GEOG TRIAL PAHANG PENGGAL 3 2014 STPM

11 

Teks penuh

(1)

1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B

Semua jawapan bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini mengandungi 40 markah

__________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.

(2)

2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [20 markah]

Jawab semua soalan.

1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? [2]

...

...

...

...

b) Terangkan komponen-komponen asas dalam sesebuah ekosistem [4]

...

...

...

...

...

...

c) Labelkan peringkat sub rantaian makanan dalam ekosistem berikut; [4]

i)_____________ ii)____________ iii)___________ iv)___________

(3)

3

2 a) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan dua punca yang menyebabkan berlakunya

peningkatan Indeks Pencemaran Udara. [2]

b) Peningkatan Indeks Pencemaran Udara akan menyebabkan berlakunya kejadian

(4)

4 3. Berdasarkan gambar di atas ,

(a) Jelaskan dua aktiviti manusia yang telah menyebabkan kejadian tersebut. [4]

(i) ...

...

...

...

...

(ii) ...

...

...

...

(5)

5

(b) Jelaskan tiga langkah amalan pengurusan strategik bagi mengatasi masalah kejadian tersebut di Malaysia [6]

(i) ...

...

...

...

...

(ii) ...

...

...

...

...

(iii) ...

...

...

...

...

4. (a) Apakah yang dimaksud pembangunan lestari ? [2]

...

...

(6)

6

b) Jelaskan dua usaha yang dijalankan oleh Malaysia untuk mencapai pembangunan lestari. [4]

(i) ...

...

...

...

(ii) ...

...

...

...

c) Huraikan dua bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan lestari.

[4]

(i) ...

...

...

...

(ii) ...

...

...

...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...