Mengikut Kamus Dewan (1998) perkataan fitrah berasal daripada Bahasa Arab yang membawa erti sifat semula jadi, bakat, pembawaan atau perasaan keagamaan

Teks penuh

(1)
(2)

 Mengikut Kamus Dewan (1998) perkataan

ftrah berasal daripada Bahasa Arab yang membawa erti sifat semula jadi, bakat,

pembawaan atau perasaan keagamaan

 Fitrah manusia boleh diertikan sebagai sifat

insan yang mempunyai bakat atau potensi semula jadi serta perasaan keagamaan.

Aa Gym (2005) mendefnisikan ftrah

sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah.

(3)

Rogers (1951) menyatakan manusia

berkeupayaan untuk menjadi positif dan baik

 Ini bererti ftrah merupakan:

i Suatu pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sama ada dalam bentuk fzikal atau mental.

(4)
(5)

Asal Fitrah

 Sumber pada hati nurani

(6)

Suara hati sifatnya universal :

dengan catatan manusia

tersebut telah mencapai titik

zero dan terbebas dari

(7)

Suara hati adalah kunci

(8)

Fitrah Manusia = Suara Hati

 99 sifat Allah melekat pada manusia

 Rasa ingin mengasiho, menaynyangi, adil,

(9)

7 sifat dasar manusia pada

SQ

1. JUJUR : wujud pengabdian manusia

kepada sifat allah al mukmin

2. Tanggungjawab : wujud sifat alla al Wakiil 3. Disiplin : wujud pengabdian manusia

pada allah Al Matiin

4. Kerjasama : Wujud pengabdian manusia

(10)

5. Adil : wujud pengabdian

manusia pada Allh Al ‘Adl

6. Visioner ; wujud pengabdian

manusia kepada Allah Al Aakhir

7. Peduli : wujud pengabdian

(11)

 Menurut tokoh Islam, ftrah manusia merujuk

kepada satu ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir berlandaskan aspek-aspek seperti bakat, mental, emosi dan fzikal.

 Manusia adalah sebaik-baik kejadian yang

diciptakan oleh Allah S.W.T di muka bumi.

 Akal yang dikurniakan oleh Tuhan

membezakan kejadian manusia dengan

(12)

 Ini bererti agama Islam percaya manusia yang

dijadikan di dunia ini mempunyai keperluan-keperluan tertentu mengikut kejadiannya iaitu:

(a) Kehidupan beragama

(13)

“Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah S.W.T hanyalah Islam”

(Surah Al Imran : 19)

 Dengan mengenali pencipta Nya, manusia

akan mensyukuri keunikan kejadian manusia dan menyebabkannya menghargai setiap

(14)

ASPEK PENTING DALAM POTENSI

MANUSIA

1.Perkembangan Intelek

~ dapat dilihat daripada daya pemikiran, cara seseorang itu berfkir untuk menyelesaikan

masalah, merka cipta dan kebolehan menaakul. 2. Perkembangan Rohani

~ merujuk kepada kepercayaan beragama, nilai dan norma masyarakat serta perlakuan peribadi individu.

3. Perkembangan Sosial

~ hubungan individu dengan orang lain. Tingkah laku dan budi pekerti yang baik membolehkan

(15)

4. Perkembangan Emosi

~ dapat dilihat sebagai suatu keadaan di

mana seseorang itu dapat memahami

perasaan diri sendiri dan orang lain dan

berupaya mencapai kesedaran, keinsafan,

bertanggungjawab dan boleh dipercayai.

5. Perkembangan Jasmani

~ kebolehan dan keupayaan fzikal dalam

bentuk kemahiran psikomotor dalam

(16)

FITRAH KEJADIAN MANUSIA DARI

PERSPEKTIF BIOLOGI

Manusia dilahirkan dengan mempunyai

keunikkan tersendiri dan anugerah yang

tidak ternilai daripada Allah S.A.W.

