• Tidak ada hasil yang ditemukan

- REVIEW COPY. Versi Penuh di:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "- REVIEW COPY. Versi Penuh di:"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

- REVIEW COPY –

Versi Penuh di:

www.penguasakastam.com

(2)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Faktor kegagalan Utama

Calon

Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara

'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)

Legal Notice

 Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya Infokerjaya Resources (002091193-K)

 Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semula naskhah ini adalah DILARANG sama sekali dan ianya

menyalahi Akta Hakcipta.

 Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman web

www.penguasakastam.com, sila laporkan kepada kami melalui email support@rujukankerjaya.com dan ganjaran sewajarnya akan diberikan kepada anda

 Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tip penting untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yang akan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengan kami

Disclaimer

Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Penguasa Kastam W41 ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Infokerjaya Resources. Ianya diterbitkan untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej ini tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam

Pakej Rujukan Peperiksaan ONLINE Penguasa Kastam W41 ini adalah tepat pada masa ianya diterbitkan dan ianya adalah rujukan umum dan Infokerjaya Resources tiada

kaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

Infokerjaya Resources, SEPTEMBER 2014

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(3)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Pengenalan

.

;

.

RUJUKAN PANTAS

Nota Ringkas ini adalah

himpunan tajuk-tajuk penting

berkaitan tugas, skop Penolong

Penguasa Kastam

Nota 1 : Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan

Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu : 1. Ibu Pejabat

2. Negeri 3. Stesen

Ibu Pejabat

 Bahagian Penguatkuasaan di Ibu Pejabat diketuai oleh Penolong Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan) berjawatan JUSA B.

 Beliau bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan & Pematuhan).

 Beliau dibantu oleh dua orang Ketuan Cawangan berjawatan Gred JUSA C dan 3 Pegawai berjawatan Gred W54

Negeri

 Bahagian Penguatkuasaan diketuai oleh :

o Timbalan Pengarah Kastam berjawatan Gred W54 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarah berjawatan JUSA C)

o Penolong Kanan Pengarah Kastam Gred W52 atau W48 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarah berjawatan Gred W54).

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(4)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarah berjawatan Gred W52)

Stesen

 Bahagian Penguatkuasaan diketuai sama ada : o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 atau

o Penguasa Kastam Gred W41, bergantung kepada negeri di mana stesen itu terletak.

Nota 2 : 8 Fungsi Bahagian Penguatkuasaan

1. Menjalankan operasi risikan ke atas anasir-anasir penyeludupan ke arah meningkatkan tindakan Penguatkuasaan penyeludupan dan penyelewengan.

2. Menjalankan operasi mencegah penyeludupan secara bersepadu dan terkoordinasi melalui kaedah rondaan di darat dan laut, mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan ke aras premis yang disyaki.

3. Menjalan siasatan mengenai sebarang aktiviti penyeludupan dan penyelewengan sama ada yang diterima melalui ampoma, aduan dari orang awam atau hasil dari aktiviti risikan yang dijalankan dan menyelesaikan siasatan di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. 4. Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuan

mematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket serta melemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan, penngelidahan, operasi dan perang saraf.

5. Membuka Kertas Siasatan ke atas setiap kes yang diperolehi bagi tujuan diambil tindakan menghukum ke atas mana-mana orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahan penyeludupan dan penyelewengan sama ada melalui tindakan pendakwaan di mahkamah atau tawaran kompaun.

6. Menguruskan penyimpanan dan pelupusan barang rampasan secara efisyen.

7. Mengadakan kempen anti penyeludupan sebagai mekasnisma memberi kesedaran kepada orang awam mengenai bahaya penyeludupan dan membina hubungan kerjasama dengan lain-lain agensi penguatkuasaan di dalam dan luar negara.

8. Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan yang melibatkan kesalahan-kesalahan hak harta intelek (IPR), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 dan Weapon Of Mass Destruction

(WMD).

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(5)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Nota 3 : 5 Tugasan Utama Bahagian Penguatkuasaan

Terdapat 5 tugasan utam bagi Bahagian Penguatkuasaan Kastam. 1. Pencegahan dan Rampasan

2. Siasatan 3. Pendakwaan 4. Narkotik 5. Risikan

Pencegahan dan Rampasan

• Menjalankan tugas-tugas pencegahan penyeludupan di darat dan laut. • Pengurusan barang-barang rampasan dan lucut hak.

Siasatan

• Membuat siasatan ke atas kes-kes

• Memantau perkembangan kertas siasatan yang berprofil tinggi. • Pemantauan ke atas kertas siasatan.

• Mengkaji kekuatan dan kelemahan kertas siasatan.

• Melaksanakan penyelesaian kes-kes berasaskan keputusan melalui perbincangan meja bulat. • Melaksanakan siasatan secara bersepadu ke atas kes-kes penting bagi tujuan

mempercepatkan penyelesaian tempoh siasatan.

Pendakwaan

• Mengkaji kelemahan dan kekuatan siasatan. • Menjalankan pendakwaan

• Mengkaji dan mencadangkan pindaan ke atas undang-undang tadbiran Jabatan. • Mengkaji keputusan penghakiman untuk dijadikan tanda aras

• Melakukan kajian kes-kes

Narkotik

• Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negara dalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.

• Melaksanakan aktiviti pengesanan/penguatkuasaan di semua pintu masuk negara melalui darat, laut dan udara.

• Merancang aktiviti risikan dadah melalui kaedah risikan strategik dan operational ke atas individu / sindiket yang terlibat.

• Memberi arahan dan nasihat berkenaan hal Penguatkuasaan dan penyiasatan kes dadah kepada negeri.

• Menyediakan bekalan / peralatan yang mencukupi dan anjing pengesan dadah yang terlatih bagi menjalankan aktiviti pengesanan dengan berkesan.

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(6)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

• Mengeluarkan surat pekeliling, arahan berjaga-jaga, notis perisikan dan kajian kes yang berkaitan dengan dadah.

Risikan

• Menyelaras aktiviti di antara negeri /stesen dengan Ibu Pejabat.

• Meneliti dan mengkaji laporan perisikan dan profil yang dihantar oleh negeri / stesen untuk diambil tindakan susulan.

• Membuat kajian dan analisis khas ke atas aktiviti penyeludupan bagi tujuan merancang dan menyusun strategi Penguatkuasaan.

• Mengkaji dan menganalisis maklumat / aduan mengenai penyeludupan dan penyelewengan yang diterima dan dikumpul dari pelbagai sumber dan seterusnya menyusun strategi dan mengeluarkan arahan untuk tindakan selanjutnya.

• Mengeluarkan dan mengedar surat-surat pekeliling Penguatkuasaan, arahan berjaga-jaga, notis perisikan dan kajian kes.

• Mengujud dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa lain dalam dan luar negeri.

• Merancang dan mengeluarkan perintah / arahan operasi untuk dilaksanakan oleh negeri bagi menangani penyeludupan dan penyelewengan secara berkala mengikut kesesuaian / keperluan dan seterusnya menyediakan laporan hasil pelaksanaan sesuatu operasi itu. • Memberi bantuan siasatan kepada negeri / stesen dan juga agensi-agensi penguatkuasaan

lain dalam dan luar negara.

Nota 4 : Piagam Pelanggan Bahagian Penguatkuasaan, Ibu Pejabat

1. Semua aduan awam dan maklumat yang lengkap yang diterima dari orang awam hendaklah diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

2. Menjalankan siasatan yang lengkap dan kemaskini dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kes diperolehi bagi membolehkan keputusan dibuat.

3. Membuat pembayaran hadiah kepada ampoma dalam tempoh 7 hari dari tarikh cek pembayaran diterima daripada Cawangan Kewangan.

4. Mengeluarkan keputusan semua kes rayuan dalam tempoh 3 hari dari tarikh keputusan diperolehi

5. Memaklumkan keputusan sebutharga dan tender barang-barang lucuthak dalam temph 2 minggu dari tarikh keputusan maktamad dibuat.

6. Melaksanakan pelupusan barang-barang lucuthak dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan diperolehi.

Nota 5 : Struktur Organisasi Jabatan Kastam

Struktur organisasi jabatan kastam terbahagi kepada beberapa bahagian utama seperti berikut : • Bahagian Penguatkuasaan

• Bahagian Pengurusan Pematuhan • Bahagian Kastam

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(7)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

• Bahagian Cukai Dalam Negeri • Bahagian Perkhidmatan Teknik

• Bahagian KPSM (Khidmat Pengurusan Sumber Manusia) • Bahagian Perancangan Korporat

• Bahagian Perundangan • AKMAL

Nota 6 : Fungsi Bahagian Pengurusan Pematuhan

1. Menjalankan auditan ke atas pelesen / pengimport dengan sistematik, cekap dan berkesan. 2. Memastikan hasil dipungut dengan betul dan tepat bagi mengelak kehilangan hasil.

3. Memantau dan menyelaras aktiviti auditan di negeri-negeri dan menilai keberkesanan program auditan.

4. Mengkaji dan menilai perlaksanaan prosedur auditan ke atas pelesen bagi tujuan penambahbaikan.

5. Membuat analisa ke atas hasil Auditan bagi mengenalpasti punca ketidakpatuhan syarikat ke atas perundangan dan peraturan yang ditetapkan.

6. Memastikan pelesen/pengimport memahami dan mematuhi perundangan dan peraturan perkastaman yang berkaitan.

7. Menjalankan investigative audit ke atas pelesen / pengimport yang melakukan penyelewengan dan mengambil tindakan mahkamah.

. .

Nota 40:

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(8)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Huraian Format

Format untuk peperiksaan 6 SEPTEMBER 2014 ini adalah format terbaru peperiksaan Gred 41. Jika sebelum ini peperiksaan berkisar kepada 4 Seksyen penilaian utama iaitu berkaitan pengetahuan Am, daya menyelesaikan masalah, esei Bahasa Melayu dan esei Bahasa Inggeris, format kali ini 2 Seksyen dibuang dan digantikan dengan Seksyen baru iaitu Ujian Psikometrik.

Medium peperiksaan online kali ini agak mendebarkan calon terutama kepada calon yang ada pengalaman peperiksaan online SPA bermula MEI 2014.

. - .

Seksyen A:

Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan

Alam Sekeliling

Penerangan Format

Ianya adalah seksyen pertama dalam kertas penilaian dan merupakan seksyen yang mempunyai banyak soalan menguji pengetahuan anda. Anda diberikan masa 40 minit untuk menjawab 50 soalan. Ianya tertakluk kepada perubahan. Tapi secara umumnya itu adalah format yang digunapakai sehingga tahun ini seperti yang telah dinyatakan dalam edaran umum SPA tahun 2014. Sedikit berbeza dengan peperiksaan bertulis jawatan lain sebelum ini (45 minit/60 soalan). Sekali lagi formatnya;

Tempoh: 40 minit Jumlah Soalan: 50 soalan

Soalan yang tercangkum dalam bahagian ini meliputi skop yang

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(9)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Seksyen B:

Daya Menyelesaikan Masalah

Penerangan Format

Seksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yang perlu dijawab

dalam masa 45 minit, sebanyak 40 soalan. Kebanyakan calon mengeluh yang masa yang diberikan sama sekali tidak mencukupi. Secara umumnya format yang digunapakai tahun 2012/13 adalah sama dengan format tahun-tahun sebelum ini sejak tahun 2009 lagi. Sekali lagi, format tahun ini untuk sesi 5 Ogos 2014 adalah;

Tempoh: 45 minit Jumlah Soalan: 40 soalan

Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan

Seksyen C:

Ujian Psikometrik

Penerangan Format

Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60

minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 6 September ini.

Ya, mudah pada hari peperiksaan sahaja tetapi ada jerat besar untuk anda pada seksyen ini. Kami akan kongsikan kepada anda tetapi sebelum itu sekali lagi ini formatnya;

Tempoh: 60 minit

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(10)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Jumlah Soalan: 200 soalan

Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan ...

Seksyen A:

80 Contoh Soalan & Jawapan

Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

Soalan tambahan Penguasa Kastam Gred W41

1. Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan boleh terbahagi kepada

I. Ibu Pejabat II. Negeri III. Stesen IV. Daerah A. I dan II B. I, II dan III

C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

Jawab soalan nombor 2 berpandukan kepada pernyataan di bawah.

Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuan mematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket serta melemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan, penngelidahan, operasi dan perang saraf.

2. Berdasarkan pernyataan di atas, ia merujuk kepada A. Bahagian Kastam

B. Bahagian Penguatkuasaan

C. Bahagian Cukai Dalam Negeri D. Bahagian Pengurusan Pematuhan

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(11)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Jawab soalan nombor 3 berpandukan kepada penyataan di bawah.

Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negara dalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.

3. Penyataan di atas merujuk kepada salah satu daripada tugasan utama Bahagian Penguatkuasaan Kastam iaitu

A. Siasatan B. Pendakwaan

C. Narkotik

D. Risikan

4. Berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk memaklumkan keputusan sebutharga dan tender barang-barang lucuthak?

A. 24 jam B. 3 hari C. 7 hari

D. 2 minggu

5. Berdasarkan Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Pematuhan, tempoh untuk mengembalikan dokumen yang telah selesai diaudit ialah selama

A. 24 jam B. 3 hari C. 7 hari

D. 2 minggu

6. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah; A. Jabatan Perdana Menteri

B. Kementerian Kewangan

C. Kementerian Dalam Negeri D. Perbendaharaan Negara

7. Sebuah Akademi yang dinamakan ____________ ditubuhkan berfungsi sebagai institusi latihan yang melatih wargakerja KDRM mengenai tugas dan ilmu perkastaman. Ianya di peraku oleh World Customs Organization (WCO) sebagai ‘training arm’ di rantau Asia Pasifik A. KDRMForce

B. AKMAL

C. BAKISKA D. ForceMY

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(12)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

8. Op-Outlet adalah kerjasama KDRM bersama KPDNKK beroperasi sejak tahun 2010. KDRM menghantar pasukan operasi yang dinamakan;

A. Multees

B. PenguasaPDNKK C. Aimdash Team

D. Strike Team

9. Penubuhan Pustaka Perkhidmatan Awam pada tahun 1995 adalah

A. Didorong oleh perkembangan pesat sektor perkhidmatan awam di negara ini yang berperanan besar dalam menggerakkan pembangunan negara ke arah kejayaan yang gemilang

B. Perkembangan pesat sektor ini telah melahirkan kesedaran tentang perlunya ditubuhkan satu pustaka bagi mengumpul dan mendapatkan segala bentuk maklumat terdiri daripada bahan dokumen, objek dan terbitan yang bersangkutan dengan perkhidmatan awam untuk makluman, rujukan dan kajian

C. Penubuhan pustaka ini sebagai satu pusat yang mempamerkan segala memorabilia yang bersangkutan dengan perkhidmatan awam adalah sebagai satu daya usaha murni ke arah menerapkan rasa keinsafan dan penghargaan di kalangan rakyat atas jasa dan sumbangan besar sektor perkhidmatan awam terhadap negara.

D. Pameran di sini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Pentadbiran Awal Kerajaan, Pentadbiran British Malaya, Pentadbiran Selepas Merdeka dan Pembaharuan Dalam Perkhidmatan Awam

10. Rekod merujuk kepada

I. Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat.

II. Termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku dan peta.

III. Pelan, lukisan, gambar foto, mikro filem, filem sinematograf dan rakaman bunyi. IV. Rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal atau

apa-apa salinannya. A. I dan II

B. I, II dan III C. II, III dan IV

D.

I, II, III dan IV

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(13)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Seksyen B:

60 Contoh Soalan & Jawapan

Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

1. Sebuah syarikat pengeluar pakaian bayi telah menerima lesen Akta Cukai Jualan 1972. Cukai sebanyak 10% akan dikenakan bagi setiap unit barang yang dijual. Kirakan jumlah cukai yang perlu dibayar sekiranya harga jualan sepasang pakaian bayi dijual dengan harga RM19.90. A. RM1.09

B. RM1.90

C. RM1.90 D. RM1.99

Soalan 2 dan 3 berpandukan kepada pernyataan di bawah.

Pada awal tahun 2013, Jamal dibayar dengan gaji sebanyak RM2,750 sebagai Pegawai Pemasaran disebuah syarikat konsultasi pengiklanan. 6 bulan kemudian beliau menerima elaun sara hidup sebanyak RM350 sebulan. Di bulan terakhir tahun tersebut, beliau menerima bonus sebanyak 2 bulan gaji.

2. Kirakan jumlah pendapatan yang diterima oleh Jamal untuk tahun tersebut. A. RM22,700

B. RM24,800 C. RM35,100

D. RM41,200

3. Kirakan berapakah purata pendapatan Jamal bagi tahun 2013? A. RM3,333.33

B. RM3,433.33

C. RM4,334.30 D. RM4,434.30

4. Berat badan asal Hafiz ialah 54.5 kilogram. Selepas terpilih ke jawatan Penguasa Kastam Gred W41, berat badan beliau naik kepada Y kilogram menjadikan berat badannya menjadi 58.25 kilogram. Kirakan nilai Y tersebut.

A. 3,750

B. 2,250 C. 1,750

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(14)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

D. 1,250

5. Di dalam sebuah dewan peperiksaan Penguasa Kastam Gred W41, jumlah calon yang menduduki peperiksaan tersebut ialah seramai 15,000 orang. Jika jumlah calon wanita ialah 3 kali ganda daripada calon lelaki, kirakan berapakah jumlah calon lelaki dalam dewan tersebut.

A. 1,875 orang

B. 3,750 orang

C. 7,500 orang D. 11,250 orang

6. Suhairi menaiki lif di bangunan Pejabat Kastam untuk memohon Cukai Barangan dan

Perkhidmatan di tingkat 2. Lif tersebut naik semula ke tingkat 15 dan turun semula sebanyak 7 tingkat. Di manakah Suhairi berada sekarang?

A. Tingkat 15

B. Tingkat 10

C. Tingkat 7 D. Tingkat 5

7. Hariz menjual sebuah peralatan senaman dengan nilai RM9,750. Komisyen sebanyak RM2.50 diberikan kepada agen yang menjual peralatan tersebut. Kirakan jumlah sebenar yang diterima oleh Hariz.

A. RM2,340.75 B. RM2,500.00

C. RM9,506.25

D. RM9,750.00

8. Tinggi seorang Penguasa Kastam Gred W41 ialah 1.53 meter dan seorang Penolong Penguasa Kastam ialah 1.38 meter. Kirakan perbezaan ketinggian mereka.

A. 15 cm

B. 13 cm C. 11 cm D. 9 cm

9. Faizal mempunyai X unit botol minyak masa tanpa cukai. Separuh daripadanya diserahkan kepada Junaidi untuk dijual. Jumlah botol minyak masak yang masih ada ialah 14 botol. Kirakan berapakan nilai X?

A. 56

B. 28

C. 14 D. 7

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(15)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

10. 4 2/3 jam – 2 jam 55 minit = A. 2 jam 65 minit

B. 2 jam 45 minit C. 1 jam 55 minit

D. 1 jam 45 minit

11. Haslizam mempunyai 1,240 kad jemputan mensyuarat Penguasa Kastam Gred W41. Dia memberikan 200 kad jemputan kepada Azrizam. Bakinya disimpan sama banyak dalam 8 kotak kecil. Kirakan berapakah jumlah kad jemputan dalam 3 buah kotak.

A. 468

B. 390

C. 156 D. 134

12. Oswald membeli 60 biji telur ayam dari sebuah pasaraya. 2/3 daripadanya digunakan untuk menyediakan 5 biji kek sambutan ulang tahun Alumni Jabatan Kastam. Kirakan bilangan telur ayam yang digunakan untuk menyediakan 8 biji kek yang sama.

A. 98

B. 64

C. 42 D. 34

13. Juhairi membeli sehelai baju, sepasang kasut dan 5 pasang stoking berjumlah RM210 untuk menghadiri Kursus Penilaian Barangan Importdi Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL). Cari harga sehelai baju jika harga sepasang stoking RM6.75 dan sepasang kasut berharga RM108.

A. RM68.25

B. RM55.85 C. RM33.50 D. RM26.15

14. Sebuah meja mesyuarat di Jabatan Kastam dibeli dengan harga RM680. Kirakan peratus kerugiannya jika ia dijual dengan harga RM578.

