CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

Teks penuh

(1)

CTU 151

CTU 151

BAB LIMA

BAB LIMA

Islam di Alam Melayu

Islam di Alam Melayu

OLEH

Azhar bin Abdul Rahman

azharabdulrahman@live.com.my

016 2020 345

(2)

3.1. ISLAM DI ALAM MELAYU

3.1. ISLAM DI ALAM MELAYU

Keadaan Masyarakat Sebelum Kedatangan Islam

Keadaan Masyarakat Sebelum Kedatangan Islam

Kepercayaan – Animisme, Hindu Buddha (pengaruh majapahit,

Kepercayaan – Animisme, Hindu Buddha (pengaruh majapahit,

srivijaya, dll), Raja seumpama dewa

srivijaya, dll), Raja seumpama dewa

Ekonomi berasaskan pertanian, laut, pemburuan

Ekonomi berasaskan pertanian, laut, pemburuan

3.1.1. Teori Kedatangan Islam

3.1.1. Teori Kedatangan Islam

Sering kedatangan Islam ke Alam Melayu dikaitkan dengan

Sering kedatangan Islam ke Alam Melayu dikaitkan dengan

para pedagang Hadramaut (Yaman), Gujerat (India) atau

para pedagang Hadramaut (Yaman), Gujerat (India) atau

Kwantung (China)

Kwantung (China)

1. Dari India (Banggala, Gujerat, Malabar)– Faktor

1. Dari India (Banggala, Gujerat, Malabar)– Faktor

Perdagangan – sekitar abad ke 13 masihi

Perdagangan – sekitar abad ke 13 masihi

(3)

koleksi ilmiah - AZHAR - koleksi ilmiah - AZHAR -

Teori Kedatangan Dari India -

Teori Kedatangan Dari India - Dari India (Banggala, Gujerat, Dari India (Banggala, Gujerat, Malabar)– Faktor Perdagangan – sekitar abad ke 13M

Malabar)– Faktor Perdagangan – sekitar abad ke 13M

Para sarjana bertikai pendapat mengenai daerah di India yang

Para sarjana bertikai pendapat mengenai daerah di India yang

menjadi tempat asal penyebaran Islam ke Tanah Melayu. G. A Kern

menjadi tempat asal penyebaran Islam ke Tanah Melayu. G. A Kern

berpendapat bahawa Islam datang dari Gujerat. S. Q. Fatimi

berpendapat bahawa Islam datang dari Gujerat. S. Q. Fatimi

mendakwa Islam datang dari Benggala. Van Ronkel mengusulkan

mendakwa Islam datang dari Benggala. Van Ronkel mengusulkan

bahawa Islam datang dari India Selatan. Manakala Thomas Arnold

bahawa Islam datang dari India Selatan. Manakala Thomas Arnold

menegaskan bahawa Islam datang dari Malabar.

menegaskan bahawa Islam datang dari Malabar.

Terdapat juga ahli sejarah yang mengatakan Islam di Alam Melayu

Terdapat juga ahli sejarah yang mengatakan Islam di Alam Melayu

dibawa oleh para saudagar dari Malabar, India. Ini berdasarkan

dibawa oleh para saudagar dari Malabar, India. Ini berdasarkan

persamaan mazhab Syafie yang dianuti oleh orang-orang Islam di

persamaan mazhab Syafie yang dianuti oleh orang-orang Islam di

Malabar dan penganut Islam di Nusantara.

Malabar dan penganut Islam di Nusantara.

Marco Polo di dalam catatannya ada menceritakan kehadiran

Marco Polo di dalam catatannya ada menceritakan kehadiran

pedagang-pedagang India di Perlak.

pedagang-pedagang India di Perlak. Alasan teori ini dikuatkan lagi Alasan teori ini dikuatkan lagi dengan pengaruh gelaran sultan-sultan Islam di India seperti 'Syah'

(4)

Menurut Pijnappel, kedatangan Islam di AM dilakukan oleh para

Menurut Pijnappel, kedatangan Islam di AM dilakukan oleh para

pedagang Islam berbangsa Arab yang bermukim di Gujerat dan

pedagang Islam berbangsa Arab yang bermukim di Gujerat dan

Malabar. Sangkaan ini bertitik-tolak oleh banyaknya nama kedua-dua

Malabar. Sangkaan ini bertitik-tolak oleh banyaknya nama kedua-dua

wilayah ini dalam sejarah awal alam Melayu

wilayah ini dalam sejarah awal alam Melayu

Pandangan ini telah disokong oleh Snouck Hugrunje dan Harry

Pandangan ini telah disokong oleh Snouck Hugrunje dan Harry

Hazzard memandangkan aktiviti perdagangan oleh para pedagang

Hazzard memandangkan aktiviti perdagangan oleh para pedagang

Islam di AM sama ada sebagai “orang tengah” atau pedagang

Islam di AM sama ada sebagai “orang tengah” atau pedagang

premier

premier yang membawa barang dagangan dari wilayah tersebut yang membawa barang dagangan dari wilayah tersebut merentasi Nusantara untuk pergi ke China dan sebagainya.

merentasi Nusantara untuk pergi ke China dan sebagainya.

Mengenai teori dari Gujerat, G.P. Moquette telah membuat kajian

Mengenai teori dari Gujerat, G.P. Moquette telah membuat kajian

terhadap batu nisan di Pasai

terhadap batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428 M dan batu nisan yang bertarikh 1428 M dan batu nisan Maulana Malik Ibrahin di Gerisik bertarikh 1419 M.

Maulana Malik Ibrahin di Gerisik bertarikh 1419 M. Berdasarkan Berdasarkan kajian yang terhadap dua batu nisan tersebut didapati

kajian yang terhadap dua batu nisan tersebut didapati

kedua-duanya lebih mirip strukturnya dengan batu nisan Umar ibn Ahmad

duanya lebih mirip strukturnya dengan batu nisan Umar ibn Ahmad

Kazaruni di Gujerat. Justeru, beliau membuat kesimpulan bahawa

Kazaruni di Gujerat. Justeru, beliau membuat kesimpulan bahawa

kedua-dua dibawa dari Gujerat.

(5)

Thomas Arnold pula berpendapat bahawa Gujerat bukanlah

Thomas Arnold pula berpendapat bahawa Gujerat bukanlah

tempat yang mula-mula

tempat yang mula-mula di India bertanggungjawab bagi di India bertanggungjawab bagi memperkenalkan Islam ke Nusantara. Ini kerana kedatangan Islam

memperkenalkan Islam ke Nusantara. Ini kerana kedatangan Islam di di rantau ini lebih dahulu dari Gujerat. Beliau berpendapat Islam di

rantau ini lebih dahulu dari Gujerat. Beliau berpendapat Islam di

Nusanatara datang dari Bengal daerah Coromandel atau Malabar

Nusanatara datang dari Bengal daerah Coromandel atau Malabar

dari India Selatan. Ini kerana daerah tersebut lebih dahulu menerima

dari India Selatan. Ini kerana daerah tersebut lebih dahulu menerima

Islam dari Gujerat. Bengal dikatakan telah ditakluki sejak awal abad

Islam dari Gujerat. Bengal dikatakan telah ditakluki sejak awal abad

ke-13 M lagi dan dijadikan sebagai pusat pengajian dan penyebaran

ke-13 M lagi dan dijadikan sebagai pusat pengajian dan penyebaran

agama. Lebih-lebih lagi mazhab antara penduduk Bengal dan

agama. Lebih-lebih lagi mazhab antara penduduk Bengal dan

Malabar adalah sama mazhab dengan penduduk Nusantara, iaitu

Malabar adalah sama mazhab dengan penduduk Nusantara, iaitu

berpegang kepada Mazhab Shafie, sedangkan mazhab anutan

berpegang kepada Mazhab Shafie, sedangkan mazhab anutan

penduduk Gujerat adalah Mazhab Hanafi.

(6)

Teori kedatangan Islam dari Benggala (Bengal) juga dikemukakan

Teori kedatangan Islam dari Benggala (Bengal) juga dikemukakan

oleh S.Q. Fatimi yang

oleh S.Q. Fatimi yang berlandaskan huraian Tome Pires dalam berlandaskan huraian Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental. Menurut beliau, Sultan Malik as- Salih yang

bukunya Suma Oriental. Menurut beliau, Sultan Malik as- Salih yang

menjadi raja pertama di negeri Pasai adalah seorang pedagang India

menjadi raja pertama di negeri Pasai adalah seorang pedagang India

berketurunan Benggali. Oleh kerana Pasai merupakan negeri

berketurunan Benggali. Oleh kerana Pasai merupakan negeri

pertama yang memeluk Islam menurut tanggapan

pertama yang memeluk Islam menurut tanggapan Fatimi, beliau Fatimi, beliau mengandaikan juga bahawa Islam di bawa dari Benggala.

mengandaikan juga bahawa Islam di bawa dari Benggala.

Sebenarnya apa yang

Sebenarnya apa yang diketahui, raja Pasai yang pertama ialah diketahui, raja Pasai yang pertama ialah Mahmud Shah atau Meurah Ciri, bukan Malik al-Salih seperti yang

Mahmud Shah atau Meurah Ciri, bukan Malik al-Salih seperti yang

dilaporkan oleh Tom Pires dan dipersetujui oleh Fatimi. Mengenai

dilaporkan oleh Tom Pires dan dipersetujui oleh Fatimi. Mengenai

salasilah keturunan Malik as-Salih yang dikatakan daripada

salasilah keturunan Malik as-Salih yang dikatakan daripada

keturunan Benggali tidak dapat diterima kerana tidak ada bukti yang

keturunan Benggali tidak dapat diterima kerana tidak ada bukti yang

meyakinkan..

(7)

Teori Kedatangan Dari Arab

Teori Kedatangan Dari Arab

Menurut John Crawford lewat bukunya, History of Indian

Menurut John Crawford lewat bukunya, History of Indian

Archipelago, Islam datang ke Nusantara dari Tanah Arab.

Archipelago, Islam datang ke Nusantara dari Tanah Arab.

Alasan beliau berdasarkan catatan sejarah China dan

Alasan beliau berdasarkan catatan sejarah China dan

sumber-sumber Barat.

sumber-sumber Barat.

Menurut catatan sejarah Cina, orang-orang Arab telah

Menurut catatan sejarah Cina, orang-orang Arab telah

sampai ke Tanah Jawa dan membuat penempatan mereka

sampai ke Tanah Jawa dan membuat penempatan mereka

di Pantai Barat Sumatera sekitar tahun 684 Hijrah. Di

di Pantai Barat Sumatera sekitar tahun 684 Hijrah. Di

penempatan ini, orang-orang Arab bermukim dan bernikah

penempatan ini, orang-orang Arab bermukim dan bernikah

dengan penduduk tempatan. Lama-kelamaan, terbinalah

dengan penduduk tempatan. Lama-kelamaan, terbinalah

masyarakat Islam.

(8)

Profesor Haji Abdul Malek Karim Amrullah atau lebih dikenali

Profesor Haji Abdul Malek Karim Amrullah atau lebih dikenali

dengan nama Hamka, dalam bukunya Sejarah Umat Islam,

dengan nama Hamka, dalam bukunya Sejarah Umat Islam,

menceritakan tentang duta Daulah Umayyah telah singgah ke Pulau

menceritakan tentang duta Daulah Umayyah telah singgah ke Pulau

Jawa dalam perjalanan ke China. Malah, kononnya Muawiyah bin

Jawa dalam perjalanan ke China. Malah, kononnya Muawiyah bin

Abu Sufyan, pengasas Daulah Umayyah, ikut belayar ke Pulau Jawa.

Abu Sufyan, pengasas Daulah Umayyah, ikut belayar ke Pulau Jawa.

Walau apa pun, sumber-sumber catatan ahli sejarah China

Walau apa pun, sumber-sumber catatan ahli sejarah China

menunjukkan Islam telah sampai ke Nusantara sejak awal kurun

menunjukkan Islam telah sampai ke Nusantara sejak awal kurun

hijrah iaitu sejak zaman khalifah Usman bin Affan lagi.

hijrah iaitu sejak zaman khalifah Usman bin Affan lagi.

Sebenarnya, sebelum Islam muncul di pentas dunia, telah wujud

Sebenarnya, sebelum Islam muncul di pentas dunia, telah wujud

hubungan di antara orang Arab dan Parsi dengan penduduk

hubungan di antara orang Arab dan Parsi dengan penduduk

Nusantara.

Nusantara. Menurut sejarawan, banyak wangi-wangian purba yang Menurut sejarawan, banyak wangi-wangian purba yang dipakai pada zaman Julius Caesar dan Cleopatra berasal dari

dipakai pada zaman Julius Caesar dan Cleopatra berasal dari

kawasan Nusantara. Begitu juga peralatan mumia zaman Firaun juga

kawasan Nusantara. Begitu juga peralatan mumia zaman Firaun juga

diperolehi dari kawasan ini

(9)

Oleh itu, bila pelayar dan pedagang ini memeluk Islam,

Oleh itu, bila pelayar dan pedagang ini memeluk Islam,

mereka membawa bersama ajaran Islam dan disebarkan.

mereka membawa bersama ajaran Islam dan disebarkan.

Batu Bersurat dari Terengganu menguatkan bukti bahawa

Batu Bersurat dari Terengganu menguatkan bukti bahawa

Islam datang ke benua ini dari Tanah Arab. Batu Bersurat

Islam datang ke benua ini dari Tanah Arab. Batu Bersurat

tersebut dijumpai di kawasan tepi Sungai Tara, di Kampung

tersebut dijumpai di kawasan tepi Sungai Tara, di Kampung

Buloh, Kuala Berang, Hulu Terengganu, pada tahun 1887.

Buloh, Kuala Berang, Hulu Terengganu, pada tahun 1887.

Tulisan jawi berbahasa Melayu pada batu itu menunjukkan

Tulisan jawi berbahasa Melayu pada batu itu menunjukkan

tarikh 702H.

tarikh 702H.

Dan tulisan pada batu tersebut menyebut Islam

Dan tulisan pada batu tersebut menyebut Islam

sebagai agama rasmi dan sedikit tentang hukum-hakam

sebagai agama rasmi dan sedikit tentang hukum-hakam

Islam.

(10)

Teori Kedatangan Dari China

Teori Kedatangan Dari China

Alasan pendapat ini mengatakan kawasan yang

Alasan pendapat ini mengatakan kawasan yang

mula-mula menerima Islam ialah di Pantai Timur Semenanjung

mula menerima Islam ialah di Pantai Timur Semenanjung

Malaysia seperti di Terengganu.

Malaysia seperti di Terengganu.

Menurut sumber catatan ahli sejarah China, Laksamana

Menurut sumber catatan ahli sejarah China, Laksamana

Cheng Ho (Zheng He yang diperingati ulang tahun ke-600

Cheng Ho (Zheng He yang diperingati ulang tahun ke-600

pengembaraan kelilingi dunia) telah membuat tujuh kali

pengembaraan kelilingi dunia) telah membuat tujuh kali

pelayaran ke Kepulauan Melayu. Beliau membawa armada

pelayaran ke Kepulauan Melayu. Beliau membawa armada

besar termasuk orang Cina Muslim. Justeru, kemungkinan

besar termasuk orang Cina Muslim. Justeru, kemungkinan

pengislaman di alam Nusantara diusahakan oleh

pengislaman di alam Nusantara diusahakan oleh

orang-orang ini.

(11)

Sejarah kedatangan Islam ke China berdasarkan catatan Dinasti

Sejarah kedatangan Islam ke China berdasarkan catatan Dinasti

Tang menunjukkan,

Tang menunjukkan, terdapat 37 kali perutusan diplomatik rasmi terdapat 37 kali perutusan diplomatik rasmi dikirimkan antara kerajaan China dan kerajaan Islam.

dikirimkan antara kerajaan China dan kerajaan Islam. Pada zaman Pada zaman Dinasti Sung (960 -1279M). Pu Shou Keng, seorang pedagang Arab

Dinasti Sung (960 -1279M). Pu Shou Keng, seorang pedagang Arab

yang kaya dan berpengaruh telah dilantik oleh maharaja china Sun

yang kaya dan berpengaruh telah dilantik oleh maharaja china Sun

Yu Pesuruhjaya Cukai dan Pesuruhjaya keamanan.

Yu Pesuruhjaya Cukai dan Pesuruhjaya keamanan.

Kerajaan Islam mula terbentuk di China pada Zaman Dinasti Ming

Kerajaan Islam mula terbentuk di China pada Zaman Dinasti Ming

(1368 – 1644M). Pengasas dinasti ini adalah berugama Islam iaitu

(1368 – 1644M). Pengasas dinasti ini adalah berugama Islam iaitu

Chu Yaun Chang. Menghantar Utusan ke serata Asia termasuk tanah

Chu Yaun Chang. Menghantar Utusan ke serata Asia termasuk tanah

melayu untuk menawarkan perlindungan di bawah naugan China

melayu untuk menawarkan perlindungan di bawah naugan China

kerana Angkatan tentera laut yang kuat iaitu semasa pemerintahan

kerana Angkatan tentera laut yang kuat iaitu semasa pemerintahan

Sultan Iskandar Syah (Parameswara) pada 1405M. Parameswara,

Sultan Iskandar Syah (Parameswara) pada 1405M. Parameswara,

pemerintah Melaka yang pertama dan beragama Hindu telah

pemerintah Melaka yang pertama dan beragama Hindu telah

memeluk Islam di China

memeluk Islam di China di tangan nakhoda Muhammad Cheng Ho di tangan nakhoda Muhammad Cheng Ho ketika melawat Canton .

