PENGGUNAAN PENDEKATAN MULTISENSORI DALAM MENINGKATKAN PERBENDAHARAAN KATA PADA ANAK TUNARUNGU KELAS II DI SD PANDU BANDUNG - repository UPI S PLB 0901561 Title

Teks penuh

(1)

PENGGUNAAN PENDEKATAN MULTISENSORI DALAM

MENINGKATKAN PERBENDAHARAAN KATA PADA ANAK

TUNARUNGU KELAS II DI SD PANDU BANDUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Khusus

Oleh :

IRFAH NAHARIZ ZAM’AH NIM. 0901561

DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2014

(2)

PENGGUNAAN PENDEKATAN MULTISENSORI DALAM

MENINGKATKAN PERBENDAHARAAN KATA PADA ANAK

TUNARUNGU KELAS II DI SD PANDU BANDUNG

Oleh

IRFAH NAHARIZ ZAM’AH 0901561

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhisalah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan

© IRFAH NAHARIZ ZAM’AH 2014

Universitas Pendidikan Indonesia Agustus 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruh atau sebagian,

(3)

LEMBAR PENGESAHAN

IRFAH NAHARIZ ZAM’AH 0901561

PENGGUNAAN PENDEKATAN MULTISENSORI DALAM

MENINGKATKAN PERBENDAHARAAN KATA PADA ANAK

TUNARUNGU KELAS II DI SD PANDU BANDUNG

SKRIPSI

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Pembimbing I

Dr. Hj. Tati Hernawati, M.Pd NIP. 19630208 198703 2 001

Pembimbing II

Dr. Budi Susetyo, M.Pd NIP. 19580907 198703 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...