ALLAH adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN

Teks penuh

(1)

ALLAH adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu apapun serupa dengan DIA dari ciptaan-NYA.. :ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﺱﺎﺒﺘﻗﺍ

227445

:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻦﻣ

Balasan Yang Membungkam

Lisan, Dengan Hujjah Bukti Ilmu Pengetahuan Terhadap Pencari Bukti, Yang Sebenarnya Dia Adalah Pencari Kebatilan.. ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻪِﻘﻠﺧ ﻦﻣ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ﻱﺬﻟﺍ ٍءﻴﺷ ﻞﻜﻟ ﻖﻟﺎﺨﻟﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫ ﷲﺍ ..ﺮﻴﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇﻭ ﺮﻴﺼﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﺴﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻪﺗﺍﺫ ﻲﻓ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟﻭ ٍءﻴﺷ ﱢﻞﻛ 2 -[ [ ﻥﺎـــــــــــﻴﺒﻠﻟ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔـــــــــﻛﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻂﺑﺍﺭ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ lihat

postingan asal bayan ini

ﻲﻧﺎﻤﻴﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ ﻡﺎﻣﻹﺍ Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani ـﻫ 1435 - 08 - 02 ـﻣ 2014 - 05 - 31 ًﺎﺣﺎﺒﺻ 07:43 ـــــــــــــــ ﻪِﻘﻠﺧ ﻦﻣ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ﻱﺬﻟﺍ ٍءﻴﺷ ﻞﻜﻟ ﻖﻟﺎﺨﻟﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫ ﷲﺍ ﻪﻴﻟﺇﻭ ﺮﻴﺼﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﺴﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻪﺗﺍﺫ ﻲﻓ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟﻭ ٍءﻴﺷ ﱢﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫﻭ ..ﺮﻴﺼﻤﻟﺍ ALLAH adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN

(2)

segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan DIA dari ciptaan-NYA, DIA adalah SESUATU YANG LEBIH BESAR dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu -apapun yang serupa dengan DIA pada DZAT-NYA, sedang DIA lah yang MAHA MENDENGAR lagi MAHA MELIHAT, hanya kepada-NYA-lah tempat kembali..

ﻊﻴﻤﺟﻭ ﺭﺎﻬﻃﻷﺍ ﻢﻬﻟﺁﻭ ﻪﻠﺳﺭﻭ ﷲﺍ ﺀﺎﻴﺒﻧﺃ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ،ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ ..ﺪﻌﺑ ﺎﻣﺃ ،ﺮﺧﻵﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ٍﻥﺎﻜﻣﻭ ٍﻥﺎﻣﺯ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺭﺎﻴﺧﻷﺍ ﻢﻫﺭﺎﺼﻧﺃ Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. -Sholawat dan salam ke atas seluruh Nabi Allah dan para Rasul Nya beserta keluarga mereka yang suci, dan ke atas seluruh Anshar pendukung dan pembantu mereka yang budiman pada setiap zaman dan tempat hinggalah Hari Akhir, amma ba’d.. ًﺍﻮﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻪﺗﺍﺬﻟ ﺩﻮﺟﻭ ﻻﻭ ًﺎﺌﻴﺷ ﻻ َﷲﺍ ﺍﻮﻠﻌﺠﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺪﻳﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻥﻭﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﺎﻬّﻳﺃ ﺎﻳﻭ ،ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻖﻟﺎﺧ ﻮﻫ ﻝﻭﻷﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻢﻜﻟﺫﻭ ،ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺒﻗ ﺲﻴﻟﻭ ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻝﻭﻷﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻬﻓ !ًﺍﺮﻴﺒﻛ { َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ْﻡَﺃ } :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟﻭ .[35:ﺭﻮﻄﻟﺍ] ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ Wahai kaum mulhidun (orang-orang Atheist) yang ingin menjadikan Allah itu bukan sesuatu, tidak ada dan tiada wujud bagi Dzat-Nya, Maha Suci Dia lagi Maha Tinggi, Maha Luhur lagi Maha Besar !

(3)

Bahkan ALLAH adalah SESUATU YANG MAHA AWAL sebelum kewujudan, dan tiada sesuatu apapun sebelum-NYA, dan SESUATU YANG MAHA AWAL itu adalah PENCIPTA KEWUJUDAN, kerana itu Allah SWT berfirman: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? (35) Maha Benar Allah (At-Thur) ﻮﻫﻭ ،ﻩﺍﻮﺳ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺒﻗ ﺲﻴﻟ ﻝﻭﻷﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻪّﻧﺇ :ﺏﺍﻮﺠﻟﺍﻭ ؟ﻢﻬﻘﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻮﻫ ﺎﻤﻓ ﺍﻭﺮﻜﻨﺗ ﻥﺃ ﻦﻳﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﺮﺸﻌﻣ ﺎﻳ ﻢﻛﺍﺪﺤﺗﺃﻭ .ﻦﻴﻌﻤﺟﺃ ﻪﻘﻠﺧ ﻲﻓ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟﻭ ٍءﻴﺷ ﱠﻞﻛ ﺪﺟﻭﺃ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ { َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ْﻡَﺃ } :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﺑ ﻪﺴﻔﻧ ﺪﺼﻘﻳ ﻻ ﷲﺍ ّﻥﺃ ﻡﺃ ؟ﻢﻬَﻘﻠﺧ ٍءﻴﺷ ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﺍﻮﻘﻠُﺧ ﻢﻬﻧﺃ ﻝﻮﻘﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻬﻓ ٌﻞﻋﺎﻓ ٍﻞﻌﻓ ﱢﻞﻜﻟ ﻥﺃ ﻰﻨﻌﻤﺑ .ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ّﺏﺭ ﻢﻴﻠﻌﻟﺍ ﻕﻼﱠﺨﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻢﻬﻘﻠﺧ ٍءﻴﺷ ﻦﻣ ﱠﺪﺑ ﻼﻓ ؟ﻢﻬَﺴﻔﻧﺃ ﺍﻮﻘَﻠَﺧ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻢﻫ ﻢﻬّﻧﺇ ﻞﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟﻭ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺒﻗ ﺲﻴﻟ ﻝﻭﻷﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫ ،ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﺵﺮﻌﻟﺍ ّﺏﺭﻭ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺎﻣﻭ ﺽﺭﻷﺍﻭ ﻢﻬﻓ !ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ،ًﺎﺌﻴﺷ ﻻ ﻪﻧﻮﻠﻌﺠﻴﻓ ﷲﺍ ِﺩﻮﺟﻭ ﻲﻔﻧ ﻲﻓ ﻥﻭﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﻢﻜﻨﺘﻔﻳ ﻼﻓ ،ﻪﻘﻠﺧ ﻲﻓ ٍءﻴﺷ ﺎﻬﺑ ﻢﻬﻧﻮﻟﺩﺎﺠﺗ ٍﺕﺎﻳﺁ ﻢﻜﻴﻟﺇ ﷲﺍ ﻝﺰﻧﺃ ﻚﻟﺬﻟﻭ ﻦﻳﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﺓﺪﻴﻘﻋ ﻚﻠﺗﻭ ﻪﻟ ﺩﻮﺟﻭ ﻻ ﻪﻧﺃ ﻥﻭﺪﺼﻘﻳ َﻥﻮُﻟﻮُﻘَﻳ ْﻡَﺃ ﴾٢٩﴿ ٍﻥﻮُﻨْﺠَﻣ ﻻََﻭ ٍﻦِﻫﺎَﻜِﺑ َﻚِّﺑ‌َﺭ ِﺖَﻤْﻌِﻨِﺑ َﺖﻧَﺃ ﺎَﻤَﻓ ‌ْﺮِّﻛَﺬَﻓ } :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻮﻗ ﺎﻬﻨﻣﻭ ْﻢُﻫ‌ُﺮُﻣْﺄَﺗ ْﻡَﺃ ﴾٣١﴿ َﻦﻴِﺼِّﺑ‌َﺮَﺘُﻤْﻟﺍ َﻦِّﻣ ﻢُﻜَﻌَﻣ ﻲِّﻧِﺈَﻓ ﺍﻮُﺼﱠﺑ‌َﺮَﺗ ْﻞُﻗ ﴾٣٠﴿ ِﻥﻮُﻨَﻤْﻟﺍ َﺐْﻳ‌َﺭ ِﻪِﺑ ُﺺﱠﺑ‌َﺮَﺘﱠﻧ ‌ٌﺮِﻋﺎَﺷ ﺍﻮُﺗْﺄَﻴْﻠَﻓ ﴾٣٣﴿ َﻥﻮُﻨِﻣْؤُﻳ ﻻﱠ ﻞَﺑ ُﻪَﻟﱠﻮَﻘَﺗ َﻥﻮُﻟﻮُﻘَﻳ ْﻡَﺃ ﴾٣٢﴿ َﻥﻮُﻏﺎَﻃ ٌﻡْﻮَﻗ ْﻢُﻫ ْﻡَﺃ ﺍَﺬٰـَﻬِﺑ ﻢُﻬُﻣﻼَْﺣَﺃ ﺍﻮُﻘَﻠَﺧ ْﻡَﺃ ﴾٣٥﴿ َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ‌ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ْﻡَﺃ ﴾٣٤﴿ َﻦﻴِﻗِﺩﺎَﺻ ﺍﻮُﻧﺎَﻛ ﻥِﺇ ِﻪِﻠْﺜِّﻣ ٍﺚﻳِﺪَﺤِﺑ ْﻡَﺃ ﴾٣٧﴿ َﻥﻭ‌ُﺮِﻄْﻴَﺼُﻤْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ َﻚِّﺑ‌َﺭ ُﻦِﺋﺍَﺰَﺧ ْﻢُﻫَﺪﻨِﻋ ْﻡَﺃ ﴾٣٦﴿ َﻥﻮُﻨِﻗﻮُﻳ ﻻﱠ ﻞَﺑ َﺽ‌ْﺭَﻷْﺍَﻭ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤﱠﺴﻟﺍ َﻥﻮُﻨَﺒْﻟﺍ ُﻢُﻜَﻟَﻭ ُﺕﺎَﻨَﺒْﻟﺍ ُﻪَﻟ ْﻡَﺃ ﴾٣٨﴿ ٍﻦﻴِﺒﱡﻣ ٍﻥﺎَﻄْﻠُﺴِﺑ ﻢُﻬُﻌِﻤَﺘْﺴُﻣ ِﺕْﺄَﻴْﻠَﻓ ِﻪﻴِﻓ َﻥﻮُﻌِﻤَﺘْﺴَﻳ ٌﻢﱠﻠُﺳ ْﻢُﻬَﻟ ْﻡَﺃ ﴾٤١﴿ َﻥﻮُﺒُﺘْﻜَﻳ ْﻢُﻬَﻓ ُﺐْﻴَﻐْﻟﺍ ُﻢُﻫَﺪﻨِﻋ ْﻡَﺃ ﴾٤٠﴿ َﻥﻮُﻠَﻘْﺜﱡﻣ ٍﻡ‌َﺮْﻐﱠﻣ ﻦِّﻣ ﻢُﻬَﻓ ﺍ‌ًﺮْﺟَﺃ ْﻢُﻬُﻟَﺄْﺴَﺗ ْﻡَﺃ ﴾٣٩﴿ ﺎﱠﻤَﻋ ِﻪـﱠﻠﻟﺍ َﻥﺎَﺤْﺒُﺳ ِﻪـﱠﻠﻟﺍ ‌ُﺮْﻴَﻏ ٌﻪٰـَﻟِﺇ ْﻢُﻬَﻟ ْﻡَﺃ ﴾٤٢﴿ َﻥﻭُﺪﻴِﻜَﻤْﻟﺍ ُﻢُﻫ ﺍﻭ‌ُﺮَﻔَﻛ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺎَﻓ ﺍًﺪْﻴَﻛ َﻥﻭُﺪﻳ‌ِﺮُﻳ ْﻢُﻫ‌ْﺭَﺬَﻓ ﴾٤٤﴿ ٌﻡﻮُﻛ‌ْﺮﱠﻣ ٌﺏﺎَﺤَﺳ ﺍﻮُﻟﻮُﻘَﻳ ﺎًﻄِﻗﺎَﺳ ِﺀﺎَﻤﱠﺴﻟﺍ َﻦِّﻣ ﺎًﻔْﺴِﻛ ﺍْﻭ‌َﺮَﻳ ﻥِﺇَﻭ ﴾٤٣﴿ َﻥﻮُﻛ‌ِﺮْﺸُﻳ ْﻢُﻫ ﻻََﻭ ﺎًﺌْﻴَﺷ ْﻢُﻫُﺪْﻴَﻛ ْﻢُﻬْﻨَﻋ ﻲِﻨْﻐُﻳ ﻻَ َﻡْﻮَﻳ ﴾٤٥﴿ َﻥﻮُﻘَﻌْﺼُﻳ ِﻪﻴِﻓ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ُﻢُﻬَﻣْﻮَﻳ ﺍﻮُﻗﻼَُﻳ ٰﻰﱠﺘَﺣ ‌ْﺮِﺒْﺻﺍَﻭ ﴾٤٧﴿ َﻥﻮُﻤَﻠْﻌَﻳ ﻻَ ْﻢُﻫ‌َﺮَﺜْﻛَﺃ ﱠﻦِﻜٰـَﻟَﻭ َﻚِﻟَٰﺫ َﻥﻭُﺩ ﺎًﺑﺍَﺬَﻋ ﺍﻮُﻤَﻠَﻇ َﻦﻳِﺬﱠﻠِﻟ ﱠﻥِﺇَﻭ ﴾٤٦﴿ َﻥﻭ‌ُﺮَﺼﻨُﻳ

(4)

ِﻡﻮُﺠﱡﻨﻟﺍ ‌َﺭﺎَﺑْﺩِﺇَﻭ ُﻪْﺤِّﺒَﺴَﻓ ِﻞْﻴﱠﻠﻟﺍ َﻦِﻣَﻭ ﴾٤٨﴿ ُﻡﻮُﻘَﺗ َﻦﻴِﺣ َﻚِّﺑ‌َﺭ ِﺪْﻤَﺤِﺑ ْﺢِّﺒَﺳَﻭ ﺎَﻨِﻨُﻴْﻋَﺄِﺑ َﻚﱠﻧِﺈَﻓ َﻚِّﺑ‌َﺭ ِﻢْﻜُﺤِﻟ .[ﺭﻮﻄﻟﺍ] ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ {﴾٤٩﴿ Maka apakah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN mereka itu ? Jawabannya: DIA adalah SESUATU YANG MAHA AWAL, yang tiada sesuatu apapun selain-NYA sebelum-NYA, DIA-lah yang mewujudkan -segala sesuatu dan tiada sesuatu apapun yang semisal dengan NYA pada ciptaan-NYA seluruhnya. Aku tantang dan cabar kalian wahai sekalian mulhidun untuk kalian ingkari bahawa ALLAH tidak maksudkan DIRI-NYA pada firman-NYA: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? Maha Benar Allah. Maksudnya adalah setiap perbuatan pasti ada pelakunya, adakah logik mereka itu diciptakan tanpa ada SESUATU yang menciptakan mereka ? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri ? Maka tentulah ada SESUATU yang menciptakan mereka, dan

(5)

SESUATU itu adalah DIA YANG MAHA MENCIPTAKAN LAGI MAHA MENGETAHUI, TUHAN langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya, dan DIA-lah TUHAN yang memiliki Arasy yang agung. Dia adalah SESUATU YANG MAHA AWAL, yang tiada sesuatu apapun sebelum-NYA, dan tidak ada sesuatu apapun yang sama seperti-NYA pada ciptaan-NYA. Maka janganlah kalian dapat ditipu kaum atheist dalam menafikan wujud Allah dengan menjadikan-NYA bukan sesuatu, MAHA SUCI DIA ! Mereka bermaksud menyatakan tidak ada wujud bagi-Nya dan inilah kepercayaan kaum mulhidun, kerana itulah Allah SWT menurunkan ayat-ayat untuk kalian bantah mereka dengannya, di antara ayat-ayat itu adalah firman Allah SWT: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan ni’mat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. (29) Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya". (30) Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu [pula] bersama kamu". (31) Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas? (32)

(6)

-Ataukah mereka mengatakan: "Dia [Muhammad] membuat buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman. (33) Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar. (34) Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? (35) Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini [apa yang mereka katakan]. (36) Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa? (37) Ataukah mereka mempunyai tangga [ke langit] untuk mendengarkan pada tangga itu [hal-hal yang ghaib]? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. (38) Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? (39) Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? (40) Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya? (41)

(7)

-Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. (42) Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (43) Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih". (44) Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari [yang dijanjikan kepada] mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan, (45) [yaitu] hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. (46) Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (47) Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. (48) dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang [di waktu fajar]. (49) Maha Benar Allah (At-Thur)

(8)

