tahir Sezen - Osmanlı Yer Adları

710 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

T.C.

BA

Ş

BAKANLIK

DEVLET AR

Şİ

VLER

İ

GENEL MÜDÜRLÜ

Ğ

Ü

Yay

ı

n Nu:21

OSMANLI YER ADLARI

(Alfabetik S

ı

rayla)

Tahir SEZEN

(2)

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Yusuf SARINAY

Devlet Ar

ş

ivleri Genel Müdürü

Bask

ı

ya Haz

ı

rlayanlar

Murat

Ş

ENER

Salih DUTO

Ğ

LU

Nevzat KARATA

Ş

Dizgi

Sevgi BULUT

Türkan DALBUDAK

Aynur YÖNET

ISBN:975-19-3945-3

(3)

OSMANLI YER ADLARI

(Alfabetik S

ı

rayla)

(4)
(5)

SUNU

Ş

Osmanl

ı

Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden zengin ar

ş

iv miras

ı

, bugün Ba

ş

bakanl

ı

k Devlet

Ar

ş

ivleri Genel Müdürlü

ğ

ü’nde muhafaza edilmektedir. Osmanl

ı

Devleti’nin da

ğ

ı

lmas

ı

ndan sonra k

ı

rktan fazla

devlet ortaya ç

ı

km

ı

ş

t

ı

r.

Ar

ş

ivlerimizde yap

ı

lan ara

ş

t

ı

rmalarda, özellikle Türkiye d

ı

ş

ı

nda yer alan eski Osmanl

ı

topraklar

ı

üzerinde

kurulu idarî birimlerin (eyaletler, vilayetler, sancaklar, kaza ve nahiyeler) bugün adlar

ı

n

ı

n ve statülerinin

de

ğ

i

ş

mesinden dolay

ı

haritalarda yerlerini tespit etmek mümkün olmamaktad

ı

r.

Ara

ş

t

ı

rmac

ı

lar

ı

n ve belge tasnifi yapan personelin çal

ı

ş

malar

ı

n

ı

kolayla

ş

t

ı

rmak üzere Genel Müdürlü

ğ

ümüzde

görevli Tahir SEZEN taraf

ı

ndan

“Osmanl

ı

Yer Adlar

ı

adl

ı

eser haz

ı

rlanm

ı

ş

t

ı

r.

Eserde geçen yer adlar

ı

alfabetik s

ı

ra ile verilmi

ş

, farkl

ı

yaz

ı

lan yer adlar

ı

da alfabetik s

ı

ra içerisinde ayr

ı

ca

gösterilmi

ş

tir. Kitab

ı

n sonunda ise “Elif-Bâ”ya göre haz

ı

rlanan

İ

ndeks

konulmu

ş

tur.

İ

darî birim niteli

ğ

i bulunmayan ada, bo

ğ

az, geçit, kale, kasaba, köy gibi az say

ı

da baz

ı

yerler de tarihî ve

stratejik önemine binaen kitaba dahil edilmi

ş

tir.

Yer adlar

ı

n

ı

n eski harflerle yaz

ı

l

ı

ş

ı

nda kaynak kitaplardaki imlâ esas al

ı

nm

ı

ş

t

ı

r.

Eserde ço

ğ

unlukla eski dönemlere ait bilgilere yer verildi

ğ

inden, mecburî olarak il, ilçe, bucak gibi yeni

terimler az kullan

ı

lm

ı

ş

t

ı

r.

Haz

ı

rlanan bu eserin, yer adlar

ı

konusunda gelecekte yap

ı

lacak kapsaml

ı

çal

ı

ş

malara öncülük yapmas

ı

n

ı

diler,

eseri haz

ı

rlayan Say

ı

n

Tahir SEZEN

’e te

ş

ekkür ederim.

Doç. Dr. Yusuf SARINAY

(6)
(7)

İ

D A R Î B

İ

R

İ

M L E R

İ

N O L U

Ş

U M U N A K I S A B

İ

R B A K I

Ş

Osmanl

ı

ülkesine ilk kat

ı

lan

ş

ehirlere “Bey”ler tayin edilerek ilk idarî birimler olu

ş

turulmu

ş

, müteakiben sancak

te

ş

kilât

ı

n

ı

n kurulmas

ı

yla da idarî birimlerin temeli at

ı

lm

ı

ş

t

ı

r. Daha sonra Rumeli ve Anadolu'da ülke s

ı

n

ı

rlar

ı

geni

ş

leyince

1362 y

ı

l

ı

nda ilk merkezi Filibe olan Rumeli eyaleti ve 1391 y

ı

l

ı

nda ilk merkezi Ankara olan Anadolu eyaleti kurulmu

ş

tur.

Fetihlerle birlikte ülke s

ı

n

ı

rlar

ı

geni

ş

ledikçe yeni eyaletler kurularak sancaklar

ı

n da say

ı

s

ı

artt

ı

r

ı

lm

ı

ş

t

ı

r.

Kanunî döneminde eyalet say

ı

s

ı

37'ye, sancak say

ı

s

ı

da 377'ye ula

ş

m

ı

ş

t

ı

r. Baz

ı

sancaklarda ayr

ı

ca “Mütesellimlik” ve

“Voyvodal

ı

k” ad

ı

alt

ı

nda idarî birimler olu

ş

turulmu

ş

tur.

Tanzimatla birlikte II. Mahmut devrinde idarî birimler Eyâlet, Sancak ve Kaza olarak üç kademeye ayr

ı

l

ı

r.

1864'te eyâletlerden “Vilâyet” sistemine geçilmesi kabul edilerek, müteakip y

ı

llarda vilâyetler kurulur. 1870 y

ı

l

ı

nda

idarî birimlere “Nahiye” te

ş

kilat

ı

da eklenir.

TBMM Hükümeti döneminde Misak-

ı

Millî s

ı

n

ı

rlar

ı

içinde 15 Vilâyet, 19 müstakil Liva (Sancak), 34 mülhak

Liva, 302 Kaza ve 679 Nahiye bulunuyordu.

Cumhuriyetin ilân

ı

n

ı

müteakip 1924 y

ı

l

ı

nda vilâyetler ülke

ş

artlar

ı

na göre yeniden düzenlendi.

196O'l

ı

y

ı

llarda ülkemiz 67 il, 572 ilçe ve 888 buca

ğ

a ayr

ı

lm

ı

ş

bulunuyordu.

Bugüne kadar yap

ı

lan de

ğ

i

ş

ikliklerle (beliren ihtiyaçlara göre) yurdumuzda ilçe say

ı

s

ı

bir hayli art

ı

r

ı

lm

ı

ş

, il say

ı

s

ı

da

81 'e ula

ş

m

ı

ş

t

ı

r.

(8)
(9)

KISALTMALAR VE ÖZEL

İŞ

ARETLER

İ

darî birimin yeni ve güncel ad

ı

büyük harflerle, eski veya di

ğ

er ad

ı

( ) içinde, merkezinin ad

ı

(

)

içinde

yaz

ı

lm

ı

ş

t

ı

r.

Mrk. : Merkez, Merkezi

C.Ö. : Cumhuriyetten önce

C.S. : Cumhuriyetten Sonra

Zorunlu olarak baz

ı

dipnotlarda mükerrer parantezleri kald

ı

rmak maksad

ı

yla (=) i

ş

areti, kesin belirlenemeyen baz

ı

(10)
(11)

İ

Ç

İ

NDEK

İ

LER

SUNU

Ş

………..…… V

İ

DARÎ B

İ

R

İ

MLER

İ

N OLU

Ş

UMUNA KISA B

İ

R BAKI

Ş

………

…….

VII

KISALTMALAR VE ÖZEL

İŞ

ARETLER ……….. IX

İ

Ç

İ

NDEK

İ

LER ……… XI

OSMANLI YER ADLARI (Alfabetik S

ı

rayla) ………. 1

İ

NDEKS (Elif-Bâ S

ı

ras

ı

yla) ………

……

559

B

İ

BL

İ

YOGRAFYA ……… 697

(12)
(13)

OSMANLI YER ADLARI

(14)
(15)

ABADAN

نادﺎﺒﻋ

ŞŞehir ehir Basra İran (1847) (Erzurum Antlaşmasıyla İran’a verildi.)

ABADYUT

تﻮﻳدﺎﺑﺁ

Köy (Köyler grubu) GiritYunanistan

ABANA

(Keynolu, Evrenya)

(A

ş

a

ğ

ı

Abana)

ﺎﻧﺎﺑﺁ

Kaza (1841) Nahiye (1865) Kaza (1945) Nahiye (1953) Kaza (1968)

SinopKastamonu eyâleti

İstefanSinopKastamonuKastamonu vilâyeti Kastamonu

Bozkurt KastamonuKastamonu Kastamonu

ABANO

ﻮﻧﺎﺑﺁ

Şehir Venedikİtalya

ABBAS

İ

YE

ﻪﻴﺳﺎﺒﻋ

Kasaba KayrevanTunus

ABDAL

لاﺪﺑﺁ

Kaza Mrk. PirazizGiresun

ABDURRAHMAN

BEYOBASI

ﻪﺑ

وا

ﮏﺑ

ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ

ﯽﺳ

Nahiye Nahiye Mrk. (1944) Kaza Mrk. (1989) KeskinAnkara

BalışeyhKırıkkaleAnkara BalışeyhKırıkkale

ABDURRAHMAN GAZ

İ

ﯼزﺎﻏ

ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ

Nahiye (Kartal’dönemindeki adıdıın nahiye r.) Beykozİstanbul

ABDÜLVEHHAB

بﺎهﻮﻟاﺪﺒﻋ

Sancak (1539) Yemen eyâleti

ABES

ﺲﺒﻋ

Nahiye (1871) HacurHudeydeYemen vilâyeti

ABGÛR

رﻮﮕﺑﺁ

Kaza (Çkalmış olabilir) ınar ilçe merkezinde DiyarbakırDiyarbakır eyâleti

ABHA

ﺎﻬﺑا

Sancak Mrk. AsirYemen vilâyeti

ABHAZ

(Sohumkale, Kutayis)

زﺎﺨﺑا

İtibari eyâlet (1578) Muhtar idare (1804) Muhtar idare (1810) Abhaz eyâleti Muhtar idare

(16)

ABON

İ

ﯽﻧﻮﺑﺁ

Şehir Macaristan

ABRENK

ﮏﻧﺮﺑﺁ

Nahiye (1877) Köy EMerkezğinMamûretülazizKemaliye Erzincan Mamûretülaziz vilâyeti

Âb-

ı

Safi (ALPSOFU)

(KARAPÜRÇEK)

ﯽﻓﺎﺻ

بﺁ

Kaza (1871) Nahiye Nahiye (1954)

KocaeliHudavendigâr eyâleti Adapazarıİzmit

AkyazıSakarya

AB

Ş

EKER

ﺮﮑﺷ

بﺁ

Nahiye Mrk. AkdemirPertekTunceli

ABUS

سﻮﺒﻋ

Nahiye (1871) İbbTaizzYemen vilâyeti

ABV

İ

N

ﻦﻳﻮﺒﻋ

Nahiye MerkezKudüsFilistin

ACACI (Acac

ı

hüyük)

ﯽﺟﺎﺟﺁ

Nahiye (Köy 1530) MerkezZileTokatÇekerekSivasYozgat Rum eyâleti

ACAR (Svejen)

رﺎﺟﺁ

Kaza Mrk. Köy KaracadaKarlıovağFilibeFilibeBulgaristan Bulgaristan

ACARETEYN

(

Acara-i Ulyâ ve Acara

-i Süflâ)

(ACAR

İ

STAN)

ﻦﻴﺗرﺎﺟﺁ

Sancak (1578) Kaza (1828) Kaza (1878) Kaza Özerk bölge Çıldır eyâleti

BatumTrabzon eyâleti BatumRusya Gürcistan Gürcistan

ACIGÖL

لﻮﮔ

ﯽﺟﺁ

Nahiye Kaza (1990) MerkezNevşehir Nevşehir

ACIPAYAM

(Asikaraa

ğ

aç, Garbîkaraa

ğ

aç)

مﺎﻳﺎﭘ

ﯽﺟﺁ

Kaza (1530) Kaza (1888) Kaza (1924)

HamidAnadolu eyâleti Denizli Aydın vilâyeti Denizli

ACIPINAR

رﺎﮕﻴﭘ

ﯽﺟﺁ

Nahiye Nahiye (1933) Nahiye (1989)

AksarayNiğdeKonya vilâyeti AksarayNiğde

(17)

ACISU

ﻮﺻ

ﯽﺟﺁ

Nahiye(1865) Köy Zileİğdir TokatZileTokat Sivas vilâyeti

AC

İ

LAT

تﻼﻴ

ﺠﻋ

Kaza TrablusgarbLibya

AC

İ

R

ﺮﻴﺠﻋ

Nahiye El-HufûfNecd-i ŞerifBasra

ACLUN VE SALHAD

ﺪﺤﻠﺻو

نﻮﻠﺠﻋ

Sancak (1517) Arap vilâyeti

ACLUN

نﻮﻠﺠﻋ

Sancak (16.yy.) Kaza (1865) Kaza (1964)

Şam eyâleti

HavranSuriye vilâyeti

İrbitSuriye

ACUR

(Acur Kal‘a)

رﻮﺠﻋ

Sancak (17.yy.) Şehrizor eyâleti

ACÛZE

ﻩزﻮﺠﻋ

Nahiye MerkezMusulDiyarbakır eyâleti

ACYUD (ADJUD)

دﻮﻴﺟﺁ

Şehir BotineBoğdanRomanya

AÇM

İ

YAÇ

İ

N

(Etchmiadzin)

ﻦﻴﭼﺎﻴﻤﭼا

Kaza (Ermenilerin en eski ve kutsal saydıkları manastırı

bu kazadadır. Diğerleri Türkiye’de Sis ve Ahtamar manastırlarıdır.

ErivanErmenistan

ADA

ﻪﻃﺁ

Nahiye (1865) Köy MerkezKüplüMeriçEdirneEdirne Edirne vilâyeti

ADA

ﻪﻃﺁ

Ada BakisMacaristan

Adagide (OVAKENT)

ﻩﺪﻴﮔ

ﻪﻃﺁ

Nahiye Ödemişİzmir

ADAKALE

ﻪﻌﻠﻗ

ﻪﻃﺁ

Kaza Mrk. (1949) ArdanuçArtvin

(18)

ADAKALES

İ

ﯽﺳ

ﻪﻌﻠﻗ

ﻪﻃﺁ

Nahiye (1846) MerkezVidinVidin eyâleti

ADAKLI

ﯽﻠﻗادﺁ

Nahiye Mrk. GöktaşBorçkaArtvin

ADAKLI

(Hösnek) (Azakpert)

ﯽﻠﻗادﺁ

Nahiye (1865) Nahiye (1936) Kaza (1990) KiğıErzurumErzurum KiğıBingöl Bingöl

ADAKSU (

Ş

ebboy)

ﻮﺼﻗادﺁ

Köy Nahiye Mrk. KarahasanSultanmudMalazgirtMalazgirtMuBitlis ş

Adala (KARATA

Ş

)

ﻪﻠﻃﺁ

Kaza (Nahiye (1882) 1530) SaruhanSalihliManisa Anadolu eyâleti

ADALAR

(Büyükada)

ﺮﻟ

ﻪﻃﺁ

Sancak (1878) Kaza Kaza (1909) Şehremâneti Şehremâneti İstanbul

ADANA

ﻪﻨﻃﺁ

)

ﻪﻧدا

(

Sancak (1517) Sancak (1520) Eyâlet (1608) Sancak (1865) Vilâyet (1869) Arap vilâyeti Halep eyâleti Adana eyâleti Halep vilâyeti Adana vilâyeti

ADAÖREN (Adaviran)

ناﺮﻳو

ﻪﻃﺁ

Nahiye Köy BeypazarMerkezıBeypazarAnkara ıAnkara

ADAPAZARI

(Ada)

ﯼراز

ﺎﭘ

ﻪﻃﺁ

Kaza (1530) Kaza (1878) Kaza (1924) Vilâyet Mrk. (1954)

KocaeliAnadolu eyâleti KocaeliŞehremâneti Kocaeli

Sakarya

ADEM

مدﺁ

Nahiye (Bahreyn ve Umman’da da bu adda nahiyeler vardır)

HicazS. Arabistan

ADEN

نﺪﻋ

Sancak (1539) Kaza (1630) TaizzTaizzYemen eyâleti Yemen eyâleti

ADESSE

(Vodina)

ﻪّﺳدﺁ

(19)

ADIYAMAN

(H

ı

sn-

ı

Mansur)

نﺎﻣﺎﻳ

ﯼدﺁ

Kaza(1924)

Vilâyet (1954) Malatya Adıyaman

AD

İ

D

ﺪﻳﺪﻋ

Nahiye (1875) Katar  Basra  Basra vilâyeti

AD

İ

LCEVAZ

زاﻮﺠﻟدﺎﻋ

Sancak (1550) Kaza (1846) Kaza (1912) Nahiye (1926) Kaza (1936) Van eyâleti VanVan eyâleti VanVan vilâyeti AhlatBitlis Bitlis

ADL

İ

YE

ﻪﻴﻟﺪﻋ

Kaza (1864) VidinTuna vilâyeti

Adranos

(ORHANEL

İ

)

