SEJARAH STPM SEJARAH STPM SEJARAH STPM P

57  241 

Teks penuh

(1)

MODUL PUNCAK

MODUL PUNCAK

MODUL PUNCAK

SEJARAH STPM

SEJARAH STPM

SEJARAH STPM

KERTAS 2

SEJARAH ISLAM

( 500 - 1918 )

PENGGAL 2

PENGGAL 2

PENGGAL 2

Edisi 2016

(2)

Ahli Panel

Duduk dari kiri :

1. Encik Noordin b.Ambon 2. Encik Jumali b. Rasikun 3. Encik Mohd. Yusri b. Seman 4. Tuan Haji Bahari b. Drus 5. Encik Abd. Rashid b. 6. Encik Shaharum b. Husain 7. Encik Bakhtiar b. Bahir

Berdiri dari kiri :

8. Cik Sim Swee Neo

9. Puan Norazizah bt. Mohd. Khalid 10. Puan Rodziah bt.Asmuni

11. Puan Norhayati bt. Rambeli 12. Puan Aidah bt. Md. Said 13. Puan Khadijah bt. Baharudin 14. Encik N. Rajendran Nallatamby 15. Encik Tan Soo Chok

16. Puan Siti Salwah bt. Majid 17. Puan Norhayati bt. Mohd 18. Puan Kang Hwa Lih 19. Puan Siti Suhana bt. Tumin 20. Puan Khatijah bt. Arwan

Modul Puncak Sejarah STPM Penggal 2, 2016

Encik Noordin b.Ambon SMK Lubok China

Encik Jumali b. Rasikun SMK Seri Tanjong

Encik Mohd. Yusri b. Seman SMK Munshi Abdullah Tuan Haji Bahari b. Drus SMK Tun Haji Abdul Malek

Mohd Salleh SMK Pulau Sebang Husain SMK Infant Jesus Conven

Encik Bakhtiar b. Bahir SMK Seri Kota

SMK Tinggi Melaka

Puan Norazizah bt. Mohd. Khalid SMK Datuk Bendahara

Asmuni SMK Dato Abdul Rahman Ya’akub

Puan Norhayati bt. Rambeli SMK Dato Haji Talib Karim

Md. Said SMK Seri Mahkota

Puan Khadijah bt. Baharudin SMK Sultan Iskandar Shah Nallatamby SMK St. Francis

SM Teknik Melaka

bt. Majid SMK Bukit Baru

Mohd. Kassim SMK Sultan Alauddin

SMK Tinggi Perempuan

bt. Tumin SMKA Sultan Muhammad

Puan Khatijah bt. Arwan SMK Munshi Abdullah

, 2016

SMK Munshi Abdullah SMK Tun Haji Abdul Malek

SMK Infant Jesus Convent

SMK Datuk Bendahara

SMK Dato Abdul Rahman Ya’akub SMK Dato Haji Talib Karim

SMK Sultan Iskandar Shah

SMK Sultan Alauddin

(3)

i

RUBRIK PENSKORAN SEJARAH STPM

P

PENGETAHUAN

Fakta, Idea, Konsep, Tema

8 6 - 7 4 - 5 2 - 3 0 - 1

Penguasaan subjek soalan luas dan

mendalam.

Penguasaan subjek soalan agak luas tetapi kurang

mendalam.

Menguasai subjek soalan, tetapi keluasan dan kedalamannya terbatas

Hanya mengetahuai subjek

soalan secara kabur Tiada pengetahuan subjek soalan

Menyediakan maklumat utama, bukti

sokongan dan pendetailan amat

memadai, tepat, relevan, dan amat

membantu calon menjawab soalan secara terperinci dan

mendalam.

Menyediakan maklumat utama, bukti sokongan

dan pendetailan agak memadai, majoritinya

tepat, relevan, dan membantu menjawab soalan secara mendalam.

Maklumat utama, bukti sokongan dan pendetailan

terbatas, hanya sebahagiannya tepat, relevan, menyumbang

kepada kedalaman jawapan.

Maklumat utama, bukti sokongan sangat terhad dan

tidak mendasar, ada yang kurang tepat, kurang relevan,

dan tidak membantu calon menjawab soalan secara

memuaskan.

Gagal menyediakan maklumat utama dan bukti

sokongan. Hanya membuat kenyataan umum, banyak tidak tepat,

tidak relevan, dan gagal menyediakan maklumat yang diperiukan bagi

menjawab soalan.

Kesilapan fakta amat minimum, sama sekali

tidak mencacatkan

Kesilapan fakta kurang ketara, tetapi agak mencacatkan ketepatan

jawapan

Kesilapan agak ketara. sehingga banyak kecacatan dari segi ketepatan jawapan

Kesalahan amat ketara, dan mencacatkan ketepatan keseluruhan

(4)

ii teras secara logical merujuk sepenuhnya banyak contoh, fakta,

pendetailan yang relevan menyebabkan

penaakulan sangat mantap

Membina hujahan teras merujuk kepada

kehendak soalan-kupasan menggunakan beberapa contoh, fakta

dan pendetailan yang menyumbang kepada taakulan yangagak

mantap

Pembinaan hujahan teras merujuk secara

longgar kepada kehendak soalan-kupasan idea yang

dikembangkan berdasarkan bukti terbatas, tetapi hujahan

agak koheren

Hujahan teras tidak jelas dan hanya merujuk secara

longgar kepada soalan- kupasan idea hanya berdasarkan sedikit bukti

menyebabkan hujahan kurang koheren

Tiada hujahan teras, kenyataan kabur dan tidak jelas dan tidak

merujuk kepada hujahan amat relevan

Eviden dalam hujahan kebanyakannya

relevan

Sebahagian kecil eviden kurang relevan

Ada eviden yang relevan, tetapi kebanyakannya

lemah

(5)

iii

Susunan idea amat logikal, analitikal, teratur dan sesuai kehendak soalan

Susunan idea logikal, agak analitikal dan

tersusun sesuai kehendak soalan

Susunan idea secara deskriptif, kurang logical , tetapi tersusun

dan tidak lari dari kehendak soalan

Susunan idea kurang logical, sangat deskriptif dan tidak tersusun tetapi tidak lari dari kehendak

soalan

Susunan idea tidak logikal, dan tidak

tersusun lari dari kehendak soalan

Penyampaian idea amat jelas dan licin

menerusi ayat dan tatabahasa yang

kemas.

Penyampaian idea jelas dan licin, tetapi ada kesilapan ayat dan

tatabahasa yang minimum.

Penyampian idea kurang jelas dan melompat,

kesilapan ayat dan tatabahasa agak ketara.

Penyampaian idea kabur, ada pengulangan dan

kesilapan ayat dan tatabahasa ketara

Idea yang disampaikan menyimpang, dipenuhi

kesilapan ayat dan tatabahasa

Idea utama dalam perenggan terangkai

secara bertalian membentuk idea keseluruhan yang

kemas

Idea utama dalam perenggan bertalian,

tetapi sebahagianya kurang berkaitan membentuk idea keseluruhan yang agak

teratur

Idea utama dalam perenggan banyak yang tidak bertalian dan kurang

membantu pembentukan idea keseluruhan secara

lancar

Perenggan tiada idea utama, hanya kenyataan

umum yang tidak terangkai dan binaan idea keseluruhan tidak

teratur dan kehendak soalan

Wacana terfokus pada tesis : menunjukkan kefahaman tertiadap pengetahuan dan kehendak soalan

Wacana kurang terfokus pada tesis :

Wacana tidak banyak terfokus pada tesis : menunjukkan kefahaman

rendah terhadap pengetahuan dan kehendak

soalan

Wacana tidak terfokus pada tesis : jitu sehingga rumusan

dan kesimpulan amat padu.

Sintesis idea keseluruhan agak jitu sehingga rumusan dan kesimpulan agak padu.

Sintesis idea keseluruhan kurang jitu

menyebabkan rumusan dan kesimpulan longgar.

Sintesis idea keseluruhan longgar sehingga rumusan

dan kesimpulan tidak jelas.

(6)

1 KERTAS 2 : SEJARAH ISLAM ( 500-1918M )

SOALAN SEBENAR TAHUN 2015 (UP2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Bincangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar dalam membanteras golongan ar-Riddah. 1 1.5.2

2 Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam bidang ketenteraan pada abad ke-15 Masihi. 1 1.7.3

3 Huraikan cirri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 Masihi. 2 2.5

4 Nilaikan sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penerokaan. 2 2.4

5 Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Syria pada awal abad ke-20. 3 3.3

6 Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20. 3 3.5

SOALAN SEBENAR TAHUN 2015 (P2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Sejauh manakah masyarakat Arab jahiliah dianggap sebagai masyarakat yang tidak bertamadun? 1 1.1

2 Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab r.a

semasa pemerintahannya. 1 1.5.2

3 Bincangkan pengurusan sumber baitulmal pada zaman Khulafa al-Rasyidin. 2 2.1.2

4 Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Mahkota Alam, institusi pendidikan dikatakan tumbuh bagai

cendawan selepas hujan. Jelaskan. 2 2.2.2

5 Bincangkan faktor peluasan kuasa Barat terhadap pemerintahan kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18

Masihi hingga abad ke-20 Masihi. 3 3.1

(7)

2 SOALAN SEBENAR TAHUN 2014 (UP2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan Khalifah al-Rasyidin. 1 1.5.1

2 Bincangkan hubungan diplomatik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. 1 1.8.1

3 Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem

pemerintahannya. 1 1.6.2

4 Nilaikan sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun tentang peradaban manusia. 2 2.3.2

5 Bincangkan membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad peranan gerakan Islah dalam

ke-19 dan abad ke-20 Masihi. 3 3.3

6 Bincangkan faktor luaran yang membawa kepada kemunculan negara bangsa di Turki. 3 3.5

SOALAN SEBENAR TAHUN 2014 (P2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah beliau

dilantik sebagai khalifah Bani Umayyah. 1 1.5.2

2 Jelaskan strategi peperangan yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan Badar. 1 1.7.2

3 Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. 2 2.1.1

4 Jelaskan sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. 2 2.4

5 Sejauh manakah golongan intelektual berperanan dalam menyemarakkan gerakan nasionalisme di Mesir

pada abad ke-20 Masihi. 3 3.3

6 Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun 1856

(8)

3 SOALAN SEBENAR TAHUN 2013 (UP2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin. 1 1.2

2 Bincangkan ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammed al-Fateh. 1 1.7.3

3 Bincangkan perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16 peranan Acheh sebagai pusat

Masihi. 2 2.2.2

4 Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran. 2 2.4

5

Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada abad ke-20. Berikan ulasan anda terhadap pernyataan tersebut.

3 3.3

6 Berikan ulasan anda tentang penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. 3 3.4

SOALAN SEBENAR TAHUN 2013 (P2)

No.

Soalan Soalan

Sukatan Pelajaran

No. Tajuk Subtajuk No.

1 Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. 1 1.1

2 Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda berjaya

menubuhkan negara Islam di Madinah. 1 1.4

3

Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada hari ini merupakan cerminan kepada kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?

2 2.1.1

4 Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah memberi impak yang besar kepada masyarakat pada

hari ini. Bincangkan penyataan tersebut. 2 2.3.2

5 Analisiskan nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di Syria. faktor perkembangan semangat 3 3.3

6 Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah

(9)

JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

SEJARAH ISLAM

500-1918

ANALISIS SOALAN TAHUN 2013-2015

DAN FOKUS 2016

(10)

TEMA 1 : MASYARAKAT, PEMRINTAHAN, PERTAHANAN, DAN PERHUBUNGAN LUAR

TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN STPM SOALAN

1 1.1 Masyarakat Jahiliah Konsep dan struktur

masyarakat Jahiliah 2013 S3

2015 S1

FOKUS 2016

 Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW

 Sejauhmanakah masyarkat Arab Jahiliyah dianggap masyarakat yang tidak bertamadun sebelum kerasulan Nabi Muhamad SAW

 Sejauhmanakah agama Wathani mendominasi agama

dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah.

1.2 Pembinaan Masyarakat Islam Di Mekah

 Pembentukan

Masyarakat Islam Di Madinah.

 Konsep UMMAH

 Perkembangan

Masyarakat Islam

Konsep Ummah dan perkembangan masyarakat

 Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam

masyarakat Islam pada zaman khulafa ar-Rashidin

 Huraikan peranan Muhajirin dan Ansar dalam dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.

1.3 Sistem Pemerintahan

 Piagam Madinah

 Struktur Pemerintahan Di Madinah

 Kandungan dan peranan Piagam Madinah

 Struktur pemerintahan di Madinah

2013 S2

(11)

FOKUS

2016  Huraikan faktor-faktor yang mendorong pembentukan Piagam Madinah

 Sejauh manakah Piagam Madinah berjaya

menyatukan penduduk Madinah pada zaman Nabi

Muhammad S.A.W.

1.4 Kepimpinan Nabi Muhammad SAW

 Ciri-ciri Kepimpinan Nabi Muhammad SAW

 Bukti Nabi Muhammad

SAW Sebagai Seorang Negarawan

Ciri-ciri kepimpinan Nabi

Muhammad SAW FOKUS 2016  Bincangkan aspek kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W dalam bidang ketenteraan semasa baginda mengetuai pemerintahan Negara Islam di Madinah.

 Nabi Muhammad S.A.W bukan sahaja seorang Nabi

dan Rasul tetapi juga seorang negarawan.” Bincangkan pernyataan ini.

1.5 Institusi Khalifah

 Pemilihan Khalifah

 Sumbangan Khalifah /

Tokoh

 Konsep dan ciri-ciri khalifah

 Kaedah pemilihan khalifah

 Menilai sumbangan tokoh :

1. Khalifah Abu Bakar 2. Khalifah Umar

al-Khattab

3. Khalifah Umar Abdul Aziz

4. Khalifah Harun al-Rasyid

 Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz setelah dilantik sebagai khalifah kerajaan Bani Umayyah

 Bincangkan pelaksanaan Syura dalam pemilihan Khalifah al- Rasyidin

 Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab r.a semasa pemerintahannya.

(12)

FOKUS 2016

 Nilaikan sumbangan Khalifah Harun al-Rasyid sepanjang

pemerintahannya pada zaman kerajaan Abbasiyah

 Nilaikan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

sepanjang pemerintahannya sebagai khalifah pertama kerajaan Khulafa al-Rasyidin

1.6 Bentuk Pemerintahan

 Pemerintahan Pusat dan Wilayah

 Sistem Pemerintahan Raja / Sultan / Amir

 Pemerintahan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah pada zaman Khalifah al-Rasyidin ( abad ke- 7 ) dan Khalifah

Uthmaniyyah ( abad ke 16-17 )

 Sistem pemerintahan raja/sultan dan amir di Andalusia ( abad ke- 13)

 Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh

Maharaha Akbar bagi memantapkan

pemerintahannya.

 Pengertian Jihad, Etika dan strategi peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin ( abad ke-7 )

 Menilai sumbangan tokoh : 1. Salehuddin al- Ayyubi

2. Sultan Muhammad

al-Fatih

 Bincangkan ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammed al-Fateh

 Jelaskan strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan Perang Badar

 Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam bidang ketenteraan pada abad ke-15 Masihi.

(13)

1.8 Perhubungan Luar

 Diplomatik

 Naungan

 Perjanjian

Bentuk perhubungan luar melalui :

 Diplomatik pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin ( abad ke- 7 )

 Naungan pada zaman

Khalifah al-Rasyidin dan Khalifah Umayyah ( abad ke- 7-8 )

 Perjanjian pada zaman Khalifah Abbasiyah ( abad ke- 9-13 ) dan Khalifah Uthmaniyah ( abad ke- 17-19 )

2014 UP2 S2

FOKUS 2016

 Bincangkan hubungan diplomatic yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW

 Bincangkan kepentingan perjanjian yang telah ditandatangani pada zaman Kerajaan Abbasiyah pada abad ke 9 hingga 13 masihi.

(14)

TEMA 2 : PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN :

TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN TAHUN SOALAN

2 2.1 Ekonomi

 Sistem Ekonomi

 Institusi Ekonomi

 Konsep dan ciri-ciri ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ( abad ke- 7 )

 Kegiatan ekonomi pada

zaman Abbasiyah ( abad ke- 11-13 ) dan

Kesultanan Melayu Melaka ( abad ke- 15 )

 Peranan Institusi Ekonomi 1. Baitulmal

2. Cukai

3. Zakat

pada zaman Khalifah al-Rasyidin ( abad ke-7-8 ) dan Khalifah Abbasiyah ( abad ke- 9-11)

 Sejauhmanakah kegiatan ekonomi masyarakat

Malaysia pada hari ini cerminan kepada kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman peperintahan Kesultanan Melayu Melaka

 Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah

semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW

 Bincangkan pengurusan sumber Baitulmal pada

zaman Khulafa al-Rasyidin.

 Perkembangan Baitulmal pada zaman khalifah

ar-Rasyidin meningkatkan pendapatan negara.

Bincangkan

 Jelaskan sumber-sumber Baitulmal dan

pelaksanaannya semasa zaman pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab

 Bincangkan sistem percukaian pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pada abad ke 9 hingga 11 Masihi.

