

s

[i

eE

95a

t.9>

oo c o E !1 (IJ OJ OJ EI/) f(o POJ> E.h.t

&=:

t3E

--oro 0J(JJ

booz

E @-OJ C.=

EET

c2c

:z-

o

o-ts

!(o(oL-:ZL

gN1

hE

3

U QE

?ES

OD c o E .a(o oJo !o =(U eG)>

E .!!

.r

{o:

aaX

EPrc

dJ (JJ booZ E oo-oJ c.=

EET

c2

c

:z-

o

o-ts

=(o(oL-:ZL

9i-.lo

iE

3

U

eE

q5u

{9>

o

E>

bo=

6!(lt

troU

rE G,)

o.-

u) q^^

Eo=

trJ= (J

:

,F 'do (E-(l,

=.3

r

850(oF C

E'a

q =OrI _-P

tOo

s.E5c

P=€E

---!-(u (E J (/t

SEts

-Lvs

fgF€

(E 'do S (o.= i-.

oi

_

.;4r

PLG

o ov

o-!--)U LU-L (o.= o-=oC E>C(oOc

E'a

q =O{=

too

ofid

'6 IS

(UfirJ PEO-^oE,a -- oJ i= JP-(E P (!

iz

L-Y l!L -0J LP (o-Yu

EgI

0.1 ro G

H\zcr

:

(o.S 2! L _(o= L-.C( (!L--c 0J .L(oP< Y ro'-corrc Qat

b.g;

=

i:

roE-

(ot

,or

90o

or L(JC 0J(Uro L:Z > roEt

t.o

.i .Ua ==(oc

Pr-lo

;

9sP

E ,^P(EC=

==oora:z

=o-=oo-giiSt

L - - I -u--^; E.r= (E r c - = ooc f -{.9 0o c

}EE

EE

.=

Eii

PIJ

==-E-9tu6-* -o@rr;'ro oE Y 6 ='-<fJ l!;- l(J ro _>

* G;

= o=Lbob(

:ztrqoo0t

foJ()cc

o (oE (E OJ c\ZOqq -vN<< J g P

i_s

ct{

f;q

H

-o:zQ

c-,s

boo6

c9oo

3E9

sE

p

^0r86

*u)6 c (u .. oQ.E E59 ,= *oJ

E.E>

3.8

3

-vE-E

s

eE

=J+-Y

gg.u&

E

c

gE

(o'= (I,(E

E:

,- -!z ^OJ E

tr_

(oP (U(E E= F(o (E> 97 L-(EJ O -:z

2P

q'6

a, lr,

B3o,

LPC tD= (o YJ ro

=,f>

L OJ -o E rn (U L (D

z

L o ! E f 6 lI, L (I,

z

o

a

E = (I, L (o

z

L o.) ! E f vl G' L (I,

z

co L o,) -o E J (I, L (I,

z

co L OJ -o E rn (E L (5

z

co L o -o E ti (o L (E

z

co o E (o L (!

z

co (U -o E (o L (U

z

U OJ ! E f (o (o

z

'f,o o .9 co 'Eo o .o co '& o .9 co 'oo o .o co 'f,o o .o co '& o .9 co (5 C (o P

=

:

c

ub L E 'f,o o .o co

'a

o .o co

'a

o ,o co 'oo o .9 co (I, C .E L (9 th o E (! o-ul (o 't= L ! (u .g '= L E L (U = .(E P o arl

=

S-z'5

=P -L)

5e

<t

.-=2

(U E -c(J (o d. L =

z

.g (IJ J L !

,i

j

d

o

r

-c fi, E

=

o

s

:z

{

.9 C (o L (U

-.o J j

o-s

L .= (U tt,

E

C (E tt, (!

't

IJ.J L

o

q

i bo L ) ro E 'L- o-o E .9 d. .!L o co E(! E ! L

o

o\ oo N cO

s

ra) \o c-a

(5)

a

_i

.C'J tr

Ho

ol

3m

>8

C) M (6

p

C) lJi

:=

cO CL) =ra .'- rn A (o =i

oEH

C (ot!

irc.

<

3:

.=:5

<Ugr

:{ i

Ioco *iooU)E = v lJ.J _:- t-l ,-(oO

6> I

+{ ^l/

*

x br!

&>

EF.g

<

tr(,

o(]Q (tc(o

.zdE

PL-TEE

g

Era

9(J i,

.-r!8

(!c C(U (!o tJ1 C -(tl

ic

>:

(EC

.=<€

ot\z

6<\z

t

E"z

'E6or

(o >c 9oJoJ !(rJ o.-,^cvt= ,t''i (o 6

-ou

C v't ta 6- G) lErof

\z!

o-N OJ

o

tr

th

=

OJ G' E(o q,)

+o,

.93

(o(o

.Ea

(o-6OJ Io

g>

23

_lz OE t, o(! .)z!

<8

y-(o.= rAt -YC t!--c.'6 LOJ (oP bo .9 C(4 o qj o-d

j

x o d. (I, E L L c (o x (o E (J = (J oo co _-Y .Y(o

o3

L(!

'E=

=E

+z

oJ

:z

uo

-E

=ii

(I]E

>.=

Cd

3s

G)E

*,5

-o'=

1= C)

<G

(,cO

(u-PL

'-(o

.a

-:/. -:< 6 {o

fo

L C6 aUe =-:z

-oE

oJc !O

3in

='6

-c(I,c,-Q C(u (!(, F66 (!C !(o Oo

&>

io

LO

<o

-c

E=-a- (o trDv L (o--.(!

L2-9E',"

6tss

c*=

(I,-c (I]

oo:J

\zF>z

-tn =oJ >o! u)=

sb;;

-uf

t<u

--(J .=La

=(ou

<E

o

-:z lE

(o=-c

;53

-v(ory uJ bO (/) ._ bOa o.i o .iI 7 iztrsu(E -! fE atuLt-.-=

tr oJc

==HU

<

g

-..i' d

H,ie€

Y-=vt

{=EAc

{.!oo <.JUE .Y (D P 0e -Y U-Vt fil

ci{

(onL

.EY

E.

-olz

Qg

5oa

iEg,

iqx

Sri

s

^0r36

*rrco

cP- ftr!,-'= * o.,

Ens

o!o_

cO .I9 6

-vE-_ c roZ

:: =-c-V

ESEP

{= C "6 uo (o -oq) ro

F

(! (,N ! q.r aJ "= "qr

F

=2 rh = lglI

.:6

6< -}/. I LLJ gA

'6P

c

o') (u-o

<(U

a-o

ri

x o (I,

.!

E o P C (o x (u E (_) g L) (o 3

s

J E c)

F

p

o ,E c Lbo =c izo

=o-\ZE

gT

(oiE

>o

Cp G)-t/)LI 'I'-o..r i' !Y lz=

i3

tc

<E

tt) = (!(,

.=q

>!

!o

<uo

._c

'-(I' J> (o c = -oo L o

o-E6a

(oC

E(I] O(o O-s OZ.

L.-io

<o

FC

oY

E5

(E=

Sx

L-!9 0_ oJf cr (o-c (uQJ

:zF

L) L OJ E = t (o

z

U L o E = t^ (! L (!

z

U L o -o E ttt (E (I]

z

U L o -a E (! L (o

z

U L o -o E = vt (! L ro

z

(o g o ru P (.) =

=

P

)

(E C "= (E co "-VI

o>

!

+

o

-fi,

=

E

l o J IJ.J L

o

q

G' =

=

TA C P OJ d. L

n

,2, E (E I J (o

5

L

o

4

d

+)

c

(E L q) -c UI "=

o

N O N N N -f .v 0) J1 b0 Eq (c J4 0)

a

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :