Undang-Undang Republik Indonesia Nomorr 28 Tahun 2004

Teks penuh

(1)

UN D A N G

UN D A N G -- U N D A N G RE P U BLI K I N D O N E S I AU N D A N G RE P U BLI K I N D O N E S I A N O M O R 2 8 T A H U N 2 0 0 4

N O M O R 2 8 T A H U N 2 0 0 4 T E N T A N G

T E N T A N G P E RU BA H A N A T A S U N D A N G

P E RU BA H A N A T A S U N D A N G -- UNDANG NO MO R 1 6 TAHUN 2 0 0 1 TE NTANG YAYASANUNDANG NO MO R 1 6 TAHUN 2 0 0 1 TE NTANG YAYASAN

D E N G A N RA H M A T T U H A N YA N G M A H A E S A D E N G A N RA H M A T T U H A N YA N G M A H A E S A

P RE S I D E N RE P U BLI K I N D O N E S I A , P RE S I D E N RE P U BLI K I N D O N E S I A ,

M e n i m b a n g : M e n i m b a n g :

a . b ahwa Und ang -und ang Nomor 16 Tahun 2001 te ntang Yayasan mulai b e rlaku p ad a tang g al 6 Ag ustus 2002, namun Und ang -und ang te rse b ut d alam p e rke mb ang annya b e lum me namp ung se luruh ke b utuhan d an p e rke mb ang an hukum d alam masyarakat, se rta te rd ap at b e b e rap a sub stansi yang d ap at me nimb ulkan b e rb ag ai p e nafsiran, maka p e rlu d ilakukan p e rub ahan te rhad ap Und ang -und ang te rse b ut;

b . b ahwa p e rub ahan te rse b ut d imaksud kan untuk le b ih me njamin ke p astian d an ke te rtib an hukum, se rta me mb e rikan p e mahaman yang b e nar ke p ad a masyarakat me ng e nai Yayasan;

c . b ahwa b e rd asarkan p e rtimb ang an se b ag aimana d imaksud d alam huruf a d an huruf b , p e rlu me mb e ntuk Und ang -und ang te ntang Pe rub ahan Atas Und ang -und ang Nomor 16 Tahun 2001 te ntang Yayasan.

M e n g i n g a t : M e n g i n g a t :

1. Pasal 5 ayat (1) d an Pasal 20 Und ang -und ang Dasar Ne g ara Re p ub lik Ind one sia Tahun 1945;

2. Und ang -und ang Nomor 16 Tahun 2001 te ntang Yayasan (Le mb aran Ne g ara Re p ub lik Ind one sia Tahun 2001 Nomor 112, Tamb ahan Le mb aran Ne g ara Nomor 4132).

De ng an Pe rse tujuan Be rsama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA d an

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

M e n e t a p k a n : M e n e t a p k a n : UNDANG

UNDANG -- UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO MO R 16 TAHUN 2001 UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO MO R 16 TAHUN 2001 T E N T A N G YA YA S A N

T E N T A N G YA YA S A N

P a s a l I P a s a l I

Be b e rap a ke te ntuan, p e nje lasan umum, d an p e nje lasan p asal d alam Und ang -und ang Nomor 16 Tahun 2001 te ntang Yayasan (Le mb aran Ne g ara Re p ub lik Ind one sia Tahun 2001 Nomor 112, Tamb ahan Le mb aran Ne g ara Nomor 4132), d iub ah se b ag ai b e rikut:

1. Ke te ntuan Pasal 3 sub stansi te tap d an p e nje lasannya d iub ah se hing g a rumusan p e nje lasan Pasal 3 ad alah se b ag aimana te rcantum d alam Pe nje lasan Pasal De mi Pasal Ang ka 1 Und ang -und ang ini.

(2)

" P a s a l 5 " P a s a l 5

(1) Ke kayaan Yayasan b aik b e rup a uang , b arang , maup un ke kayaan lain yang d ip e role h Yayasan b e rd asarkan Und ang -und ang ini, d ilarang d ialihkan atau d ib ag ikan se cara lang sung atau tid ak lang sung , b aik d alam b e ntuk g aji, up ah, maup un honorarium, atau b e ntuk lain yang d ap at d inilai d e ng an uang ke p ad a Pe mb ina, Pe ng urus d an Pe ng awas.

(2) Pe ng e cualian atas ke te ntuan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ap at d ite ntukan d alam Ang g aran Dasar Yayasan b ahwa Pe ng urus me ne rima g aji, up ah, atau honorarium, d alam hal Pe ng urus Yayasan:

a . b ukan p e nd iri Yayasan d an tid ak te rafiliasi d e ng an Pe nd iri, Pe mb ina, d an Pe ng awas; d an

b . me laksanakan ke p e ng urusan Yayasan se cara lang sung d an p e nuh.

(3) Pe ne ntuan me ng e nai g aji, up ah, atau honorarium se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2), d ite tap kan ole h Pe mb ina se suai d e ng an ke mamp uan ke kayaan Yayasan." 3. Ke te ntuan Pasal 11 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut:

" P a s a l 1 1 " P a s a l 1 1

(1) Yayasan me mp e role h status b ad an hukum se te lah akta p e nd irian Yayasan se b ag aimana d imaksud d alam Pasal 9 ayat (2), me mp e role h p e ng e sahan d ari Me nte ri.

(2) Untuk me mp e role h p e ng e sahan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), p e nd iri atau kuasanya me ng ajukan p e rmohonan ke p ad a Me nte ri me lalui Notaris yang me mb uat akta p e nd irian Yayasan te rse b ut.

(3) Notaris se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2), wajib me nyamp aikan p e rmohonan p e ng e sahan ke p ad a Me nte ri d alam jang ka waktu p aling lamb at 10 (se p uluh) hari te rhitung se jak tang g al akta p e nd irian Yayasan d itand atang ani.

(4) Dalam me mb e rikan p e ng e sahan akta p e nd irian Yayasan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), Me nte ri d ap at me minta p e rtimb ang an d ari instansi te rkait d alam jang ka waktu p aling lamb at 7 (tujuh) hari te rhitung se jak tang g al p e rmohonan d ite rima se cara le ng kap .

(5) Instansi te rkait se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (4), wajib me nyamp aikan jawab an d alam jang ka waktu p aling lamb at 14 (e mp at b e las) hari te rhitung se jak tang g al p e rmintaan p e rtimb ang an d ite rima.

(6) Pe rmohonan p e ng e sahan akta p e nd irian Yayasan d ike nakan b iaya yang b e sarnya d ite tap kan d alam Pe raturan Pe me rintah."

4. Ke te ntuan Pasal 12 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 1 2

" P a s a l 1 2

(1) Pe rmohonan p e ng e sahan se b ag aimana d imaksud d alam Pasal 11 ayat (2), d iajukan se cara te rtulis ke p ad a Me nte ri.

(2) Pe ng e sahan te rhad ap p e rmohonan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ib e rikan atau d itolak d alam jang ka waktu p aling lamb at 30 (tig a p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e rmohonan d ite rima se cara le ng kap .

(3) Dalam hal d ip e rlukan p e rtimb ang an se b ag aimana d imaksud d alam Pasal I1 ayat (4), p e ng e sahan d ib e rikan atau d itolak d alam jang ka waktu p aling lamb at 14 (e mp at b e las) hari te rhitung se jak tang g al jawab an atas p e rmintaan p e rtimb ang an d ari instansi te rkait d ite rima.

(3)

5. Di antara Pasal 13 d an Pasal 14 d isisip kan 1 (satu) p asal, yakni Pasal 13A, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut:

" P a s a l 1 3 A " P a s a l 1 3 A

Pe rb uatan hukum yang d ilakukan ole h Pe ng urus atas nama Yayasan se b e lum Yayasan me mp e role h status b ad an hukum me njad i tang g ung jawab Pe ng urus se cara tang g ung re nte ng ."

6. Ke te ntuan Pasal 24 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 2 4

" P a s a l 2 4

(1) Akta p e nd irian Yayasan yang te lah d isahkan se b ag ai b ad an hukum atau p e rub ahan Ang g aran Dasar yang te lah d ise tujui atau te lah d ib e ritahukan wajib d iumumkan d alam Tamb ahan Be rita Ne g ara Re p ub lik Ind one sia.

(2) Pe ng umuman se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ilakukan ole h Me nte ri d alam jang ka waktu p aling lamb at 14 (e mp at b e las) hari te rhitung se jak tang g al akta p e nd irian Yayasan d isahkan atau p e rub ahan Ang g aran Dasar d ise tujui atau d ite rima Me nte ri.

(3) Tata cara me ng e nai p e ng umuman d ilaksanakan se suai d e ng an ke te ntuan p e raturan p e rund ang -und ang an.

(4) Pe ng umuman se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ike nakan b iaya yang b e sarnya d ite tap kan d e ng an Pe raturan Pe me rintah."

7. Pasal 25 d ihap us.

8. Ke te ntuan Pasal 32 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 3 2

" P a s a l 3 2

(1) Pe ng urus Yayasan d iang kat ole h Pe mb ina b e rd asarkan ke p utusan rap at Pe mb ina untuk jang ka waktu 5 (lima) tahun d an d ap at d iang kat ke mb ali.

(2) Pe ng urus Yayasan d ap at d iang kat ke mb ali se te lah masa jab atan p e rtama b e rakhir untuk masa jab atan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ite ntukan d alam Ang g aran Dasar.

(3) Susunan Pe ng urus se kurang -kurang nya te rd iri atas: a . se orang ke tua;

b . se orang se kre taris; d an c . se orang b e nd ahara.

(4) Dalam hal Pe ng urus se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), se lama me njalankan tug as me lakukan tind akan yang ole h Pe mb ina d inilai me rug ikan Yayasan, maka b e rd asarkan ke p utusan rap at Pe mb ina, Pe ng urus te rse b ut d ap at d ib e rhe ntikan se b e lum masa ke p e ng urusannya b e rakhir.

(5) Ke te ntuan le b ih lanjut me ng e nai susunan, tata cara p e ng ang katan, p e mb e rhe ntian, d an p e ng g antian Pe ng urus d iatur d alam Ang g aran Dasar."

9. Ke te ntuan Pasal 33 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 3 3

" P a s a l 3 3

(1) Dalam hal te rjad i p e ng g antian Pe ng urus, Pe ng urus yang me ng g antikan me nyamp aikan p e mb e ritahuan se cara te rtulis ke p ad a Me nte ri.

(2) Pe mb e ritahuan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), wajib d isamp aikan d alam jang ka waktu p aling lamb at 30 (tig a p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e ng g antian Pe ng urus Yayasan."

10. Ke te ntuan Pasal 34 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 3 4

" P a s a l 3 4

(1) Pe ng urus Yayasan se waktu-waktu d ap at d ib e rhe ntikan b e rd asarkan ke p utusan rap at Pe mb ina.

(4)

b e rke p e nting an atau atas p e rmintaan Ke jaksaan d alam hal me wakili ke p e nting an umum, Pe ng ad ilan d ap at me mb atalkan p e ng ang katan, p e mb e rhe ntian, atau p e ng g antian te rse b ut d alam jang ka waktu p aling lamb at 30 (tig a p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e rmohonan p e mb atalan d iajukan."

11. Ke te ntuan Pasal 38 d iub ah, se hing g a b e rb unyi b e rikut: " P a s a l 3 8 " P a s a l 3 8

(1) Yayasan d ilarang me ng ad akan p e rjanjian d e ng an org anisasi yang te rafiliasi d e ng an Yayasan, Pe mb ina, Pe ng urus, d an/ atau Pe ng awas Yayasan, atau se se orang yang b e ke rja p ad a Yayasan.

(2) Larang an se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), tid ak b e rlaku d alam hal p e rjanjian te rse b ut b e rmanfaat b ag i te rcap ainya maksud d an tujuan Yayasan."

