SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW

Teks penuh

(1)

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW

A. Sejarah Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Nabi Muhammad saw. dilahirkan di Mekah, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 M. Nabi Muhammad saw. dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah, meninggal dunia kira-kira 6 bulan sebelum beliau lahir.Nabi Muhammad saw. adalah manusia pilihan Allah swt. Sejak lahir telah nampak pada diri beliau keistimewaan dan keajaiban, diantaranya adalah beliau lahir dalam kondisi telah berkhitan dan tali pusarnya telah terputus, sehingga kelahiran Nabi Muhammad saw. sangat menggemparkan dunia.

Ketika Nabi Muhammad saw. berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau untuk berdagang ke negeri Syam ( Syiria ). Sekalipun hanya ikut membantu pamannya, Nabi Muhammad saw. sangat bersemangat dan tekun. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar Negeri syam tertarik.

Ketika Nabi Muhammad saw. menginjak dewasa, yaitu usia 25 tahun, beliau kembali berdagang ke negeri Syam. Namun dalam perjalanan kali nin Nabi tidak ditemani lagi oleh pamannya, nabi ditemani oleh seorang pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ialah seorang laki-laki kepaercayaan khadijah yang sangat berpengalaman dalam berdagang.

Nabi Muhammad saw. tidak pernah membohongi pembeli. Jika ada barang yang cacat, maka beliau menunjukan kecacatannya. Jika barang itu berharga murah, maka beliau tidak pernak menjual dengan harga yang mahal.

Karena kejujuran dan kepandaian beliau dalam berbisnis, beliau mendapatkan laba yang sangat besar dan Khadijah tertarik ingin melamarnya. Kemudian nabi Muhammad saw. yang berusia 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari perkawinan ini, beliau dikarunia 6 orang anak.

B. Meneladani Perjuangan Nabi dan Para Sahabat dalam Menghadapi Masyarakat Mekkah. Pada awal Nabi Muhammad saw. berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal

agama, keadaan masyarakat Mekkah saat itu serba bebas tanpa mengenal peraturan dan norma-norma kemanusiaan.masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah yaitu masyarakat yang mementingkan hawa nafsu dalam mencapaikeinginannya. Namun, Rasulullah tetap sabar dan tawakal dalam berdakwah, walaupun selalu dihina, diejek, dan dlempari batu karena dalam berdakwah beliau dianggap membawa ajaran baru.

Standar Kompetensi :

9. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw.

Kompetensi Dasar :

9.1. Menceritakan sejarah Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan

9.2. Meneladani perjuangan Nabi dan para Shahabat di Madinah

(2)

Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam ialah sebagai berikut :

Selain orng-orang yang tersebut di atas maka dengan bantuan Siti Khodijah dan Abu Bakar, dari hari kehari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau baik dari pihak lelaki maupun perempuan.

Dari pihak laki-laki yang dengan segera beriman ialah: 1. Usman bin Affan

1. Shafiyyah binti Abdul Muthalib 2. Habibah Ummah fadhal binti Haris 3. Ummu Salamah istri Abu Salamah 4. Asma binti Abu Bakar

5.Asma binti Amis ( istri Jafar ) 6. Ratimah binti Khatib 7. Summiyyah ( Ibu Amme )

Orang tersebut termasuk bagian dari golongan hartawan, sebagian lagi dari golongan bangsawan dan lainnya golongan hamba sahaya.

C. Meneladani Perjuangan Nabi dan Para Sahabat di Madinah.

Muhammad saw. diangkat sebagai Nabi dan Rasul di kota Mekkah. Namun karena keselamatan Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin di tempat ini terganggu, dan Nabi Muhammad saw. tidak dapat melaksanakan dakwahnya dengan baik, maka beliau dan kaum muslimin Mekah hijrah ke tempat yang aman yang dapat mendukung dakwah, yaitu Yatsrib ( madinah ).

Pada Jum’at tanggal 16 Rabiul Awwal tahun ke 1 hijriyah atau tanggal 2 Juli 622 masehi. Nabi Muhammad saw. bersama rombongan tiba di Madinah. Mereka disambut dengan meriah dan penuh kegembiraan oleh masyarakat Madinah.

Mengingat kondisi masyarakat Madinah yang menyambut baik dakwah Nabi, maka Nabi Muhammad saw. mengarahkan dakwahnya dalam rangka menciptakan dan membina suatu masyarakat Islam, karena jumlah umat Islam saat itu sudah banyak. Nabi Muhammad saw. kemudian meletakan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat sebagai berikut :

(3)

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR

3.Mendeklarasikan Piagam Madinah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan masyarakat Madinah antara kaum muslimin dengan kaum yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum mau menerima Islam dan tetap memuja berhala.

Demikianlah perjuangan dilakukan Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya di madinah. Adapun orang-orang madinah yang pertama kali masuk Islam adalah :

1. As’ad bin Malik dari Bani Kuroq 2. Rofi’ bin Malik dari bani Kuroq 3. Auf bin haritz dari Bani an Bajar 4. Autbah bin Amir dari bani Salamah 5. Aqbah bin Amir dari Bani Hikam 6. Jabir bin Abdillah dari Bani Ubaid

Teladan Rasulullah saw.

Rasulullah saw. adalah manusia teladan. Keteladanan beliau dapat kita ketahui, antara lain dari hal-hal berikut.

1. Kesabaran beliau menghadapi kaum kafir quraisy.

2. Beliau adalah pemimpin yang memikirkan umatnya. Ia perintahkan umatnya hijrah supaya tidak dianiaya orang kafir Mekkah sementara beliau tetap berada di Mekkah.

3. Beliau seorang yang dikenal dengan kejujurannya sehingga diberi gelar al amin.

4. Beliau seorang pemaaf terbukti dengan sikap beliau memaafkan orang yang telah berbuat aniaya padanya padahal beliau mampu untuk membalasnya.

Allah SWT. berfirman :

Artinya : Sesungguhnya pada diri rasulullah saw. terdapat contoh tauladan yang baik ( QS.Al Ahzab : 21

Hari Jam Bentuk Kegiatan Terlaksana Tidak Keterangan Minggu ………. -Bangun tidur

(4)

LAKUKAN KEBENARAN MESKIPUN PAHIT RASANYA

Hamid ialah pelajar SMP,ia tinggal di asrama yang dihuni oleh mahasiswa, pelajar, dan karyawan. Sudah menjadi kebiasaan di antara penghuni asrama tersebut untuk minum-minuman keras, berjudi, pil koplo, ganja, dan bahkan ada yang sampai sabu-sabu. Hamid tidak pernah mau mengikuti dan bergabung dengan mereka. Teman-teman seasrama Hamid selalu membujuk mengiming-imingi, dan dan merayu Hamid agar turut minum-minuman keras atau berjudi. Tetapi Hamid tetap pada pendiriannya, bahwa perbuatan tersebut dilarang agama.akibatnya Hamid dikucilkan bahkan sering disakiti teman-teman seasramanya Menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan hamid ? Apakah perbuatan para penghuni asrama

yang suka minum, berjudi, dan mabuk-mabukan tersebut sesuai dengan kepribadian Nabi ? Diskusikan dengan teman sekelompokmu ! Catatlah dibuku tulismu dan serahkan kepada guirumu !

A. Pilihlah salah satu jawaban soal berikut ini dengan tepat !

1. Rasulullah saw. menyampaikan berita gembira dan membawa peringatan untuk semua makhluk di dunia selama…

a. 20 tahun c. 21 tahun

b. 22 tahun d. 23 tahun

2. Dalam sejarah, Muhammad saw. ketika lahir sudah terhitan dan terputus tali pusarnya, karena itu beliau lahir dengan membawa…

a. keajaiban c. kerugian

b.malapetaka d. Keberuntungan

3. Pekerjaan yang pernah dilakukan Muhammad saw. ketika masih anak-anak adalah…

a. pedagang c. petani

b. pengembala d. Pengamen

4. Muhammad saw.telah menguasai ilmu berbisnis yang memadai ketika beliau berusia…

a. 20 tahun c. 25 tahun

b. 30 tahun d. 35 tahun

5. Dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan cara…

a. terang-terangan c. serius

(5)

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR

7. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad saw., Ka’bah diserang pasukan gajah yang dipimpin oleh

a. abrahah c. namruz

b. fir’aun d. Rames

8. Salah satu sebab nabi Muhammad saw. melakukan khalwat di Gua Hira ialah…

a. ingin bertaqwa c. melarikan diri dari rumah

b. merenungkan permasalahan masyarakat d. tidak beranai menghadapi kenyataan 9. Sebagai Rahmatan lil’alamin, maka nabi Muhammad saw. diutus untuk rahmat bagi…

a. umat Islam c. keluarga dekat

b. orang-orang Islam d. semesta alam

10. Nabi Muhammad saw. menyiarkan agama Islam selama…

a. 22 tahun c. 22 tahun 2 bulan 22 hari

b. seumur hidup d. 22 tahun 22 bulan 2 hari

11. Seorang perempuan yang pertama masuk Islam ialah…

a. Fatimah c. Rukoyah

b. Aminah d. Khadijah

12. Agama yang dianut masyarakat arab sebelum nabi Muhammad saw. menyampaikan ajarannya ialah..

a. Kristen c. Islam

b. Budha d. Penyembah Berhala

13. Anak angkat nabi yang pertama kali masuk Islam ialah..

a. Zaid bin Tsabit c. Ali bin Abi Thalib

b. Zaid bin Haritsah d. Hasan bin Ali

14. Di Madinah, Nabi Muhammad saw. disamping seorang Nabi dan rasul Allah, juga menjabat sebagai..

a. kepala Negara c. kepala suku

b. pemimpin Muhajirin d. pemimpin Anshar

15. Kota Madinah terkenal dengan sebutan kota…

a. Madinatul Hujjaj c. Madinatul Munawaroh

b. Madinatul Haj d. Madinatul Umrah

16. Sifat pertama Nabi Muhammad saw. yang dikenal oleh masyarakat Mekkah sejak beliau kecil ialah…

a. pintar c. jujur

b. terampil d. Sabar

17. Berikut ini adalah orang-orang yang pertama masuk islam, kecual…

a. Khadijah c. Ali bin Abi thalib

b. Abu Bakar Ash Shiddiq d. Umar bin Khotob

18.

Sikap Nabi Muhammad saw. terhadap kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah ialah…

a. tidak mengikuti c. mengikuti

b. kadang-kadang mengikuti d.pernah mengikuti

Kebiasan masyarakat Arab jahiliyah adalah

(6)

19. Kakek Nabi Muhammad saw. yang memeliharanya setelah ibunya wafat ialaah…

a. Abu Thalib c. Abu lahab

b. Abdul Muthalib d. Abu Muthalib

20.

Siapakah dia ?

a. Aminah c. Khadijah

b. Halimah d. Aisyah

21. Islam ialah agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. dan merupakan penyempurna terhadap ajaran…

a. para rasul terdahulu c. para wali

b. para guru d. agama hindu

22. Yang dimaksud khataman – nabiyyin ialah…

a. penutup manusia c. penutup para nabi

b. bapak para nabi d. orang yang dapat dipercaya

23. Nabi Muhammad saw. menerima wahyu terakhir ketika beliau melakukan…

a. perang badar c. haji wada’

b. hijrah d. penaklukan Mekkah

24. Perbedaan Nabi Muhammad saw. dengan rasul-rasul sebelumnya antara lain…

a. kewajiban menyampaikan wahyu c. mendapat mu’jizat dari Allah b. memerintahkan hanya menyembah kepada Allah d. ajarannya berlaku sampai akhir zaman.

25. Sebagai rahmatan lil’alamin, maka nabi Muhammad saw. diutus untuk rahmat bagi…

a. umat Islam c. semesta alam

b. orang-orang yang beriman d. orang yang bertaqwa

B. Isilah titik-titik pada soal –soal berikut dengan jawaban yang benar !

1. Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar Al amin dari masyarakat Arab Makkah. Arti dari Al Amin ialah…

2. Nabi Muhammad saw. lahir pada hari Senin tanggal…. Tahun gajah

3. Mukjizat nabi Muhammad saw, terbesar dan merupakan petunjuk manusia hidup di dunia untuk menuju kehidupan akhirat ialah…

4. Ayah Nabi Muhammad saw ialah…

5. Nabi Muhammad saw. mempunyai sifat makshum. Makshum artinya terhindar dari… 6. Tahun kelahiran Nabi Muhammad saw. disebut tahun…

7. Wanita yang pertama kali masuk Islam ialah…

8. Malikat yang menemui Nabi Muhammad saw. ketika sedang berkhalwat di Gua Hira ialah… 9. Nama pendeta Kristen yang meyakini Muhammad saw. sebagai calon Rasul ialah…

10. Raja Yaman yang memimpin pasukan bergajah menyerbu Ka’bah ialah…

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

(7)

Pendidikan Agama Islam SMP Keals VIII Semester 1/MGMP PAI KOTA BOGOR

3. Sebutkan 3 sikap Rsulullah yang seharusnya kita miliki!

Jawab :……….

………...

4. Apa yang dimaksud kaum Muhajirin dan kaum Anshor ? jelaskan !

Jawab :……….

………..

5. Sebutkan tiga fungsi masjid pada zaman Rasulullah saw

Jawab:………. … ………..

Pada suatu hari, Pak Rahim pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Pak Rahman membeli jeruk 2 kg di tempat Pak Adi. Sesampai di rumah, Pak Rahim menimbang ulang jeruk tersebut, ternyata hanya 1 kg lebih 8 ons. Pak Rahim kecewa. Dua minggu berikutnya, Pak Rahim kembali membeli jeruk, tetapi tidak di tempat Pak Adi, ia membeli jeruk di tempat Pak Sukra sebanyak 1 kg. sesampai di rumah, Pak Rahim kembali menimbang ulang jeruk yang dibelinya, ternyata beratnya sama yaitu 1 kg. sejak itu , Pak Sukra menjadi langganan Pak Rahim.

Pertanyaan :

1. Dengan mengacu pada pribadi Muhammad saw. , apakah tindakan Pak Adi mengurangi berat timbangan dapat dibenarkan ?

2. Apa akibatnya bila pedagang curang dalam timbangan ?

Diskusikan dengan kedua orang tuamu ! Tulis haasil diskusimu, mintakan tanda tangan orang tuamu, lalu kumpulkan kepada Bapak/Ibu Guru agamamu untuk dinilai

1. Tahanuts ialah beribadah dan menjauhi dosa yaitu menjauhkan diri dari keramaian orang berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah .

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...