• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOP 4 PENGUKURAN SPIROMETRI (UJIAN FUNGSI PARU-PARU)

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SOP 4 PENGUKURAN SPIROMETRI (UJIAN FUNGSI PARU-PARU)"

Copied!
7
15
0
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 1 |7 1.0 DISKRIPSI

Prosedur ini merupak an cara pengukuran Spirometri (ujian fungsi paru -paru) yang dilakukan semasa sesi rekrutmen. P engukuran Spirometri dapat menent ukan fungsi dan kekuatan paru -paru samada menarik, menahan dan menghembus nafas.

2.0 BIDANG KUAS A

Kakitangan yang bertanggungjawab adalah Pegawai The Malaysian Cohort.

3.0 ASAS

Merujuk kepada Arahan Ketua Projek dan pengurusan pentadbiran.

4.0 PROS EDUR

4.1 Sebelum pengukuran dijalankan, petugas perlu melak ukan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan, iaitu Spirometri Sensor SP260 (Rajah 1) dan memeriksa segala kelengkapan pengukuran mencukupi dan berada di dalam keadaan baik :

Rajah 1 : Spirometri Sensor SP260

a. Pasangkan SP-260 pada IBM yang telah ditetapkan mengikut set stesen. b. Klik pada ikon program S DS104 pada desktop.

c. Sekiranya terdapat paparan ‘DEMO VERSION’, bermakna terdapat kesilapan dalam pemasangan alat pengukuran pada lapt op. Ulangi langkah 1 hingga 2 sehingga tiada paparan ‘DEMO VERSION’.

d. Pada user-ID, masukkan Password (diberikan oleh koordinator, unik bagi setiap pet ugas. e. Pada paparan penguk uran, pastikan t erdapat ikon [PFT]. Sekiranya tiada, ulangi langkah 1

hingga 4.

f. Lakukan langkah-langkah kalibrasi spirometri:

i. Buat satu ID baru dalam sistem SDS 104 dengan klik pada N ew P atient. Namakan ID sebagai Kalibrasi. Pada ID tersebut, klik pada PFT (Spiro). ii. Klik pada ikon [Calib.] pada paparan spiro.

(2)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 2 |7 iv. Sambungkan pam kalibrasi pada mouthpiece. Pastikan tiada kebocoran

udara.

v. Masukkan nilai ‘Temperature’ (suhu sekeliling).

vi. Masukkan nilai rujukan isipada udara (Reference Vol.). Contoh: 6.00 (Jik a saiz pam kalibrasi adalah 2 liter, maka perlu dipam 3 kali)

vii. Klik pada ikon [Start].

viii. Pastikan sensor tidak digerakkan.

ix. Apabila mesej ‘Make measurement’ dipaparka n, pam sebanyak 3 kali (bagi mendapatkan jumlah sebanyak 6 liter).

x. Semasa mengepam, bilangan jumlah udara yang dipam akan dipaparkan pada ‘Measured Vol’.

xi. Klik pada ikon [Stop]. apabila selesai pam.Mesej ‘Calibration OK’ akan dipaparkan.

xii. Rekodkan nilai kalibrasi dalam Borang Manual Pengukuran

Elektrokardiogram & Spirometri pada bahagian Spirometri (Rajah 2). Dapatkan pengesahan dari Ketua Lapangan atau K etua Bahagian/Unit.

Rajah 2 : Borang Manual Pengukuran Elektrok ardiogram & Spirometri

xiii. Jika mesej ‘Please change the sieve!’ dipaparkan selepas melakukan kalibrasi, ini menunjukkan perbezaan antara isipadu udara yang diukur dengan nilai rujukan isipadu udara adalah besar (>12%).

(3)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 3 |7 xiv. Sila periksa semula nilai ‘Temperature’, isipadu pam kalibrasi dengan

isipadu rujukan udara (Measured Vol.)

xv. Jika semua ini adalah betul, maka sila tukar mouthpiece yang baru

4.2 Semasa rekrutmen, petugas akan memulakan pengukuran dengan :

a. Ambil dan panggil nombor giliran pes erta pada kotak yang diletakkan di ruang menunggu. Jemput peserta untuk masuk ke dalam stesen pengukuran.

b. Serahkan semula angka giliran kepada peserta. Perkenalkan diri kepada peserta

c. Ambil borang senarai semak daripada peserta dan imbas kos SID pada borang tersebut. S emak samada nombor SID yang t ertera pada skrin adalah sama dengan yang dicetak pada Borang Senarai Semak Peserta.

d. Rekodkan waktu mula pengukuran pada Borang Senarai Semak Peserta.

4.3 Petugas akan mula melakukan pengukuran Spirometri berdasark an SOP yang ditetapkan :

i. Lakukan pula pengukuran spirometri.

ii. Sekiranya pesert a ada memakai gigi palsu, minta untuk ditanggalkan. iii. Peserta diminta untuk duduk berhadapan dengan alat spirometri. iv. Pastikan peserta samada:

a) Tidak mengambil sebarang inhaler atau broncodilator sekurang-kurangnya 4 jam sebelum melakuk an penguk uran.

b) Tidak merok ok atau mak an berat sekurang -kurangnya 1 jam sebelum pengukuran.

c) Mempunyai masalah-masalah kronik seperti penyakit jantung atau paru-paru.

Rekodkan dalam Borang Manual Pengukuran Elektrokardiogram & Spirometri. v. Peserta di minta supaya duduk dengan tegak dan selesa.

vi. Terangkan dengan jelas tent ang pengukuran yang akan dibuat kepada pesert a. vii. Klik pada ikon [PFT].

viii. Pada paparan pengukuran, klik pada ikon [New Patient].

ix. Pada ruang [Patient-ID], imbas kod bar S ID peserta yang terdapat pada borang tersebut .

x. Pastikan nombor SID yang tertera adalah sama dengan yang terdapat pada borang.

xi. Masukkan data peserta:

a) Jantina b) Tarikh lahir c) Tinggi (unit cm)

(4)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 4 |7 d) Berat (unit)

e) Sekiranya peserta memakai perentak jantung, klik pada ruang [Pacemak er].

xii. Pastikan filter telah ditukar. Selepas penukaran filter, pastikan filter diletakkan dengan kemas.

xiii. Pasang mouthpiece dan pastikan ia dilakukan di hadapan peserta.

xiv. Pemegang spirometer diberikan kepada peserta dan seterusnya arahan untuk melakukan ujian diterangkan dengan jelas dan berkesan.

xv. Tunjukkan demonstrasi kepada pesert a.

xvi. Pada peserta, minta pesert a untuk bernafas seperti biasa sebanyak 3 kali xvii. Klik ikon [START] pada skrin komputer untuk memulakan ujian.

xviii. Peserta di arahk an unt uk menarik nafas sedalam-dalamnya dengan mulut (penuhkan paru-paru dengan udara) dan tahan nafas, kemudian masukkan mouthpiece ke dalam mulut, tutup mulut dengan rapat supaya tiada kebocoran ruang atau leaking antara mouthpiece dan bibir mulut.

xix. Hembus nafas sekuat-kuatnya selama lebih kurang 6 saat (sehingga tiada udara dalam paru-paru). Hembusan hendaklah berterus an.

xx. Setelah hembusan dilakukan, dengan serta merta nafas ditarik semula bagi mendapatkan bacaan yang menunjukkan ‘LOOP’ pada graf spirometri (mouthpiec e mesti sentiasa di mulut). Lihat Rajah 3.

Rajah 3 : Petugas sedang membantu peserta melakukan penguk uran Spirometri.

xxi. Pastikan ujian ini dilakukan sebanyak sekurang-k urangnya 3 kali s ehingga mendapatkan bacaan yang terbaik. Setiap kali, sebelum peserta mengulang semula hembus an, pastikan peserta berehat dan bertenang seketika.

(5)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 5 |7 xxii. Penyataan ‘ATS criteria not meet’ akan dipaparkan pada skrin sekiranya terdapat

perbezaan yang melebihi 200 ml antara nilai pengukuran terbaik pert ama dengan kedua. Maka, pengukuran spirometri haruslah diteruskan sehingga ‘ATS criteria met’. Jika pengukuran sudah mencapai 8 kali atau sehingga y ang termampu daripada pes erta, dan masih terdapat paparan ‘ATS criteria not meet’, maka, catatkan pada borang insiden bahawa nilai pengukuran y ang diberikan adalah nilai yang terbaik yang diperolehi daripada peserta.

TAMBA HAN: Perbezaan yang besar antara nilai pengukuran dengan nilai jangkaan juga boleh disebabk an oleh filter y ang mengalami kebocoran. Oleh itu, sentias a periksa keadaan filter pada mouthpiece

xxiii. Pastikan peserta berehat seketika sebelum mengulangi ujian spirometri.

xxiv. Maklumkan pada peserta keputusan ujian paru -paru samada Normal, Restrictive, Obstructive atau Combine (Restrictive & Obstructive) - Rujuk pada graf Quadrant.

4.4 Selepas selesai semua pengukuran :

a. Segala insiden yang berlaku semasa pengukuran dijalankan pe rlu dicatatkan di dalam Borang Manual Pengukuran Elektrokardiogram & Spirometri (Rajah 4) selain dimas ukkan di dalam Borang Senarai Semak Peserta (Rajah 5).

b. Sekiranya peserta melakukan penguk uran Spiromet ri, tanda [ √ ] pada ruangan YA. Jika peserta tidak melakukan pengukuran ini, tanda [ √ ] pada ruangan TIDAK dan rekodkan sebab peserta tidak melakukan pengukuran dalam Borang Manual Pengukuran Elektrokardiogram & Spirometri.

(6)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 6 |7 Rajah 4 : Borang Manual Pengukuran Elektrok ardiogram & Spirometri

(7)

Dokumen Ini Adalah Hak Milik Projek The Malaysian Cohort Muka Surat 7 |7 d. Minta peserta ambil semua barang dan hantar peserta ke stesen seterusnya.

Ucapkan terima kasih kepada peserta k erana sudi memberikan kerjasama dan bersedia untuk mengambil no giliran pesert a seterusnya.

Nota : Sekiranya petugas melakuk an pengukuran mengikut Stesen 4 dalam 1 (Antropometri, Spirometri & Elektrokardiogram, Tekanan Darah dan Anggaran Umur Arteri), petugas perlu meneruskan pengukuran berdasarkan SOP pengukuran yang seterusnya. Langkah 4.4.d akan dilakukan pada akhir sesi pengukuran bers ama peserta.

Referensi

Dokumen terkait

Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat

Untuk mengawali sambutan ini, perkenankan saya pertama-tama menga- jak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat

[r]

Menurut pandangan islam perhatian distribusi hasil produksi tersebut, dapat diterima, namun khusus pada poin nomor dua tentang keuntungan sebagai modal yang dipinjam oleh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilalukan oleh peneliti bahwa variabel komunikasi internal dan kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Jika PTJ menerima permohonan dari pihak komuniti untuk menjalankan program/projek/aktiviti komuniti, isi Borang Senarai Semak Jaringan Komuniti (OPR/TNC(JINM)/SS01/SENARAI

Salah satu unsur marketing mix adalah saluran pemasaran ( place ) atau yang umumnya dimaknai dengan distribusi dan juga digunakan perusahaan sebagai salah satu

Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan

Hasil pengukuran fungsi paru dengan tes spirometri pada karyawan yang merokok di Universitas Islam Bandung menunjukkan terdapat perbedaan mean lama merokok yang

(vi) Borang-borang yang lengkap berserta senarai Borang Ringkasan Permohonan RAGS perlu dikemukakan kepada pihak urus setia sebelum atau pada tarikh yang telah

Maksud dari judul “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Kitab Mukhtasar Ihya’ Ulumiddin Di Tingkat Aliyah Dalam Pembentukan Karakter Santri

1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. 3) Pembuatan akta kelahiran

Sebelum negara menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

Terima kasih Bapak Nanang, berkat bimbingan, saran, dukungan dan kesabaran yang Bapak berikan kepada saya dan anak-anak bimbingan yang lain, saya dan teman-teman dapat

Batang Tubuh (body of constitution) Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan uraian terinci atau perwujudan dari pokok- pokok pikiran yang

[r]

Permohonan ujian yang tidak memenuhi spesifikasi berikut akan ditolak. a) Butir-butir pesakit pada borang permohonan tidak sama dengan label pada bekas spesimen. b)

Kadar air (moisture) adalah persentase jumlah air pada kulit hewan uji sebelum dan sesudah perlakuan yang diukur dengan Skin Analyzer.. EH

Buku apa saja yang bapak gunakan dalam menunjang kegiatan belajar menglliar, Apakah siswa' diwajibkan memiliki buku yang sama

[r]

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. g) BSM Tabungan Kurban.

Saya akan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan bersedia untuk menandatangani surat Akuan Setuju Terima terhadap tawaran Jabatan Perkhidmatan