12. Pasal 41 d ihap us.

13. Ke te ntuan Pasal 44 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 4 4

" P a s a l 4 4

(1) Pe ng awas Yayasan d iang kat ole h Pe mb ina b e rd asarkan ke p utusan rap at Pe mb ina untuk jang ka waktu se lama 5 (lima) tahun d an d ap at d iang kat ke mb ali.

(2) Pe ng awas Yayasan d ap at d iang kat ke mb ali se te lah masa jab atan p e rtama b e rakhir untuk masa jab atan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ite ntukan d alam Ang g aran Dasar.

(3) Ke te ntuan le b ih lanjut me ng e nai susunan, tata cara p e ng ang katan, p e mb e rhe ntian, d an p e ng g antian Pe ng awas d iatur d alam Ang g aran Dasar."

14. Ke te ntuan Pasal 45 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 4 5

" P a s a l 4 5

(1) Dalam hal te rjad i p e ng g antian Pe ng awas, Pe ng urus me nyamp aikan p e mb e ritahuan se cara te rtulis ke p ad a Me nte ri.

(2) Pe mb e ritahuan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), wajib d isamp aikan d alam jang ka waktu p aling lamb at 30 (tig a p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e ng g antian Pe ng awas Yayasan."

15. Ke te ntuan Pasal 46 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 4 6

" P a s a l 4 6

(1) Pe ng awas Yayasan se waktu-waktu d ap at d ib e rhe ntikan b e rd asarkan ke p utusan rap at Pe mb ina.

(2) Dalam hal p e ng ang katan, p e mb e rhe ntian d an p e ng g antian Pe ng awas d ilakukan tid ak se suai d e ng an ke te ntuan Ang g aran Dasar, atas p e rmohonan yang b e rke p e nting an atau atas p e rmintaan Ke jaksaan d alam hal me wakili ke p e nting an umum, Pe ng ad ilan d ap at me mb atalkan p e ng ang katan, p e mb e rhe ntian, atau p e ng g antian Pe ng awas te rse b ut d alam jang ka waktu p aling lamb at 30 (tig a p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e rmohonan p e mb atalan d iajukan."

16. Ke te ntuan Pasal 52 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 5 2

" P a s a l 5 2

(1) Ikhtisar lap oran tahunan Yayasan d iumumkan p ad a p ap an p e ng umuman d i kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar lap oran ke uang an yang me rup akan b ag ian d ari ikhtisar lap oran tahunan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), wajib d iumumkan d alam surat kab ar harian b e rb ahasa Ind one sia b ag i Yayasan yang :

a . me mp e role h b antuan Ne g ara, b antuan luar ne g e ri, d an/ atau p ihak lain se b e sar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rup iah) atau le b ih, d alam I (satu) tahun b uku; atau

(5)

(3) Lap oran ke uang an Yayasan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2), wajib d iaud it ole h Akuntan Pub lik.

(4) Hasil aud it te rhad ap lap oran ke uang an Yayasan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (3), d isamp aikan ke p ad a Pe mb ina Yayasan yang b e rsang kutan d an te mb usannya ke p ad a Me nte ri d an instansi te rkait.

(5) Lap oran ke uang an d isusun se suai d e ng an Stand ar Akuntansi Ke uang an yang b e rlaku."

17. Ke te ntuan Pasal 58 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 5 8

" P a s a l 5 8

(1) Pe ng urus d ari masing -masing Yayasan yang akan me ng g ab ung kan d iri d an yang akan me ne rima p e ng g ab ung an me nyusun usul re ncana p e ng g ab ung an.

(2) Usul re ncana p e ng g ab ung an se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ituang kan d alam rancang an akta p e ng g ab ung an ole h Pe ng urus d ari Yayasan yang akan me ng g ab ung kan d iri d an yang akan me ne rima p e ng g ab ung an.

(3) Rancang an akta p e ng g ab ung an harus me nd ap at p e rse tujuan d ari Pe mb ina masing -masing Yayasan.

(4) Rancang an akta p e ng g ab ung an se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (3), d ituang kan d alam akta p e ng g ab ung an yang d ib uat d i had ap an Notaris d alam b ahasa Ind one sia."

18. Ke te ntuan Pasal 60 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 6 0

" P a s a l 6 0

(1) Dalam hal p e ng g ab ung an Yayasan d iikuti d e ng an p e rub ahan Ang g aran Dasar yang me me rlukan p e rse tujuan Me nte ri, maka akta p e rub ahan Ang g aran Dasar Yayasan wajib d isamp aikan ke p ad a Me nte ri untuk me mp e role h p e rse tujuan d e ng an d ilamp iri akta p e ng g ab ung an.

(2) Pe rse tujuan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ib e rikan d alam jang ka waktu p aling lamb at 60 (e nam p uluh) hari te rhitung se jak tang g al p e rmohonan d ite rima. (3) Dalam hal p e rmohonan d itolak, maka p e nolakan te rse b ut harus d ib e ritahukan

ke p ad a p e mohon se cara te rtulis d ise rtai alasannya d alam jang ka waktu se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2).

(4) Dalam hal p e rse tujuan atau p e nolakan tid ak d ib e rikan d alam jang ka waktu se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2), maka p e rub ahan Ang g aran Dasar d iang g ap d ise tujui d an Me nte ri wajib me ng e luarkan ke p utusan p e rse tujuan."

19. Ke te ntuan Pasal 68 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 6 8

" P a s a l 6 8

(1) Ke kayaan sisa hasil likuid asi d ise rahkan ke p ad a Yayasan lain yang me mp unyai ke samaan ke g iatan d e ng an Yayasan yang b ub ar.

(2) Ke kayaan sisa hasil likuid asi se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ap at d ise rahkan ke p ad a b ad an hukum lain yang me mp unyai ke samaan ke g iatan d e ng an Yayasan yang b ub ar, ap ab ila hal te rse b ut d iatur d alam Und ang -und ang me ng e nai b ad an hukum te rse b ut.

(3) Dalam hal ke kayaan sisa hasil likuid asi tid ak d ise rahkan ke p ad a Yayasan lain atau ke p ad a b ad an hukum lain se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1) d an ayat (2), ke kayaan te rse b ut d ise rahkan ke p ad a Ne g ara d an p e ng g unaannya d ilakukan se suai d e ng an ke g iatan Yayasan yang b ub ar."

20. Ke te ntuan Pasal 71 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 7 1

" P a s a l 7 1

(1) Pad a saat Und ang -und ang ini mulai b e rlaku, Yayasan yang :

(6)

b . te lah d id aftarkan d i Pe ng ad ilan Ne g e ri d an me mp unyai izin me lakukan ke g iatan d ari instansi te rkait;

te tap d iakui se b ag ai b ad an hukum d e ng an ke te ntuan d alam jang ka waktu p aling lamb at 3 (tig a) tahun te rhitung se jak tang g al Und ang -und ang ini mulai b e rlaku, Yayasan te rse b ut wajib me nye suaikan Ang g aran Dasarnya d e ng an ke te ntuan Und ang -und ang ini.

(2) Yayasan yang te lah d id irikan d an tid ak me me nuhi ke te ntuan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), d ap at me mp e role h status b ad an hukum d e ng an cara me nye suaikan Ang g aran Dasarnya d e ng an ke te ntuan Und ang -und ang ini, d an me ng ajukan p e rmohonan ke p ad a Me nte ri d alam jang ka waktu p aling lamb at I (satu) tahun te rhitung se jak tang g al Und ang -und ang ini mulai b e rlaku.

(3) Yayasan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), wajib d ib e ritahukan ke p ad a Me nte ri p aling lamb at 1 (satu) tahun se te lah p e laksanaan p e nye suaian.

(4) Yayasan yang tid ak me nye suaikan Ang g aran Dasarnya d alam jang ka waktu se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1) d an Yayasan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (2), tid ak d ap at me ng g unakan kata "Yayasan" d i d e p an namanya d an d ap at d ib ub arkan b e rd asarkan p utusan Pe ng ad ilan atas p e rmohonan Ke jaksaan atau p ihak yang b e rke p e nting an."