2.2 Pendidikan

 Konsep dan Matlamat

Pendidikan Islam

 Falsafah dan Ciri-ciri Pendidikan Islam Zaman Kerajaan Umaiyyah dan Abbasiyah

 Falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islan pada zaman Khalifah Umayyah (abad ke- 7-8 ) dan

Khalifah Abbasiyah ( abad ke- 11-12 )

 Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat

perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke- 16 Masihi

(15)

 Perkembangan Pendidikan  Institusi pendidikan : halaqah, masjid/surau, pondok madrasah, istana dan universiti, sistem pendidikan; fardhu ain dan fardhu kifayah serta kaedah pengajaran dan pembelajaran pada zaman Mesir ( abad ke-8 ) dan Acheh ( abad ke- 16-17 )

FOKUS

2016  Huraikan sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah pada abad ke 7 hingga 8 Masihi.

2.3 Perkembangan Intelektual

 Perkembangan Ilmu

 Sumbangan Tokoh-tokoh

Intelektual Islam

 Perkembangan ilmu Naqli

dan Aqli pada zaman Khalifah Abbasiyah ( abad ke- 11-13 ) dan Khalifah Umayyah di Andalusia

( abad ke- 11-13 )

 Sumbangan tokoh :

1. Al- Khawarizmi 2. Ibn Sina 3. Al-Ghazali 4. Ibn Khaldun Pada zaman Khalifah Abbasiyah (abad ke- 8-13) dan Mesir ( abad ke- 15 ) memberikan impak yang besar kepada masyarakat hari ini. Bincangkan pernyataan tersebut.

 Nilaikan sumbangan Ibn Khaldun tentang peradaban manusia.

 Nilaikan jasa dan sumbangan imam al-Ghazali dalam tamadun Islam

 Nilaikan sumbangan al-Khawarizmi dalam bidang Matematik

(16)

2.4 Penerokaan

 Konsep Penerokaan

 Sumbangan Tokoh

 Sumbangan tokoh :

1. Al- Mas’udi 2. Ibn Majid 3. Ibn Battutah

Pada zaman Khalifah Umayyah ( abad ke- 7-8), Abbasiyah ( abad ke- 9-13) dan Andalusia ( abad ke- 14 )

UP2 2013 S4

2014 S4

2015 UP2 S4

 Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang

pelayaran.

 Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.

 Nilaikan sumbangan al-Mas’udi dalam bidang

penerokaan.

2.5 Seni Bina

 Pengertian Seni Bina dan Ciri-ciri Utama seni Bina Islam

 Ciri-ciri senibina di Andalusia (abad ke- 13) dan India (abad ke- 16-17)

2015 Up2 S3

FOKUS 2016

 Huraikan ciri-ciri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 Masihi

(17)

TEMA 3 : NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN TAHUN SOALAN

3 3.1 Peluasan Kuasa Barat

 Kemerosotan Kerajaan

Uthmaniyah

 Faktor-faktor Peluasan Kuasa Barat Terhadap Kerajaan Uthmaniyah

 Faktor-faktor peluasan kuasa Barat pada zaman Khalifah Uthmaniyah menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah pada awal abad ke 20 M.

 Bincangkan Faktor Peluasan Kuasa Barat Terhadap Pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah Pada Abad Ke-18 Masihi Hingga Abad Ke-20 Masihi.

3.2 Reaksi Masyarakat Tempatan

 Pemerintahan Di Mesir Pada Abad Ke- 19 -20

 Pemerintahan Di Algeria Pada Abad Ke 19 -20

 Reaksi masyarakat di Mesir dan di Algeria pada abad ke- 19-20.

FOKUS

2016  Bincangkan kebangkitan masyarakat Algeria terhadap penjajahan Perancis pada abad ke-19 hingga abad ke-20.

 Bincangkan reaksi masyarakat Mesir terhadap penjajahan Barat pada abad ke-19 hingga abad ke- 20 M.

3.3 Gerakan Nasionalisme

 Faktor-faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme Di Mesir dan Syria Pada Abad Ke- 20

 Faktor kemunculan gerakan nasionalisme :

1. Pengaruh agama

2. Peranan Bahasa dan kesusasteraan 3. Pengaruh

kewartawanan 4. Peranan Pendidikan 5. Peranan golongan

intelektual 6. Pengaruh Luar di Mesir dan Syria pada abad ke 20.

 Analisiskan faktor-faktor perkembangan semangat nasionalisme pada awal abad ke- 20 masihi di Syria.

 Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada abad ke- 20 masihi. Berikan ulasan anda tentang pernyataan tersebut.

(18)

2014 UP2 S5

2015 UP2 S5

FOKUS 2016

 Bincangkan peranan gerakan Islah dalam

membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad ke- 19 dan 20 Masihi.

 Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Syria pada awal abad ke-20.

 Nilaikan sumbangan Muhammad Ali Pasha dalam gerakan pembaharuan Mesir pada abad ke- 19 M.

 Bincangkan faktor-faktor yang mendorong

kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada abad ke- 20 M.

3.4 Perang Dunia Pertama

 Kemelut Perang Dunia

Pertama

 Penglibatan Kerajaan Utmaniyah Dalam Perang Dunia Kedua

 Penyelesaian Perang Dunia Pertama

 Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama (abad ke- 20)

UP2 2013 S6

2015 S6

 Berikan ulasan anda tentang penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Kedua.

(19)

3.5 Pembentukan Negara Bangsa

 Kemunculan Konsep Negara

Bangsa

 Faktor-faktor Pembentukan Negara Bangsa

 Pembentukan Negara

Bangsa di Dunia Islam

 Faktor-faktor pembentukan negara bangsa Turki dan Mesir ( abad ke- 20 )

2014 S6

2014 UP2 S6

2015 UP2 S6

 Huraikan faktor-faktor dalaman yang

mempercepatkan pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun 1856 sehingga tahun 1918

 Bincangkan faktor luaran yang membawa

kemunculan negara bangsa di Turki

 Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20.

(20)

KELEMAHAN-KELEMAHAN UTAMA JAWAPAN CALON

1. KELEMAHAN UTAMA : a. Penguasaan fakta

b. Penguasaan teknik menjawab

2. KELEMAHAN DAN KESILAPAN CALON STPM

1. Tidak kena atau tepat dalam memilih soalan. Memilih soalan yang susah atau sukar difahami, tidak jelas pertanyaan dan tidak memahami maksud soalan. 2. Pendahuluan yang tidak menentu dan panjang berjela-jela. Pendahuluan tidak

sesuai dengan kehendak soalan dan pokok persoalan.

3. Isi-isi atau fakta-fakta yang dikemukakan tidak lengkap dan tidak menentu atau fakta-fakta atau isi-isi yang dikemukakan terkeluar dari kehendak soalan. Ini kerana calon tidak menyediakan rangka jawapan terlebih dahulu.

4. Keluar dari tajuk. Calon-calon tidak memahami kehendak soalan yang sebenarnya.

5. Tiada penekanan kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang berhubung kait dengan tajuk

6. Tulisan yang tidak dapat dibaca oleh pemeriksa seperti menggunakan ejaan ringkas yang tidak jelas, kotor dll.

7. Tidak membahagikan masa dengan baik. Contohnya menjawab satu soalan dalam masa melebihi 30 minit menyebabkan calon tidak mempunyai masa yang tidak sepatutnya untuk menjawab soalan berikutnya.

8. Calon-calon tidak mematuhi arahan soalan. Umpamanya, tidak menjawab semua soalan yang dikehendaki mengikut arahan soalan.

9. Calon terlalu bergantung kepada soalan ramalan hingga jawapan yang diberi berlainan daripada apa yang dikehendaki soalan.

(21)

3. KELEMAHAN-KELEMAHAN JAWAPAN CALON i. Pendahuluan :

a. Tiada – jawapan terus kepada isi. b. Ada pendahuluan tetapi :

Terlalu ringkas atau terlalu umum

Tidak menjurus kepada kehendak soalan/ tiada kaitan dengan soalan. Pendahuluan merupakan pengulangan kenyataan soalan.

Pendahuluan tidak menepati kehendak skema tetapi ada kaitan dengan soalan (dimaafkan jika ia boleh diterima).

ii. Isi-isi jawapan :

a. Gagal merancang jawapan kerana tiada pengetahuan/fakta yang cukup untuk dikemukakan menyebabkan jawapan terlalu ringkas, umum dan tiada contoh yang sesuai.

b. Tidak memahami istilah atau tidak memahami kehendak sebenar soalan. Contohnya, soalan mengenai etika peperangan tetapi calon mengemukakan fakta berkaitan strategi peperangan. Ini menyebabkan jawapan calon terpesong dari kehendak soalan.

c. Gagal mengenal pasti susunan zaman atau tamadun atau peristiwa dengan tepat .

d. Isi kurang daripada yang diminta atau disyaratkan. e. Huraian yang cetek dan tiada contoh.

f. Tiada pengkategorian isi menyebabkan isi terlompat-lompat dan menunjukkan calon tidak merancang jawapan mereka.

g. Sistem pemerengganan yang lemah.

h. Tidak menjawab semua bahagian soalan @ jawapan untuk setiap bahagian tidak seimbang.

i. Tidak menyatakan konsep yang dikehendaki.

(22)

m. Kesalahan fakta seperti menganggap Melaka sebagai Alam Melayu atau sebaliknya.

n. Fakta yang terpesong atau tiada kaitan. o. Tidak memberikan contoh yang sesuai.

iii. Kesimpulan :

(23)

1

TEMA 1 :

MASYARAKAT, PEMERINTAHAN,

PERTAHANAN DAN PERHUBUNGAN LUAR

Tajuk-Tajuk Fokus :

1. Sejauhmanakah agama Wathani mendominasi agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah.

2. Huraikan peranan Muhajirin dan Ansar dalam dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.

(24)

2 TEMA 1 :

MASYARAKAT, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN

DAN PERHUBUNGAN LUAR

Soalan 1

Sejauhmanakah Agama Wathani mendominasi agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah.

Agama dan kepercayaan merupakan pegangan ke arah penbentukan sahsiah individu dalam masyarakat.Agama terbahagi kepada dua,iaitu agama Samawi yang diturunkan oleh Allah SWT melalui nabi-nabi dan kitab-kitab.Manakala agama Ardhi adalah agama yang direka sendiri oleh manusia.Namun begitu,agama Wathani mendominasi pegangan agama masyarakat Jahiliah di Tanah Arab.

Pendahuluan

Isi 1 Agama yang mendominasi pegangan agama masyarakat Arab ialah agama Wathani. Fakta

Jelas bahawa, majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Wathani.Agama ini dibawa masuk ke Tanah Arab oleh Amru bin Luhay ketika berniaga ke Syam.Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang Arab menyembah berhala iaitu sebagai penghormatan kepada Kaabah dan berhala menjadi sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT.Sesetengah orang Arab percaya bahawa berhala dapat memberi manfaat dan mudarat,mempunyai keberkatan,keajaiban dan sebagainya. Berhala- berhala mereka diperbuat daripada batu,kayu dan emas.Terdapat lebih 360 berhala disekeliling Kaabah.

Huraian

Sebagai contohnya, antara berhala yang terkenal ialah al-Latta,al-Uzza dan al-Manar.Terdapat juga patung yang menyerupai seorang lelaki yang melambangkan kekuatan seorang lelaki iaitu al-Wad dan al-Suwa yang menyerupai wanita yang melambangkan kecantikan wanita.

Contoh

Tegasnya, berhala bukan sahaja menjadi agama sembahan nenek moyang masyarakat Arab Jahiliah tetapi menjadi aset penting dalam menjana ekonomi mengukir patung.

Penutup Isi

Isi 2 Walau bagaimanapun terdapat agama-agama lain yang menjadi anutan masyarakat Arab Jahiliah. Agama

(25)

3

Hal ini kerana, agama Kristian mula bertapak di Kota Makkah apabila Kerajaan Rom meluaskan kuasa dan pengaruhnya ke Yaman.Agama Kristian masih mempercayai kebesaran dan kewujudan Allah SWT.

Huraian

Buktinya,mereka mendakwa bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan dan Mariam,isteri Tuhan serta tidak mengakui

kedatangan nabi akhir zaman. Contoh Kesannya,agama ini telah dikembangkan ke utara

Semenanjung Tanah Arab menerusi penduduk Ghassan dan Hirah.

Penutup Isi

Isi 3 Disamping itu, agama Majusi turut dianuti oleh masyarakat Arab Jahiliah. Fakta

Hal ini kerana,agama Majusi yang berasal dari Parsi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah SWT.Penganut agama ini menyembah api dan mempercayai dua tuhan iaitu tuhan yang baik dan jahat.

Huraian

Sebagai contoh,mereka percaya kepada dua konsep api iaitu

api sebagai penerang dan api sebagai pemusnah. Contoh Tegasnya,agama Majusi juga menjadi anutan masyarakat Arab

Jahiliah walaupun tidak mempunyai nabi dan kitab. Penutup Isi

Isi 4 Seterusnya,agama yang dianuti masyarakat Jahiliah ialah agama Yahudi. Fakta

Hal ini dilihat apabila agama Yahudi yang berasal dari Palestin bertapak di Kota Madinah semasa masyarakat Palestin memasuki dan mendiami Hijaz dan Yaman.Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa as serta kitab Taurat dengan beberapa pembaharuan oleh penganutnya.

Huraian

Misalnya,penganut Bani Israel telah mengubah isi kandungan

kitab tersebut. Contoh Kesannya, Allah SWT telah melaknat mereka. Namun agama

Yahudi masih mendapat tempat di hati masyarakat Jahiliah terutama di Madinah.

(26)

4

Isi 5

Seterusnya, agama yang menjadi anutan masyarakat

Jahiliah ialah agama Hanif. Fakta

Agama Hanif adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim as yang mentauhidkan Allah SWT.Penganut agama ini tidak menyembah berhala,tidak berjudi,tidak minum arak dan tidak melakukan perkara keji yang dikutuk oleh Allah SWT.

Huraian

Sebagai contohnya,antara penganut agama Hanif yang terkenal

ialah Zaid bin Amru bin Naufal. Contoh Tegasnya dapat dikatakan bahawa agama Hanif dianuti oleh

individu yang benar-benar menolak segala bentuk kekufuran

dalam masyarakat dan bilangannya tidak ramai. Penutup Isi Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa agama Wathani dianuti

majoriti masyarakat Arab Jahiliah. Namun begitu agama-agama lain masih mendapat tempat dalam masyarakat. Selepas kedatangan Islam, Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Jahiliah dari segala aspek termasuk rohani dan jasmani.

(27)

5 Soalan 2 :

Huraikan peranan Muhajirin dan Ansar dalam dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.

 Umat Islam yang dipimpin olen Nabi Muhammad S.A.W di Madinah terdiri daripada dua golongan iaitu Muhajirin dan Ansar.

Muhajirin ialah penduduk asal Mekah yang dikenali sebagai masyarakat

Quraisy, manakala Ansar meruapakan penduduk asal Madinah dari suku kaun Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam selepas perjanjian Aqabah 1 dan 2.

Kedua-dua golongan ini memainkan peranan yang cukup besar dalam

perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.

Pendahuluan

Isi 1

Peranan Muhajirin

di Mekah

Antara peranan Muhajirin di Mekah ialah menerima dan mempertahankan Islam walaupun menerima

tentangan yang hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Fakta

Mereka adalah kelompok pertama menerima Islam dan

mempertahankan keutuhan Islam yang disampaikan olen Nabi Muhammad S.A.W.

 Mereka juga adalah golongan pertama yang melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad S.A.W.

Mereka sanggup menerima tentangan sama ada dalam

bentuk fizikal dan mental. Mereka menerimapelbagai ejekan, penghinaan, kata nista, penyeksaa dan pembunuhan

Huraian

Sebagai contohnya, tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq, Zubair bin Awwam, Uthman bin Affan, ali bin Abi Talib dan lain-lain adalah pendukung Islam semasa dakwah secara sulit di Mekah

Contoh

Tegasnya, mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan daripada kaum musrikin Quraisy bagi

memastikan Islam terus tertegak dan berkembang. Penutup Isi

Isi 2

Peranan Ansar di Mekah

Selain itu, peranan golongan Ansar di Mekah ialah menerima dan menyokong ajaran Nabi Muhammad

S.A.W. yang merintis penghijrahan ke Madinah Fakta

Mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam Perjanjian Aqabah 1 dan 2, dalam keadaan golongan musyrikin Mekah melancarkan penentangan yang keras. Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi Muhammad S.A.W.

(28)

6

Buktinya, mereka bertanggungjawab membawa dan

menyebarkan Islam di Madinah. Contoh Kesannya, agama ini telah berkembang di Madinah dan

golongan Ansar saling berganding bahu dengan golongan

Muhajirin dalam mepertahankan Islam. Penutup Isi

Isi 3

Peranan Muhajirin di Madinah

Disamping itu, peranan golongan Muhajirin di Madinah ialah membantu Nabi Muhammad S.A.W. dalam urusan

keagamaan dan dakwah. Fakta

Golongan Muhajirin merupakan pembantu utama Nabi

Muhammad S.A.W. di Madinah khususnya dalam urusan keagamaan dan pentadbiran.

 Muhajirin berperanan dalam mengembangkan dakwah Islam. Mereka bersama p Nabi Muhammad S.A.W. menjalankan dakwah secara terbuka di Madinah.

Huraian

Hasilnya umat Islam berjaya membina Masjid di tengah-tengah Kota Madinah dan dapat melakukan ibadat secara

terbuka. Contoh Tegasnya, peranan golongan Muhajirin semasa dakwah Nabi

Muhammad S.A.W. di Madinah dapat membantupenduduk

Madinah mendalami ajaran Islam. Penutup Isi

Isi 4

Peranan Ansar di Madinah

Akhirnya, peranan golongan Ansar di Madinah ialah

menyumbang harta benda dan buah fikiran. Fakta

 Sebagai penduduk tempatan, mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam termasuk menyertai perjuangan jihad.

Golongan Ansar juga menyumbangkan harta benda

dalam menghadapi serangan musuh Islam.

Huraian

Sebagai contoh, Salman al-Farisi mencadangkan pembinaan

parit dalam Perang Khandak. Contoh Tegasnya, mereka telah memainkan peranan penting dalam

merperjuangkan dan membangunkan negara Islam Madinah Penutup Isi Sebagai kesimpulan, golongan Muhajrin dan Ansar mempunyai peranan

tersendiri dalam membantu Nabi Muhammad S.A.W. mempertahanjan dan mengembangkan risalah Islam. Masing-masing berperanan besar yang menjadi tulang belakang dan gandingan mantapbagi memastiksn kejayaan perjuangan Nabi Muhammad S.A.W di Mekah dan Madinah.

(29)

7 Soalan 3 :

Huraikan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid sepanjang pemerintahannya.

 Kerajaan Abbasiyah ditubuhkan melalui revolusi yang dilancarkan terhadap

pemerintahan Kerajaan Umayyah pada tahun 750 M dan bertahan sehingga tahun 1258 M.

 Sepanjang pemerintahan kerajaan ini, terdapat beberapa orang pemerintah yang terkenal seperti Khalifah Harun al-Rasyid. Baginda merupakan khalifah yang keempat selepas Khalifah al-Mahdi. Sebelum menaiki takhta ,baginda memegang jawatan Gabenor sehinggalah dilantik sebagai Putera Mahkota pada tahun 782M.

 Beliau seorang yang bijaksana, berilmu dan cekap dalam siasah telah membolehkan kerajaan Abbasiyah semasa pemerintahan baginda menuju era kegemilangan

Pendahuluan

Latarbelakang

Isi 1 Antara kejayaan yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid sepanjang pemerintahannya ialah mengadakan

Hubungan diplomatik dengan negara luar. Fakta

Khalifah Harun al-Rasyid telah menjalin hubungan dengan negara-negara lain Byzantine, Perancisdan Andalusia bagi meluaskan syiar Islam dan mengukuhkan kerajaanAbbasiyah. Melalui hubungan diplomatik ini telah banyak memberi faedah kepada kerajaan Abbasiyah. Langkah ini juga dapat memelihara kedaulatan kerajaan Abbasiyah daripada di serang musuh.

Huraian

Hubungan Khalifah Harun al-Rasyid dengan Charlemenge, perjanjian perdamaian dengan Byzantine yang menyerang

wilayah Islam di Asia Minor. Contoh Hubungan antara kerajaan dengan Perancis dijalin kerana

Perancis juga bermusuhan dengan kerajaan Umayyah di Andalus. Strategi ini amat berkesan sehingga kerajaan Umayyah tidak berani mengganggu gugat kerajaan Abbasiyah.

Penegasan Isi

Isi 2 Selain itu, Khalifah Harun al-Rasyid juga berjaya menghadkan serta menghapuskan pengaruh keluarga

(30)

8

Khalifah Harun al-Rasyid telah menghadkan serta menghapuskan pengaruh keluarga Barmaki yang semakin kukuh. Beliau bimbang pengaruh yang terlalu kuat akan menjadi ancaman kepada kerajaan Abbasiyah di masa depan.

Huraian

Mengahwini Puteri Jaafar bin Yahya al-Barmaki, diikuti membunuh tokoh-tokoh yang berbahaya seperti Yahya al-Barmaki. Tindakan tersebut berjaya menghilangkan pengaruh keluarga Barmaki dalam kerajaan baginda.

Contoh

Pengaruh keluarga Barmaki yang semakin meningkat tidak mustahil akan menjadi satu ancaman kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Pengawalan pengaruh tersebut bertujuan untuk mengelakkan kemungkinan buruk dari berlaku seperti rampasan kuasa dan sebagainya.

Penegasan Isi

Isi 3 Kejayaan seterusnya ialah menyusun semula angkatan tentera dan membuat kawalan rapi di lautan. Fakta

Khalifah Harun al-Rasyid juga menyusun semula angkatan tentera dan membuat kawalan rapi di lautan dan di pelabuhan bagi menjamin keselamatan kapal-kapal asing yang berlabuh di Basrah, sekaligus dapat memastikan kestabilan politik dalam negeri. Ini membolehkan kapal-kapal dagang berduyun-duyun datang ke Baghdad dan melakukan aktiviti perniagaan di sana.

Huraian

Kota Baghdad telah berjaya menjalankan perdagangan dalam bentuk tiga dimensi iaitu antara Eropah,

Baghdad-India dan Baghdad-China. Contoh Langkah yang diambil oleh Khalifah Harun al-Rasyid ini

telah berjaya memajukan kegiatan perdagangan sehingga Kota Baghdad menjadi kota yang terkenal di seluruh dunia.

Penegasan Isi

Isi 4 Selain itu, Khalifah Harun al-Rasyid menekankan soal kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Fakta

Dalam bidang ekonomi, Khalifah Harun al-Rasyid menekankan soal kemajuan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Ini kerana kedua-dua bidang tersebut telah menyumbangkan banyak faedah dan menjadi sumber ekonomi kepada penduduk dan negara. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan kedua-dua bidang ini dapat beroperasi dengan jayanya dan seterusnya menjana ekonomi Baghdad.

(31)

9

Khalifah menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru serta memberikan bekalan bijih benih secara percuma kepada petani. Baginda juga membahagikan tanah-tanah kerajaan dan rampsan perang kepada tentera dan golongan miskin untuk diusahakan

Contoh

Aktiviti pertanian dan perdagangan telah berjaya meningkatkan ekonomi Baghdad sehingga menjadi kegiatan yang amat penting dalam usaha menjadikan Baghdad sebuah kota tersohor di mata dunia.

Penegasan Isi

Isi 5 Akhir sekali ialah kejayaan memajukan bidang keilmuan. Fakta

Khalifah Harun al-rasyid amat mencintai ilmu pengetahuan sebagai bukti, baginda menggalakkan kedatangan para sarjana ke Baghdad bagi mengadakan seminar, pidato dan majlis-majlis ilmu yang berkaitan. Pusat-pusat pengajian telah didirikan seperti sekolah, masjid dan maktab. Buku-buku asing juga turut diterjemah ke dalam bahasa Arab. Pada zaman ini muncul beberapa cendekiawan terkenal seperti Imam Muhammad , Al-Hajjaj bin Matar, Yuhanna bin Musawaih dan Suffian al-Thauri . Perkembangan intelektual pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid amnya dapat dibahagikan kepada tiga

Tahap iaitu kegiatan pembukuan penyusunan ilmu pengetahuan agar tidak menyimpang daripada syariat Islam dan kegiatan penterjemahan.

Huraian

Baginda telah membina Baitul Hikmah untuk menempatkan buku-buku berkaitan ilmu astronomi, perubatan, falsafah, sejarah dan geografi. Bandar-bandar Islam seperti Madinah, Kufah dan Kaherah telah dijadikan pusat keilmuan.

Contoh

Ilmu pengetahuan merupakan aset penting bagi menilai kemajuan sesebuah negara. Tindakan khalifah memberi penekanan maksimum dalam bidang ini telah menjadikan Baghdad pusat tumpuan bagi sesiapa yang ingin mendalami ilmu pengetahuan.

Penegasan Isi

Zaman Pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid dianggap sebagai zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah kerana baginda bukan sahaja berjaya menghapuskan atau memadamkan apa jua bentuk penentangan tetapi yang paling penting mampu mewujudkan sebuah negara yang makmur dengan ekonomi yang teguh.

(32)

10

TEMA 2 :

PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN

Tajuk-Tajuk Fokus :

4. Bincangkan sistem percukaian pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pada abad ke 9 hingga 11 Masihi.

5. Huraikan sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah pada abad ke 7 hingga 8 Masihi.

(33)

11 TEMA 2 :

PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN

Soalan 4 :

Bincangkan sistem percukaian pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pada abad ke 9 hingga 11 Masihi.

 Pada zaman Khalifah Abbasiyah, wujud dua buah diwan terpenting iaitu Diwan al-Jund dan Diwan al Kharaj. Selain itu wujud juga pelbagai diwan lain seperti Diwan Rasai’l Khatam, Barid, al-AZimmah as-Sawafi, al-Sirr dan lain-lain.

Setiap dewan diketuai oleh seorang pegawai tadbir yang

bertanggungjawab menjalankan urusan mengikut keperluan negara

 Sistem percukaian pada zaman kerajaan ini meliputi tiga sumber utama iaitu Kharaj, jizyah dan usyur

Pendahuluan

Isi 1 Diwan al-Kharaj Fakta

Diwan al-Kharaj merupakan Jabatan Percukaian Negara yang mengendalikan pentadbiran cukai tanah yang mengeluarkan hasil pertanian. Diketuai oleh pegawai yang berkuasa melantik wakil-wakil pemungut cukai mengikut kawasan. Pegawai tersebut bertanggungjawab memastikan seua pihak mematuhi peraturab dan pelaksanaan kutipan cukai tersebut

Huraian

Khalifah al-Mahdi menubuh Jabatan Akauntan Negara mengawal-selia setiap akaun setiap jabatan khasnya

mengenai hasil pungutan dan perbelanjaan Contoh Penubuhan jabatan ini memang bersesuaian dengan situasi

semasa memandangkan sektor pertanian merupakan bidang yang diceburi majoriti penduduk.

Sektor pertanian menjadi nadi kepada jentera pentadbiran kerajaan bani Abbasiyah

Penegasan Isi

Isi 2 Seterusnya, pelaksanaan Kharaj Fakta

Kadar Kharaj tidak sama antara kawasan. Kadarnya mengikut lokasi kawasan, kualiti tanah, penggunaan alat siraman dan kualiti benih. Setiap unit tanah pertanian biasanya dikenakan kharaj minima sebanyak 10 dirham. Bayaran Kharaj dibayar dalam bentuk mata wang dan harta benda seperti haiwan ternakan dan hasil tanaman.

(34)

12

Syarat-syarat tanah dikenakan kharaj antara pemilik tanah golongan zimmi, tanah kharaj yang disewa atau dipajak dan pengecualian kharaj jika tanaman musnah akibat bencana alam.

Sistem percukaian Muqasamah iaitu cukai sebahagian hasil

pertanian diperkenalkan oleh Khalifah al-Mahdi. Contoh Kharaj satu sumber terpenting Baitumal ekoran kemajuan

pesat ekonomi dalam pertanian Penegasan Isi

Isi 3 Selain itu, pelaksanaan Jizyah Fakta

 Pungutan cukai jizyah dipraktikkan semula oleh Kerajaan Bani Abbasiyah daripada zaman Khulafah Rasyidin. Kadar jizyah tahunan ialah 48 dirham untuk golongan kaya, 24 dirham golongan pertengahan dan 12 dirham untuk miskin.

 Gabenor memantau pelaksanaan punguntan cukai jizyah mengikut wilayah masing-masing. Golongan dikecuali daripada cukai jizyah ialah perempuan, kanak-kanak, orang tua, hamba dan sakit berpanjangan.

Huraian

Pelaksanaan cukai ziyah ini meliputi kawasan taklukan bekas wilayah Parsi dan Turki. Hasil pungutan disimpan

di Baitulmal. Contoh Pada zaman Kerajaan Abbasiyah, tiada diskriminasi dalam

pelaksanaan jizyah Penegasan Isi

Isi 4 Akhir sekali, pelaksanaan Usyur Fakta

 Usyur merupakan cukai perniagaan yang dikenakan kepada semua peniaga islam dan bukan islam apabila menjalankan perniagaan dalam Negara Islam.

 Kadar usyur berbeza mengikut jenis pedagang dan nilai

dagangan. Cukai 2,5% dikenakan katas peniaga islam, 5% peniaga kafir zimmi dan 10% keatas peniaga kafir harbi. Jumlah usyur yang dikenakan adalah 200 dirham apabila cukup kadar nisabnya

Huraian

 Kerajaan Bani Abbasiyah mencapai kemajuan ekonomi pesat dalam sektor perdagangan, perindustrian dan pertanian

Baghdad muncul pusat perdagangan tersibuk ketika itu

(35)

13

Bermula zaman pemerintahan khalifah al-Mahdi, kerajaan Abbasiyah mengenakan cukiai perniagaan di pasar dan kedai-kedai sekitar kota Baghdad dan wilayah kekuasaan Islam.

Contoh

Usyur adalah cukai penting keatas peniaga atau pedagang. Hasil pungutan usyur amat bermanfaat untuk pembangunan negara seperti menyediakan kemudahan tempat-tempat perniagaan dan sebagainya

Penegasan Isi

Sistem percukaian sistematik dan terancang menyumbang

pembangunan dan kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah.

 Sumber cukai yang stabil dan banyak membolehkan banyak prasarana dapat dibina bagi kepentingan rakyat

(36)

14 Soalan 5 :

Huraikankan sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah pada abad ke 7 hingga 8 Masihi

 Perkembangan pesat pendidikan berlaku dalam Zaman Bani Umayyah didorong oleh perkembangan kerajaan itu sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, gerakan agama, falsafah dan sejarah.

Galakan dan kecintaan para khalifah bani Umayyah terhadap pemdidikan

merupakan asas utama berlakunya perkembangan ilmu keagamaan dan keduniaan

 Usaha memperkasa bidang pendidikan dilihat melalui peranan khalifah yang menjadikan kota-kota utama seperti Damsyik, Kufah dan Basrah sebagai pusat perkembangan ilmu

Pendahuluan

Isi 1 Dasar Pendidikan Fakta

 Dasar pendidikan percuma dipraktikan keatas golongan miskin di khuttab dan pengajian terbuka di masjid-masjid. Tumpuan kurikulum diberikan kepada ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Pendidikan formal berlangsung di istana dan kuttab manakala tidak formal di masjid.

 Kebanyakan umat islam ghairah/berlumba-lumba menuntut ilmu manakala putera-putera khalifah diberi pelajaran wajib sama ada didatangkan guru-guru khas ke istana atau dihantar ke halaqah pengajian.

Bentuk pendidikan berubah mengikut keadaan semasa

ekoran pengaruh falsafah Yunani dan Nasrani

Huraian

 Khalifah Abdul Malik Marwan memberi garis panduan kepada guru yang mengajar puteranya dalam bidang rohani dan jasmani. Khalifah Hisyam Abdul Malik menyuruh Sulaiman al-Kalibi mengajar puteranya al-Quran, fiqh, syair dan sejarah

Contoh

Dasar dan panduan pendidikan yang ditekankan menunjukan

bahawa ilmu pendidikan semasa amat dititikberatkan bagi mengelakan daripada ketinggalan.

(37)

15 Isi 2 Seterusnya, sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah dilihat dari segi institusi pendidikan dan bentuk

pengajaran Fakta

 Pada zaman Kerajaan Bani Umyyah terdapat tiga institusi pendidikan terpenting iaitu masjid, istana khalifah dan sekolah iaitu kuttab.

Kurikulum yang diajar dimasjid adalah ilmu-ilmu naqli iaitu

tafsir dan hadis. Kaedah pengajaran di masjid adalah dalam bentuk syarahan bebas.

Masjid-masjid di Makkah, Madinah dan Damsyik adalah

pusat perkembangan dan penyebaran ilmu agama. Masjid Kufah dan Basra pusat bahasa dan nahu.

 Tanda-tanda bunyi dalam tulisan Arab seperti dhammah, fathah dan kasrah diperkenalkan.

Istana khalifah dijaikan pusat pendidikan – tempat belajar

putera khalifah dan anak pembesar.

 Mata pelajaran utama adalah sejarah, kesusteraan, ilmu pidato dan akhlak.

Kuttab merupakan sekolah permulaan yang menekankan

pengajian al-Quraan dan asas ilmu agama sebagai persedian kepada pengajian lebih tinggi

Huraian

 Khalifah Abu Sufyan mengundang para cendekiawan ke istananya di Damsyik untuk membincangkan disiplin ilmu sejarah. Pada Zaman Bani Ummyah terdapat dua jenis kuttab iaitu kuttab untuk awam (dikenakan yuran) dan kuttab al-Sabil untuk kanak-kanak miskin

Contoh

Peranan institusi pendidikan tersebut telah membolehkan

masyarakat zaman ini menerima ilmu pengetahuan secara sistematik dan menyeluruh

Penegasan Isi

Isi 3 Selain itu, kemunculan bandar-bandar utama yang menjadi pusat perkembangan pendidikan. Fakta  Pada zaman Khalifah Bani Ummyah, terdapat banyak bandar

yang menjadi pusat perkembangan pendidikan, intelektual dan tamadun Islam.

 Damsyik adalah ibu kota pentadbiran Kerajaan Ummyah turut menjadi tumpuan aktiviti pendidikan dan intelektual. Pelbagai kemudahan pendidikan disediakan iaitu sekolah dan masjid.

(38)

16  Bandar Madinah, Basrah dan Kufah menjadi tumpuan

seluruh penduduk Negara Islam mempelajari bahasa Arab seperti memperbaiki sebutan dan deklamasi sajak.

 Basrah tempat lahirnya Abdul Aswad Du’ali, Khalid bin Ahmad iaitu tokoh nahu Arab. Khalid al Walid menjadikan

Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan Contoh

 Kemunculan bandar-bandar intelektual diatas menyebabkan tempat tersebut menajdi tumpuan tokoh-tokoh ilmuan bukan sahaja dikalangan ilmuan Islam bahkan bukan Islam

Penegasan Isi

Isi 4 Sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah juga dilihat dari sudut tenaga pengajar. Fakta  Peranan kerajaan melantik guru-guru dan diberikan gaji

merupakan usaha murni untuk membuktikan kepentingan ilmu pengetahuan.

Guru-guru di institusi pendidikan terdiri daripada mahzab

berbeza dan pengetahuan serta kemahiran berbeza mengikut tahap pendidikan

 Ulama terkenal mendapat menarik perhatian ramai pelajar yang dikatakan mencecah ribuan orang.

Guru-guru dimasjid terdiri dari golongan ulama yang

mengajar secara ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran. Guru-guru yang mengajar di istana khalifah dikenali muaddih bertanggung jawab mengajar kerabat diraja dan pembesar berkenaan dengan aspek sahsiah

Huraian

 Tokoh-tokoh ulama terkenal di Masjidil Haram ialah Abdullah bin Abbas mahir ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Ulama terkenal lain ialah seperti Abu Musa Asya’ari, Hasan al-Basri, Ubaidillah bin Zubayr.

Contoh

 Kemunculan tenaga pengajar terkenal iaitu ulama telah menarik minat ramai pelajar dari seluruh pelusuk Negara Islam bagi menuntut ilmu pengetahuan dalam zaman Bani Ummyah

Penegasan Isi

Isi 5 Disamping itu, sistem pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah berkaitan bidang-bidang pengajian yang

(39)

17  Bidang-bidang pendidikan yang berkembang pesat adalah

pengajian ilmu keagamaan seperti tafsir al-Quran, hadis, fiqah dan sebagainya.

 Pengajian seni muzik dan puisi berpusat di kota Makkah, Madinah dan Damsyik menjadikan istana sebagai tempat mendapatkan ganjaran. Puisi berperanan menyampaikan sesuatu penerangan dan propaganda bagi kerajaan.

Para penyair diberi layanan istimewa kerana dapat

membangkitkan semangat jihad dan meningkatkan kotokohan khalifah serta keagungan Kerajaan Bani Ummyah.

Pengajian kesusasteraan dan ilmiah berkembang di

masjid-masjid kota Basrah dan Kufah.

 Pendidikan seni ukir dan pahat mendapat tempat terutama ukiran ayat al-Quran pada istana, masjid, mimbar dan mihrab

Huraian

 Penyair terkenal Qays bin Mulawa pencipta puisi cinta Laila

dan Majnun Contoh

 Pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah berlaku pertambahan aktiviti ko-kurikulum.

 Penglibatan ulama dan khlifah membantu kepesatan pendidikan yang menjadi asas tamadun dalam aspek politik, ekonomi dan sosial umat Islam.

Perkembangan ini dilihat sebagai asas legasi kukuh bagi

pendidikan pada zaman-zaman kerajaan Islam seterusnya.

Penegasan Isi

 Pemerintahan Bani Umayyah yang mementingkan pendidikan telah

mempelbagaikan mata pelajaran yg diajar di institusi pendidikan . Selain daripada ilmu agama sepertit Fiqah , Tauhid , Tafsir Al-Quran dan Hadis , mata pelajaran lain yg diajar Ialah Ilmu Hisab, Sejarah, Sastera , Ilmu Perubatan, Kesenian dan Falsafah .

 Walaupun kerajaan bani umayyah telah ditumbangkan dalam revolusi

Abbasiyah, namun sistem pendidikan terus kekal dan dijadikan contoh untuk perkembangan seterusnya

(40)

18 Soalan 6 :

Bincangkan faktor kejayaan Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan intelek pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah.

 Baitul Hikmah aadalah gedung ilmu pengetahuan diasaskan pada 815 M oleh Khalifah Harun al-Rashid. Menjadi tumpuan para sarjana menjalankan kegiatan akademik, mencapai kegemilangan pada zaman khalifah al-Makmum

Baitul Hikmah juga dikenali Khazanatul Hikmah dan Darul Hikmah.  Peranan utama ialah sebagai pusat penterjemahan, perpustakaan dan

institusi pengajian tinggi yang menawarkan pelbagai kursus professional dalam bidang sains dan falsafah

Pendahuluan

Isi 1 Antara faktor kejayaan Baitul Hikmah sebagai pusat

perkembangan intelek ialah peranan Khalifah Abbasiyah Fakta

 Para Khalifah Bani Abbasiyah berpandangan terbuka dalam bidang intelektual. Penterjemah dilantik untuk Baitul Hikmah tidak terikat dengan faktor agama dan bangsa.

 Khalifah al-Makmum pencita seni dan falsafah mempertingkatkan kegiatan intelektual dalam Baitul Hikmah.

Ganjaran wang emas kepada penterjemah merancakan lagi

kegiatan keilmuan tersebut sehinggakan Zaman Bani Abbasiyah memperuntukan dana yang besar bagi Baitul Hikmah khusus perbelanjaan bayaran gaji dan sebagainya.

Huraian

 Yuhanna Musawaih beragama Kristian dan Abu Sahl al-Fadl berbangsa Parsi pernah dilantik sebagai penterjemah.

Utusan-utusan dihantar ke Rom, Kepulauan Sicily dan Qugrus

bagi mendapatkan karya-karya Yunani. Al-Makmum juga menghantar Hunain Ishak ke Konstantinopole mendapatkan karya hebat disana

Contoh

Dasar terbuka dan usaha Khalifah dalam Kerajaan Bani Abbasiyah ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam memajukan bidang intelektual.

(41)

19 Isi 2 Seterusnya, peranan para Wazir (Menteri) juga menjadi faktor kejayaan Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan

intelek Fakta

 Para wazir khasnya dalam zaman Harun Rashid dan al-Makmum gigih dan aktif menjalankan usaha membangunkan bidang ilmu.

Peruntukan dana yang banyak oleh wazir-wazir bagi

membiayai kegiatan penterjemahan dan penulisan. Mereka sering bekerjasama dengan khalifah menjalankan kegiatan penterjemahan.

Huraian

Wazir Muhammad bin Abdul Malik memberi 2000 dinar

seorang sebagai ganjaran Contoh

 Peranan wazir tersebut membolehkan Baitul Hikmah muncul

sebagai pusat intelektual terkemuka didunia Penegasan Isi

Isi 3 Selain itu, peranan para hartawan Islam turut menjadi faktor kejayaan Baitul Hikmah. Fakta  Para hartawan turut membantu perkembangan Baitul Hikmah.

Mereka terlibat secara aktif membelanjakan sebahagian harta

bagi membiayai kegiatan penterjemahan dan penulisan Huraian

 Muhammad, Ahmad dan al-Hassan dari keturunan Bani Musa al Munajjim antara tokoh yang membayar sebahagian kos penterjkemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Mereka juga member ganjaran dan kepada para penterjemah dan pengarang.

Contoh

Peranan golongan hartawan secara tidak langsung membantu

merancakan lagi usaha kegiatan intelektual di Baitul Hikmah Penegasan Isi

Isi 4 Faktor seterusnya ialah peranan penterjemah dan pengarang Fakta

Ramai tokoh intelektual member sumbangan cemerlang dalam

kegiatan penulisan dan penterjemahan di Baitul Hikmah. Fasa-fasa perkembangan kegiatan penterjemahan boleh dalam zaman pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, Khalifah Haru al- Rashid

Huraian

 Hunain bin Ishak menguasai bahasa Arab, Suryani dan Parsi adalah pakar ilmu perubatan,, falsafah dan Sejarah. Khalifah al-Makmum melantik beliau sebagai ketua Baitul Hikmah. Yuhannad bin al-Bitriq (Abu Zakaria) pakar bahasa Latin menterjemah karya falsafah dan perubatan Yunani. Tokoh-tokoh lain Sahl Harun, Yahya abi Mansur, Umar al-Farrukhan, Muhamad bin Musa al Khwarizmi

(42)

20

 Zaman kegemilangan Baitul Hikmah mencapai ke kemuncak

sehingga 1258 M ini melahirkan ramai tokoh ilmuan Islam Penegasan Isi

Isi 5 Akhir sekali, faktor kecekapan pengurusan dan pentadbiran Baitul Hikmah Fakta

 Kerjasama dan persefahaman jitu antara kakitangan Baitul Hikmah,

penterkemah dan pengarang membolehkan institusi ini berfungsi dengan baik dan berkesan.

Ketiga-tiga kimpulan ini bertugas secra automatik dan

berperanan sebagai penterjemah, penulis, penyalin, pengarang, penjilid dan pengedar. Beban tugas diagihkan berdasar kepakaran dan minat masing-masing.

 Pegawai Baitul Hikmah dan para pembantunya bertanggungjawab dalam mnguruskan penyusunan dan katalog buku-buku

Huraian

 Sahl bin Harun, said bin Harun, Hunain bin Ishak merupakan pegawai-pegawai terkenal dalam Baitul Hikmah ketika zaman Bani Abbasiyah. Mereka menghabiskan sepanjang hayat untuk berkhidmat kepada ilmu pengetahuan dmi kepentingan imu sejagat

Contoh

Peranan para pegawai dan kakitanga yang cekap menjadikan

Baitul Hikmah sebagai gedung ilmu pengetahuan terbesar dan

teragung di dunia Penegasan Isi

 Pada masa pemerintahan Khalifah Al Ma’mun Baitul Hikmah mengalami

kemajuan yang luar biasa. Pada smasa itu itu Baitul Hikmah menjadi pusat kajian yang memunculkan banyak ilmuan, baik ilmuan agama atau ilmu umum. Maka di sinilah Baitul Hikmah mempunyai peranan yang cukup besar dalam memajukan peradaban Islam, bahkan pada masa itu Islam mengalami masa

keemasanya ”The Golden Age Of Islam”.

(43)

21

TEMA 3 :

NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN

NEGARA BANGSA

Tajuk-tajuk Fokus :

7. Nilaikan sumbangan Muhammad Ali Pasha dalam gerakan pembaharuan Mesir pada abad ke- 19 M.

8. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada abad ke- 20 M.

(44)

22 TEMA 3:

NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN

NEGARA BANGSA

Soalan 6 :

Nilaikan Sumbangan Muhammad Ali Pasha Dalam Gerakan Pembaharuan Mesir Pada Abad Ke 19 Masihi.

Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Muhammad Ali Pasya dilahirkan pada bulan Januari 1765 M, di Kawalla, sebuah kota yang terletak di utara Yunani dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasya bernama Ibrahim Agha, seorang imigran Turki, kelahiran Yunani. Walaupun tidak bersekolah semasa kecilnya namun Muhammad Ali Pasya merupakan seorang yang cerdas dan telah muncul sebagai panglima tentera yang membebaskan Mesir daripada cengkaman kuasa Napoleon. Akhirnya dengan kebijaksanaannya Muhammad Ali Pasha (MAP) telah dilantik sebagai penguasa Mesir. Kearifannya mewujudkan keamanan di bumi Mesir telah membolehkan banyak program pembangunan dan pembaharuan dilakukan sepanjang pemerintahannya. Kejayaannya menghapuskan saingan daripada Dinasti Mamluk, ancaman golongan Wahabi serta meningkatkan kekuatan ketenteraan menwujudkan suasana aman di Mesir. Oleh itu, pembaharuan dapat dilakukan dalam aspek ketenteraan, pentadbiran, pendidikan dan ekonomi.

Pendahuluan

Isi 1 Sumbangan Muhammad Ali Pasha Dalam Gerakan Pembaharuan Mesir ialah pembaharuan dalam bidang

ketenteraan Fakta

 Menyusun semula angkatan tentera Mesir agar lebih berdisiplin dan pentadbirannya lebih cekap dan teratur.

 Contohnya, tentera yang sukar dibentuk dan tidak mematuhi arahan seperti tentera berbangsa Sudan diganti dengan golongan fellahin (tentera petani berbangsa Mesir) dan Albania.

Mencontohi disiplin tentera Perancis ( pimpinan Napoleon

Bonaparte) Teknologi peperangan Perancis membolehkan mereka dengan menguasai Mesir ( 1798- 1802M) Berjaya diusir pada tahun 1802. MAP mengagumi tentera Perancis ini.

 Oleh itu MAP telah mendapat bantuan Eropah khususnya kuasa Perancis.

(45)

23  Mengasaskan Kolej Military atau Ketenteraan pada tahun

1815 di Aswan untuk memberi latihan dan kemahiran kepada pegawai tentera.

Huraian Contoh

 Ramai pakar tentera asing terutama daripada Perancis diambil berkhidmat di Mesir seperti Kolonel Seve (nama Islamnya Sulayman Pasha) Beliau memberi nasihat kepakarannya untuk menaiktaraf bidang ketenteraan Mesir.

Kesannya 1826 – terdapat 90 000 anggota tentera yang

lengkap dengan pasukan meriam yang setanding dengan Negara Eropah.

Kesan daripada pembaharuan :

i. Utara Sudan serta Levant (pesisir pantai Syria) dan Lubnan berjaya dikuasai.

ii. Mematahkan pemberontakan al Muwahhidun Wahhabidi Hijaz (Arabia) 1818.

iii. Memberi keyakinan kepada Sultan Mahmud II meneruskan program reformasi ketenteraan dalam kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Jelas kepada kita dengan pembaharuan ketenteraan yang dilakukan telah menyebabkan Mesir muncul sebagai satu kuasa tentera yang terkuat di Asia Barat.

Penegasan Isi

Isi 2 Selain itu,Pembaharuan Mesir ialah pembaharuan dalam bidang sumbangan Muhammad Ali Pasha dalam Gerakan

pentadbiran Fakta

 Era pemerintahan MAP 1805-1848 : permulaan kepada pemerintahan Dinasti. Sebelum itu Mesir di bawah taklukan / pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyyah. Pemerintahan diteruskan oleh anak-anaknya Khedif Abbas Hilmi 1 (1848-1854), Muhamad Sa’id Pasha (1854 – 1863)dan Ismail (1863-1879)

 1806, MAP telah membentuk sekumpulan pemerintah Mesir yang terdiri daripada bangsa Turki dan Mesir serta pegawai elit yang terpelajar untuk menguruskan pentadbiran negara serta mengutip cukai di seluruh Negara

(46)

24  Hubungan dengan negara Barat dibaiki contoh dengan negara

Perancis, Itali, Britain, Austria. Dengan ada hubungan baik ini, pelajar-pelajar dihantar untuk belajar di negara-negara ini. Tenaga-tenaga pakar dibawa dari Negara-negara ini.

Mengenepikan golongan ulama dalam pentadbiran.

Menganggap ulama menghalang kepada usaha pembaharuannya yang berkiblatkan barat. Bertentangan dengan tradisi kerajaan Uthmaniyyah, ulama amat berpengaruh dalam perlaksanaan dasar kerajaan.

Huraian Contoh

 MAP mempunyai hala tuju yang jelas. Dengan adanya hubungan yang baik dengan Negara-negara barat, berlaku pemindahan teknologi dan ilmu. Ini mempercepatkan proses pemodenan Negara Mesir ini.

Penegasan Isi

Isi 3 Di samping itu,dalam pembaharuan bidang pendidikan.Muhammad Ali Pasha turut menyumbang Fakta  Menubuhkan institute-institut yang berkaitan dengan

pendidikan.

 Kementerian Pendidikan, sekolah rendah, maktab tentera, sekolah teknik, sekolah perubatan dan banyak lagi.

Banyak sekolah didirikan. Contoh : Sekolah Military (1815),

Sekolah Teknik (1816), Sekolah Perubatan /Kedoktoran (1827), Sekolah Farmasi (1829), Sekolah Perlombongan (1831) Sekolah Penterjemahan (1836) dan banyak lagi sekolah seperti kesenian, industry, pengairan (irrigation), dan bahasa-bahasa asing ditubuhkan.

 Guru-guru yang bertugas di institusi pendidikan didatangkan khas dari Eropah. Contohnya pakar kedoktoran dari Perancis Clot Bey dilantik sebagai Pengarah Sekolah Tinggi Kedoktoran 1827 – 1849 (22 tahun berkhidmat)

 Pelajar-pelajar dihantar ke luar Negara untuk menuntut pelbagai ilmu. Contoh pada tahun 1809 – 1819 – 28 orang pelajar dihantar ke Itali (Milan, Florence, Rom) untuk mempelajari ilmu teknikal, ketenteraan, industri kapal dan ilmu pencetakan.Pada 1826-1844 – 319 orang pelajar dihantar ke Paris dan tokoh intelektual dan pengarang terkenal al Thahtawi dihantar dan bertugas sebagai imam mahasiswa Mesir. Pada tahun 1844-1863, 89 orang pelajar dihantar ke Perancis termasuk ahli keluarga MAP.

(47)

25

Huraian Contoh

 Di Paris disediakan ‘rumah Mesir’- kemudahan untuk pelajar-pelajar yang belajar di sana

 Individu yang lulus dalam peperiksaan akan diserap dalam pentadbiran Negara dan ketenteraan.

 Aktiviti penterjemahan telah digalakkan dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.

 Pelajar-pelajar dihantar ke luar Negara untuk belajar bahasa asing dan apabila balik diberi tugasan untuk menterjemahkan buku-buku tulisan bahasa asing ke dalam bahasa Arab.Contoh buku-buku dari barat tentang Sejarah Raja-raja Perancis, buku tulisan Voltaire, Rosseau, Montesquies, idea demokrasi, Parlimen, Idea Republik dan sebagainya

Antara tokoh penterjemah yang terkenal ialah al-Tahtawi.  Sekolah Bahasa-bahasa Asing (Sekolah Penterjemahan) turut

didirikan dan hamper 1000 buah buku Berjaya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Sekolah-sekolah yang didirikan pada awalnya diletakkan di

bawah penyeliaan Jabatan Tentera (Jabatan Diwan al-Jihadiyya) Kemudian dipisahkan.Untuk mewujudkan koordinasi yang berkesan – Majlis Syura al Maktab ditubuhkan pada 1830. Matlamat – meningkatkan pendidikan dalam kalangan rakyat Mesir, menambah pembangunan sekolah-sekolah di Cairo dan Alexandaria dan dilantik Inspektor Jeneral sekolah iaitu Kolonel Seve.

Setelah itu Jabatan Diwan al-Jihadiyya berubah nama

menjadi Jabatan Diwan al-Madaris atau disebut Ministere de l’instruction Publique, yang setelah itu berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan, kementerian ini selain bertugas mengawasi dan melakukan pembangunan sekolah-sekolah baru juga kementerian ini bertugas menghasilkan kembali penerbitan majalah al-waqa’i al-Mishriyya.Diwan al-Madaris ini tugasnya dibagi menjadi tiga bahagia iaitu bahagian bahasa Arab, bahagian bahasa Turki, bahagian Teknik.

 Pembaharuan daam bidang kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan zaman supaya tidak tertinggal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropah.

Contohnya,

i. aspek Bahasa – Bahasa yang penting dipelajari – Itali, Perancis, Turki dan Rusia.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :