• Tidak ada hasil yang ditemukan

MK Truong phong QA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "MK Truong phong QA"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

M

 Thông qua khóa huấn luyện Lead Auditor

 Thông qua các khóa huấn luyện về quản trị chất lượng, ISO 9000:2000, TQM và các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong doanh nghiệp.

(2)

3. Trực tiếp làm việc với các xí nghiệp, đơn vị trong công ty về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng hệ thống hoặc chất lượng sản phẩm của Công ty.

4. Được quyền yêu cầu hoặc đôn đốc các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các chứng từ, tài liệu, hồ sơ …. khi cần thiết.

5. Được quyền đề nghị Giám đốc Xí nghiệp đình chỉ sản xuất khi phát hiện các vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm cuối cùng

6. Giải quyết các phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao.

7. Đề xuất tham mưu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khen thưởng –kỷ luật –nâng lương –đào tạo - bổ nhiệm –bãi nhiệm - điều chuyển –sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động CB-NV để nâng cao hiệu quả hoạt động của Phong QA.

8. Ký duyệt các tài liệu , chứng tư, văn bản…… trong phạm vi trách nhiệm được giao 9. Tham dự các buổi họp của Phong và của Công ty theo lãnh vực được phân công

10. Đề xuất huy động các đơn vị trong Cty tham gia giải quyết sự cố chất lượng. Đề xuất Cơ quan Tổng Giám Đốc và các đơn vị liên quan hỗ trợ khi gặp khó khăn ngoài phạm vi giải quyết.

IV. CẤP BÁO CÁO :

 Báo cáo Cơ quan Tổng Giám Đốc về việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Referensi

Dokumen terkait

Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang bersumber pada kebudayaan dan dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan daya tarik

Pembuatan daun Binahong menjadi cincau juga merupakan bentuk dari pemanfaatan yang efektif dan marketable karena hasil olahan tersebut memiliki rasa, aroma yang khas,

Manakala fasilitas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah perkotaan tetapi telah menjangkau daerah kecamatan dan pedesaan, maka kegiatan e-Learning akan

Selain itu, saya mengajukan permohonan transkrip nilai dari matakuliah yang pernah saya ambil untuk keperluan pindah ke Perguruan Tinggi lain. Demikian permohonan

Adapun judul skripsi ini adalah : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Di Kabupaten

Menurut Suparmoko (2002:27-28) menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah,

pada molekul protein supaya lipid dapat larut dalam darah yang

We propose that the onset of birch dieback is triggered by a combination of, first, xylem cavitation brought about by low winter temperatures and freeze--thaw cycles in the stem,