Manusia mempunyai keunikkan meliputi

seluruh bidang kehidupan (ekonomi, sosial,

pendidikan agama, budaya)

Fitrah manusia dari pespektif biologi

melibatkan aspek-aspek genetik, iaitu :

i. Baka

(17)

ASAS-ASAS GENETIK

1. Baka

Mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek:

i Mental – tahap kecerdasan seseorang

ii Fizikal – warna rambut, mata, kulit, tinggi, rendah dan sebagainya.

(18)

2. Faktor persekitaran

Persekitaran turut menyumbang kepada perbezaan individu dalam ftrah kejadian manusia daripada aspek:

i Latar belakang keluarga (pengasuhan dan pendidikan)

ii Pengaruh rakan sebaya (keperibadian positif) iii Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat (pembentukan falsafah hidup)

iv Sumber teknologi (maklumat yang diperolehi)

(19)

KONSEP PERTUMBUHAN DAN

PERKEMBANGAN

“Awak kelihatan ramping

dan matang sekarang

berbanding semasa di

(20)

KONSEP PERTUMBUHAN DAN

PERKEMBANGAN

1.PERTUMBUHAN

 Istilah ramping bermaksud pertumbuhan  Ianya merujuk kepada perubahan fzikal

(kaki & tangan memanjang, kepala membesar, berat badan bertambah, pembendaharaan kata bertambah

 Dengan kata lainnya mewakili perubahan

(21)

2. PERKEMBANGAN

 Istilah matang bermaksud perkembangan

Ianya bersifat kunatitatif dan kualitatif di mana ianya berlaku berterusan terhadap manusia dan binatang  Perubahan yang berlaku adalah secara tertib dan

kekal untuk jangka masa yang lama. Tetapi sekiranya berlaku perubahan penurunan berat badan selepas diserang penyakit yang berpanjangan, ianya bukan dianggap perkembangan

Lima Jenis Perkembangan Manusia :

1. Perkembangan Rohani – berkaitan dengan Tuhan 2. Perkenbangan Kognitif – pemikiran

3. Perkembangan Sosial – perhubungan antara manusia 4. Perkembangan Fizikal – perubahan tubuh badan

(22)

 Perkembangan kelima-lima aspek ini

berlaku tidak sama antara individu

 Banyak perubahan yang berlaku semasa

perkembangan adalah hasil dari perkembangan dan kematangan

 Kematangan adalah merujuk kepada

(23)

PRINSIP PERTUMBUHAN DAN

PERKEMBANGAN(PP)

 PP dari umum kepada khusus – bayi

menangis kemudiannya berfokus kepada yang khusus seperti lapar, sakit dsb

 PP berlaku berdasarkan peningkatan

kerumitan – dari otot kasar ke otot halus

 PP berlaku pada kadar yang berbeza

 PP berlaku mengikut tertib – kematangan

berlaku dari kepala mendahului tangan dan kaki

(24)

2.3 FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI

PERKEMBANGAN MANUSIA

2.3.1 Faktor Endogen(dalam individu)

(25)

2.3.2 Faktor Eksogen

Faktur yg datang dari luar diri individu. Cth: Pemakanan

Keluarga

Rakan Sebaya Sekolah

Tempat Tinggal

Media Elektronik dan Sebaran Am Pusat Ibadat

(26)

Teori Perkembangan

Kematangan Arnold Gesell

 Arnold Lucius Gesell(1880-1961) ahli

psikologi perkembangan.

 Perkembangan mementingkan

baka(dalaman) sebagai penggerak utama terhadap perkembangan

 Ciri-ciri tertentu akan muncul apabila tiba

peringkat kematangan yang bersesuaian

 Peringkat perkembangan berbeza kerana

kadar pertumbuhan yg berlainan.

 Lima tahun pertama merupakan tapak

(27)

Teori Perkembangan Arnold

Gesell

UMUR CIRI-CIRI

Lahir - 4 tahun Masa perkembangan yang lancar 5 - 6 tahun Masa transisi : keperluaan sekolah,

rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan

7 - 10 tahun Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan

11 - 14 tahun Masa transisi : konfik berhubung dengan baligh dan keremajaan 15 - 16 tahun Masa penyatuan : persediaan

(28)

Teori Tugasan Perkembangan

Robert Havighurst

 Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu

bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long,1980).

 Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran

atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu utk menambah penguasaan terhadap

persekitaran(Newman dan Newman,1999)

 Individu mesti menyelesaikan tugasan pada

(29)

 Robert Havighurst menekankan bahawa

perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya.

 Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga

dewasa dan seterusnya tua, individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas

(30)

TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN HAVIGHURST

1) PERINGKAT BAYI – AWAL KANAK-KANAK ( 0 –2 TAHUN)

2) PERINGKAT PERTENGAHAN KANAK-KANAK ( 2 –3 TAHUN)

3) PERINGKAT PRA-SEKOLAH ( 4 – 6 TAHUN)

4) PERINGKAT SEKOLAH RENDAH (6 – 12 TAHUN)

5) PERINGKAT AWAL REMAJA (12 – 18 TAHUN)

6) PERINGKAT AKHIR REMAJA (18 – 22 TAHUN)

7) PERINGKAT AWAL DEWASA (22 – 34 TAHUN)

8) PERINGKAT PERTENGAHAN DEWASA (34 – 60 TAHUN)

9) PERINGKAT AKHIR DEWASA (60 – 75 TAHUN)

(31)

PERINGKAT BAYI - AWAL KANAK-KANAK ( 0 - 2 TAHUN)

 CUBA JALINKAN HUBUNGAN KASIH SAYANG DENGAN IBU BAPA,

ADIK-BERADIK DAN PENGASUHNYA. SISTEM DERIA, PERSEPSI DAN FUNGSI MOTOR BERANSUR-ANSUR MENJADI MATANG.

• BOLEH MELAKUKAN PELBAGAI PERGERAKAN • BERKOMUNIKASI DDALAM BAHASA MUDAH • BOLEH TERLIBAT DALAM PERMAINAN FANTASI • SUKA BERCAKAP DAN BERMAIN SEORANG DIRI

• MEMBAYANGKAN DIRINYA BERADA DALAM SITUASI YANG DIALAMI OLEH PERSONALITI YANG DISUKAINYA

• BELAJAR MENGAWAL PERGERAKAN DIRI DAN BELAJAR MENGAWAL EMOSI

(32)

PERINGKAT PRA-SEKOLAH ( 4 – 6 TAHUN)

 BERKAWAN DAN BERMAIN DENGAN KANAK-KANAK LAIN DI SEKITAR

RUMAHNYA

 BELAJAR PERANAN IKUT JANTINA

 MULA MEMBENTUK PANDANGAN TERHADAP DIRI SENDIRI – TEORI

KENDIRI

 MELALUI PERKEMBANGAN MORAL PERINGKAT AWAL – KANAK-KANAK

BERKELAKUAN BAIK UNTUK MENGELAKKAN HUKUMAN (KOHLBERG, 1976)

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH ( 6 – 12 TAHUN)

• MEMASUKI SEKOLAH DAN BELAJAR BERSAHABAT

• PERKEMBANGAN KOGNITIF – PERINGKAT OPERASI KONKRIT • BOLEH MENILAI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

(33)

AWAL REMAJA ( 12 – 18 TAHUN)

 MENCAPAI KEMATANGAN FIZIKAL

 PERKEMBANGAN KOGNITIF – PERINGKAT OPERASI FORMAL

 PERKEMBANGAN EMOSI – INGINKAN KEJAYAAN DAN PENGHARGAAN

SERTA LEBIH MAMPU MENGAWAL EMOSI.

 MEMBENTUK KUMPULAN RAKAN SEBAYA – MULA TERTARIK KEPADA

RAKAN DARI JANTINA BERLAINAN

AKHIR REMAJA ( 18 – 22 TAHUN)

• CUBA MENDAPAT OTONOMI DARIPADA IBU BAPA • MEMBENTUK IDENTITI MENGIKUT JANTINA

• MELALUI PERGAULAN SOSIAL – MENERAP / MEMATUHI NILAI MORAL MASYARAKAT

(34)

AWAL DEWASA (22 – 34 TAHUN)

 MENEROKA PERSAHABATAN INTIM DENGAN RAKAN YANG BERLAINAN

JANTINA

 PASANGAN YANG TELAH BERKAWIN AKAN MENGASUH DAN MENDIDIK

ANAK

 MEMANTAPKAN DIRI DALAM PEKERJAAN DAN MEMBENTUK GAYA

HIDUP (LIFESTYLE)

• MENJADI KETUA DALAM PEJABAT / MAHIR DALAM PEKERJAAN

• INDIVIDU YANG BERJAYA – BAHAGIA DALAM KELUARGA DAN DAN KEHIDUPANNYA

• MELIBATKAN DIRI DALAM KERJA-KERJA AMAL

(35)

AKHIR DEWASA ( 60 – 75 TAHUN)

 INDIVIUD YANG BERJAYA AKAN DIHORMATI

 AKAN BERPUAS HATI DAN BERSYUKUR ATAS TAKDIR TUHAN

 MENGUBAH TENAGA KE ARAH LAIN – BERIBADAT / KERJA-KERJA

AMAL

TUA (75 HINGGA MENINGGAL DUNIA)

• TERPAKSA MENANGANI MASALAH KESIHATAN OLEH PEREDARAN UMUR

• INDIVIDU YANG BERJAYA – AKAN MENGENANG ZAMAN MUDANYA DENGAN GEMBIRA DAN BERPUAS HATI

• MERASA TENANG MENANTI SAAT KEMATIAN – TELAH

(36)

Perkembangan Kanak-kanak

hingga remaja

Lahir Hingga Awal Kanak-kanak (0-6 tahun).

 Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun.

 Pertambahan berat badan 5 paun setahun.

 Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang

muka.

 Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai

semua gigi susu.

 Belajar makan makanan pepejal, berjalan,

bercakap, membuang najis dan pengubahsuaian emosi

 Berajar perbezaab jentina

(37)

Havighurst berpendapat:

Kanak-Kanak (6-12 tahun)

 Belajar kemahiran fzikal untuk bermain  Membentuk konsep diri yang sihat

 Menguasai kemahiran membaca, menulis

dan mengira

Awal Remaja dan Remaja (12 – 18 tahun)

 Menggunakkan fungsi badan dan deria

dengan berkesan

 Belajar tanpa bantuan

(38)

2.5.2

Teori Perkembangan

Kognitif Jean Piaget

Dua proses utk membina kefahaman:

i) Organisasi ii) Adaptasi iii) Equilibrasi

Dua cara proses adaptasi:

i) Proses asimilasi-menambah maklumat

baru

ii) Proses akomodasi-mengubahsuai skemata

sedia ada utk memahami maklumat baru.

iii) Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat

(39)

Umur Peringkat

Cara Berfikir

0-2

tahun

Deria motor

Mengguna deria motor dan

deria yg lain meninjau dan

memahami persekitaran

2-7

tahun

Praoperasi

Berfikir secara simbolik utk

menyelesaikan masalah tetapi

pemikiran masih tidak logik

dan mudah diperdaya oleh

persepsi yg berlainan.

Peringkat Perkembangan

Kognitif Mengikut Jean

(40)

7-11

tahun

Operasi

konkrit

Berfikir secara logik dan

konkrit. Boleh selesai

masalah secara cuba-jaya

12 tahun

ke atas

Operasi

formal

Berfikir secara abstrak

konsep hipotetikal dan

akibat jangka panjang

sesuatu aksi.

(41)

Teori Perkembangan Psikososial

Erikson

Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip,iaitu :

 Manusia mempunyai keperluan asas yang

sama.

 Perkembangan individu bergantung kepada

tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas.

 Perkembangan manusia mengikut

(42)

sambungan…Erikson

 Setiap tahap mempunyai konfik dan

konfik ini mesti diatasi sebelum individu

dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya.

 Kegagalan mengatasi konfik pada

sesuatu

(43)

Tahap Perkembangan

Manusia Berdasarkan Teori

Erikson

Tahap

Peringkat

Umur

Konflik

Pertama

0-18 bulan

Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya - Bayi mesti menjalinkan hubungan kasih sayang serta kepercayaan dengan pengasuhnya atau dia tidak percaya kepada pengasuhnya

Kedua

18 bulan-3

tahun

Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi

- Tenaga kanak-kanak disalurkan bagi perkembangan fizikal seperti berjalan, menggenggam dsb tetapi mungkin membentuk perasaan malu / sangsi sekiranya tidak diurus dengan baik

Ketiga

3 tahun-6

tahun

Tahap inisiatif lawan rasa bersalah

- Kanak-kanak berinisaitif melakukan sesuatu , kemungkinan juga diselubungi perasaan bersalah

Keempat 6 tahun-12

tahun

Tahap ketekunan/industri lawan rasa rendah diri

(44)

sambungan…..Erikson

Kelima

12 tahun-18

tahun

Tahap indentiti lawan kekeliruan peranan - Mereka mesti berjaya mencari identiti dalam semua aspek kehidupan sekiranya tidak berjaya akan berlaku kekeliruan identiti

Keenam 18 tahun-35

tahun

Tahap Kerapatan/intimasi lawan pengasingan diri - Biasanya pada tahap ini mereka dapat membina hubungan yang rapar sesama rakan sekiranya tidak meraka akan merasa terasing

Ketujuh 35 tahun-60

tahun

Tahap generativiti lawan stagnasi - Tahap ini mereka mencari jalan untuk memeuaskan hati diri sendiri dan memberi sokongan dan galakan kepada generasi akan datang

Kelapan 60 tahun ke

atas

Tahap intergriti ego lawan putus asa

(45)

Teori Penaakulan Moral

Kohlberg

 Kanak-kanak kecil percaya peraturan mesti

diikuti dan dipatuhi.

 Kita dapat lihat di mana masalah disiplin

banyak berlaku di sekolah menengah berbanding di sekolah rendah. Kenapa ?

 Jawapannya kanak-kanak akan patuh

kepada peraturan sekiranya mereka

melanggarnya akan menerima hukuman.

(46)

2. LAWRENCE KOHLBERG

11/15/18

46

Tahap Prakonvensional

Peringkat 1: Orientasi dendaan dan kepatuhan.

Peringkat 2: Orientasi instrumental relativis.

Tahap Konvensional

Peringkat 3: Orientasi persetujuan antara individu atau good boy-nice girl.

Peringkat 4: Orientasi undang-undang dan peraturan.

Tahap Poskonvensional

Peringkat 5: Orientasi contract-legalistic.

(47)

1. TEORI PERKEMBANGAN MORAL

LAWRANCE KOLHBERG

- Prof di Universiti Havard sekitar 1970-an

- Teorinya banyak bergantung pemikiran

Jean Piaget & John Dewey

(48)

Tahap 1 : Orientasi kepatuhan

dan hukuman

Pemikiran moral berorientasikan

egosentrik – untuk diri sendiri

Hedonisme – pelakuan yang baik akan

mendatangkan kebaikan.

Situasi melanggar atau mematuhi

peraturan. Kesan melanggar peraturan

akan dikenakan hukuman atau

(49)

Tahap 2 :

Orientasi individu dan

keseimbangan

 Dikenali juga dengan orientasi asas dan

saluran.

 Sesuatu tindakan yang baik adalah saluran

untuk memuaskan kehendak diri dan orang yang disayangi.

 Kanak-kanak juga menyedari bahawa orang

(50)

Tahap 3 :

Orientasi persetujuan

antara individu

 Kanak-kanak melakukan perbuatan yang

(51)

Tahap 4 : Orientasi arahan dan

undang-undang

 Melihat orang lain sebahagian dari order

sosial.

 Individu merujuk dan patuh secara

muktamat kepada norma-norma

(52)

TAHAP 5 : ORIENTASI KONTRAK

SOSIAL

 Mempertahankan hak-hak asasi, nilai-nilai

dan sebarang kontrak sosial yang telah dipersetujui dalam masyarakat.

 Manusia mempunyai pendapat berbeza

perlu ada persetujuan @ konsensus yang adil.

 Peraturan yang digubal adalah feksibel

(53)

TAHAP 6 : ORIENTASI PRINSIP

ETIKA SEJAGAT.

 Peringkat tertinggi dalam pemikiran moral

kerana melibatkan soal falsafah.

 Peringkat ini individu sering

mempertikaikan nilai dan norma & prinsip dan norma.

 Yang dianggap betul ialah satu prinsip

pilihan sendiri yang sesuai dan di terima masyarakat tanpa mengira masa dan

keadaan. Contohnya prinsip keadilan, kebajikan,persamaan hak,tidak

menggunakan orang lain untuk

(54)

Teori-Teori Perkembangan

Manusia

Teori Psikoanalisis Sigmund Freud

Tiga alam kesedaran:

i) Alam sedar--pemikiran, perasaan dan ingatan.

ii) Alam pra-sedar--pengalaman, ingatan persepsi dan perasaan.

iii) Alam tidak sedar--bahagian terbesar dan pendorong asas kpd tingkah laku.

Mengandungi

(55)

Tiga elemen perkembangan personaliti

manusia;

i) Id - mementingkan keseronokan, diwarisi, gejala bawah sedar, tenaga primitif, tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan. ii) Ego - mengutamakan pemikiran logik,

berkembang secara berperingkat, elemen tahap sedar, penuh dgn persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri.

(56)

Umur

Peringkat

0-18 bulan

Oral

2-4 tahun

Anal

4-6 tahun

Falik

6-12 tahun

Latensi

12 tahun ke atas

Genital

(57)

Teori Perkembangan

Behaviorisme dan Sosial

Kognitif

 Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku

yg dapat dilihat dan diukur.

 Perubahan berlaku kerana pengalaman

 Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan  Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi

pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan.

 Tiga versi utama pendekatan behaviorisme

(58)

(b) Teori Pelaziman Operan

Skinner

 B.F. Skinner(1904-1990) menyatakan

perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang.

 Membentuk perlakuan yg kompleks drp

perlakuan yg mudah.

 Menjalankan kajian menggunakan tikus dan

burung merpati.

 Menghasilkan Skinner Box.

 Skinner(1953) berpendapat gerak balas

boleh dikuatkan(diulang) atau

dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.

 Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan

(59)

(c) Teori Pembelajaran

Sosial: Bandura(1977)

 Merupakan teori kognitif sosial(Bandura,

1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan ajen penentu persekitaran.

 Teori pembelajaran ini menekankan

peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan.

 Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari

(60)

Empat langkah proses peniruan

oleh Bandura:

(i) Tumpuan kpd tingkah laku model

(attention).

(ii) Penyimpanan iaitu mengenkod

peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention).

(iii) Mengingat atau menghasilkan apa yg

disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction).

(iv) Motivasi (motivation) yg secukupnya

(61)

2.5.5 Teori Ethologi Lorenz

 Mengkaji tingkah laku manusia dan

binatang dlm keadaan semula jadi.

 Evolusi dan faktur biologi berperanan

penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting.

 Lorenz(1965) memerhati tingkah laku

sekumpulan anak angsa.

 Kesimpulannya kita tidak akan memahami

(62)

sambungan….

 John Bowlby(1969,1989) mengaplikasikan

teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan

termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan.

 Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat

yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain.

 Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil

(63)

Teori Perkembangan

Ekologikal

 Menekankan pengaruh persekitaran ke atas

perkembangan organisma.

 Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979)

yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi.

 Lima sistem persekitaran ekologikal ialah:

(64)

(a) Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling

hampir dgn individu, cth rumah dan bilik darjah.

(b) Sistem Meso merujuk kpd hubungan

individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang, cth

rumah, sekolah dan jiran.

(c) Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg

tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga, cth tempat kerja ibu bapa.

(d) Sistem Makro ialah persekitaran yg

abstraks, merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi.

(e) Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan

(65)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :