DOA KANZUL ARASY Oleh Alfaqir Sapta di HK2 (HADHRAH AL KAROMAH KUBRO) EVOLUTION (Berkas)

11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

DOA KANZUL ARASY

Oleh Alfaqir Sapta di HK2 (HADHRAH AL KAROMAH KUBRO) EVOLUTION (Berkas)

Ini adalah do'a khusus murid HK2 yg diijazahkan Abah Guru Tedy, diamalkan setiap hari minimal 1X khatam, 1X kali khatam adalah pembacaan do'a sebanyak 3X.

DOA KANZUL ARASY

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

Bismillaahir Rahmanir Rahiim

Dengan menyebut nama allah yang maha pemuran lagi maha penyayang.

سودقلا كلملا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana malikil qudduus

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah,mahasuci raja yang mahaqudus.

رابجلا زيزعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana `aziizil jabbaar

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa.

ميحرلا فو ءرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana rauufir rahiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha ssuci tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.

(2)

ميحرلا روفغلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana ghafuurir rahiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang.

يكحلا ميركلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana kariimil hakiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamulia lagi mahabijaksana.

يفولا يوقلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana qawiyyil wafiy Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi.

ريبخلا فيطللا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana lathiifil khabiir

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahahalus lagi mahamengetahui.

دوبعملا دمصلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana shamadil ma`buud

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi yang disembah.

دودولا روفغلا نحبس هللا لا هلال

(3)

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha pecinta.

ليفكلا ليكولا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana wakiilil kafii

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung.

ظيفحلا بيقرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana raqiibil hafizh

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara.

مئاقلا مئادلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana daa-imil qaa-imi

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang kekal lagi mengurus mahluk nya.

تيمملا يحملا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana muhyil mumiit

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menghidupkan lagi yang mematikan.

مويقلا يحلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana hayyil qayyuum

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus mahluk nya.

(4)

ئرابلا قلاخلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil baari-I

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi menjadikan.

ميظعلا يلعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana aliyyil azhiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar.

دحلا دحاولا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana waahidil ahadi

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lagi esa.

نميهملا نم وئملا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana mu-minil muhaimini

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memberikan keamanan lagi maha memelihara.

ديهشلا بيبحلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana khabiibisy syahiid

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mencintai lagi maha memyaksikan.

(5)

ميركلا ميلحلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana haliimil kariim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia.

ميدقلا لولا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil qadiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang pertama lagi maha terdahulu.

رخلا لولا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil aakhir

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang pertama lagi yang terakhir.

نطابلا رهاظلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana zhaahiril baathini

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang lahir lagi yang batin (nyata lagi tersembunyi).

لاعتملا ريبكلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana kabiiril muta`aali

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi.

تاجاحلا ىضاقلا نحبس هللا لا هلال

(6)

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadhil haajaat

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memenuhi semua keperluan.

ميظعلا شرعلا بر نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `arsyil `azhiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai arsyi yang besar.

ميحرلا نمحرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanir rahiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.

ىلعلا يبر نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbiyal a`laa

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi.

ناطلسلا ناهربلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal burhaanis sulthaan

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki bukti lagi kekuasaan.

ريصبلا عيمسلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il bashiir

(7)

mahamelihat.

راهقلا دحاولا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal waahidil qahhaar

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lai yang maha mengalahkan.

ميكحلا ميلعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil hakiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamengetahui lagi maha bijaksana

رافغلا راتسلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril ghaffaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha pengampun

نايدلا نمحرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanar

rahmaanid dayaani Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha membalas

ربكلا ريبكلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal kabiiril akbar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha agung lagi maha besar

ملعلا ميلعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil `allaam Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa

يفاكلا ىفاشلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanasy syaafil kaafii Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menyembuhkan lagi maha mencukupi

يقابلا ميظعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil baaqii Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi kekal

دحلا دمصلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanash shamadil ahadi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang

bergantung kepadanya segala sesuatu lagi esa

تومسلاو ضرلا بر نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil ardhi was samaawaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai bumi dn langit

قلاخ نحبس هللا لا هلال

تاقولخملا

Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil makhluuqaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan prncipta semua mahluk

قلخ نم نحبس هللا لا هلال

راهنلاو ليلا

Laa ilaaha illallaahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan malam dan siang hari

لا هلال

قازرلا قلاخلا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqir razzaaq Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi yang memberi rizki

هلال

ميلعلا حاتفلا نحبس هللا لا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal fattaahil `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha memberi keputusan lagi maha

(8)

mengetahui

ينغلا زيزعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil ghaniyyi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kaya

روكشلا روفغلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghafuurisy syakuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri

ميلعلا ميظعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui

توكلملاو كلملا ىذ نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil mulki wal malakuut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit

ةمظعلاو ةزعلا ىذ نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil `izzati wal`azhamah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran

ةردقلاو ةبيهلا يذ نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil haibati wal qudrah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan

ءايربكلا نحبس هللا لا هلال

توربجلاو

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebesaran

هللا لا هلال

ميظعلا راتسلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `azhiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha besar

بيغلا ملاعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aalimil ghaibi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mengetahui hal yang ghaib

لا هلال

ديجملا ديمحلا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khamiidil majiid Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia

هللا لا هلال

ميدقلا ميكحلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khakiimil qadiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terdahulu

هللا لا هلال

راتسلا رداقلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiris sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha menutupi

هللا لا هلال

ميلعلا عيمسلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui

لا هلال

ميظعلا ينغلا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil `azhiimi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha besar

هللا لا هلال

ملسلا ملعلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamis salaam Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lai maha sejahtera

هللا لا هلال

ريصنلا كلملا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikin nashiir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menjadi raja lagi maha penolong

هللا لا هلال

(9)

ميحرلا ينغلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyir rahmaan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah

لا هلال

تانسحلا بيرقلا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qariibil hasanaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang dekat kebaikan kebaikan nya

لا هلال

تانسحلا يلولا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal waliyyil hasanaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguaai kebaikan kebaikan

هللا لا هلال

راتسلا روبصلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanash shabuuris sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyabar lagi maha menutupi kesalahan

رونلا قلاخلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqin nuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan nur

لا هلال

زجعملا ينغلا نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil mu`jiz Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan

هلال

روكشلا لضافلا نحبس هللا لا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal fadhilisy syakuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mulia lagi maha mensyukuri

ميدقلا ينغلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil qadiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu

هلال

نيبملا للجلا ىذ نحبس هللا لا

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil jalaalil mubiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan lagi maha menerangkan

صلخملا صلاخلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaalishil mukhlish Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang murni lai memurnikan

دعولا قداصلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanash shaadiqil wa`di Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang benar janji nya

نيبملا قحلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaqqil mubiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hak lagi yang menerangkan

لا هلال

نيتملا ةوقلا ىذ نحبس هللا

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil quwwatil matiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh

زيزعلا يوقلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qawiyyul `aziiz Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa

تومي ل يذلا يحلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal khayyil ladzii laa yamuut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup lagi tidak mati

بويغلا ملعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamil ghuyuub Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui semua yang ghaib

بيعلا راتسلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `uyuub Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi semua cacat (aib)

ناعتسملا نارفغلا ىذ نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil ghufraanil

(10)

musta`aan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai ampunan lagi dimintai pertolongan

نيملاعلا بر نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `aalamiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan semesta alam

راتسلا نمحرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanis sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha menutupi

رافغلا ميحرلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahiimil ghaffaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha

penyayang lai maha pengampun

باهولا زيزعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil wahhab Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia

ردتقملا رداقلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiril muqtadir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi memberi kekuasaan

ميلحلا نارفغلا ىذ نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanadzil ghufraanil haliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki ampunan lagi maha penyantun

كلملا نحبس هللا لا هلال

كلملا

Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil mulki Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki semua kerajaan

روصملا ئرابلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal baari-il mushawwir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk

رابجلا زيزعلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil jabbaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa

ربكتملا رابجلا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal jabbaari mutakabbir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha agung

نوفصي امع هللا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanallaahi `amma yashifuun Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci allah dari apa yang digambarkan oleh mereka (orang orang musyrik)

هللا لا هلال

حوبسلا سودقلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal qudduusis subuuh Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan dalan dzat dan sifat nya

نحبس هللا لا هلال

حورلاو ةكئلما بر

Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan para malaikat dan ruh

ىذ نحبس هللا لا هلال

ءامعنلاو ءل لا

Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil aalaa-I wan na`maa Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai tanda tanda kebesaran dan nikmat

دوصقملا كلملا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil maqshuud Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci raja yang menjadi tujuan

هللا لا هلال

نانملا نانحلا نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaanal hannaanil mannaan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengasih lagi maha pemberi anugerah

هللا يفص مدا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana Aadamu

(11)

هللا يجن حون نحبس

Laa ilaaha illallaahu subhaana Nuuhu najiyyullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, nuh orang yang diselamatkan oleh allah

نحبس هللا لا هلال

هللا ليلخ ميهاربا

Laa ilaaha illallaahu subhaana Ibraahiimu khaliilullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ibrahim kekasih allah

هللا حيبذ ليعمسا نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana Ismaa`iilu dzabiihullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ismail yang disembelih allah

هللا ميلك ىسوم نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana Muusaa kalimullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, musa orang yang diajak berbicara oleh allah

هللا ةفيلخ دواد نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana Daawuudu khaaliifatullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, daud khalifah yang diangkat oleh allah

هللا حور ىسيع نحبس هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaahu subhaana `Iisaa ruuhullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ‘isa adalah ruh ciptaan allah

هللا ل وسر دمحم هللا لا هلال

Laa ilaaha illallaah, Muhammadur rasuulullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, muhammad utusan allah

ةكربب انمحرا مهللا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دمحم ناقرفو دوادروبزو ىسيع ليجناو ىسوم ةاروت

نيمحارلا محرااي كتمحرب

Allahummar hamnaa bibarakati Tauraati Muusaa wainjiili `iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillaahi shallallaahu `alaihi wasallama birahmatika yaa arhanar raahimiiin ya allah, rahmatilah kami berkat taurat musa, injil isa, zabur daud dan al qur’an muhammad Saw utusan allah, dengan rahmatmu wahai yang mah penyayang diantara para penyayang

نيملاعلا بر هلل دمحلاو

Wal hamdu lillaahi rabbil `aalamiin Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :