• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEND MORAL F3 2016 UK1 Cg Siti Khadijah

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PEND MORAL F3 2016 UK1 Cg Siti Khadijah"

Copied!
7
32
0
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

PENILAIAN KURIKULUM 1 2016 PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 3

NAMA : ………. TINGKATAN : ………

Arahan : Jawab semua soalan

SOALAN OBJEKTIF ( 50 SOALAN )

Sila jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

1) Tuhan mengamanahkan kepada manusia tugas menguruskan alam.

Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kegagalan manusia melaksanakan tugasnya? I Pembakaran terbuka

II Pembebasan asap hitam III Penanaman semula flora

IV Pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai

A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semua di atas

2) Alam merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu

A menebang pokok untuk mencari keuntungan yang maksimum B membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai

C melindungi keaslian alam

D membangunkan kawasan hutan dengan sewenang-wenangnya

3) Seseorang yang mempunyai harga diri akan melakukan perkara-perkara yang berikut kecuali

A merosakkan diri dan menjejaskan masa depan diri B sentiasa menjalani kehidupan yang sihat

C melakukan aktiviti-aktiviti yang membawa manfaat kepada diri D menjaga maruah diri

4) Semua perlakuan di bawah menunjukkan nilai bertanggungjawab kecuali

A seorang pengurus syarikat menyediakan laporan projek yang lengkap dan tanpa sebarang kesalahan

B para pelajar menghabiskan masa terluang di pusat-pusat siber

C juruterbang memeriksa keadaan kapal sebelum memulakan penerbangan D cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti

5) Pilih kelakuan yang boleh merosakkan diri dan perlu dihindari. I Menyertai kumpulan samseng

II Mengusik pelajar-pelajar perempuan di Sekolah

III Selalu ponteng kelas dan merokok di dalam tandas sekolah IV Berkelakuan liar dan meniru tabiat buruk rakan-rakan

(2)

6)

Antara yang berikut, manakah dapat dikaitkan dengan X di atas ?

I Puan Nina memberi layanan yang sama baik kepada kedua-dua anak kembarnya II Semua kemudahan sekolah boleh digunakan oleh setiap pelajar

III Rakyat mendapat perkhidmatan rawatan kesihatan yang sama IV Hanya kawasan bandar perlu di bangunkan

A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semua di atas

7) Pilih kepentingan nilai toleransi.

I Mewujudkan keamanan dalam masyarakat II mengelakkan perselisihan faham

III mengelakkan pergaduhan IV Mencetuskan isu perkauman

A I dan II B I, II dan III C II, III dan IV D Semua di atas

Soalan 8 dan 9 berdasarkan rajah dibawah.

8)

Apakah maksud nilai Q ?

A Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain B Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

C Kesanggupan seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

D Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

X

saksama

Tidak berat

sebelah

Nilai Q

Mampu mengorak langkah

Kejayaan

Berusaha bertungkus tanpa mengenal erti penat

ABDULLAH

(3)

A kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain B usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

C kesanngupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

D sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

10) Seseorang yang mengamalkan nilai kesederhanaan akan

I berbelanja mengikut keutamaan II membuat perancangan perbelanjaan III mengelakkan diri daripada berboros IV berbelanja tanpa had

A I dan II B I, II dan III C II, III dan IV D Semua di atas

11) Pilih ciri-ciri yang berkaitan dengan nilai kesederhanaan I Tidak terlalu mementingkan orang lain

II Bertindak mengikut kemampuan diri III Bersimpati dengan orang lain

IV Mengabaikan kepentingan diri demi kepentingan orang lain

A I B I dan II C II dan III D III dan IV

12)

X di dalam rajah di atas ialah

A melaksanakan tugas dengan baik B sabar

C beradab sopan D menjaga maruah diri

13) Seseorang yang mempunyai nilai amanah akan

A dicurigai oleh rakan-rakan sekerja sewaktu menjalankan tugas

B mampu memberi keyakinan kepada orang lain sebelum menjalankan tugas C disukai oeh rakan sekerja semasa menjalankan sesuatu tugas

D mampu memperoleh kepercayaan dan keyakinan orang lain kerana melaksanakan tugas dengan penuh bertanggungjawab

14) Berikut merupakan amalan yang menggambarkan nilai kerajinan, kecuali

A berusaha dengan bersungguh-sungguh walaupun gagal dalam peperiksaan B bekerja bersungguh-sungguh untuk menyara keluarga

C sentiasa menambah ilmu untuk lebih maju ke hadapan D mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial

15) Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kasih sayang ? A Menyayangi diri sendiri sahaja

B Tiada belas kasihan terhadap haiwan liar

C Menjauhi perkara yang menjejaskan kesihatan dan mengancam keselamatan diri D Membunuh makhluk yang mengancam nyawa diri

Hemah tinggi

Pergaulan dengan orang lain

X

Berbudi pekerti

(4)

16) Yang berikut merupakan sikap rasional, kecuali

A tidak akan bertindak mengikut emosi dan perasaan

B tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam melakukan sesuatu kerja C tidak akan mencampuradukkan hal-hal peribadi ketika membuat keputusan D tidak akan mempertimbangkan segala kemungkinan yang berlaku

17) Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan ? A Tidak terlalu merendah diri dalam sesuatu perkara B Tidak terlalu berkira dan mementingkan diri sendiri

C Tidak menjaga kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain D Tidak keterlaluan dalam sesuatu tindakan, perlakuan, atau pemikiran

18) Bagaimanakah cara menjaga maruah keluarga ? I Tidak bergaul dengan rakan-rakan

II Berkelakuan sopan di khalayak ramai

III Berpakaian sopan tanpa mendedahkan tubuh badan IV Tidak bergaul dengan orang yang tidak bermoral

A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

19) Apakah keburukan tidak menjaga maruah keluarga ? I Hidup dikongkong oleh ahli keluarga

II Akan dibenci oleh ahli keluarga yang lain kerana menjejaskan imej keluarga III Hubungan kekeluargaan menjadi renggang

IV Masyarakat memandang rendah terhadap keluarga

A I dan II B II dan III C I,II dan III D II,III dan IV

20) Anak-anak juga mempunyai tanggungjawab dalam keluarga seperti

I menjaga nama baik keluarga II berusaha untuk memajukan diri

III belajar dengan bersungguh-sungguh IV menyediakan keperluan asas untuk keluarga

A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

21) Antara berikut, yang manakah merupakan kesan buruk pengguguran kandungan ? I Mengancam nyawa II Sentiasa dibayangi rasa berdosa III Pengeluaran kos yang banyak IV Menjejaskan nama baik keluarga

A I, II dan III B I, II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

22) Individu yang menjaga maruah diri dan keluarga I menyambut baik ajakan rakan termasuk ajakan negatif II berpegang teguh kepada ajaran agama

III tidak melibatkan diri dalam gejala sosial

IV berusaha mengembangkan bakat dan kebolehan diri

A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

23) Keseimbangan ekosistem bermaksud

A hubungan seimbang antara manusia, haiwan, dan tumbuhan dengan persekitarannya. B hubungan seimbang antara hidupan di darat dan hidupan di laut.

C kebergantungan hidup antara tumbuh-tumbuhan dan haiwan di hutan

D kebergantungan hidup manusia kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber oksigen.

24) Berikut merupakan aktiviti yang dijalankan dalam pertanian secara organik, kecuali

(5)

I Menambah pendapatan Negara II Menjaga kebersihan alam sekitar III Menjamin keseimbangan ekosistem IV Mengurangkan longgokan sampah sarap

A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

26) Berikut merupakan punca-punca pencemaran udara, kecuali

A pembakaran hutan B aktiviti perindustrian

C tumpahan minyak D penggunaan kenderaan bermotor

27) Apakah yang akan terjadi sekiranya hutan tidak dipelihara ?

A Cuaca menjadi bertambah sejuk B Sistem ekologi menjadi lebih seimbang C Bilangan binatang liar semakin bertambah D Manusia akan kehilangan udara yang bersih

28) Kegiatan manakah menyumbang kepada berlakunya jerebu ?

A Pembakaran hutan secara terbuka B Membuang sampah ke dalam sungai C Menggunakan petrol tanpa plumbum D Menyembur ubat untuk menghapuskan nyamuk

29) Antara akibat penipisan lapisan ozon ialah

I penyakit kanser kulit II perubahan iklim dunia

III mengurangkan jarak penglihatan IV memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan

A I,II dan III B I,II dan IV C I,III dan IV D II,III dan IV

30) Antara berikut, yang manakah bukan merupakan punca kepupusan hidupan marin ? A Hidupan laut mati akibat pencemaran laut

B Aktiviti penjelajahan di dasar laut

C Pemburuan hidupan laut untuk tujuan komersial

D Hidupan laut mati akibat terperangkap dalam pukat hanyut

31) Individu yang mengamalkan nilai berdikari akan A mencapai kejayaan hasil usaha sendiri.

B terus mencuba walaupun mengalami kegagalan.

C meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. D bersedia memberikan kerjasama dalam setiap perkara yang dilakukan.

32) Pernyataan di atas merujuk kepada nilai….. A amanah

B berdikari C hemah tinggi D bertanggungjawab

33) Selain harga diri, setiap belia perlu mempunyai ………untuk menghadapi kehidupan yang mencabar.

A wang yang banyak B kenalan yang ramai C keyakinan yang tinggi D badan yang sihat

34) Garis panduan tentang bentuk perkhidmatan kepada pelanggan dalam sesebuah organisasi dikenal sebagai…………

(6)

35) Pilih sikap yang menunjukkan amalan yang berhemah tinggi A tidak malu membetulkan kesilapan diri

B tidak senang apabila dikritik

C tidak mahu mengakui kelemahan diri’ D suka menyalahkan orang lain

36) Peribahasa-peribahasa di atas menunjukkan masyarakat kita mengamalkan nilai

A amanah B kerajinan

C rasional D hemah tinggi

37) Konflik antara dua pihak boleh diselesaikan secara ……….. A. toleransi B. bersederhana C. perbalahan D. berdiam diri

38) Salah laku remaja yang berlaku pada hari ini disebabkan mereka….. A. tidak mampu berfikir kesan baik dan buruk

B. kurang mahir melakukan sesuatu perkara C. tidak yakin untuk berbuat kebaikan

D. diarah oleh ahli keluarga untuk melakukannya

39) Mengapakah Alam Semulajadi perlu dipelihara?

A Menyediakan alam yang indah untuk generasi akan datang B Menarik perhatian pelancong untuk mengunjungi Negara kita C Sebagai tanda mensyukuri nikmat tuhan

D Memudahkan proses pembangunan

40) Apakah Dasar Negara Jepun yang dipilih oleh Malaysia untuk menjadi model pembangunan Negara?

A Dasar Pandang Ke Jepun B Dasar Pandang Ke Timur C Dasar Pembangunan Negara Jepun D Dasar Negara Jepun

41) Kita boleh mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ajakan negative rakan sebaya dengan cara

A Menolak ajakan secara kasar B Memberi alas an yang munasabah C Menyuruhnya mengajak orang lain D Tidak bergaul dengan rakan-rakan

42) Yang berikut merupakan iri gaya hidup sihat dari segi sosial kecuali

A sentiasa tenang dan gembira

B bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan C melibatkan diri dalam aktiviti berfaedah D mesra dengan anggota masyarakat

43) Yang berikut merupakan keperluan keluarga kecuali

A makanan B pakaian

C permainan video D tempat tinggal

44) Bagaimanakah cara anak-anak dapat membalas segala jasa ibubapa A membiarkan pembantu rumah menjaga mereka sebaik mungkin B sentiasa mendoakankebahagiaan dan kesejahteraan mereka C memberikan kemewahan yang melimpah ruah kepada mereka D memenuhi segala permintaan ibubapa

Genggam bara api biar sampai jadi arang

(7)

A Datuk dan nenek B Ibu dan bapa C Abang dan kakak D Pembantu rumah

46) Apakah pendekatan terbaik dalam mendidik anak-anak

A Berfikiran terbuka B lembut tetapi tegas C bersikap keras dengan anak-anak D mendengar kata anak-anak

47) Mengapakah terdapat sesetengah individu yang tidak mentaati ibubapa walaupun mendapat kasih sayang yang cukup?

A terlalu mendengar nasihat rakan

B terpengaruh dengan budaya barat yang negatif C terlalu ghairah dan mengejar kemewahan D terlalu dimanjakan dengan ibubapa

48) Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ekosistem? A hubungan seimbang antara hidupan di darat dengan hidupan di laut. B kebergantungan hidup kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan di hutan

C keseimbangan hubungan antara manusia, haiwan dan tumbuhan dengan persekitarannya D kebergantungan hidup manusia kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber oksigen

49) Yang berikut merupakan cara untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem kecuali A mengadakan kempen yang berkaitan alam sekitar

B mewujudkan kawasan hutan simpan C menanam pokok bunga

D melarang aktiviti penyelidikan hutan

50) Apakah punca berlakunya fenomena hujan asid? A kegiatan perindustrian yang tidak terkawal B debu dan habuk dari kuari

C penebangan hutan secara besar-besaran D kemajuan teknologi alam sekitar

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh:

………. (PN SITI KHADIJAH AFANDI) Guru moral tingkatan 3 SMKSR

Disemak oleh:

………..

Referensi

Dokumen terkait

Minyak yang diserap pada adonan tepung pragelatinisasi rice cooker tinggi kemungkinan karena granula pati yang rusak dengan proses gelatinisasi rice cooker masih

✓ menganalisis Upaya pelestarian dan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaruhi dan tidak dapat di perbaruhi dengan teliti melalui diskusi kelompok?. ✓ Melalui kegiatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui periode proteksi dari pemberian pakan yang mengandung sari buah belimbing wuluh dengan durasi berbeda terhadap peningkatan daya

Secara umum, BN dapat digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dari suatu node dengan memberi nilai pada node lain yang berhubungan Sebuah Naïve- Bayes Bayesian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap ibu yang mempunyai bayi dengan pelaksanaan imunisasi DPT di puskesmas Kawali.. Metode penelitian

[r]

o Epicardium, lapisan terluar dinding jantung dan tempat ditemukannya pembuluh darah besar dan saraf. Lapisan dalam epikardium disebut membrana serosa

a) Hak perempuan dan anak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. b) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan terhadap perempuan

Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi

Namun penelitian yang akan dilakukan bukanlah tentang tarian, tetapi penelitian yang mengkaji tentang pemahaman dan perilaku sosial masyarakat Amarasi Barat sebagai sebuah

Selain itu, penelitian mendapatkan bahwa penanaman nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang berlangsung di SMA Negeri 9

venture company merupakan salah satu bentuk dari penanam modal dalam melakukan investasi disuatu negara.Dalam perusahaan penanaman modal patungan atau yang disebut joint venture

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan bisnis antara nasabah dengan bank syariah. Oleh karena itu diperlukan gambaran yang mendalam tentang Integrasi

Sifat penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri selain dipengaruhi oleh muatan positif dari logam Ag juga dipengaruhi oleh gugus amonium kuarterner dari kitosan yang

Untuk mencapai tujuan dasar ini, dan memastikan kekuatannya, perusahaan akan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan energi lainnya, baik secara langsung, melalaui

Berdasarkan hasil observasi sebagai gambaran penyebab anak tidak percaya diri yaitu mudah marah, logika anak belum berjalan dengan baik, anak ditakut-takuti ibunya

Keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki pada diri relawan diharapkan mampu meningkatkan dorongan dalam mengambil keputusan untuk menolong orang lain.. Peneliti

saya akan menyerah Saya yakin j ika saya berusaha untuk tekun dalam belajar maka saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan Saya yakin j ika saya memanfaatkan waktu belajar

Mitos (myths) yakni cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supernatural yang mengandung sifat pendewaan manusia atau manusia keturunan

--- Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas pukul sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat, kami panitia pengadaan barang berupa

Mahasiswa dapat memahami pengertian komitmen organisasional karyawan, mengidentifikasi bentuk komitmen organisasional, menjelaskan proses terjadinya komitmen