ﻰﻟﺇ ﺓﺎﻋﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﻦﻴﻃﺎﻴﺷ ﻦﻣ ﻞﺑ ؛ﻨﻳﺪﺤﻠﻤﺑ ﺍﻮﺴﻴﻟ ﻢﻫﻭ ﻦﻳﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﺮﺸﻌﻣ ﺎﻳ ﻢﺘﻌﻄﺘﺳﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻪﻟ َﺩﻮﺟﻭ ﻻ ﻰﻨﻌﻤﺑ ؛َءﻴﺷ ﻻ ﷲﺍ ﻥﺃ ﺍﻮﻟﻮﻘﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺪﻳﺮﻳﻭ ًﺎﻴﺋﺎﻬﻧ ﷲﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺩﺎﺤﻟﻹﺍﻭ ﺮﻔﻜﻟﺍ ّﻥﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻥﺎﻫﺮﺒﻟﺎﺑ ﺕﺎﺒﺛﻹﺍ ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﺗ ﻞﻬﻓ :ﻝﻮﻘﻧﻭ ﺭﺮﻜﻧﻭ ،ﷲﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﻔﻧ ﻮﻫﻭ ﺩﺎﺤﻟﻹﺍ ﻮﻫ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ‌ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ْﻡَﺃ} :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﻗ ﻲﻓ ٍءﻴﺷ ﱢﻞﻛ ُﻖﻟﺎﺧ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻪﻧﺃ ﺪﺼﻘﻳ ﻻ ﷲﺍ ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ {﴾٣٦﴿ َﻥﻮُﻨِﻗﻮُﻳ ﻻﱠ ﻞَﺑ َﺽ‌ْﺭَﻷْﺍَﻭ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤﱠﺴﻟﺍ ﺍﻮُﻘَﻠَﺧ ْﻡَﺃ ﴾٣٥﴿ َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ..؟[ﺭﻮﻄﻟﺍ] Maka sekiranya kalian sanggup wahai sekalian kaum mulhidun, -padahal mereka bukanlah orang-orang atheist; bahkan mereka adalah dari kalangan syaitan-syaitan manusia, yang menyeru kekufuran dan pengingkaran terhadap kewujudan Allah secara keseluruhan, dan mereka ingin menyatakan bahawa Allah itu bukan sesuatu, tiada; bermakna tidak ada wujud bagi-Nya, dan inilah keatheisan yang menafikan kewujudan Allah. Kami ulangi dan kami katakan: Apakah kalian mampu membuktikan dengan dalil yang jelas, bahawa Allah tidak maksudkan Diri-Nya adalah SESUATU -YANG MAHA MENCIPTAKAN segala sesuatu dalam firman Nya: Apakah mereka diciptakan tanpa SESUATU ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? (35) Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini [apa yang mereka katakan]. (36) Maha Benar Allah

(9)

?.. ﻪﻧﺃﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻪّﻧﺃﻭ ،ﻢﻬﻘﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﻪﻧﺄﺑ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲﺍ ﺪﺼﻘﻳﻭ ،ٍءﻴﺷ ﱠﻞﻛ ﻖﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ َءﻴﺸﻟﺍ ﻻﺇ ٌﻚﻟﺎﻫ ٍءﻴﺷ ﱠﻞﻛ ّﻥﺃﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻄﻴﺴﻤﻟﺍ ُءﻴﺸﻟﺍ ﺍﻮﺴﺒﻠﺘﻟ ﺭﺎﻬﻨﻟﺍﻭ ﻞﻴﻠﻟﺍ ﻥﻮَﻌﺴﺗ ﻢﻜﻓ !ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﱡﻲﻠﻌﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻪِﻘﻠﺧ ْﻦِﻣ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟﻭ ءﻴﺸﻟﺍ ﷲﺍ ﻥﺫﺈﺑ ﺩﺎﺻﺮﻤﻟﺎﺑ ﻢﻜﻟ ﻦﺤﻨﻓ ﻥﻭءﺎﺸﺗ ﺎﻤﻔﻴﻛ ﺍﻭﺮﻜﻣﺎﻓ ،ﻥﻮﻤﻠﻌﺗ ﻢﺘﻧﺃﻭ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ّﻖﺤﻟﺍ ﻻﻭ ﻪﺗﺎﻔﺻ ﻲﻓ ﺍﻭﺮﱠﻜﻔَﺗﻭ !ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ٍﺮﻴﺒﻛ َﺮﺒﻛﺃ ﻪﻧﻮﻜﻟ ،ٍءﻴﺷ ﱢﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷﺍ ًﺍﺫﺇ ،ﻪﻘﻠﺧ ﻲﻓ ﻪﻬﺒﺸﻳ ٌءﻴﺷ ﻪﻠﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ٌءﻴﺷ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﷲﺍ ﻥﻮﻜﻟ ﺍﻭﺮﻔﻜﺘﻓ ،ﻪﺗﺍﺫ ﻲﻓ ﺍﻭﺮﱢﻜَﻔُﺗ ﻦﻣ ﺍﻮﻧﻮﻜﻓ !ﻪﻠﻛ ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻲﻓ ٍءﻴﺷ ِﻞﺜﻤﻛ ﺲﻴﻟ ٌءﻴﺷ ﻮﻫﻭ ﻪﺗﺍﺫ ﻲﻓ ﺮﻜﻔﱠﺘﻟﺍ ﻥﻮﻌﻴﻄﺘﺴﺗ ﻒﻴﻛ .ﻦﻳﺮﻛﺎﺸﻟﺍ Allah SWT bermaksud menyatakan bahawasanya Dia adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN mereka, dan Dia adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN langit dan bumi, dan Dia adalah SESUATU YANG MAHA MENGUASAI langit dan bumi. Bahawasanya segala sesuatu itu binasa kecuali SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan-Nya dari makhluk-Nya Maha Suci Dia, sedang Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung ! Betapa sering kalian berusaha siang dan malam untuk mencampur-adukkan kebenaran dan kebatilan sedang kalian mengetahuinya, maka lakukanlah rencana makar tipudaya kalian seperti mana yang kalian mahukan, kerana kami ini benar-benar waspada terhadap kalian dengan izin Allah,

(10)

SESUATU YANG MAHA BESAR dari segala sesuatu, kerana DIA-lah YANG TERBESAR dari segala yang besar, yang tiada sesuatu apapun serupa dengan-Nya MAHA SUCI DIA ! Bertafakkurlah kalian pada sifat-sifat-Nya dan janganlah kalian -memikirkan Dzat-Nya, lalu menyebabkan kalian mengingkari Nya, kerana Allah SWT adalah SESUATU yang tidak ada -sesuatu apapun sebanding dengan Dia yang dapat menyerupai Nya pada ciptaan-Nya. -Jika demikian, bagaimana kalian dapat bertafakkur pada Dzat Nya sedang Dia adalah SESUATU yang tidak ada sesuatu lain semisal dengan-Nya dalam kewujudan seluruhnya! Maka jadilah kalian termasuk kalangan orang-orang yang bersyukur. ﻥﻮَﻔْﺨَﻳ ﻻ ﻢﻬﻧﺈﻓ ﺮﻔﻜﻟﺍ ﻥﻮﻨﻄﺒﻳﻭ ﻥﺎﻤﻳﻹﺍ ﻥﻭﺮﻬﻈﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺮﺸﺒﻟﺍ ُﻦﻴﻃﺎﻴﺷ ﻢﻜﻟﻮﻘﻌﺑ ّﻦّﻔﺨﺘﺴﻳ ﻻﻭ ﻢﻬﻗﻮﻓ ﺎﻧﺇﻭ ﺲﻧﻹﺍﻭ ّﻦﺠﻟﺍ ﻦﻴﻃﺎﻴﺷ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﺎﻨﺒﺴﺣﻭ ،ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﺤﻟ ﻲﻓ ﻢﻬﻓﺮﻌﻧﻭ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﻥﻭﺮﻜﻨﻣ ﻪﺗﺍﺬﻟﻭ ﻥﻭﺮﻔﻜﻳ ﻪﺘﻤﻌﻨﺑ ﻢﻫﻭ ﻢﻬﻘﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﷲﺍ ﻥﺫﺈﺑ ﻥﻭﺮﺼﺘﻨﻣ ﻢﻬﻴﻠﻋﻭ ﻥﻭﺮﻫﺎﻗ .ًﺍﺮﻴﺒﻛ ًﺍﻮﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗﻭ ﻥﻮﻛﺮﺸﻳ ﺎّﻤﻋ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ Oleh itu janganlah syaitan-syaitan manusia yang menampakkan keimanan dengan menyembunyikan kekufuran ini dapat menghinakan dan memandang rendah akal fikiran kalian. Sesungguhnya mereka tidak tersembunyi dari kami, kerana kami dapat mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan -mereka, dan cukuplah Allah bagi kami buat menghadapi syaitan syaitan jinn dan manusia itu.

(11)

Sesungguhnya kita berkuasa melawan mereka dan kita akan mengalahkan mereka dengan izin ALLAH, SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN mereka, sedang mereka itu mengkufuri -nikmat-Nya dan menafikan Dzat-Nya, Maha Suci Dia dari apa apa yang mereka persekutukan, Maha Luhur Dia, Maha Tinggi lagi Maha Besar. ﻙَﺪﻘﺘﻌﻣ ٌﺪﺣﺃ ﻒﻟﺎﺨﻳ ﻼﻓ ﻚﺒﻄﺧ ﺎﻣ ،ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ ﺎﻳ" :ﻝﻮﻘﻴﻓ ﻲﻨﻌﻃﺎﻘﻳ ﻥﺃ ﻢﻫﺪﺣﺃ ّﺩﻮﻳ ﺎﻤّﺑﺭﻭ ﺮﻔﻜﻟﺍ ﻥﻮﻨﻄﺒﻳﻭ ﻥﺎﻤﻳﻹﺍ ﻥﻭﺮﻬﻈﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺸﺒﻟﺍ ﻦﻴﻃﺎﻴﺷ ﻦﻣ ٌﻥﺎﻄﻴﺷ ﻪّﻧﺄﺑ ﻪﺘﻔﺻﻭ ﻻﺇ ﻦﻣ :ﻝﻮﻗﺃﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﺮَﻈﺘﻨﻤﻟﺍ ّﻱﺪﻬﻤﻟﺍ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﱡﺩﺮﻳ ّﻢﺛ ﻦﻣﻭ ."؟ﺮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻋ ﱢﺪﺼﻠﻟ ﺮﻜﻤﻟﺍﻭ ﻥﻮﻟﻮﻘﺗﻭ ﷲﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﻔﻧ ﻰﻟﺇ ﻥﻮﻌﺴﺗ ﻢﻜُﺘﻳﺃﺭ ﻲﻧﻮﻜﻟ ،ﻪَﺴﻔﻧ ﻻﺇ ﻡﻮﻠﻳ ﻼﻓ ٍﺔﻬﺒﺷ ﻲﻓ ﻪﺴﻔﻧ ﻊﻗﻭﺃ ﺲﻴﻟ ﷲﺍ ّﻥﺇ ﻥﻮﺘْﻔُﺗﻭ ﷲﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺩﺎﺤﻟﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻮﻋْﺪَﺗ ﻢﺘﻧﺄﻓ ًﺍﺫﺇ !ًﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ًﺎﺌﻴﺷ ﺲﻴﻟ ﷲﺍ ّﻥﺇ .!ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﱢﺏﺮﻟ ﺩﻮﺟﻭ ﻻ ﻪّﻧﺃ ﻰﻨﻌﻤﺑ ؛ًﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ًﺎﺌﻴﺷ Barangkali ada seseorang di antara mereka mahu menyela ucapanku dengan mengatakan: “Wahai Naser Mohammed, apa yang engkau inginkan, tidak ada sesiapa yang berbeza keyakinan denganmu, melainkan -engkau menyifatkannya sebagai syaitan di antara syaitan syaitan manusia, yang datang dari kalangan orang-orang yang menampakkan keimanan dengan menyembunyikan kekafiran serta makar tipudaya, untuk menghalang-halangi manusia dari peringatan Allah ?”. -Oleh itu Al-Mahdi Al-Muntazhar Al-Imam Naser Mohammed Al Yamani menjawab dan aku katakan:

(12)

Barangsiapa yang melibatkan dirinya dalam perkara syubahat, maka janganlah dia mencela sesiapa selain kepada dirinya sendiri, kerana aku mendapati kalian berusaha keras untuk menafikan kewujudan Allah, dengan mengatakan bahawa Allah itu bukan sesuatu yang ada ! Jika demikian, maka sesungguhnya kalian telah mengajak untuk menafikan kewujudan Allah dengan mengatakan Allah bukan sesuatu yang maujud; yang bermakna tidak ada wujud bagi Tuhan Semesta Alam! Maha Suci Dia. ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻖﻠﺧﻭ ﻢﻜﻘﻠﺧ ﻱﺬﻟﺍ ءﻴﺸﻟﺍ ﻮﻫ ﷲﺍ ّﻥﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻥﺎﻫﺮﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺎﻨﻤﻗﺃ ﻦﺤﻧ ﺎﻫﻭ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤﱠﺴﻟﺍ ﺍﻮُﻘَﻠَﺧ ْﻡَﺃ ﴾٣٥﴿ َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ‌ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ْﻡَﺃ} :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻟ ًﺎﻘﻳﺪﺼﺗ ﻢﻜﻧﻮﻜﻟ ﺔّﺠﺤﻟﺍ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻡﺎﻗﺃﻭ .[ﺭﻮﻄﻟﺍ] ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ {﴾٣٦﴿ َﻥﻮُﻨِﻗﻮُﻳ ﻻﱠ ﻞَﺑ َﺽ‌ْﺭَﻷْﺍَﻭ ْﻡَﺃ } :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟﻭ ،ﻢﻜﻘﻠﺧ ًﺎﺌﻴﺷ ﻙﺎﻨﻫ ﱠﻥﺃ ّﺪﺑ ﻼﻓ ٌﺩﻮﺟﻮﻣ ٌءﻴﺷ ﻢﻜّﻧﺃ ﻢﺘﻤﻠﻋ ﺪﻗ ﻰﻟﺇ ﷲﺍ ﻦﻣ ﻝﺍؤﺳ ﺍﺬﻫﻭ .ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﻕﺪﺻ { (35) َﻥﻮُﻘِﻟﺎَﺨْﻟﺍ ُﻢُﻫ ْﻡَﺃ ٍءْﻴَﺷ ِﺮْﻴَﻏ ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻘِﻠُﺧ ﻙﺎﻨﻫ ﱠﻥﺃ ّﺪﺑ ﻻ ﻮﻫ ﺏﺍﻮﺠﻟﺍﻭ ؟ﻢُﻬَﻘَﻠﺧ ٍءﻴﺷ ِﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﺍﻮﻘِﻠُﺧ ﻢﻬﻧﺃ ﻝﻮﻘﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻬﻓ ،ﻦﻳﺪﺤﻠﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﻥﻮﻨﻗﻮﺗ ﻻ ﻞﻬﻓ !ًﺍﺮﻴﺒﻛ ًﺍﻮﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ،ﻢﻴﻠﻌﻟﺍ ﻕﻼّﺨﻟﺍ ﷲﺍ ﻮﻫﻭ ﻢﻬﻘﻠﺧ ًﺎﺌﻴﺷ .ﻦﻴﺒﺳﺎﺤﻟﺍ ﻉﺮﺳﺃ ﻮﻫﻭ ّﻖﺤﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑﻭ ﺎﻨﻨﻴﺑ ﻢﻜﺤﻳ ﷲ ُﻢﻜﺤﻟﺎﻓ ؟ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ Inilah kami datangkan dan tegakkan bukti dengan dalil yang jelas, bahawasanya Allah adalah SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN kalian, dan Dia-lah Yang Menciptakan langit dan bumi, sebagai penegasan terhadap firmanNya: Apakah mereka diciptakan tanpa SESUATU ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? (35)

(13)

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini [apa yang mereka katakan]. (36) Maha Benar Allah. Allah SWT menunjukkan dan membuktikan kepada kalian dengan hujjah, kerana kalian mengetahui bahawa kalian adalah sesuatu yang wujud, maka sudah tentu ada SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN kalian, sebab itulah Allah SWT berfirman: Apakah mereka diciptakan tanpa SESUATU ataukah mereka yang menciptakan [diri mereka sendiri]? (35) Maha Benar Allah Inilah sebuah pertanyaan dari Allah kepada kaum mulhidun, adakah dapat diterima akal fikiran bahawa mereka itu diciptakan tanpa ada SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN mereka ? Jawabannya ialah, tentu ada SESUATU YANG MAHA MENCIPTAKAN mereka dan DIA adalah ALLAH, Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, Maha Suci Dia dan Maha Luhur, Maha Tinggi lagi Maha Besar ! Apakah kalian tidak meyakini kewujudan Allah? Maha Suci Dia. Maka keputusannya terserah pada Allah SWT, Dia-lah yang

(14)

Maha Menghakimi dan Maha Membuat Keputusan di antara kami dan kalian dengan kebenaran, sedang Dia-lah Pembuat Perhitungan yang paling cepat.

..ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﱢﺏﺭ ﷲ ﺪﻤﺤﻟﺍﻭ ،ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ٌﻡﻼﺳﻭ .ﻲﻧﺎﻤﻴﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺻﺎﻧ ﻱﺪﻬﻤﻟﺍ ﻡﺎﻣﻹﺍ ؛ٍﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ٍﻁﺍﺮﺻ ﻰﻟﺇ ﻲﻋﺍﺪﻟﺍ Salam ke atas para Rasul, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.. Penyeru ke Jalan Yang Lurus; Al-Imam Al-Mahdi Naser Mohammed Al-Yamani. ــــــــــــــــــــــ sumber:

http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?t=18239 http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?p=147966

Figur

Memperbarui...

Related subjects :