Contoh Program Kegiatan Ramadhan di SD File terbaru

11583  Download (129)

Teks penuh

(1)

LAPORAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAQWAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

PADA BULAN RAMADHAN

TAHUN 1433 H / 2012 M

Oleh :

...

SDN ...

(2)

KATA PENGATAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya serta inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat mewujudkan buku program kerja ini dan Insyaallah kami dapat melaksanakan atas Eidho-Nya, Amin.

Program kerja ini terwujud tidak lepas dari bantuan dan petunjuk dari semua pihak terkait oleh karena itu kami merasa perlu mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan kademangan beserta Bapak Pengawas TK/SD/SDLB yang selalu member arahan dan petunjuk kepada kami.

2. Bapak/Ibu Penilik PAI Kecamatan ... yangnjuga dengan sabar memberikan bimbingan kepada kami.

3. Ibu Kepala SDN ... beserta Bapak/Ibu Guru SD yang selalu membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan program kami.

Program kerja peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini kami sajikan dalam bentuk garis besar saja, yang kami yakin banyak sekali

kekurangan. Oleh karena itu kami berharap kesediaan para pembaca untuk berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami, agar program kerja yang akan datang lebih sempurna.

Akhirya besar harapan kami atas terwujudnya buku program kerja ini untuk kami laksanakan dengan mendapat Ridho dari Alllah SWT dan bermanfaat pada kami dan seluruh anak didik kami, Amin.

Mengetahui Bendosari, 21 Juli 2012 Kepala SDN ... Guru PAI

Dra. ... ...

(3)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……….. i

KATA PENGANTAR ……… ii

DAFTAR ISI ……….. iii

BAB I PENDAHULUAN ……….. 1

A. Latar Belakang ……… 1

B. Dasar Penyusunan ……….. 1

C. Tujuan Penyusunan ………. 1

D. Pengertian ……… 2

BAB II PROPOSAL PROGRAM KEJA ……….. 3

Daftar Kepanitiaan ………. 4

BAB III PROGRAM KERJA DAN MATERI ……… 5

BAB IV PENUTUP ………. 6

TATA TERTIB ………. 7

DAFTAR HADIR ……….. 8

(4)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang demikian semakin mendesak dengan penuh persaingan yang ketat dan bebas, yang terkadang bila lepas kendali dapat menghalalkan segala cara atau lepas dari ajaran agama. Oleh karena itu peran pendidikan agama sangat besar faedahnya dalam membentengi diri dalam perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT.

B. Dasar Penyusunan

1. Surat keputusan bersama Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Nomor: 015/C/KEP/4/1984 : E/HK.005/14/1984 Tanggal 30 Januari 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selama bulan Ramadhan pada sekolah/kursus.

2. SKB Mendikbud dan Menteri Agama Nomor: 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan pembinaan Dirjen Disdakmen Depdikbud. 3. Surat Edaran bersama Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor: WM.05a/PP.00/03392/2002.M dan Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur 420/3014/103.02/2009 tentang Peningkatan Ketqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada bulan Ramadhan 1430 H/2009 M bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA.

4. Edaran hasil rapat KKG PAI Kabupaten ... pada tanggal 21 Juli 2011 dan edaran KKG PAI Kecamatan No: 01/KKB.PAI/Kec.KAD/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Ramadhan 1432 bagi siswa SD/MI

C. Tujuan Penyusunan Program

Penyusunan program kerja ini dimaksudkan untuk: 1. Memberi kejelasan dalam pelaksanaan program

2. Memberi kejelasan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kebijaksanaan.

(5)

D. Pengertian

Rencana program merupakan keseluruhan proses pikiran untuk menentukan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan.

(6)

BAB II

PROPOSAL PROGRAM KERJA

PENINGKATAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1433 H/2012 M

1. Nama Sekolah : SDN ...

2. Status : Negeri

3. Alamat Sekolah : Jl. Trisula, ...

Kec. ..., Kab. ...

4. Jumlah Siswa : a. Kelas I : 21

b. Kelas II : 23

c. Kelas III : 27

d. Kelas IV : 27

e. Kelas V : 27

f. Kelas VI : 18

Jumlah : 145

5. Yang diwajibkan mengikuti Pondok Ramadhan ialah siswa kelas IV s.d Kelas

VI sejumlah : a. Kelas IV : 27

b. Kelas V : 27

c. Kelas VI : 18

Jumlah : 72

6. Kegiatan/Program Kurikuler sebagai berikut:

a. Kegiatan intra kurikuler dengan materi:

 Wawasan Wiyata Mandala

 Bimbingan membaca Al-Qur’an

 Bimbingan akhlak dan puasa

(7)

PEMERINTAH KABUPTEAN ... DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN ... SEKOLAH DASAR NEGERI ... NO. 698

Jln. Trisula Desa B... Kecamatan K... – ... Kode Pos 66161

SURAT KEPUTUSAN KEPANITIAAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1433 H/ 2012 M

No. 420/80409.101.14.22/2012

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningktan ketaqwaan terhadap Tuhan YME pada bulan Ramadhan tahun 1433 H/ 2010 M di Sekolah Dasar Negeri Bendosari 01 perlu menetapkan pembagiaan tugas guru.

Mengingat :

1. Surat keputusan bersama Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Nomor: 015/C/KEP/4/1984 : E/HK.005/14/1984 Tanggal 30 Januari 1984

2. SKB Mendikbud dan Menteri Agama Nomor: 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999

3. Surat Edaran bersama Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor: WM.05a/PP.00/03392/2002.M dan Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur 420/3014/103.02/2009

4. Edaran hasil rapat KKG PAI Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Juli 2011 dan edaran KKG PAI Kecamatan No: 01/KKB.PAI/Kec.KAD/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011

Memutuskan Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan pelaksanaan program peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada bulan Ramadhan tahun 1433 H/ 2012 M di SDN Bendosari 01, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

(8)

DAFTAR PANITIA PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME

PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1433 H/ 2012 M SDN BENDOSARI 01

1. Penanggung Jawab/Pembimbing : Kepala Sekolah 2. Ketua Pelaksana : D... (Guru PAI) 3. Penulis : ...

4. Bendahara : ... 5. Seksi-seksi

a. Penyaji Materi : ... b. Zakat Fitrah/Amil Zakat

- Ketua : ... - Penulis : ... - Bendahara : ...

- Pembantu pengumpul : ... dan pembagi ...

... ... c. Halal Bihalal

- Ketua : ... - Penulis : ... - Bendahara : ... - Pembantu pengumpul : ...

Mengetahui ..., 21 Juli 2012 Kepala SDN ... Guru PAI

Dra

... ...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...