21. Ke te ntuan Pasal 72 d iub ah, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut: " P a s a l 7 2

" P a s a l 7 2

(1) Yayasan yang se b ag ian ke kayaannya b e rasal d ari b antuan Ne g ara, b antuan luar ne g e ri, d an/ atau sumb ang an masyarakat yang d ip e role hnya se b ag ai akib at b e rlakunya suatu p e raturan p e rund ang -und ang an wajib me ng umumkan ikhtisar lap oran ke uang an se b ag aimana d imaksud d alam Pasal 52 ayat (2) yang me ncakup ke kayaannya se lama 10 (se p uluh) tahun se b e lum Und ang -und ang ini d iund ang kan.

(2) Pe ng umuman ikhtisar lap oran tahunan se b ag aimana d imaksud p ad a ayat (1), tid ak me ng hap us hak d an d ari p ihak yang b e rwajib untuk me lakukan p e me riksaan, p e nyid ikan, d an p e nuntutan, ap ab ila ad a d ug aan te rjad i p e lang g aran hukum."

22. Di antara Pasal 72 d an Pasal 73 d isisip kan 2 (d ua) p asal, yakni Pasal 72 A d an Pasal 72 B, se hing g a b e rb unyi se b ag ai b e rikut:

" P a s a l 7 2 A " P a s a l 7 2 A

Pad a saat Und ang -und ang ini mulai b e rlaku, ke te ntuan Ang g aran Dasar Yayasan se b ag aimana d imaksud d alam Pasal 71 ayat (1) d an ayat (2) yang b e lum d ise suaikan d e ng an ke te ntuan Und ang -und ang ini, te tap b e rlaku se p anjang tid ak b e rte ntang an d e ng an Und ang -und ang ini.

P a s a l 7 2 B P a s a l 7 2 B

Pad a saat Und ang -und ang ini mulai b e rlaku, p e rmohonan p e ng e sahan akta p e nd irian Yayasan, p e rmohonan p e rub ahan Ang g aran Dasar Yayasan, d an p e mb e ritahuan p e nye suaian Ang g aran Dasar Yayasan yang te lah d ite rima Me nte ri, d ip rose s b e rd asarkan Und ang -und ang ini d an p e raturan p e laksanaannya."

23. Pe nje lasan Umum Aline a Ke tig a, frase "atau p e jab at yang d itunjuk", d i antara frase "Me nte ri Ke hakiman d an Hak Asasi Manusia" d an frase "Ke te ntuan te rse b ut" d ihap us.

24. Pe nje lasan Umum Aline a Ke e mp at, frase "d ap at d iajukan ke p ad a Ke p ala Kantor Wilayah De p arte me n Ke hakiman d an Hak Asasi Manusia yang wilayah ke rjanya me lip uti te mp at ke d ud ukan Yayasan" d i antara frase "p e rmohonan p e nd irian Yayasan" d an frase "Di samp ing itu", d ig anti me njad i frase "d iajukan ke p ad a Me nte ri me lalui Notaris yang me mb uat akta p e nd irian Yayasan te rse b ut."

(7)

frase "lap oran tahunannya wajib d iumumkan" d i antara frase "ole h akuntan p ub lik d an" d an frase "d alam surat kab ar b e rb ahasa Ind one sia", d iub ah me njad i frase "lap oran ke uang annya wajib d iumumkan".

P a s a l I I P a s a l I I

Und ang -und ang ini mulai b e rlaku 1 (satu) tahun te rhitung se jak tang g al d iund ang kan.

Ag ar se tiap orang me ng e tahuinya, me me rintahkan p e ng und ang an Und ang -und ang ini d e ng an p e ne mp atannya d alam Le mb aran Ne g ara Re p ub lik Ind one sia.

Disahkan Di Jakarta, Pad a Tang g al 6 Oktob e r 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd .

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diund ang kan Di Jakarta, Pad a Tang g al 6 Oktob e r 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd .

BAMBANG KESOWO

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...