A. 13%

B. 15%

C. 17% D. 19%

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(16)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

15. Abu Bakar menyimpan wang sebanyak RM5,000 di dalam sebuah bank. Kirakan kadar dividen yang bakal diterima oleh beliau selama 2 ½ tahun jika kadar diveden ditetapkan pada nilai 7%.

A. RM775 B. RM795

C. RM875

D. RM895

16. Sebuah gudang aksesori wanita menawarkan diskaun pada produk-produk jualannya. Jam tangan wanita yang bernilai RM286 ditawarkan dengan harga RM214.50. Kirakan peratus diskaun yang ditawarkan oleh gudang tersebut.

A. 25%

B. 27% C. 30% D. 33%

17. Nilai sebuah aset kerajaan di Jabatan Kastam pada tahun 2013 ialah RM157,000. Pada tahun 2014 nilainya telah meningkat kepada RM188,400. Kirakan peratus kenaikan nilai aset tersebut.

A. 20%

B. 25% C. 30% D. 35%

18. Sebuah syarikat yang berdaftar dengan Akta Cukai Jualan 1972 mendapat komisyen

sebanyak 3.5% dari jualan peralatan syarikatnya. Kirakan komisyen yang bakal diterima oleh syarikat tersebut sekiranya mereka menjual peralatan syarikat yang berjumlah RM45,000. A. RM1,275

B. RM1,375

C. RM1,575

D. RM1,775

Soalan ke 19 dan 20 berpandukan kepada pernyataan di bawah.

Seorang Penguasa Kastam Gred W41 dan Penolong Penguasa Kastam Gred W27 telah mendapat peruntukan elaun untuk menghadiri Kursus Simulasi Goods And Services Tax (GST) yang bernilai RM3,200.

19. Jika elaun yang diterima oleh Penguasa Kastam Gred W41 ialah RM400 lebih daripada Penolong Penguasa Kastam Gred W41, kirakan jumlah elaun yang diterima oleh Peguasa Kastam Gred W41 tersebut.

A. RM1,200

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(17)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

B. RM1,400 C. RM1,600

D. RM1,800

20. Kirakan pula berapakah jumlah elaun yang diterima oleh Penolong Penguasa Kastam Gred W27 tersebut. A. RM1,200 B. RM1,400 C. RM1,600 D. RM1,800

Seksyen C:

100 Contoh Soalan & Jawapan

Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

1. Tanpa ganjaran yang lebih, tidak adil bekerja lebih masa.

A. Ya

B. Tidak

2. Jika orang lain mencapai prestasi yang lebih baik, rasa cemburu tidak seharusnya

ada.

A. Ya

B. Tidak

3. Walaupun ada orang main taktik kotor, saya tidak mudah meradang.

A. Ya

B. Tidak

4. Saya tidak mudah mengaku kalah sungguhpun kerja ada banyak cabaran.

A. Ya

B. Tidak

5. Saya segan minta pertolongan walaupun saya tidak terdaya menyelesaikan masalah

sendiri.

A. Ya

B. Tidak

6. Saya tidak ingin menjadi pemimpin kerana ada banyak risiko.

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(18)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

A. Ya

B. Tidak

7. Kita harus bekerjasama untuk mencapai kejayaan jika bekerja secara berkumpulan.

A. Ya

B. Tidak

8. Saya hanya berucap di khalayak ramai jika diberi peluang.

A. Ya

B. Tidak

9. Apabila perlu membimbing orang lain menjalankan tugas saya berasa kurang senang.

A. Setuju

B. Tidak setuju

10. Apabila melakukan pekerjaan berkumpulan segala tindakan perlulah mendapat

persetujuan dari ketua kumpulan.

A. Setuju

B. Tidak setuju

11. Apabila memuji orang bawahan, perkara tersebut bukanlah sesuatu yang

memalukan.

A. Setuju

B. Tidak setuju

12. Mereka yang ditimpa kemalangan membuatkan saya berasa simpati apabila mereka

melakukan kutipan derma.

A. Setuju

B. Tidak setuju

13. Apabila ada tugas yang perlu membimbing orang saya berharap agar saya tidak

diberi tugasan tersebut.