سﻮﻧاﺮﻃﺁ

Kaza Kaza (1867) Kaza (1924)

HudavendigârAnadolu eyâleti BursaHudavendigâr vilâyeti Bursa

ADR

İ

YA

ﺎﻳردﺁ

Şehir Venedikİtalya

AFAR

رﺎﻔﻋ

Nahiye (1871) HıcceSanaYemen vilâyeti

Afgan

(GÜNDO

Ğ

AN)

نﺎﻐﻓا

Nahiye (1865)

Köy KaramanBucakkışlaKonyaMerkezKonya vilâyeti Karaman

AF

Ş

AR

رﺎﺸﻓﺁ

Kaza (Nahiye (1865) 1530) Köy

HamidAnadolu eyâleti

Ş. KaraağaçKonya vilâyeti MerkezGelendostIsparta

AF

Ş

AR

(Av

ş

ar)

رﺎﺸﻓﺁ

Nahiye (1865)

Köy SuAkşıehrincılarK.Hisar-SuşehriıŞarkîSivas Sivas vilâyeti

AF

Şİ

N

(Yarpuz, Efsus)

ﻦﻴﺸﻓﺁ

Nahiye

(20)

AFYONKARAH

İ

SAR

(Afyon) (Karahisar-

ı

Sahib)

(Osmanlı döneminde Karahisar-ı Sahib, Cumhuriyetle birlikte Afyonkarahisar, bir müddet sonra Afyon, 2005 yılında yine Afyonkarahisar denildi.)

نﻮﻴﻓﺁ

رﺎﺼﺣ

ﻩﺮﻗ

Sancak (1428) Sancak (1841) Sancak (1867) Vilâyet (1924) Anadolu eyâleti Hudavendigâr eyâleti Hudavendigâr vilâyeti Afyonkarahisar

A

Ğ

ABEYL

İ

(Bertiz)

ﯽﻠﮑﺑ

ﺎﻏﺁ

Nahiye MerkezKahramanmaraş

A

Ğ

AÇEL

İ

(Il

ı

calar, Fahran)

ﯽﻠﻳا

چﺎﻏﺁ

Nahiye MerkezBingöl

A

Ğ

AÇLI

ı

ska, C

ı

ks

ı

)

ﯽﻠﭼﺎﻏﺁ

Nahiye (19.yy.)

Nahiye (1924) MerkezKulpDiyarbakÂmidır vilâyeti Diyarbakır eyâleti

A

Ğ

AÇLI

ﯽﻠﭼﺎﻏﺁ

Kaza (1887) KocaeliHudâvendigâr vilâyeti

A

Ğ

AÇÖREN

(Panl

ı

)

ن

ﻩروا

چﺎﻏﺁ

Nahiye (1924) Nahiye (1933) Kaza (1990) Ş. KoçhisarAksaray Ş. KoçhisarAnkara Aksaray

A

Ğ

AK

İ

S

ﺲﮐﺎﻏﺁ

Sancak (1550) Kaza (1830) Van eyâleti VanVan eyâleti

A

Ğ

CALAR ve

ASKER

ﺮﮑﺴﻋ

و

ﺮﻟ

ﻪﺠﻏﺁ

Nahiye MerkezSüleymaniyeBağdad eyâleti

A

Ğ

CALAR

(Kale-i Sebûke)

ﺮﻟ

ﻪﺠﻏﺁ

Nahiye BazyanMusul vilâyeti

A

Ğ

IN

ﻦﻴﻏﺁ

Nahiye (19.yy.) Nahiye Kaza (1954)

MerkezArapkirDiyarbakır eyâleti KemaliyeMalatyaMamûretülaziz vilâyeti Elâzığ

A

Ğ

LASUN

نﻮﺳﻼﻏﺁ

Kaza (1530) Kaza (1846) Nahiye (1865) Kaza (1958)

HamidAnadolu eyâleti HamidKaraman eyâleti MerkezBurdurKonya vilâyeti Burdur

(21)

A

Ğ

LI

ﯽﻠﻏﺁ

Nahiye Kaza (1990) KüreKastamonu Kastamonu

Agonya

(HAMD

İ

BEY)

(Koyuneli)

ﻪﻴﻧﻮﻏﺁ

Nahiye (1530) Nahiye (1909) Nahiye (Agonya nahiyesi lağvedilmiş, Mrk. olan Koyuneli köyü halen Yenice’nin Hamdibey bucağıdır.)

BalyaBigaAnadolu eyâleti EdremidKaresi sancağı

EdremidBalıkesir.

A

Ğ

RI (Karaköse)

ﯼﺮﻏﺁ

Vilâyet (1938) Vilâyet merkezi 1927’de Karaköse’ye taAğrı (1925’te bu bölgede Bayazıt Vilâyeti kuruldu. şınınca Karaköse adını aldı. 1938’de adı Ağrı oldu.)

A

Ğ

RIBOZ (E

ğ

riboz)

(Eubee)

(Ege’de Girit’ten sonra ikinci

büyük ada, 1821’de kaybedildi.)

زﻮﺒﻳﺮﻏﺁ

Sancak (1470) Sancak (1533) Eyâlet (1829) Rumeli eyâleti Kaptanpaşa eyâleti Yunanistan

A

ğ

rus

(ATABEY)

سوﺮﻏﺁ

Nahiye (1530) Nahiye (1865) Nahiye (1924) Kaza

EğirdirHamidAnadolu eyâleti MerkezHamidKonya vilâyeti MerkezIsparta Isparta

A

ğ

unsos

(ÇAYIRÖZÜ)

صﻮﺼﻨﻏﺁ

Nahiye (1865) Köy Köy

BayburtErzurumErzurum vilâyeti MerkezBayburt Gümüşhane MerkezMerkezBayburt

A

Ğ

USTOS (Niyaoste)

سﻮﺘﺳﻮﻏﺁ

Nahiye KaraferyeSelânikYunanistan

A

ğ

va (YE

Şİ

LÇAY)

اﻮﻏﺁ

Nahiye (1926) Şileİstanbul

A

ğ

vanis

(GÖLOVA)

ﺲﻴﻧاﻮﻏﺁ

Nahiye (1867) Nahiye (1924) Nahiye (1933) Kaza (1990)

SuşehriK. Hisar-ıŞarkîSivas vilâyeti SuşehriŞebinkarahisar

SuşehriSivas vilâyeti Sivas

AHALT

ﺖﻠﺣﺁ

Kaza Mrk. (1950) YusufeliArtvin

(22)

AHEM

ﻢه

ﺎﻋ

Nahiye (1871) HacurHudeydeYemen vilâyeti

AHILKALAK ve

MAÇAHEL

ﻞﺧ

ﻪﭼﺎﻣو

ﮎﻼﻘﻟﺎﺧﺁ

Sancak (1578) Çıldır eyâleti

AHIRLI

ﯽﻟرﻮﺧﺁ

Nahiye Kaza (1990) BozkKonya ırKonya

AHISKA

(Ah

ı

sha)

ﻪﺨﺴﺧﺁ

Eyâlet Mrk. (1625) Eyâlet Mrk. (1828) Şehir Çıldır eyâleti Rusya yönetimi Gürcistan yönetimi

AH

İ

ÇELEB

İ

(Smoljan) (Pa

ş

makl

ı

)

ﯽﺒﻠﭼ

ﯽﺧﺁ

Kaza (1877) Kaza Kaza (1919)

FilibeEdirne vilâyeti GümülcineEdirne Yunanistan

AHLAT

طﻼﺧﺁ

Sancak

Sancak Mrk. (1800)

Kaza (1846)

Kaza (1855)

Kaza (1880)

Kaza (1935)

Van eyâleti

Adilcevaz

Van eyâleti

Van

Van eyâleti

Mu

ş

Erzurum eyâleti

Bitlis

Bitlis vilâyeti

Bitlis

AHMETBEY

ﮏﺑ

ﺪﻤﺣا

Nahiye Kasaba BüyükkarLüleburgazıştıranrkkiliseLüleburgazEdirne vilâyeti Kırklareli

AHMETLER

ﺮﻟﺪﻤﺣا

Nahiye Mrk. KozcağızBartınZonguldak

AHMETL

İ

ﯽﻟﺪﻤﺣا

Nahiye

Kaza (1990) (Eski “Ilıca-i Saruhan” kazası bölgesinde kuruldu.)

TurgutluManisa Manisa

AHMETL

İ

(Güran) (Pirahmet)

ﯽﻟﺪﻤﺣا

Nahiye ErganiDiyarbakır

(23)

AHSA

(Necd-i

Ş

arkî)

El-Hufûf)

ﺎﺴﺣا

Eyâlet Sancak (1871) Sancak (1874) Sancak (1875) Sancak (1880) Sancak (1884) Ahsa eyâleti Bağdad vilâyeti Necd vilâyeti Basra vilâyeti Bağdad vilâyeti Basra vilâyeti

AHSENDERE

ﻩرد

ﻦﺴﺣا

Nahiye güneybat(Elbistan’ısında ve Kabaktepe ın köyü civarında idi.)

MaraşMaraşZülkadriye eyâleti

AHTAMAR

رﺎﻤﺘﺧﺁ

Ada merkezlerinden biri olan (Ermeni ruhanî Ahtamar manastırı bu adada)

Van gölü

AHTOPOL

(Agoto-Polis) (Vasiliko)

ﯽﻟﻮﭘ

ﻪﺘﺧﺁ

Kaza (1865)

Kaza (1913) KBurgazırkkiliseBulgaristan Edirne

AHYOLU (Poromorie)

ﯽﻟﻮﻴﺧﺁ

Kaza BurgazBulgaristan

Ahyolu Burgaz

ı

(BURGAZ)

ﯼزﺎﻏرﻮﺑ

ﯽﻟﻮﻴﺧﺁ

Sancak (1878)

Sancak (1908) Rumeli-i Bulgaristan Şarkî vilâyeti

Akâbâd

(AKÇAOVA)

دﺎﺑﺁ

قﺁ

Kaza (1845) Nahiye (1878) Nahiye (1924)

KocaeliHudavendigâr eyâleti KandıraİzmitŞehremâneti KandıraKocaeli

AKABE

(Kal‘atü‘l-Akabe)

(Akabetü‘l-Eyle)

ﻪﺒﻘﻋ

Nahiye Kaza (1910) Kaza

El-vechMedineHicaz vilâyeti Hicaz vilâyeti

Ürdün (Kızıldeniz kenarında antik “Eyle” kentine giriş

boğazında olduğu için “Akabe-i Eyle” denildi sonra yalnız “Akabe” sözü kullanıldı.)

AKARSU (

İ

stilil)

ﻮﺻرﺎﻗﺁ

Nahiye NusaybinMardin

AKARSU (Alakilise)

ﻮﺻرﺎﻗﺁ

Nahiye (1865) Nahiye (1924) RefahiyeRefahiyeErzincan Erzincan Erzurum vilayeti.

AKÇAÂBÂD

(Polathane)

دﺎﺑﺁ

ﻪﭽﻗ

Nahiye Kaza Kaza (1924)

MerkezTrabzonRum eyâleti Trabzon Trabzon eyâleti Trabzon

(24)

Akçaâbâd

(AKÇAOVA)

دﺎﺑﺁ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye

Nahiye AyasuluÇineAydğıAydn ınAnadolu eyâleti

AKÇADA

Ğ

(Arga)

غﺎﻃ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye Kaza (1834) Kaza (1855) Kaza (1877) Kaza (1924)

MerkezMalatyaMamûretülaziz Harput eyâleti

Diyarbakır eyâleti Mamûretülaziz vilâyeti Malatya

AKÇAH

İ

SAR

رﺎﺼﺣ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye edilemedi. Manavgat’(Şimdiki yeri tesbit ın “Hisar” mahallesi var.)

ManavgatAlâiyeAnadolu eyâleti

AKÇAH

İ

SAR

(Krupa)

رﺎﺼﺣ

ﻪﭽﻗﺁ

Kaza (1881)

Kaza İDskodraıraçİşİşkodra vilâyeti kodra vilâyeti

AKÇAKALE

ﻪﻌﻠﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Sancak (1520) Köy DiyarbakMerkezır eyâleti ErgâniDiyarbakır

AKÇAKALE

ﻪﻌﻠﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye Hısn-ı keyf ve SiirdDiyarbakır

AKÇAKALE

(Harran bölgesinde kuruldu. Harran da

nahiye olarak bukazaya bağlandı.)

ﻪﻌﻠﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Köy

Kaza (1946) MerkezŞanlıurfa HarranUrfa

AKÇAKENT

ﺪﻨﮐ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye Kaza (1990) KÇiçekdaırşehir ğıKırşehir

AKÇAKI

Ş

LA

(A

ğ

cak

ı

ş

la)

ﻪﻠﺸﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye ŞarkışlaSivas

AKÇAKOCA

(Akça

ş

ehir)

ﻪﺟﻮﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye (1870-1933) Kaza (1934) Kaza (1999) DüzceBolu Bolu Düzce

AKÇAKOYUNLU (Haral)

ﯽﻠﻧﻮﻳﻮﻗ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye Köy DoAyığntabanpınarHalebOğuzeliHaleb vilâyeti G.Antep

AKÇAN (Mercimekkale)

(Sakavi)

نﺎﭽﻗﺁ

Nahiye

(25)

AKÇAOVA

(Akçaâbâd)

ﻩووا

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye (1530)

Nahiye (1924) AyasuluÇineAydğıAydn ınAnadolu eyâleti

AKÇAOVA (Akçaâbâd)

ﻩووا

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye KandıraKocaeli

AKÇAPINAR

(Vaskovan)

رﺎﮕﻴﭘ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye (1777) Nahiye (1926) Nahiye (1935)

ÇemişgezekDersimMamûretülaziz ÇemişgezekElâzığ

ÇemişgezekTunceli

AKÇASIR (Aygün)

ﺮﻴﺳ

ﻪﭽﻗﺁ

Nahiye KulpDiyarbakır

Akça

ş

ehir

(SÖKE)

ﺮﻬﺷ

ﻪﭽﻗﺁ

Sancak Mrk. (17.yy.) Kaza (1841) Kaza (1867) Kaza (1924) SığlaKaptanpaşa eyâleti SığlaAydın eyâleti SığlaAydın vilâyeti Aydın

Akça

ş

ehir

(AKÇAKOCA)

ﺮﻬﺷ

ﭽﻗﺁ

Kaza (1841) Nahiye (1865) Nahiye (1933) Kaza (1934) Kaza (1999)

BoluKastamonu eyâleti

DüzceBoluKastamonu vilâyeti DüzceBolu

Bolu Düzce

AKÇA

Ş

EH

İ

R

ﺮﻬﺷ

ﻪﭽﻗﺁ

Kasaba

Kasaba (Eyâlet döneminde Eskiil ve Hatinderbendi ile üçü bir kaza oluşturmuştur.)

MerkezKaramanKonya MerkezKaraman

AKÇAY maa TERME

ﻪﻣﺮﺗ

ﻊﻣ

ﯼﺎﭽﻗﺁ

Kaza (1585) CanikTrabzon eyâleti

AKÇAY

ﯼﺎﭽﻗﺁ

Köy MerkezTermeSamsun

AKÇAY

(Ka

ş

çiftli

ğ

i)

ﯼﺎﭽﻗﺁ

Nahiye (1958) ElmalıAntalya

Akda

ğ

(Çay

ı

r

ş

eyhi)

(ÇAYIRALAN)

غﺎﻄﻗﺁ

Nahiye (16.yy.) Nahiye (1872) Nahiye (1924) Kaza (1948)

BozokBozokZülkadriye eyâleti BoğazlıyanYozgatAnkara vilâyeti BoğazlıyanYozgat

(26)

AKDA

Ğ

(Zana=Çi

ğ

demlik)

غﺎﻄﻗﺁ

Nahiye

Nahiye (1924) MerkezMerkezAmasyaAmasya Rum eyâleti

AKDA

Ğ

MADEN

İ

ﯽﻧﺪﻌﻣ

غﺎﻄﻗﺁ

Nahiye (1830) Kaza (1860) Kaza (1872) Kaza (1924)

BozokSivas eyâleti BozokBozok eyâleti YozgatAnkara vilâyeti Yozgat

AKDEM

İ

R

Ş

avak (Ab

ş

eker)

ﺮﻴﻣﺪﻗﺁ

Nahiye (1877) Nahiye (1924) Nahiye (1935)

PertekDersimMamûretülaziz vilâyeti PertekElâzığ

PertekTunceli

AKFAS

صﺎﻔﻗا

Kasaba Mısır eyâleti

Akgevir

(AKSU)

ﺮﻳﻮﮕﻗﺁ

Nahiye Köy MerkezMerkezDiyarbakMazıdağıırMardin Diyarbakır

AKH

İ

SAR (Bogovina)

(

İ

skovile=Vak

ı

f)

رﺎﺼﺤﻗﺁ

Kaza (1866) TravnikBosna vilâyeti

Akhisar

(PAMUKOVA)

رﺎﺼﺤﻗﺁ

Kaza Nahiye (1878) Nahiye (1954) Kaza (1990)

HudavendigârAnadolu eyâleti GeyveİzmitŞehremâneti GeyveSakarya

Sakarya

AKH

İ

SAR

رﺎﺼﺤﻗﺁ

Kaza Kaza (1841) Kaza (1924)

