Session 17 25Mar11 Vietnamese (Dec27)

16  Download (0)

Full text
(1)
(2)

1. Chính sách chung về môi trường và xã hội

2. Cam kết về quản lý nông trại

3. Các chương trình

4. Đánh giá tác động các hoạt động

5. Đánh giá cơ quan cung cấp dịch vụ

6. Kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn năng

lượng

7. Hệ thống truy nguyên

Hệ thống Quản lý Xã hội & Môi trườn

Tương ứng tiêu chí:

g

1.1

Tương ứng tiêu chí:

(3)

Tương ứng tiêu chí:

1.1

Tương ứng tiêu chí:

1.1

1. Chính sách chung về môi trường và xã hội

Điển hình:

Bảo tồn đa dạng sinh họcBảo vệ hệ sinh thái

Bảo vệ động vật hoang dãPhòng chống xói mòn đấtNgăn ngừa tai nạn trên

nông trại

Quản lý tiếp xúc hóa chất

an toàn

Đối xử công bằng với công

(4)

Tương ứng tiêu chí:

1.3

Tương ứng tiêu chí:

1.3

2. Cam kết về công tác quản lý nông trại

Cam kết với:

Bộ tiêu chuẩn

Luật pháp liên quan

(5)
(6)

Tương ứng tiêu chí:

(7)

Tương ứng tiêu chí:

1.2

Tương ứng tiêu chí:

1.2

Giám sát các hoạt động

Khung thời gian cho chương trình bảo tồn nước

3. Chương trình

Thế nào là một chương trình

Chương trình bảo tồn nước

(8)

Tương ứng các tiêu chí:

2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1, 1.7, 1.9

Tương ứng các tiêu chí:

2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1, 1.7, 1.9

1. Chương trình quản lý cây trồng tổng hợp

2. Chương trình bảo tồn hệ sinh thái

3. Chương trình kiểm soát và phòng chống xói mòn đất

4. Chương trình bao tồn nguồn nước

5. Chương trình sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động

6. Chương trình quản lý rác thải tổng hợp

7. Chương trình giáo dục và đào tạo

8. Chương trình cải thiện liên tục

3. Chương trình

(9)

Tương ứng tiêu chí:

1.7

Tương ứng tiêu chí:

1.7

Không-tuân thủ (từ kiểm toán nội bộ/bên

ngoài)

Các yêu cầu đã nhận được

Thực hiện các hành động sửa lỗi

Theo dõi các hành động sửa lỗi

3. Chương trình

(10)

Tương ứng tiêu chí:

1.8

Tương ứng tiêu chí:

1.8

5. Đánh giá cơ quan cung cấp dịch

vụ

Các ví dụ:

Nhà thầu xây dựngNhà cung cấp và vận

chuyển hóa chất nông nghiệp

Hợp đồng cung cấp

dịch vụ phun xịt

Tuân thủ các tiêu chí liên quan của bộ tiêu

(11)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

Nông trại hoặc nhóm nông trại

Sản phẩm chứng nhận

7. Hệ thống truy nguyên

(12)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

7. Hệ thống truy nguyên

Nông trại hoặc nhóm nông trại

Sản phẩm chứng nhận

Sản phẩm Không-chứng nhận

(13)

Hệ thống phải tách biệt rõ ràng sản phẩm đã

chứng nhận ra khỏi sản phẩm không-chứng nhận

Tài liệu hóa toàn bộ giao dịch

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

(14)

Quản lý tài liệu

Tương ứng tiêu chí:

1.4, 1.5

Tương ứng tiêu chí:

1.4, 1.5

• Tài liệu phải có sẵn cho người có trách nhiệm sử dụng

• Tóm tắt hệ thống thông tin đã tuyền đạt cho công nhân

• Toàn bộ tài liệu và báo cáo ghi chép được lưu giữ ít nhất 3

(15)

15

Tóm tắt

General

environmental and social

policies Commitment of the farm management

Programs

Evaluation of the impacts of new works or activities Evaluation of service

providers Energy

efficiency plan Traceability

system

(16)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in