• Tidak ada hasil yang ditemukan

of the L.N. Gumilyov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "of the L.N. Gumilyov "

Copied!
89
0
0

Teks penuh

Deputy Editor-in-Chief Aitmukhanbet Esdauletov Candidate of Philology, Associate Professor (Kazakhstan) Deputy Editor-in-Chief Gulnar Kendirbai PhD, prof. Russian) Kara Abdulvahap doctor of historical sciences, Рrof. Turkey) Kozybayev Sagymbai Doctor of Historical Sciences, Рrof. Kazakhstan) Lebedeva Tatiana Doctor of Philology, Рrof. Kazakhstan) Takhan Serik Doctor of Historical Sciences, Рrof. Kazakhstan) Toktagazin Muratbek Candidate of Philology, Assoc.

Кейінгі кеңестік кезеңдегі қазақстандық баспасөздегі ұлттық бірегейлік мәселелеріне назар аудару. Содан 1933 жылдың 21 қаңтарына дейін Қазақстанды 8 жыл үгіттеп, ақыры қызметінен шеттетілді. Қазақстанның ауыл шаруашылығы бойынша бірінші бесжылдықтың қорытындысы бойынша бізде үлкен олқылық бар екені анық. Ауылды социализм пайдасына әлеуметтік-экономикалық өзгертуде үлкен табыстарға қарамастан, 1929 жылы бекітілген бірінші бесжылдықты қайта қарап, жаңа жоспар бекіткен VII партия конференциясының нұсқаулары орындалмады. Себебі: а) мал шаруашылығы бойынша – 1928 жылмен салыстырғанда 129,7 пайыз, 1929 жылмен салыстырғанда 160 пайыздың орнына бесжылдықтың соңғы, соңғы (1932) жылында.

M. Aldabergenov

Түйін сөздер: қайта құру, ұлттық мәселе, Желтоқсан оқиғасы, ұлттық сана, идеологиялық белгі, орталық газет, қазақ баспасөзі, демократияландыру, жариялылық. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ-түрік халықаралық университеті, Түркістан, Қазақстан Қазақстан баспасөзіндегі ұлттық идентификация мәселелерінің орын алуы. кеңестік кезеңнің соңында. Жүйенің әлеуметтік тоқырауы елдің дағдарыстың алдында тұрғанын көрсетті. Биліктің ұлт болмысына немқұрайлы қарауы, ел дамуына қатысты көптеген мәселелер халықты өз билігіне алаңдатты.

Problems of national identification and national identity in the press from Kazakhstan International Publishing Center (Palmarium Academic Publishing, Saarbrücken Germany, 2014. – p. 373). Press and interethnic relations: criticism of the stereotypes of totalitarianism, analysis of the policy of independent development (on materials from Uzbekistan press for. Doctor of Philology (Uzbekistan), Doctor of Philosophy in Journalism (Kazakhstan), Professor of the Institute of Social Sciences and Journalism, Khoja Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, B.

Sailaukyzy 1 , K. Sak 2

Furthermore, a concrete request said that: "The current steppe rules" are not relevant to the current Kazakh life and should therefore be changed, taking into account the votes of Kazakh delegates. It is known that the concept of democracy comes from the Greek word "δημοκρατία", which means "the rule of the people". In his article "The benefits and disadvantages of colonization" in "Akzhol" newspaper from 1925, ZhusipbekAimauytuly's words about the land issue: « As well as having some cattle, being able to grow something, moving in summer, the people whose land does'' t let them rest.

10, p.207] Similarly, in the 11th issue of the magazine, ZhakhanshaAlmukhamedulySeidalin publishes his article "What is the way not to get demoted?" where he says: “…the Kazakh people are being degraded. The main topics, covered by "Qazaq" in 265 issues in 5 years, were: Kazakhstan in the era of Russian colonization; Kazakh administrative and judicial system; Kazakhstan's socio-economic development; literacy and education issues; the history of the nation, as well as most of the articles devoted to publicist compositions on the land question, are important for the Kazakh nation, who think that "the fate of the country is the fate of the nation." In the same newspaper “Qazaq” AlikhanBokeihan writes: “Bashkurds are just as lazy as us, they lost all the land they could sell.

Astrahan is Kazakh's land", in his article "Kazakhs and the land issue" he proposes concrete solutions when he writes: "The land issue is a more important, deeper issue than the alphabet. Soon, in «Alash» party program written with his compassionate companions, "The Land Question" was described in many ways, showing concrete actions to solve it, they wanted to protect the rights of the nation by adopting a legal binding document. At the beginning of the twentieth century, a small liberal national intelligentsia worked out the program foundations of the Alash movement.

Looking back at the pages of the past, we can see that a century ago the land issue was just as important as it is today. If we think today how a nation with fertile land without access to television, radio and the Internet could unite when the land question arose, it is the service of the press of that time - newspapers and magazines, and the result of a courageous work. of national activists, who visited every corner of the vast Kazakh territory, called for unification and did explanatory work. The national liberation movement of the Kazakh intelligentsia at the beginning of the 20th century.

From Turkestan mukhtariyat to Alash autonomy: bases of the Kazakh state and historical interrelationships”.

M. Yessenbekova

На сегодняшний день, по данным управления внутренней политики акимата Костанайской области, в структуре СМИ (по состоянию на 1 января 2018 года) представлено 120 СМИ: в том числе 87 печатных изданий, 33 электронных издания [1]. Достаточно солидный показатель коллективов до 15 и до 50 человек, от 24-28%, что свидетельствует о росте более компактных творческих организаций. Если проанализировать структуру региональных СМИ с точки зрения формы собственности, то из 120 СМИ: 10% государственные, 8% государственно-частные и более 83% частные [1]. ].

Судя по данным последнего исследования развития предпринимательской журналистики в Казахстане, становится понятно, что ситуация меняется с развитием информационно-коммуникационных технологий, оцифровкой СМИ, ведь все больше молодых журналистов выбирают интернет-СМИ для журналистики (20 % в январе 2018 г.). Из принявших участие: 30% работают в газетах, 24% представляют пресс-службы и по 20% - ТВ и интернет-СМИ на равных условиях. Аудитория страницы газеты ng.kz, заявленная издателями, составляет до 42 тыс. человек, но по прогнозам она значительно больше, «половина жителей области обязательно читает газету» [4, 5].

Несмотря на то, что 56% опрошенных отмечают, что количество конкурентов увеличилось, 40% все же считают, что конкурентов не стало.

M. Zhussupova

It is concluded that it is the main tool for the formation and development of the economy as the highest stage in the development of the global economic system. The development of human capital in an intellectual society is a breakthrough in the development of the education system, the development of science and the improvement of the country's scientific potential. The formation of an "intellectual nation" is the way of modernizing the society of the 21st century, when a creative person becomes the main source of development.

The first is the further development of a knowledge economy that facilitates the acquisition of skills through education and encourages countries to help them. The transformation is the intensive growth of higher education in the world, which opens up new opportunities for millions of people and leads to a significant expansion of the global pool of talented and highly educated people. One of the problems proposed from a theoretical point of view is the development of investments of the intangible sphere.

The problem of non-material spheres financing is relevant in the advanced countries of the world. Therefore, in the near future, in addition to agricultural and industrial plan, a plan map of the intellectual capital must be developed. Wolfensberger, who investigated the issues of economic and political freedom and economic prosperity, carried out an empirical analysis of the problems of intellectual stability in their works.

Thus, intellectual capital of society is a result of development and interaction of intellectual potential of employees. The urgent task in this context is the transformation of the structure of the entire educational process. Further deepening of this agenda implies the need to develop and introduce innovative project forms of training in the process of professional training of the future journalist.

Талқыланатын қоғаммен байланыс желісінің әрбір жеке құрамдас бөлігі PR коммуникациялық ресурсы болып табылады және осы компоненттердің маңызды көзі PR басқару құрылымдары болып табылады. Мақалада Қазақстанның ақпараттық кеңістігіндегі PR секторына жалпы сипаттама берілген. Мақалада қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасының қоғаммен байланыс қызметінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары да қарастырылған.

J. Satybaeva

Toktarbai

The publication of carefully selected original scientific works in the field of journalism, the publication of materials devoted to scientific issues of the direction of historical, theoretical and applied research of journalism, public relations, journalism, publications. Submission of articles to the scientific publication office implies the consent of the authors to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the magazine and its reprint in any foreign language.

By submitting the text of the work for publication in the magazine, the author guarantees the correctness of all information about himself, the absence of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all borrowings from text, tables , diagrams, illustrations. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides - 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14). Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, you must place the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) - center alignment, italics.

Keywords (6-8 words/combination of words. Keywords should reflect the main content of the article, use terms from the article, as well as terms that define the topic area and include other important concepts that make it easier and more convenient finding the article using the information retrieval system). The main text of the article should contain the introduction, problem statement, aims, history, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, "red line" point -1.25 cm, width extension. Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of a footnote.

The first reference in the text to the literature should have the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in Russian) and in Russian and Kazakh languages ​​(if the article is in English).

Articles with positive evaluations are forwarded to the magazine's editors for consideration and approval for publication.

Zh. Sharip

Referensi

Dokumen terkait