SaruhanAnadolu eyâleti SaruhanAydın eyâleti Manisa

AKINCI

(Kas

ı

r)

ﯽﺠﻨﻗﺁ

Nahiye MerkezMardin

AKINCILAR (Ezbider)

(Ezbider-i Bâlâ)

ﺮﻠﻴﺠﻨﻗﺁ

Nahiye (1924) Nahiye (1933) Kaza (1990)

SuşehriK.Hisar-i ŞarkîSivas SuşehriSivas Sivas

AKINCILAR

(Tokaris)

ﺮﻠﻴﺠﻨﻗﺁ

Nahiye (1877) Nahiye (1924) Nahiye (1954)

KâhtaMalatyaMamûretülaziz vilâyeti KâhtaMalatya

(27)

Ak

ı

nc

ı

lar

(SELÇUK)

ﺮﻠﻴﺠﻨﻗﺁ

Nahiye

Kaza (1957) (Bir müddet “Akıncılar” adıyla anılan Selçuk, 1957’de yine “Selçuk” adıyla kaza oldu.) Kuşadasıİzmir İzmir

AKKA

ﺎﮑﻋ

Nahiye (1517) Sancak (1520) Sancak (1660) Sancak (1865) Sancak (1888)

SafedArap vilâyeti

Şam eyâleti Sayda eyâleti Suriye vilâyeti Beyrut vilâyeti

AKKAR

رﺎﮐﺁ

Nahiye (1517) Kaza (1847) Kaza (1865) Kaza (1888)

TrablusArap vilâyeti TrablusşamSayda eyâleti Suriye vilâyeti Beyrut vilâyeti

AKKAYA

(Yaka)

ﺎﻴﻗ

قﺁ

Kaza (1841) Nahiye (1865) Nahiye (1924)

SinopKastamonu eyâleti

MerkezKastamonu Kastamonu vilâyeti MerkezKastamonu

AKKI

Ş

LA

(Kuzugüdenli)

ﻪﻠﺸﻗ

قﺁ

Nahiye (1865) Nahiye Nahiye (1911) Kaza (1990)

AziziyeSivasSivas vilâyeti BünyanSivasSivas vilâyeti BünyanKayseri Kayseri

AKK

İ

RMAN

(Belgorod-Dinestrouski)

نﺎﻣﺮﻴﮐ

قﺁ

Sancak Sancak (1593) Sancak Sancak (1812) Rumeli eyâleti Özü eyâleti Silistre eyâleti Rusya

AKK

İ

S

İ

ﯽﺴﻴﮐ

قﺁ

Kaza (belirlenemedi.) Şimdiki yeri SiirtDiyarbakır eyâleti

AKKÖPRÜ

(Şimdiki yeri

belirlenemedi.)

ﯼﺮﭘﻮﮐ

قﺁ

Nahiye GeredeBoluKastamonu vilâyeti

AKKÖPRÜ

ﯼﺮﭘﻮﮐ

قﺁ

Kaza (Nahiye (1867) 1849) Köy

AnkaraBozok eyâleti

MihallıççıkAnkaraAnkara vilâyeti BeylikahırMihallıççıkEskişehir

(28)

AKKÖY

ﯼﻮﮐ

قﺁ

Kasaba Kaza (1990) MerkezDenizli MerkezDenizli

Akköy

(BULANCAK)

ﯼﻮﮐ

قﺁ

Köy Nahiye Nahiye (1868) Nahiye (1924) Kaza (1934)

KebsilOrduCanikRum eyâleti OrduOrduTrabzon eyâleti GiresunTrabzonTrabzon vilâyeti MerkezGiresun

Giresun

AKKÖY

ﯼﻮﮐ

قﺁ

Nahiye (Bu nahiye bölgesinde Didim ilçesi kuruldu ve nahiyenin köyleri yeni ilçeye bağlandı.)

SökeAydın

AKKU

Ş

(Karaku

ş

)

(Yazl

ı

kbelen)

شﻮﻗ

قﺁ

Kaza Kaza Nahiye (1892) Nahiye (1920) Kaza (1954)

OrduSivas eyâleti OrduTrabzon eyâleti

ÜnyeCanikTrabzon vilâyeti ÜnyeOrdu

Ordu

AKMESC

İ

T

(Simferopol)

ﺪﺠﺴﻣ

قﺁ

Eyâlet Mrk.

Şehir (Yarımadanın merkezinde Kırım Tatar Hanlığı zamanında kurulmuş.) Kırım eyâleti (hanlığı) Rusya

AKME

Ş

E

(Armi

ş

e)

ﻪﺸﻴﻣ

قﺁ

Nahiye (1878)

Nahiye (1920) MerkezMerkezİKocaeli zmitŞehremâneti

AKOVA

(Bjelopolje)

ﻩووا

قﺁ

Kaza (1580) Kaza (1877) Kaza (1913)

YenipazarBosna eyâleti YenipazarKosova vilâyeti Karadağ C. Yugoslavya

AKÖREN (Akviran)

ناﺮﻳو

قﺁ

Nahiye (1865) Köy MerkezMerkezAmasyaSuluovaSivas vilâyeti Amasya

AKÖREN (Akviran)

ناﺮﻳو

قﺁ

Nahiye Köy AziziyeKaynarPSivasınarbaşSivas vilâyeti ıKayseri

AKÖREN (Akviran)

ناﺮﻳ

و

قﺁ

Nahiye Mrk. MollafeneriGebzeKocaeli

(29)

AKÖREN (Akviran)

ناﺮﻳو

قﺁ

Nahiye (1926) Kaza (1990) ÇumraKonya Konya

AKPALANKA

(Arzerpalanka)

ﻪﻘﻧﻼﭘ

قﺁ

Kasaba (1864)

Kasaba MerkezRomanya VidinTuna vilâyeti

AKPAZAR

(Çarsancak)

(Peri)

رازﺎﺑ

قﺁ

Kaza (1846) Kaza (1855) Kaza (1877) Nahiye (1926)

Nahiye (1935) (Sancak iken merkezi “Pertek” idi. Şimdiki merkezine kaza olunca taşındı.)

Diyarbakır eyâleti

HarputDiyarbakır eyâleti DersimMamûretülaziz vilâyeti MazgirtElâzığ

MazgirtTunceli

AKPINAR

(Hanakp

ı

nar)

رﺎﮕﻴﭘ

قﺁ

Nahiye

Kaza (1937) MerkezDiyarbakıDiyarbakr ır

AKPINAR (Ku

ş

kayas

ı

)

رﺎﮕﻴﭘ

قﺁ

Nahiye KangalSivas

AKPINAR

رﺎﮕﻴﭘ

قﺁ

Nahiye Kaza (1990) KKamanırşehir Kırşehir

AKPINAR

رﺎﮕﻴﭘ

قﺁ

Nahiye MerkezAdıyaman

AKPINAR

(Bel-izvar)

رﺎﮕﻴﭘ

قﺁ

Nahiye (1865)

Nahiye (1919) EEğğridereridereGümülcineGümülcineEdirne vilâyeti Yunanistan

AKRA

ﻩﺮﻘﻋ

Kaza Kaza MusulMusulBaIrak ğdad vilâyeti

AKRKOF

فﻮﻗﺮﻘﻋ

Kaza BağdadBağdad maa Şehrizor eyâleti

AKSAKAL

لﺎﻘﺻ

قﺁ

Nahiye (1957) BandırmaBalıkesir

(30)

AKSARAY

ﯼاﺮﺳ

قﺁ

Sancak (1525) Kaza (1865) Müstakil sancak Vilâyet (1924) Kaza (1933) Vilâyet (1989) Karaman eyâleti NiğdeKonya vilâyeti Aksaray sancağı Aksaray Niğde Aksaray

AKSAZ

زﺎﺴﻗﺁ

Nahiye (16.yy.) AnamurİçilKaraman eyâleti

AKSAZ

زﺎﺴﻗﺁ

Nahiye (16.yy.) Köy MerkezMerkezAlâiyeManavgatAnadolu eyâleti Antalya

AKSEK

İ

(Nevahi-i Alâiye)

(Marulya)

ﯽﮑﺴﻗﺁ

Nahiye (16.yy.) Kaza (1846) Kaza (1868) Kaza (1924)

MerkezAlâiyeAnadolu eyâleti AlâiyeKaraman

TekeKonya vilâyeti Antalya

AKSU

(Anamas)

ﻮﺼﻗﺁ

Nahiye Nahiye (1924) Kaza (1990)

EğirdirHamidAnadolu eyâleti EğirdirIsparta

Isparta

AKSU (Macun)

ﻮﺼﻗﺁ

Nahiye MerkezAntalya

AKSU

ﻮﺼﻗﺁ

Şehir Doğu Türkistan

AK

Ş

AR

رﺎﺸﻗﺁ

Nahiye (1865) Köy MerkezSuşehriK.Hisar-SuşehriıŞSivas arkîSivas vilâyeti

AK

Ş

AR

(Kosor)

رﺎﺸﻗﺁ

Nahiye

Nahiye (1946) OltuŞenkayaErzurum Erzurum

AK

Ş

AR

(Hakif) (

Ş

iriz)

رﺎﺸﻗﺁ

Nahiye (1878)

Nahiye (1935) HizanHizanBitlisBitlis Bitlis vilâyeti

AK

Ş

EH

İ

R

ﺮﻬﺸﻗﺁ

Sancak (1381) Sancak (1402) Kaza (1864) Kaza (1924) Anadolu eyâleti Karaman eyâleti KonyaKonya vilâyeti Konya

(31)

AK

Ş

EH

İ

RÂBÂD

دﺎﺑﺁ

ﺮﻬﺸﻗﺁ

olmalNahiye (Suıdır.) şehri ovası MerkezK.Hisar-ıŞarkîRum eyâleti

AKTA

Ş

(Zobran)

شﺎﻄﻗﺁ

Kaza (1841) Nahiye (1924) Nahiye (Merkezi olan Zobran dahil tüm köyleri Karabük Merkez bucağında. Aktaş nahiyesi lağvedilerek Bu bölgede “Karabük” kurulmuştur.)

ViranşehirKastamonu eyâleti

SafranboluKastamonuKastamonu vilâyeti SafranboluZonguldak

AKTEPE

ﻪﭙﺗ

قﺁ

Nahiye Mrk. SarısuPatnosAğrı

AKTUZLA

ﻪﻟزﻮﻄﻗﺁ

Nahiye MalazgirtMuş

AKYAKA

(

Ş

uragel)

(K

ı

z

ı

lçakçak)

ﺎﻘﻴﻗﺁ

Kaza Nahiye (1926) Kaza (1990)

KarsErzurum eyâleti ArpaçayKars Kars

AKYAZI

ﯼزﺎﻴﻗﺁ

Kaza Nahiye (1878) Kaza (1944) Kaza (1954)

HudanvendigârAnadolu eyâleti HendekİzmitŞehremâneti Kocaeli

Sakarya

AKYURT

(Ravl

ı

)

درﻮﻴﻗﺁ

Nahiye

Kaza (1990) ÇubukAnkara Ankara

AKZ

İ

YARET

(Cülmen)

ترﺎﻳز

قﺁ

Nahiye MerkezŞanlıurfa

ALÂ

ﻼﻋ

Nahiye (1865) MerkezHamaSuriye vilâyeti

ALÂ

ﻼﻋ

Nahiye (1875) El-VechMedineHicaz vilâyeti

(32)

ALACA

(Hüseyinâbâd)

ﻪﺟﻻﺁ

Nahiye Kaza (1846) Nahiye (1867) Kaza (1919)

ZileSivas-TokatRum eyâleti BozokBozok eyâleti

MerkezÇorumAnkara vilâyeti Çorum

ALACAHACI

ﯽﺟﺎﺣ

ﻪﺟﻻﺁ

Nahiye (1865) Köy KoçkiriKaracaörenSivasİmranlSivas vilâyeti ıSivas

ALACAHAN

نﺎﺧ

ﻪﺟﻻﺁ

Nahiye (1865) Nahiye (1924) MerkezKangalSivas SivasSivas vilâyeti

ALACAH

İ

SAR

(Kru

ş

evac)

رﺎﺼﺣ

ﻪﺟﻻﺁ

Sancak (1458) Sancak (1588) Sancak Sancak (1812) Sancak (1833) Rumeli eyâleti Bosna eyâleti Rumeli eyâleti Sırp eyâleti Osmanlı’dan çıkış

ALACAKAYA (Guleman)

ﺎﻴﻗ

ﻪﺟﻻﺁ

Köy Kaza (1990) MerkezElâzığ MadenElâzığ

ALACALI (Ye

ş

ilvadi)

ﯽﻟ

ﻪﺟﻻﺁ

Nahiye (1926) Şileİstanbul

ALAÇAM

مﺎﭼﻻﺁ

Nahiye BafraCanikRum eyâleti

ALAÇAM maa H

İ

SARCIK

ﻖﺟرﺎﺼﺣ

ﻊﻣ

مﺎﭼﻻﺁ

Kaza (1846) CanikTrabzon eyâleti

ALAÇAM

مﺎﭼﻻﺁ

Nahiye (1868) Kaza (1944) BafraSamsun Trabzon vilâyeti

ALAÇATI

ﯽﻃﺎﭼﻻﺁ

Nahiye (1867) Nahiye (1924) ÇeÇeşşmemeİİzmir zmirAydın vilâyeti

ALADA

Ğ

غﺎﻃﻻﺁ

Kaza (16.yy.) Nahiye (1924)

Nahiye (1926)

LârendeKaraman eyâleti KaramanKonyaKonya vilâyeti HadımKonya

ALADA

Ğ

غﺎﻃﻻﺁ

Kaza nahiyesinde kuruldu. Karsant(Karaisalı’nın Karsantıı

nahiyesinin devamı).

(33)

Alagöz

(BAYAT)

زﻮﮐﻻﺁ

Nahiye Kaza (1958) İÇorum skilipÇorum

ALAHNAS

(Tirebolu bölgesinde idi.)

سﺎﻨﺣﻻﺁ

Nahiye (1530) KürtünTrabzonRum eyâleti

Alâiye

(ALANYA)

ﻪﻳءﻼﻋ

Sancak (1471) Sancak (1538) Sancak (1571) Sancak (1608) Sancak (1846) Kaza (1868) Kaza (1924) Anadolu eyâleti Kaptanpaşa eyâleti Kıbrıs eyâleti Adana eyâleti Karaman eyâleti TekeKonya vilâyeti Antalya

Alakilise

(AKARSU)

ﺎﺴﻴﻠﮐﻻﺁ

Nahiye (1865)

Nahiye (1924) RefahiyeRefahiyeErzincanErzincan Erzurum vilâyeti

ALAN VE SARAY-I

M

İ

RÂBÂD

دﺎﺑﺁ

ﺮﻴﻣ

ﯼاﺮﺳو

نﻻﺁ

Kaza (1855) SüleymaniyeBağdad maa Şehrizor eyâleti

ALANYA (Alâiye)

ﻪﻴﻧﻻﺁ

Kaza (1868) Antalya

ALAPLI

(Yukar

ı

do

ğ

anc

ı

lar)

ﯽﻠﭘﻻﺁ

Kaza (1841) Nahiye Kaza (1990)

BoluKastamonu eyâleti EreğliZonguldak Zonguldak

Alara

(ULUGÜNEY)

ﻩرﻻﺁ

Nahiye (1924)

Köy MerkezMerkezAlâiyeAlanyaAnadolu eyâleti Antalya

ALASONYA

(Elasson)

ﻪﻴﻧﻮﺻ

ﻻﺁ

Kaza (1889)

Kaza (1913) SerfiçeYunanistan Manastır vilâyeti

ALA

Ş

EH

İ

R

(Filadelfiya)

ﺮﻬﺷ

ﻻﺁ

Kaza (1530) Kaza (1867) Kaza (1924)

AydınAnadolu eyâleti SaruhanAydın vilâyeti Manisa

(34)

Albak

(BA

Ş

KALE)

قﺎﺒﻟﺁ

Kaza (1578) Kaza (1845) Sancak Mrk. (1910) Kaza (1924)

HakkâriVan eyâleti

Van maa HakkâriErzurum eyâleti HakkâriVan vilâyeti

Van

ALBARDO

(Alberedo)

ودرﺎﺒﻟﺁ

Kasaba ViraneVenedikİtalya

ALBAYRAK

(

Ş

ikefti) (Derköy)

قاﺮﻳﺎﺒﻟﺁ

Nahiye (1888)

Nahiye (1924) BaBaşşkalekaleHakkâriVan Van vilâyeti

ALELGARB

İ

ﯽﺑﺮﻐﻟا

ﯽﻠﻋ

Nahiye (1884) MerkezAmmaraBasra vilâyeti

ALE

ŞŞ

ARKÎ

ﯽﻗﺮﺸﻟا

ﯽﻠﻋ

Nahiye (1884) MerkezAmmaraBasra vilâyeti

Alevî

(HAKALA

) (Hakala

nahiyesinin diğer adı olarak nahiye. Sonra lağvedilmiş, köyleri şimdi Suluova’ya bağlı. 1928’de Alevî köyü var, şimdi yok.)

ﯼﻮﻠﻋ

Nahiye (1902)

Nahiye (1928) MerkezMerkezAmasyaAmasya Sivas vilâyeti

ALICIK

ﻖﺠﻴﻟﺁ

Nahiye (1865) Nahiye (1924) MerzifonMerzifonAmasyaAmasya Sivas vilâyeti

AL

İ

A

Ğ

A

ﺎﻏﺁ

ﯽﻠﻋ

Nahiye Kaza Menemenİzmir İzmir

AL

İ

BEY

(Cunda)

ﮏﺑ

ﯽﻠﻋ

Nahiye (Cunda, Ayvalık’ta küçük bir adadır. Nahiye lağvedildi.)

AyvalıkBalıkesir

AL

İ

KAN

نﺎﮑﻴﻟﺁ

Kaza HanyaGiritYunanistan

AL

İ

K

İ

ﯽﮑﻴﻠﻋ

Nahiye (Sarbölgesinde idi.) ıkaya ilçesi BozokBozokZülkadriye eyâleti

AL

İ

MANTAR

رﺎﻄﻨﻣ

ﯽﻠﻋ

Nahiye Mrk. ElbeyliOğuzeliGaziantep

AL

İ

NEK

ﮏﻨﻳا

لﺁ

Nahiye (1865) Köy KarayakaErbaaTokatErbaaSivas vilâyeti Tokat

(35)

AL

İŞ

AR

رﺎﺸﻴﻠﻋ

Nahiye (1867) Köy MerkezMerkezK.Hisar-ŞebinkarahisarıŞarkîGiresun Sivas vilâyeti

AL

İŞ

AR

رﺎﺸﻴﻠﻋ

Nahiye Köy MerkezZeytûnMaraElbistanşHalep vilâyeti Kahramanmaraş

ALMUS

(Büyük Almus)

(1772 kayıtlarına göre “Tozanlı” dan ayrı

olarak “Gâvurni-Kâfirni adıyla anılmış, sonra nahiye olmuş.)

صﻮﻤﻟﺁ

Köy

Nahiye (1865) Nahiye (1924) Kaza (1954)

KâfirniTokatSivas-TokatRum eyâleti TokatSivasSivas vilâyeti

MerkezTokat Tokat

ALPKÖY

(Kamarik)

ﯼﻮﮐ

ﭗﻟﺁ

Nahiye (1865)

Köy KemahKemahErzincanErzincan Erzurum vilâyeti

Alpsofu

(Âb-

ı

Safî)

(KARAPÜRÇEK)

ﯽﻓﻮﺻ

ﭗﻟﺁ

Kaza (1841) Nahiye (1878) Nahiye (1954)

KocaeliHudavendigâr eyâleti AdapazarıİzmitŞehremâneti AkyazıSakarya

ALPU

ﻮﭙﻟﺁ

Köy (C.Ö.) Nahiye

Kaza (1990)

MerkezMerkezEskişehir MerkezEskişehir

Eskişehir

ALPULLU

ﯽﻠﻟﻮﭙﻟﺁ

Nahiye (1865) Kasaba MerkezBaba-yı AtikBabaeskiKırkkiliseKırklareli Edirne vilâyeti

ALTIKESEK

ﮏﺴﮐ

ﯽﺘﻟﺁ

Nahiye (1865) Köy AziziyeMerkezPSivasınarbaşSivas vilâyeti ıKayseri

ALTINAKAR

رﺎﻗﺁ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye Köy MerkezMerkezDiyarbakÇınarDiyarbakırDiyarbakır ır vilâyeti

ALTINBA

Ş

AK

(Harran)

قﺎﺸﺑ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye Kaza (1867) Nahiye (1946)

MerkezRuha Diyarbakır vilâyeti UrfaHaleb vilâyeti

MerkezŞanlıurfa

ALTINDA

Ğ

غﺎﻃ

نﻮﺘﻟﺁ

Kaza (1953) Ankara

ALTINEK

İ

N

(Z

ı

var

ı

k)

ﻦﻴﮐا

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye Nahiye (1928) Kaza (1990) MerkezKonya CihanbeyliKonya Konya

(36)

ALTINH

İ

SAR

(Andu

ğ

u) (Ortaköy)

رﺎﺼﺣ

نﻮﺘﻟﺁ

Kaza Nahiye (1924) Kaza (1990) NiğdeKaraman eyâleti BorNiğde Niğde

ALTINKÖPRÜ

ve MELHA

ﻪﺤﻠﻣو

ﯼﺮﭘﻮﮐ

نﻮﺘﻟﺁ

Kaza (19.yy.)

Kaza KerkükKerkükBaIrak ğdad maa Şehrizor eyâleti

ALTINOLUK

قﻮﻟوا

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye EdremitBalıkesir

ALTINOVA

(Ayazmend)

ﻩووا

نﻮﺘﻟﺁ

Kaza (1530) Nahiye (1841) Nahiye

KaresiAnadolu eyâleti BergamaİzmirAydın eyâleti AyvalıkBalıkesir

ALTINOVA

ﻩووا

نﻮﺘﻟﺁ

Köy Kaza (1995) MerkezYalova KaramürselKocaeli

ALTINÖZÜ

ﯼزوا

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye (17.yy.) Kaza Nahiye (1865) Nahiye Kaza (1945)

MerkezHalebHaleb eyâleti AntakyaHalep

Antakya HalepHalep vilâyeti AntakyaHatay

Hatay

ALTINTA

Ş

شﺎﻃ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye (Nahiye (1867) 1530) Kaza (1946)

MerkezKütahyaAnadolu eyâleti MerkezKütahyaHudâvendigâr vilâyeti Kütahya

ALTINTA

Ş

شﺎﻃ

نﻮﺘﻟﺁ

Köy Kaza Mrk. YarArabanımcaGaziantep NizipGaziantep

ALTINYAKA

(Gödene)

ﺎﻘﻳ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye (1958) KumlucaAntalya

ALTINYAYLÂ

(Deliilyas)

(Tonus)

ﻼﻳ

ﺎﻳ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye

Kaza (1990) (Deliilyas

şimdi Altınyaylâ bucağına bağlı ayrı bir kasabadır)

ŞarkışlaSivas Sivas

ALTINYAYLÂ

(Dirmil)

ﻼﻳﺎﻳ

نﻮﺘﻟﺁ

Nahiye (1924) Nahiye (1953) Kaza (1990) TefenniBurdur GölhisarBurdur Burdur

(37)

ALEKSANDROPOL

لﻮﭘورﺪﻧﺎﺴﮑﻟﺁ

Kaza ErivanErmenistan

ALEKS

İ

NAÇ (Alexinatz)

چﺎﻨﻴﺴﮑﻟﺁ

Kaza NişSırbistanYugoslavya

ALO

Ş

TA (Alouchta)

ﻪﺘﺷﻮﻟﺁ

Kasaba (Balbölgesinde) ıklova KırımRusya

ALUCA maa GÜLANBER

ﺮﺒﻨﻌﻠﮐ

ﻊﻣ

ﻪﺟﻮﻠﻋ

Kaza (1855) SüleymaniyeBağdad maa Şehrizor eyâleti

ALUCRA

(Mesudiye)

ﻩﺮﺟﻮ

ﻟﺁ

Nahiye (16.yy.) Kaza (1846) Kaza (1867) Kaza (1924) Kaza (1933)

MerkezK.Hisar-ıŞarkî Rum eyâleti K.Hisar-ıŞarkîTrabzon eyâleti K.Hisar-ıŞarkîSivas vilâyeti

Şebinkarahisar Giresun

ALUS

(Cezire-i Alus)

سﻮﻟﺁ

Nahiye (1530)

Kaza Ana ve HitBağdadIrak Diyarbakır eyâleti

Alut (DAMLACIK)

(Tavsi)

طﻮﻠﻋ

Nahiye (1877) Nahiye (1924) Nahiye (1954)

KâhtaMalatyaMamûretülaziz vilâyeti KâhtaMalatya

KâhtaAdıyaman

Alyan (OYALI)

(Dalakavas

ı

r)

نﺎﻴﻟﺁ

Nahiye

Nahiye (1937) NusaybinİdilMardin Mardin

AMÂRA

ﻩرﺎ

ﻤﻋ

Sancak (1862) Sancak (1887) BaBasra vilâyeti ğdad eyâleti

AMARYA (Mirona)

ﻪﻳرﺎﻣﺁ

Kaza ResmoGiritYunanistan

AMASRA

(

ﯼﺮﺻﺎﻣﺁ

)

ﻩﺮﺻﺎﻣﺁ

Kaza (1841) Nahiye Nahiye (1924) Kaza (1991)

ViranşehirKastamonu eyâleti BartınBoluKastamonu eyâleti BartınZonguldak

Bartın

AMASYA

ﻪﻴﺳﺎﻣﺁ

Eyâlet Merk (1386) Sancak (1518) Sancak (1537-1551)