A. Setuju

B. Tidak setuju

14. Bila bersama dengan orang lain, saya tidak merasa selesa.

A. Ya

B. Tidak

15. Saya sering berharap agar dapat berkhidmat dengan penuh kegembiraan setiap hari.

A. Setuju

B. Tidak setuju

………

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(19)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Soalan KHAS GTP:

Contoh Soalan & Jawapan

Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

1. Membanteras rasuah adalah salah satu cabang dalam NKRA di bawah program transformasi kerajaan (GTP). Menteri yang bertanggungjawab dalam NKRA Rasuah adalah

A. Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz

B. Datuk Seri Mohd Shafie bin Haji Apdal C. Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein Onn D. Dato’ Sri Shahrizat binti Abdul Jalil

2. Usaha mempertingkatkan infrastruktur asas luar Bandar yang diterajui oleh Datuk Seri Mohd Shafie bin Haji Apdal merujuk kepada

A. NKRA RBI

B. NKRA LIH C. NKPI D. NKRA UPT

3. Global Peace Index mengiktiraf Malaysia sebagai

A. Negara keempat paling selamat dan aman di Asia Pasifik

B. Negara kedua belas paling selamat dan aman di Asia Pasifik C. Negara kelapan paling selamat dan aman di Asia Pasifik D. Negara ketiga paling selamat dan aman di Asia Pasifik

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(20)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

-TAMAT REVIEW COPY-

Dapatkan Versi Penuh di;

Klik Link Dibawah:

>>>

www.PenguasaKastam.com <<<

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(21)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Langkah Pembelian

STEP 1 of 4

Terus ke laman

www.PenguasaKastam.com

dan pilih pakej pilihan anda. Anda akan

dibawa ke laman ini setelah pakej dipilih. Isikan EMAIL ANDA

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(22)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

STEP 2 of 4

Isikan maklumat anda di sini dan pilih mode pembayaran (Bank Tempatan / Kad

Kredit)

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(23)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

STEP 3 of 4

Selepas klik ‘PAY NOW’, anda akan di bawa ke laman ini untuk maklumat bank.

SIMPAN URL laman ini.

Setelah selesai pembayaran, kembali ke laman ini dan isikan BANK PILIHAN anda

ketika pembayaran dan KLIK HANTAR.

p/s Pastikan anda simpan bukti pembayaran (Slip transaksi/printscreen transaksi)

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(24)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

STEP 4 of 4

Selesai isi maklumat pembayaran di oring pada STEP 3, anda akan mendapat email

dalam tempoh 3-5 minit. Semak email anda.

REPLY email tersebut dengan bukti pembayaran dan selepas itu Tim Infokerjaya akan

buat semakan dan hantarkan akses dalam tempoh 24 – 48 jam

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

(25)

Penguasa Kastam W41 – Sesi 6 SEPTEMBER 2014

Dapatkan Versi Penuh di;

www.PenguasaKastam.com

Bermula

31hb Ogos 2014

. Link diatas boleh diklik.

Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014

Referensi

Dokumen terkait

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan terapi musik terhadap penurunan skor GDS pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Puspakarma Mataram. Penelitian ini

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa sebuah model regresi linier berupa formula yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan calon konsumen terhadap

Metode yang digunakan untuk menghitung IPR adalah Range Equalization dan pembobotan berdasarkan komponen utama dengan harapan IPR yang dihasilkan memiliki korelasi yang tinggi

Tahap pertama adalah kegiatan penerimaan BBM dilakukan dari mobil tangki pengangkut BBM ke dalam Tangki Timbun, pada proses pengisian ini yang perlu

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk me nentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat pokok, yaitu asli (tidak berasal dari kekuasaan lain), permanen

Jika roket untuk misi tersebut bisa mengangkut batuan sampai 90 kg batuan A dan 100 kg batuan B, dan energi yang sanggup disediakan untuk kedua alat tersebut adalah 7000 J, maka

(Standar Tertulis) General Manager Kepala Teknik Tambang Security Department Deputy

a) Laporan audit dikirim ke kepala Badan Penjaminan Mutu oleh Rektor Tim Audit. b) Laporan audit diterbitkan oleh BPM. c) BPM menyerahkan kepada Rektor. d) Laporan audit