(12)

Pendapat lain dikemukan oleh Emanual Gadinho Eredia dan

Pendapat lain dikemukan oleh Emanual Gadinho Eredia dan

S.Q.Fatimi. Eredia memberi alasan bahawa Khan Fo atau Canton

S.Q.Fatimi. Eredia memberi alasan bahawa Khan Fo atau Canton

telah menjadi pusat perniagaan di kalangan peniaga Arab yang

telah menjadi pusat perniagaan di kalangan peniaga Arab yang

beragama Islamsejak abad kesembilan Masihi. Jalinan hubungan

beragama Islamsejak abad kesembilan Masihi. Jalinan hubungan

perniagaan ini sudah tentu membolehkan Islam berkembang di

perniagaan ini sudah tentu membolehkan Islam berkembang di

kalangan peniaga Cina di Negara China dan peniaga Islam China

kalangan peniaga Cina di Negara China dan peniaga Islam China

yang berdagang ke Asia Tenggara, telah menyebarkan Islam ke

yang berdagang ke Asia Tenggara, telah menyebarkan Islam ke

Tanah Melayu. Perenggan ini memberi makna ada kemungkinan

Tanah Melayu. Perenggan ini memberi makna ada kemungkinan

pedagang Cina beragama Islam yang singgah berdagang di

pedagang Cina beragama Islam yang singgah berdagang di

nusantara membawa Islam.

(13)

koleksi ilmiah - AZHAR - koleksi ilmiah - AZHAR - uitmazhar@yahoo.com uitmazhar@yahoo.com

S.Q. Fatimi memberikan bukti berlaku perpindahan beramai-ramai

S.Q. Fatimi memberikan bukti berlaku perpindahan beramai-ramai

pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara

pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara

pada sekitar tahun 876 M. Pada tahun 878, tercetus

pada sekitar tahun 876 M. Pada tahun 878, tercetus pemberontakan pemberontakan oleh Hwang Ho di Canton yang menyebabkan ramai pedagang Islam

oleh Hwang Ho di Canton yang menyebabkan ramai pedagang Islam

yang

yang melarikan diri ke Kedah dan Pelembang. Pada akhir zaman melarikan diri ke Kedah dan Pelembang. Pada akhir zaman Dinasti Tang pada tahun 618 hingga 905 Masihi, berlaku

Dinasti Tang pada tahun 618 hingga 905 Masihi, berlaku

pembunuhan rakyat asing oleh pemberontakan di wilayah Yang

pembunuhan rakyat asing oleh pemberontakan di wilayah Yang

Chow yang

Chow yang menyebabkan mereka yang terselamat melarikan diri ke menyebabkan mereka yang terselamat melarikan diri ke tempat selamat, termasuklah Alam Melayu.

tempat selamat, termasuklah Alam Melayu.

Pendapat ini dikukuhkan lagi dengan penemuan Batu Bersurat

Pendapat ini dikukuhkan lagi dengan penemuan Batu Bersurat

Terengganu yang di temui di Kuala Sungai Tersat, Kuala Berang

Terengganu yang di temui di Kuala Sungai Tersat, Kuala Berang

Terengganu. Terdapat persamaan unsur seni bina di China dengan

Terengganu. Terdapat persamaan unsur seni bina di China dengan

unsur seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti di Kelantan,

unsur seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti di Kelantan,

Melaka dan Pulau Jawa.Penemuan batu nisan yang mempunyai

Melaka dan Pulau Jawa.Penemuan batu nisan yang mempunyai

tulisan ayat-ayat Quran dan kalimah Arab di Kampung Permatang

tulisan ayat-ayat Quran dan kalimah Arab di Kampung Permatang

Pasir, Pekan Pahang bertarikh 1028M mendakwa di bawa oleh

Pasir, Pekan Pahang bertarikh 1028M mendakwa di bawa oleh

mubaligh China menerusi Laut China Selatan ke Phang Rang di Indo

(14)

3.1.2. Faktor-Faktor Perkembangan Islam di Alam

3.1.2. Faktor-Faktor Perkembangan Islam di Alam

Melayu

Melayu

Kesesuaian Ajaran dan Kesempurnaan Islam

Kesesuaian Ajaran dan Kesempurnaan Islam

Perdagangan

Perdagangan

Perkahwinan

Perkahwinan

Pemerintahan/Pemimpin

Pemerintahan/Pemimpin

Pendakwahan Para Pendakwah

Pendakwahan Para Pendakwah

Politik dan Penaklukan

(15)

Kesesuaian ajaran dan kesempurnaan Islam

Kesesuaian ajaran dan kesempurnaan Islam

Kesempurnaan ajaran Islam dan sifatnya yang memenuhi fitrah

Kesempurnaan ajaran Islam dan sifatnya yang memenuhi fitrah

manusia memudahkan orang di alam melayu memeluknya.

manusia memudahkan orang di alam melayu memeluknya.

Berbanding agama Hindu dan Buddha, Islam dianggap sebagai yang

Berbanding agama Hindu dan Buddha, Islam dianggap sebagai yang

terbaik dan bertepatan dengan fitrah manusia. Ajaran Islam mudah,

terbaik dan bertepatan dengan fitrah manusia. Ajaran Islam mudah,

fleksibel dan boleh diterima logik pemikiran.

fleksibel dan boleh diterima logik pemikiran.

Selain itu, perubahan sikap orang yang memeluk Islam kepada

Selain itu, perubahan sikap orang yang memeluk Islam kepada

yang lebih baik dan bersopan mencerminkan kemuliaan dan

yang lebih baik dan bersopan mencerminkan kemuliaan dan

kesempurnaan Islam dan menyebabkan lebih ramai lagi orang yang

kesempurnaan Islam dan menyebabkan lebih ramai lagi orang yang

berminat mendalami Islam.

berminat mendalami Islam.

Ajaran Islam juga mementingkan keadilan dan persamaan taraf

Ajaran Islam juga mementingkan keadilan dan persamaan taraf

tidak kira apa bangsa sekalipun. Semuanya sama di sisi Allah dan

tidak kira apa bangsa sekalipun. Semuanya sama di sisi Allah dan

hanya amalan yang membezakannya.

(16)

Perdagangan

Perdagangan

Kedatangan orang-orang asing yang datang ke Tanah Melayu,

Kedatangan orang-orang asing yang datang ke Tanah Melayu,

samada daripada Arab, India mahupun China, kebanyakan mereka

samada daripada Arab, India mahupun China, kebanyakan mereka

adalah pedagang yang datang untuk berdagang ataupun yang

adalah pedagang yang datang untuk berdagang ataupun yang

singgah di Tanah Melayu untuk mendapatkan bekalan bagi

singgah di Tanah Melayu untuk mendapatkan bekalan bagi

meneruskan perjalanan perdagangan

meneruskan perjalanan perdagangan mereka. mereka.

Disamping menjualkan barangan dagangan dan mendapatkan

Disamping menjualkan barangan dagangan dan mendapatkan

bekalan, mereka juga menarik perhatian orang-orang Melayu di

bekalan, mereka juga menarik perhatian orang-orang Melayu di

Tanah Melayu untuk memeluk agama Islam kerana cara

Tanah Melayu untuk memeluk agama Islam kerana cara dan dan tingkahlaku mereka yang mengambarkan kemuliaan dalam ajaran

tingkahlaku mereka yang mengambarkan kemuliaan dalam ajaran

agama Islam. Penampilan mereka ini lah yang telah menarik

agama Islam. Penampilan mereka ini lah yang telah menarik

perhatian orang-orang Melayu untuk memeluk agama Islam. Ini

perhatian orang-orang Melayu untuk memeluk agama Islam. Ini

menyebabkan kebanyakan tapak awal Islam di Tanah Melayu

menyebabkan kebanyakan tapak awal Islam di Tanah Melayu

merupakan pelabuhan-pelabuhan

(17)

Pendakwahan

Pendakwahan

Selain daripada itu, ada juga orang-orang yang datang bersama

Selain daripada itu, ada juga orang-orang yang datang bersama

pedagang datang dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam

pedagang datang dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam

ke Alam Melayu. Mereka ini adalah para ulamak atau ahli Sufi yang

ke Alam Melayu. Mereka ini adalah para ulamak atau ahli Sufi yang

datang jauh dari negara Arab dan China dan India. Mereka bukan

datang jauh dari negara Arab dan China dan India. Mereka bukan

sahaja mempunyai pelbagai ilmu Islam bahkan mempunyai

sahaja mempunyai pelbagai ilmu Islam bahkan mempunyai

keperibadian dan karisma yang amat dikagumi dan meninggalkan

keperibadian dan karisma yang amat dikagumi dan meninggalkan

kesan kepada masyarakat Melayu.

kesan kepada masyarakat Melayu.

Di Melaka, pendakwah yang terkenal antaranya Sheikh Ismail,

Di Melaka, pendakwah yang terkenal antaranya Sheikh Ismail,

Syed Abdul Aziz, maulana Abu Bakar, Maulana Ishak, Maulana Yusuf

Syed Abdul Aziz, maulana Abu Bakar, Maulana Ishak, Maulana Yusuf

dan Sidi Arab. Di Kedah, Sheikh Abdullah Yamani atau juga digelar

dan Sidi Arab. Di Kedah, Sheikh Abdullah Yamani atau juga digelar

sebagai Syeikh Abdullah Al-Qumairi amat terkenal.

(18)

Pengislaman Para Pemimpin

Pengislaman Para Pemimpin

Antara cara yang berkesan dalam proses penyebaran agama

Antara cara yang berkesan dalam proses penyebaran agama

Islam ialah dengan mengislamkan para pemimpin kerajaan atau

Islam ialah dengan mengislamkan para pemimpin kerajaan atau

pemerintah itu sendiri. Faktor ini memudahkan para pendakwah

pemerintah itu sendiri. Faktor ini memudahkan para pendakwah

Islam kerana, rakyat yang amat patuh kepada pemerintah sudah

Islam kerana, rakyat yang amat patuh kepada pemerintah sudah

pasti mudah untuk menerima ajaran Islam yang dibawa sekiranya

pasti mudah untuk menerima ajaran Islam yang dibawa sekiranya

pemerintah tertinggi mereka sendiri telah memeluk agama Islam,

pemerintah tertinggi mereka sendiri telah memeluk agama Islam,

disamping

disamping ajaran agama Islam yang menunjukkan ciri-ciri yang ajaran agama Islam yang menunjukkan ciri-ciri yang terpuji menarik minat mereka untuk turut serta

terpuji menarik minat mereka untuk turut serta dalam memeluk dalam memeluk agama Islam. Ini dapat dilihat apabila Parameswara memeluk agama

agama Islam. Ini dapat dilihat apabila Parameswara memeluk agama

Islam, rakyat Melaka terus meninggalkan agama Hindu dan

Islam, rakyat Melaka terus meninggalkan agama Hindu dan

menerima Islam sebagai Agama mereka.

(19)

Perkahwinan

Perkahwinan

Perkahwinan juga membawa kepada pengislaman orang-orang

Perkahwinan juga membawa kepada pengislaman orang-orang

Melayu di Tanah Melayu. Ada dikalangan para pedagang atau

Melayu di Tanah Melayu. Ada dikalangan para pedagang atau

pendakwah yang datang ke Tanah Melayu bertindak mengahwini

pendakwah yang datang ke Tanah Melayu bertindak mengahwini

gadis-gadis Melayu. Selain daripada tindakan ini, perlakuan sopan

gadis-gadis Melayu. Selain daripada tindakan ini, perlakuan sopan

dan beradab mereka yang

dan beradab mereka yang disukai juga telah menjadi faktor penarik disukai juga telah menjadi faktor penarik yang penyebab yang memudahkan orang-orang Melayu untuk

yang penyebab yang memudahkan orang-orang Melayu untuk

menerima ajaran agama Islam. Apabila suatu perkahwinan itu

menerima ajaran agama Islam. Apabila suatu perkahwinan itu

berlangsung, kebanyakannya hampir keseluruhan ahli keluarga turut

berlangsung, kebanyakannya hampir keseluruhan ahli keluarga turut

serta dalam menerima ajaran Islam dan seterusnya memeluk agama

serta dalam menerima ajaran Islam dan seterusnya memeluk agama

Islam.

(20)

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pengaruh Islam di Alam Melayu

- Aqidah dan Sosial

- Aqidah dan Sosial

Menukar kepercayaan khurafat, syirik, mitos, khayalan kepada ajaran

Menukar kepercayaan khurafat, syirik, mitos, khayalan kepada ajaran

tauhid

tauhid

Perkembangan nilai-nilai murni

Perkembangan nilai-nilai murni

Perubahan sikap, pemakaian dan cara fikir

Perubahan sikap, pemakaian dan cara fikir

Kemuliaan dan peranan ulamak

Kemuliaan dan peranan ulamak

PolitikPolitik

 Tertubuhnya kerajaan Melayu Islam seperti Kerajaan Perlak, Samudera-Tertubuhnya kerajaan Melayu Islam seperti Kerajaan Perlak,

Samudera-Pasai, Acheh, Melaka, Johor Riau menggantikan Kerajaan Hindu majapahit

Pasai, Acheh, Melaka, Johor Riau menggantikan Kerajaan Hindu majapahit

dan Srivijaya

dan Srivijaya

Raja menukar gelaran menjadi Sultan. Ketaatan kepada Sultan bersyarat Raja menukar gelaran menjadi Sultan. Ketaatan kepada Sultan bersyarat

dengan ketaatan Sultan Kepada Syariat Allah

dengan ketaatan Sultan Kepada Syariat Allah

(21)

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pengaruh Islam di Alam Melayu

- Perundangan

- Perundangan

Pemakaian undang-undang Islam dalam urusan

Pemakaian undang-undang Islam dalam urusan

peribadi dan kemasyarakatan menggantikan

peribadi dan kemasyarakatan menggantikan

undang-undang Melayu tempatan / adat. Mana-mana adat

undang Melayu tempatan / adat. Mana-mana adat

yang tak bersesuaian dengan Islam, akan

yang tak bersesuaian dengan Islam, akan

ditinggalkan

ditinggalkan

Penerimaan undang-undang jenayah Islam di

Penerimaan undang-undang jenayah Islam di

Melaka dengan wujudnya Hukum Kanun Melaka dan

Melaka dengan wujudnya Hukum Kanun Melaka dan

undang-undang laut Melaka

(22)

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pendidikan dan KeilmuanPendidikan dan Keilmuan

Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran

Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran

dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu.

dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu.

Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya

Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya

untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan.

untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan.

 Perkembangan sistem pendidikan Islam dengan menitik Perkembangan sistem pendidikan Islam dengan menitik

beratkan soal aqidah, syariat dan akhlak

beratkan soal aqidah, syariat dan akhlak

 Penubuhan pondok dan sekolah agamaPenubuhan pondok dan sekolah agamaPeranan masjid diperluasPeranan masjid diperluas

Kesepaduan Ilmu – orang Islam menuntut semua ilmu tak Kesepaduan Ilmu – orang Islam menuntut semua ilmu tak

kira ilmu dunia atau akhirat.

(23)

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Bahasa dan TulisanBahasa dan Tulisan

Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi

Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi

dalam bahasa Melayu, tulisan ini mempunyai hubungan yang rapat

dalam bahasa Melayu, tulisan ini mempunyai hubungan yang rapat

dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur’an dan huruf

dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur’an dan huruf

Parsi. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi

Parsi. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi

tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan, sedangkan

tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan, sedangkan

sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Dengan itu, fungsi

sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Dengan itu, fungsi

penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep

penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep

berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan.

berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan.

Penerimaan pakai tulisan jawi yang berasaskan huruf2 ArabPenerimaan pakai tulisan jawi yang berasaskan huruf2 ArabPerkembangan bahasa melayu yang banyak menggunakan Perkembangan bahasa melayu yang banyak menggunakan

istilah dari bahasa Arab

(24)

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Pengaruh Islam di Alam Melayu

Ekonomi

Ekonomi

Perubahan perniagaan berasaskan riba dan

Perubahan perniagaan berasaskan riba dan

penindasan kepada si miskin kepada ekonomi

penindasan kepada si miskin kepada ekonomi

berasaskan taqwa dan tolong menolong.

berasaskan taqwa dan tolong menolong.

Peniaga tidak mengambil untung berlebihan,

Peniaga tidak mengambil untung berlebihan,

menindas dan sentiasa menjaga adab dan

menindas dan sentiasa menjaga adab dan

memberikan zakat dan sedekah.

memberikan zakat dan sedekah.

(25)

Tamadun Melayu Sebagai Asas Pembinaan Tamadun Tamadun Melayu Sebagai Asas Pembinaan Tamadun

Malaysia Malaysia

Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan – artikel 160 Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan – artikel 160 Takrifan Melayu mengikut perlembagaan artikel 160 iaitu Takrifan Melayu mengikut perlembagaan artikel 160 iaitu

: orang melayu mestilah 1- agama Islam, 2 Bercakap : orang melayu mestilah 1- agama Islam, 2 Bercakap

Melayu, 3. mengamalkan adat melayu Melayu, 3. mengamalkan adat melayu

Bahasa Melayu Bahasa Melayu Jati diri Melayu Jati diri Melayu

Dasar pendidikan Negara Dasar pendidikan Negara

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...