Unit 29 ( Teknologi Semakin Canggih )

30  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Teknologi Semakin Canggih

Standard Kandungan 1.6 Standard

Pembelajaran 1.6.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara

daripada media cetak dalam bentuk pengumuman

dengan menggunakan ayat yang gramatis secara

bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid meneliti maklumat

2. Murid menulis pengumuman

3. Murid mengakses internet untuk mendapatkan

makumat lanjut tentang kad ingatan komputer

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Teknologi Semakin Canggih

Standard Kandungan 2.5 Standard

Pembelajaran

2.5.3

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa

untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi

dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan berbincang untuk

mendapatkan maklumat

2. Murid memindahkan maklumat teks kepada bentuk

sajak

3. Murid mendeklamasikan sajak yang dihasilkan

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Teknologi Semakin Canggih

Standard Kandungan 3.7 Standard

Pembelajaran 3.7.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif

dan deskriptif dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks

2. Murid berbincang untuk membina isi karangan

3. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat

tentag fungsi lain mesin juruwang autimatik

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Teknologi Semakin Canggih

Standard Kandungan 5.3 Standard

Pembelajaran

5.3.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan membina ayat tunggal dengan

peluasan subjek dan predikat yang betul dalam

pelbagai situasi.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan mengenal pasti ayat

tunggal

2. Murid membina ayat tunggal dengan peluasan subjek

3. Murid membina ayat tunggal dengan peluasan

predikat

4. Murid bertutur tentang sesuatu perkara

menggunakan ayat yang gramatis

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi