• Tidak ada hasil yang ditemukan

Jajatén Ninggang Papastén

TRANSFORMASI SAJARAH CIKUNDUL : Tilikan Intertékstual jeung Étnopédagogik kana Wawacan “Sajarah Cikundul” jeung Kumpulan Carpon Jajatén Ninggang Papastén.

TRANSFORMASI SAJARAH CIKUNDUL : Tilikan Intertékstual jeung Étnopédagogik kana Wawacan “Sajarah Cikundul” jeung Kumpulan Carpon Jajatén Ninggang Papastén.

... “Jajatén Ninggang Papastén” short story collection, (2) Transformation process from wawacan into short story, and (3) Étnopedagogical values belonging to wawacan “Sajarah Cikundul” and ...

36

ASPÉK SOSIOLOGI SASTRA DINA KUMPULAN CARPON JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA.

ASPÉK SOSIOLOGI SASTRA DINA KUMPULAN CARPON JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA.

... Carpon Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana pikeun Bahan Pangajaran di SMA ” , di dalamnya mengkaji persoalan aspék sosiologi sastra dalam buku kumpulan cerpen Jajatén Ninggang ...

35

S BD 1003143 Abstract

S BD 1003143 Abstract

... Carpon Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana pikeun Bahan Pangajaran di SMA ” , di dalamnya mengkaji persoalan aspék sosiologi sastra dalam buku kumpulan cerpen Jajatén Ninggang ...

3

T PBBS 1302405 Chapter3

T PBBS 1302405 Chapter3

... Nurutkeun Arikunto (2010:129), sumber data nya éta subjék anu ngahasilkeun data. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta: 1) Wawacan “Sajarah Cikundul” anu teu kapaluruh saha anu nyalinna. 2). Kumpulan Carpon ...

7

S BD 1003143 Chapter1

S BD 1003143 Chapter1

... Buku Jajatén Ninggang Papastén) dina Sastra Sunda Sausap Saulas (2011), anu mémang ngan saukur sausap saulas, teu nyosok jero nyaritakeun eusi ...Cerpen Jajatén Ninggang Papastén ...

8

S BD 1003143 Chapter5

S BD 1003143 Chapter5

... Carpon Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana pikeun Bahan Pangajaran di SMA dilaksanakeun, panalungtik ngarasa perlu nepikeun sababaraha rékoméndasi pikeun kapentingan panalungtikan satuluyna ...

3

S BD 1003143 Chapter3

S BD 1003143 Chapter3

... carpon Jajatén Ninggang Papastén anu medal munggaran taun 1988 ku pamedal Rahmat Cijulang meunang Hadiah Sastra Rancagé munggaran taun 1989 (Rusyana, 2010, ...

12

Pemimpin Ideal Dalam Kumpulan Cerpen Jajaten Ninggang Papasten Karya Yus Rusyana.

Pemimpin Ideal Dalam Kumpulan Cerpen Jajaten Ninggang Papasten Karya Yus Rusyana.

... Jajaten Ninggang Papasten tampak seolah-olah ada benang yang sangat halus yang menghubungkan kepemimpinan ideal dalam dunia kata dengan kepemimpinan dalam ...Jajaten Ninggang Papasten yang dikarang seputar ...

101

Show all 12 documents...

Related subjects