RPP.B.SUNDA.X.08 (Repaired)

10 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (1) A. Identitas

SMA/MA. : SMA Negeri 27 Garut Mata Pelajaran : BASA SUNDA Kelas/Semester : X/1

Standar Kompetensi : Mampu ngaregepkeun, maham jeung mere tanggapan kana rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa biantara jeung siaran radio/televisi

Kompetensi Dasar : - Ngaregepkeun pedaran jeung eusi radio/televisi

Indikator : - Nyatetkeun basa sunda anu digubakeun ku penyiar radio/televisi dina salah sahiji jejr carita

- Nitenan basa sunda anu dipake ku penyiar/radio televisi - Mere komentar sareng ngalaporkeun basa sunda anu

dipake ku penyiar radio/televisi - Ngaragakeun penyiar radio/televisi

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit ( 2 x pertemuan)

B. Tujuan Pembelajaran

- Siswa bisa nyatetkeun basa sunda anu digunakeun ku penyiar radio/televisi dina salah sahiji jejer caritaan - Siswa bisas nitenan basa sunda anu dipake ku penyiar

radio/televisi

- Siswa bisa mere komentar sareng ngalaporkeun basa sunda anu digunakeun ku penyiar radio/televisi

- Siswa bisa mintonkeun kaparigelanana janten penyiar radio/televisi

C. Materi Pembelajaran

 Ngaregepkeun siaran televisi/radio  Maham Eusi bacaan

 Maham kecap  Pedaran

 Ngomentaran siaran televisi/radio khusus ngenaan ragam basa sareng wangun kecana

 Praktek janten penyiar radio/televisi

(2)

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1

Langkah-langkah Waktu

I. Kegiatan Pendahuluan 15 menit

 Ngadoa heula lajeng ngabsen murangkalih

 Apersepsi sareng motivasi

 Ngalaksanakeun pretes

II. Kegiatan Inti 60 menit

 Netelakeun cara ngaregepkeun eusi siaran radio/televisi  Netelakeun maham eusi bacaan sareng maham kecap

 Masihan pancen pikeun maham sawatara kecap anu aya dina

bacaan terus hartikeun terus larapkeun kana kalimah anu merenah anu seuseurna 10 soal nhartoskeun, 10 soal ngadamel kalimah.

III. Kegiatan Penutup 15 menit

 Nyindekeun cara ngaregepkeun siaran radio/televisi  Ngalaksanakeun post tes

Pertemuan ke-2

Langkah-langkah Waktu

I. Kegiatan Pendahuluan 15 menit

 Ngadoa heula lajeng ngabsen murangkalih

 Apersepsi sareng motivasi

 Ngalaksanakeun pretes

II. Kegiatan Inti 60 menit

 Netelakeun perkawis pedaran eusi siaran basa sunda  Netelakeun cara ngomentaran siaran radio/televisi, khusus

ngenaan ragam basana sareng wangun kecapna

 Masihan pancen pikeun ngaregepkeun salah sahiji siaran radio/

lajeng terjemahkeun kana basa Sunda

III. Kegiatan Penutup 15 menit

 Nyindekeun cara ngaregepkeun siaran radio/televisi  Ngalaksanakeun post tes

F. Sumber Belajar

 Pamager Basa X, Taufik Faturahman dkk, Geger Sunten.  Kandaga Basa I, Engkos Kosasih, Yudistira

(3)

G. Penilaian

 Metode penilaian : Sanes Tes  Bentuk penilaian : Praktek  Soal Instrumen :

1. Regepkeun ku hidep salah sahiji warta dina televisi/radio 2. Tarjamahkeun eta eusi warta kana basa Sunda

3. Pintonkeun ku hidep di jero kelas

Cibalong, Juli 2008 Mengetahui,

Kepala SMA Negeri 27 Garut Guru Bidang Studi

Drs. J U N D A LITA TRIANI, S.E

(4)

-RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (1) A. Identitas

SMA/MA. : SMA Negeri 27 Garut Mata Pelajaran : BASA SUNDA Kelas/Semester : X/2

Standar Kompetensi : Mampuh ngaebrehkeun pikiran, rarasaan, jeung kahayang, ngadongeng, sawala (diskusi) kelompok, jeung guneman dina rupa-rupa situasi

Kompetensi Dasar : Bianatara

Indikator : - Nangtukeun topik anu hade pikeun bahan biantara - Nyususn rangkay biantara

- Ngamekarkeun rangkay biantara kalawan lengkep tur merenah entep sereuhna

- Nepikeun biantara kalawan hade bari merhatiekun kana lafal, lentong, jeung wirahmana

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit ( 2 x pertemuan)

B. Tujuan Pembelajaran

- Siswa bisa naangtukeun topik anu hade pikeun bahan biantar

- Siswa bisa nyusun rangkay biantara

- Siswa bisa ngamekarkeun rangkay biantara kalawan lengkep tur merenah entep sereuhna

- Siswa bisa nepikeun biantara kalawan hade bari merhatiekun kana lafal, lentong, jeung wirahmana

C. Materi Pembelajaran

 Nangtukeun topik anu hade  Nyususn rangkay biantara  Ngamekarkeun rangkay biantara  Nepikeun biantara kalawan hade

D. Metode Pembelajaran

(5)

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1

Langkah-langkah Waktu

I. Kegiatan Pendahuluan 15 menit

 Ngadoa heula lajeng ngabsen murangkalih

 Apersepsi sareng motivasi

 Ngalaksanakeun pretes

II. Kegiatan Inti 60 menit

 Netelakeun cara nangtukeun topik anu hade  Netelakeun cara nyusun rangkay biantara

 Netelakeun cara Ngamekarkeun rangkay biantara

 Masihan pancen ka murangkalih kango nangtukeun topik anu hade terus nyusun rangkay biantara terus ngembangkeun rangkay biantara

III. Kegiatan Penutup 15 menit

 Nyindekeun cara nyusun jeng mekarkeun rangkay biantara  Ngalaksanakeun post tes

Pertemuan ke-2

Langkah-langkah Waktu

I. Kegiatan Pendahuluan 15 menit

 Ngadoa heula lajeng ngabsen murangkalih

 Apersepsi sareng motivasi

 Ngalaksanakeun pretes

II. Kegiatan Inti 60 menit

 Nyontoan cara nepikeun biantara anu hade bari merhatikeun kana

lafal, lentong jeng wirahmana

 Miwarang murangkalih saurang-saurang kapayun kanggo

nepikeun biantara anu hade, anu parantos di damel dina pertemuan ka-1

III. Kegiatan Penutup 15 menit

 Nyindekeun cara ngaregepkeun siaran radio/televisi  Ngalaksanakeun post tes

F. Sumber Belajar

 Pamager Basa X, Taufik Faturahman dkk, Geger Sunten.  Kandaga Basa I, Engkos Kosasih, Yudistira

(6)

H. Penilaian

 Metode penilaian : Sanes Tes  Bentuk penilaian : Praktek

Cibalong, Juli 2008 Mengetahui,

Kepala SMA Negeri 27 Garut Guru Bidang Studi

Drs. J U N D A Lita Triana

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...