Unit 25 ( Manusia dan Alam Sekitar )

13  Download (0)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk Manusia dan Alam sekitar

Standard Kandungan 1.6 Standard

Pembelajaran 1.6.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara

daripada media cetak dalam bentuk pengumuman

dengan menggunakan ayat yang gramatis secara

bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid berbincang tentang maklumat dalam bahan

2. Murid membaca dan memahami maklumat yang

etrsurat dengan betul

3. Murid melayari internet untuk mendapatkan

maklumat cirri-ciri rumah mesra alam

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk Manusia dan Alam Sekitae

Standard Kandungan 2.3 Standard

Pembelajaran 2.3.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat

tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara

mekanis dengan lancar,sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

Aktiviti

1. Murid membaca teks

2. Murid mengenal pasti ayat tunggal

3. Murid mengenal pasti ayat majmuk bebrilang subjek

dalam teks

4. Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

berbilang subjek dalam buku tulis

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk Manusia dan Alam sekitar

Standard Kandungan 5.2 Standard

Pembelajaran 5.2.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an,

-kan, –i,imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama

dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan

betul dalam pelbagai situasi.

Aktiviti

1. Murid membaca teks yang mengandungi perkataan

imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman

2. Murid melengkapkan perkataan dengan imbuhan

apitan dan imbuhan pinjaman

3. Murid bercerita untuk menyampaikan maklumat

menggunakan ayat yang gramatis

4. Murid menyenaraikan perkataan imbuhan apitan dan

imbuhan pinjaman yang lain berdasarkan bahan yang

dirujuk

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

Tajuk Manusia dan Alam Sekitar

Standard Kandungan 3.6 Standard

Pembelajaran

3.6.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk

surat, laporan dan cerita dengan jelas serta

menggunakan bahasa yang santun.

Aktiviti

1. murid membaca dan memahami maklumat yang

terdapat dalam bahan

2. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat

tentang bahan

3. Murid mengakses Internet untuk mendapatkan

maklumat tentang Hari bumi Sedunia untuk membuat

buku skrap

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects : Bumi Indah