Rum eyâleti Rum eyâleti Anadolu eyâleti

(38)

AMASYA-ÇORUM

مورﻮﭼ

-

ﻪﻴﺳﺎﻣﺁ

Sancak (1841) Sivas eyâleti

AMASYA

ﻪﻴﺳﺎﻣﺁ

Sancak (1856) Vilâyet (1924) Sivas vilâyeti Amasya

Amasya (Amasya-i Ayd

ı

n)

(DE

Ğİ

RMENBÜKÜ)

ﻪﻴﺳﺎﻣﺁ

Nahiye (1530) Kaza (1841) Köy

YenişehirAydınAnadolu eyâleti AydınAydın eyâleti

MerkezBozdoğanAydın

Amat (TEZEREN)

دﺎﻣﺁ

Nahiye (1865) Köy MerkezEleşkirtMerkezBayazıtErzurum Ağrı

Âmid (Karaâmid)

(D

İ

YARBAKIR)

ﺪﻣﺁ

Sancak (Merkez sancağı) Diyarbakır eyâleti

ÂM

İ

D-

İ

GARB

İ

(Garb)

ﯽﺑﺮﻏﺪﻣﺁ

Nahiye (Nahiye (1867) 1530)

MerkezÂmidDiyarbakır eyâleti Merkez DiyarbakırDiyarbakır vilâyeti

ÂM

İ

D-

İ

Ş

ARKÎ

(

Ş

ark)

ﯽﻗﺮﺷﺪﻣﺁ

Nahiye (1530) Nahiye (1912’de mevcut, sonraları lağvedilmiş.)

MerkezÂmid Diyarbakır eyâleti Merkez DiyarbakırDiyarbakır vilâyeti

AMÎK

ﻖﻴﻤﻋ

Nahiye (1517) Arap vilâyeti

AM

İ

KOVA maa REYHANLI

ﻊﻣ

ﻩووا

ﻖﻴﻤﻋ

ﻮﻠﻧﺎﺤﻳر

Kaza (1520) HalepHaleb eyâleti

AM

İ

K

İ

maa MÜNB

İ

Ç

ﭻﻴﺒﻨﻣ

ﻊﻣ

ﯽﻘﻴﻤﻋ

Kaza (Bu kazanın otuz köyünden hiçbiri Türkiye’de görünmüyor. Münbiç de halen Halep’e bağlıdır.)

KilisHaleb eyâleti

AM

İ

RA

ﻩﺮﻣﺎﻋ

Kaza (1865) HavranSuriye vilâyeti

AMMAN

نﺎﻤﻋ

Başşehir Ürdün

(39)

Amutka

(YEN

İ

BA

Ş

)

ﻪﻘﺗﻮﻣﺁ

Nahiye (1888) Nahiye (1926) Köy

MerkezDersimMamûretülaziz vilâyeti HozatElâzığ

ÇağlarcaHozatTunceli

ANA ve H

İ

T

ﺖﻴهو

ﻪﻨﻋ

Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti

ANA

ﻪﻨﻋ

Sancak (1534) Sancak (17.yy.) Sancak Kaza (1850-64) Kaza Bağdad eyâleti Rakka eyâleti Bağdad eyâleti

DüleymBağdad maa Şehrizor eyâleti BağdadBağdadIrak

ANABOLU

(Navplion)

ﯽﻟﻮﺑﺎﻧﺁ

Sancak (17. yy.)

Sancak (1827) Mora eyâleti Yunanistan

ANADOLU

(Ankara, Kütahya)

ﯽﻟﻮﻃﺎﻧﺁ

Eyâlet (1393-1841) Anadolu eyâleti

Anamas

(AKSU)

سﺎﻤﻧﺁ

Nahiye (1530) Nahiye (1924) Kaza (1990)

EğirdirHamidAnadolu eyâleti EğirdirIsparta Isparta

ANAMUR

(Mamûriye)

(Çorak)

رﻮﻣﺎﻧﺁ

Kaza (16.yy.) Kaza (1608) Kaza (1924) Kaza (1933)

İçilKaraman eyâleti

İçilAdana eyâleti

İçil(Silifke)

İçel(Mersin)

ANAPA

ﻪﭘﺎﻧﺁ

Kasaba

Kasaba (Müstahkem bir kasabadır. Savaşlara sahne olmuş, Osmanlı -Rusya arasında defaatle el değiştirmiştir. Edirne antlaşmasıyla Rusya’ya bırakılmıştır.)

Çerkezistan

Abaza bölgesiRusya

ANAPOL

İ

S

(Sultaniye)

ﺲﻴﻟﻮﭘﺎﻧﺁ

Kaza Mrk. (1867)

Kaza (1913) EsfakyaEsfakyaHanyaHanyaGirit vilâyeti Yunanistan

Anavarza (Anazarba)

(D

İ

LEKKAYA)

ﻩزراوﺎﻧﺁ

Kale

Köy SisMerkezSisKozanArap vilâyeti Adana

(40)

ANCUZ

زﻮﺠﻨﻋ

Nahiye (1928’de bu adda köy var, şimdi bulunamadı) MerkezErganimadeniDiyarbakır

ANDR

İ

YAS

سﺎﻳرﺪﻧﺁ

Köy Kaza Mrk. (1805)

Kaza Mrk. (1933)

AkşehirâbâdMerkezK.Hisar-ıŞarkîRum eyâleti SuşehriK.Hisar-ıŞarkîTrabzon eyâleti SuşehriSivas

ANDIRIN

(And

ı

ran)

ﻦﻳرﺪﻧﺁ

Nahiye Kaza (1855) Kaza (1866) Nahiye (1908) Kaza (1925)

MaraşMaraşZülkadriye eyâleti MaraşAdana eyâleti

MaraşHalep vilâyeti GöksunMüs.Maraş Sancağı

Kahramanmaraş

AND

İ

ﯼﺪﻧﺁ

Kaza DağıstanRusya

AND

İ

FL

İ

ﯽﻠﻓﺪﻧﺁ

Kaza Mrk. KaşAntalya

AND

İ

M

İ

LO

(Andimilos)

ﻮﻠﻴﻤﻳﺪﻧﺁ

Ada Ege deniziYunanistan

Andu

ğ

u (Ortaköy)

(ALTINH

İ

SAR)

ﯽﻏوﺪﻧﺁ

Kaza (16.yy.) Nahiye (1924) Kaza (1990) NiğdeKaraman eyâleti BorNiğde Niğde

Ani

(OCAKLI)

ﯽﻧﺁ

Antik Köy şehir Ani MerkezMerkezKars

AN

İ

S (Bilâd-

ı

Anis)

(Zoran)

ﺲﻧﺁ

Sancak (1545) Kaza (19.yy.) Nahiye Yemen eyâleti SanaYemen vilâyeti ZimarSanaYemen Vilâyeti

Ank

(YE

Şİ

LÖREN)

ﻖﻧﺁ

Nahiye (1517)

(41)

ANKARA

ﻩﺮﻘﻧﺁ

Eyâlet Mrk. (1393) Sancak (1461) Eyâlet (1841) Sancak (1849) Vilâyet (1867) Başkent (1923) (1836-1847 “Redîf-i Mansûre Ankara Müşirliği” adı altında eyâlet, 1847-1867 arası kâh Ankara, Kâh Bozok eyâlet olmuştur.) Anadolu eyâleti Anadolu eyâleti Ankara eyâleti Bozok eyâleti Ankara vilâyeti Ankara

ANK

İ

STR

İ

ﯼﺮﺘﺴﻴﮑﻧﺁ

Ada Yunanistan

ANMERKUNG

(Yeri tesbit

edilemedi).

ﻎﻧﻮﻗﺮﻤﻧﺁ

Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti

Antab

(TUTAK)

بﺎﺘﻨﻋ

Kaza (1865) Kaza (1925) Kaza (1938)

BayazıtErzurum eyâleti Bayazıt Ağrı

ANTAKYA

ﻪﻴﮐﺎﺘﻧﺁ

Nahiye (1517) Sancak (17. yy.) Kaza (1865) Sancak (1918) Vilâyet Mrk. (939)

HalepArap vilâyeti Halep eyâleti HalepHalep vilâyeti Müstakil Antakya Sancağı

Hatay

ANTALYA

ﻪﻴﻟﺎﺘﻧﺁ

Sancak Mrk. (16. yy.) Sancak Mrk. (1846) Sancak Mrk. (1865) Müs. Sancak (1914) Vilâyet (1924)

TekeAnadolu eyâleti TekeKaraman eyâleti TekeKonya vilâyeti Teke Sancağı

Antalya

ANT

İ

PAKSOS

سﻮﺴﻗﺎﭙﻴﺘﻧ

Ada Yunanistan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :