soalan objektif sejarah

115  53  Download (0)

Full text
(1)

LATIHAN SUBJEK Nama : Tarikh : Tahun : Markah : __________________________________________________________________________________ Arahan :

(2)

1 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi?

A Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah

B Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip

C Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses gali cari

D Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual

2

Mengikut istilah sejarah, barangan di atas merujuk kepada A artifak

B ekofak C feature D arkeologi

3 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitik?

I Menternak binatang II Menetap di tepi sungai III Hidup berpindah-randah

IV Hidup dalam kelompok keluarga dan berkumpulan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

4 Dalam sesetengah masyarakat, alam sekitar seperti pokok, batu dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati. Mengapakah mereka beranggapan sedemikian?

A Menghindari masyarakat daripada ditimpa bala B Demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup C Kerana alam sekitar yang mengawal kehidupan manusia

D Kerana alam sekitar mempunyai kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling 5

Antara berikut faktor manakah yang turut menyumbang kepada pemilihan lokasi tersebut? I Mudah mendirikan petempatan

II Mudah mendapatkan binatang buruan

● Kapak

● Pinggan mangkuk ● Pisau

Lembah sungai menjadi lokasi petempatan kekal disebabkan oleh kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian.

(3)

III Kemudahan bekalan air dan makanan

IV Kemudahan pengangkutan dan perhubungan A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV 6

Maklumat di atas merujuk kepada tamadun A Mesir

B Indus C Hwang Ho D Mesopotamia

7 Dalam tamadun Mesopotamia, pusat bagi sesebuah kota ialah A istana

B pelabuhan C rumah ibadat D kubu pertahanan

8 Sistem tulisan dalam tamadun Mesopotamia dikenali sebagai A hieroglif

B piktograf C ideogram D cuneiform

9 Tamadun Mesir Purba dianggap anugerah dari sebatang sungai iaitu A Sungai Nil

B Sungai Tigris C Sungai Kuning D Sungai Euphrates

10 Mengapakah kehidupan di bandar menjadi ciri yang sangat penting dalam tamadun Mesir Purba?

I Merupakan pusat pelabuhan II Merupakan pusat pendidikan III Terdapatnya kediaman firaun

IV Merupakan pusat pemerintahan dan pentadbiran A I, II dan III

B I, II dan IV

● Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates.

● Dikelilingi Pergunungan Zagros di bahagian timur laut. ● Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria.

(4)

C I, III dan IV D II, III dan IV

11 Bagaimanakah penggunaan alat logam membantu masyarakat dalam tamadun Mesir Purba? A Membolehkan penciptaan alat-alat untuk membuat rumah kediaman

B Membolehkan aktiviti perdagangan dijalankan dengan kawasan luar C Membolehkan sesebuah perkampungan berkembang menjadi bandar D Membolehkan mereka membina sistem perparitan dan pengairan yang baik

12 Sistem pemerintahan Mesir Purba diterajui oleh raja iaitu firaun. Firaun dibantu oleh golongan bangsawan. Antara berikut yang manakah tugas golongan bangsawan?

I Menjaga keamanan II Menjalankan pentadbiran III Mengurus rekod kerajaan

IV Mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 13

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pembaharuan yang dilakukan oleh beliau? I Membina terusan

II Memajukan sistem pendidikan dan perundangan III Meluaskan kawasan empayar kerajaan Mesir Purba

IV Menukarkan padang pasir kepada tanah pertanian yang subur A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV 14

Maklumat di atas merujuk kepada A pusat pertanian

B bandar pelabuhan C pusat perlombongan D pusat tekstil dan kertas

Firaun Hatshepsut (1501-1479 S.M.) merupakan firaun wanita pada Zaman Empayar. Era pemerintahannya dianggap setanding dengan pencapaian firaun lain.

● Thebes ● Fayoum

● Memphis ●

(5)

15

Maklumat di atas merujuk kepada perkembangan sistem tulisan dalam tamadun Mesir Purba. X ialah A Hieratik B Ideogram C Hierograf D Cuneiform 16

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kepentingan penciptaan kertas tersebut? A Menjadi sumber utama ekonomi negara

B Menunjukkan kreativiti masyarakat zaman itu C Menunjukkan kemajuan dalam bidang penciptaan

D Memudahkan penyimpanan segala rekod dan khazanah negara

17 Mengapakah pendidikan diberikan penekanan oleh kerajaan Mesir Purba? A Berkhidmat dengan kerajaan

B Melahirkan rakyat yang berilmu C Melahirkan jurutulis yang terlatih D Melahirkan firaun yang berpendidikan

18 Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan tamadun Indus mengalami kehancuran? I Banjir

II Kemarau

III Serangan orang Aryan IV Serangan orang Monggol A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 19

Berdasarkan pernyataan di atas, tiga tanduk tersebut merujuk kepada I Siva

II Vishnu III Tuhan Ibu IV Dewa Brahma

Hieroglif → X → Demotik

Pokok papyrus menyumbang kepada penciptaan kertas.

(6)

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

20 Sistem tulisan dalam tamadun Indus dikenali sebagai A piktograf

B hieroglif C cuneiform D ideogram

21 Petempatan awal penduduk dalam tamadun Hwang Ho ialah A Sian

B Banpo C Anyang D Loyang

22 Apakah fungsi tulang oracle dalam tamadun Hwang Ho? A Untuk mencipta tulisan

B Menilik nasib seseorang C Meramal sesuatu keadaan

D Digunakan dalam upacara penyembahan

23 Upacara penyembahan masyarakat Shang melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban. Upacara ini diketuai oleh golongan

A raja B hamba C bomoh D pembesar

24 Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan oleh masyarakat dalam tamadun Hwang Ho dan digantikan dengan

I makanan II duit kertas III kain sutera

IV barangan perhiasan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

25 Sun Tzu dalam bukunya, The Art Of War membicarakan tentang A cara membuat senjata

B cara menangani musuh

C taktik dalam urusan perniagaan

(7)

26 Antara berikut yang manakah merupakan negara kota di Yunani? I Sparta II Athens III Corinth IV Pompei A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

27 Masyarakat manakah yang mendiami Lembah Latium dalam tamadun Rom? A Rom

B Latin C Kush D Corsica

28 Antara berikut yang manakah menunjukkan keistimewaan bandar Pompei sebagai bandar contoh dalam kerajaan Rom?

I Terdapat colloseum II Mempunyai pintu gerbang III Terdapat padang permainan

IV Terdapat pejabat dan dewan orang ramai A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

29 Kerajaan-kerajaan kecil di India telah disatukan semasa pemerintahan A Asoka

B Magadha C Pataliputra

D Chandragupta Maurya

30 Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Vedik? A Zaman tamadun Indus mengalami kejatuhan B Zaman tamadun Indus mengalami kegemilangan C Permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat India D Perubahan budaya dan tahap baru kepada masyarakat India

31 Sebelum sistem demokrasi diperkenalkan di Athens, sistem pentadbirannya adalah bercorak A tirani

B monarki C republik D aristokrasi

(8)

32 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens? I Bersidang tiga kali sebulan

II Dianggotai oleh kaum lelaki

III Segala keputusan dewan dikendalikan oleh juri

IV Setiap ahli dewan boleh memberikan cadangan tentang dasar kerajaan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

33 Apakah aspek penting dalam sistem pemerintahan tentera di Sparta? A Semua rakyat mesti berjiwa patriotik

B Semua rakyat diberikan asas ketenteraan

C Kaum wanita digalak menyertai tentera simpanan

D Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik 34 Antara berikut yang manakah berkaitan tentang Julius Caesar?

I Pernah menjadi konsul II Meneruskan sistem republik

III Mengisytiharkan diri sebagai diktator

IV Berjaya membawa keamanan dan keagungan kepada empayar Rom A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

35 Chandragupta Maurya telah berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dan membentuk empayar Maurya. Apakah kesan tindakan tersebut?

A Agama Buddha tersebar luas

B Status raja bertukar kepada maharaja C Empayar Maurya digeruni oleh kuasa lain D Rakyat menganggapnya sebagai wakil tuhan 36

Jadual di atas menerangkan tentang kesan Perang X. Perang X yang dimaksudkan ialah Perang A Asoka B Kalinga C Maurya D Benggala ● 100,000 orang terkorban ● 150,000 cedera

● Mengakibatkan penderitaan dan kematian ● Agama Buddha disebarkan

(9)

37

Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang dibincangkan oleh Plato dalam karya tersebut?

A Kepentingan institusi raja

B Kepentingan institusi pendidikan

C Negara harus diperintah oleh ahli falsafah

D Negara harus diperintah oleh raja berkuasa mutlak 38

Berdasarkan maklumat di atas, tindakan tersebut membawa kepada lahirnya A Hukum Kanun 12

B Hukum Kanun Justinian C Kod Undang-Undang 12 D Kod Undang-Undang Rom 39

Berdasarkan maklumat di atas, tokoh X yang dimaksudkan ialah A Plato

B Asoka C Maurya

D Maharaja Justinian

40 Pada zaman pemerintahan Raja Asoka, beliau mengarahkan supaya Tiang Asoka didirikan di tepi jalan. Mengapakah beliau berbuat demikian?

A Sebagai lambang kekuasaan Raja Asoka B Untuk memberi peringatan kepada rakyat C Sebagai lambang kedaulatan undang-undang

D Untuk membolehkan rakyat membaca segala titah perintah yang diukir pada patung tersebut 41

Plato – Republic

Maharaja Justinian telah mengumpulkan, menyatukan dan membukukan undang-undang.

● Mengasaskan empayar baru iaitu empayar Byzantine.

● Memperkenalkan pelbagai perubahan dalam bidang pentadbiran.

Tokoh X

● Berjaya menguasai seluruh India Utara. ● Berjaya menakluki Punjab.

● Berjaya menewaskan Seleceus. Tokoh X

(10)

Berdasarkan maklumat di atas, tokoh X yang dimaksudkan ialah A Kalinga B Bindusara C Raja Asoka D Chandragupta Maurya 42

Antara berikut manakah bukti yang menyokong pernyataan di atas? I Meluaskan jajahan takluk

II Mempunyai angkatan tentera yang besar dan kuat III Menyebarkan pengaruh China ke Jepun dan Turkistan IV Memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 43

Maklumat di atas menunjukkan tentang persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar dalam tamadun India. Antara berikut yang manakah matlamat sresthin?

I Mengawal gaji pekerja II Mengawal harga barang III Mengawal kualiti barang IV Mengawal aktiviti perniagaan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 44

Pada zaman Dinasti Han, Maharaja Han Wu Ti telah berjaya menunjukkan kewibawaannya dalam pemerintahan.

Sresthin – Tukang kayu – Tukang logam – Tukang kulit ● Muzik ● Kesusasteraan ● X

● Membaca, menulis dan menghafal

● Sukan

(11)

Maklumat di atas menerangkan tentang aspek-aspek penting yang ditekankan dalam sistem pendidikan di Athens. X ialah

A mengira B seni lukis C berpidato

D seni mempertahankan diri

45 Dalam tamadun India, tumpuan pendidikan adalah dalam bidang agama. Di manakah pendidikan tinggi diberikan kepada rakyatnya?

A Istana B Rumah C Universiti D Kolej Brahman

46 Apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun China? A Menghapuskan buta huruf

B Lulus dalam peperiksaan awam C Meningkatkan mutu pendidikan

D Memastikan semua rakyat mendapat pendidikan 47

Berdasarkan maklumat di atas, siapakah tokoh X? A Plato

B Socrates C Aristotle D Herodotus 48

Kelas Sosial di Sparta Kelas 1 Warganegara Sparta tulen Kelas 2 Pekerja, artisan dan pedagang Kelas 3 Helot

Berdasarkan jadual di atas, Helot merujuk kepada I golongan hamba

II golongan minoriti III golongan majoriti

IV golongan yang mengusahakan tanah AI dan II

B II dan III

● Bapa Falsafah Barat.

● Pakar dalam perbincangan melalui kaedah soal jawab.

● Dituduh merosakkan pemikiran masyarakat.

(12)

CIII dan IV DI dan IV

49 Sukan Olimpik diperkenalkan pada zaman Yunani iaitu pada tahun 776 S.M.. Apakah tujuan sukan tersebut diadakan?

A Untuk menghormati Tuhan Zeus

B Untuk mempamerkan kehebatan individu

C Untuk menjalinkan hubungan antara negara kota D Untuk mengumpul dana bagi memajukan negara

50 Apakah prinsip yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme? I Keimanan

II Kesusilaan III Perikemanusiaan

IV Ketaatan kepada ibu bapa A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

51 Kerajaan agraria menjalankan ekonomi berasaskan I pertanian

II penternakan III perdagangan

IV memungut hasil hutan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

52 Kegiatan ekonomi bagi kerajaan maritim ialah A pertanian

B penternakan

C memungut hasil hutan D perdagangan dan kelautan

53 Kerajaan agraria dan kerajaan maritim dibahagikan kepada dua aspek iaitu I perdagangan

II sosioekonomi III kedudukan geografi IV kekayaan sumber alam A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

(13)

54 Raja Indravarman I (877 M.) telah membina sistem pengairan dan baray. Apakah yang dimaksudkan dengan baray?

A Sungai kecil yang digali di sekeliling sawah padi

B Saluran paip yang digunakan untuk mengairi sawah padi C Satu terusan air yang panjang untuk mengairi sawah padi

D Tempat takungan air buatan manusia yang menyerupai tasik yang luas 55 Apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan entrepot?

I Menjalin hubungan perdagangan dengan kawasan pedalaman II Mendapatkan bekalan hasil tempatan dan kawasan sekitarnya sahaja

III Membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang antarabangsa IV Membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang

lain A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

56 Antara berikut yang manakah merupakan pelabuhan pembekal? I Langkasuka

II Kuala Berang III Jenderam Hilir IV Kuala Selinsing A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

57 Bagaimanakah kerajaan Angkor boleh muncul sebagai sebuah kerajaan agraria yang kuat? A Kekayaan hasil buminya

B Mempunyai penduduk yang ramai C Kemajuan dalam bidang perdagangan

D Kedudukannya yang berhampiran dengan Tasik Tonle Sap

58 Apakah faktor-faktor yang membantu perkembangan kerajaan maritim? I Pemerintahnya mengambil berat terhadap rakyat

II Rakyatnya mempunyai kepakaran membuat perahu dan kapal layar III Mahir menuju ke sesuatu tempat dengan berpandukan bintang di langit

IV Semangat masyarakatnya yang suka meneroka dan mampu belayar ke kawasan yang lebih jauh

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

(14)

59 Pada zaman Srivijaya, syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu dilantik menjadi datu ialah

A mengikuti upacara angkat sumpah taat setia kepada raja B menjalankan upacara mandi di tepi pantai pada waktu malam C pernah menjadi hakim dan pegawai tentera selama lima tahun D mengikuti upacara angkat sumpah di Telaga Batu, Pelembang

60 Apakah bukti yang menunjukkan penduduk kerajaan Kedah Tua pernah menganut agama Hindu dan Buddha?

I Jumpaan arca Hindu dan Buddha II Jumpaan kaca dan manik buatan India III Jumpaan serpihan tembikar buatan China

IV Jumpaan tinggalan candi berunsur Hindu dan Buddha A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

61 Kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi. Hal ini terbukti apabila

A kerajaan agraria mendapatkan tenaga kerja daripada kerajaan maritim B kerajaan agraria mendapatkan bekalan binatang daripada kerajaan maritim C kerajaan maritim mendapatkan barangan mewah daripada kerajaan agraria D kerajaan maritim mendapatkan keperluan makanan daripada kerajaan agraria

62 Antara berikut barangan manakah yang diperlukan oleh kerajaan agraria daripada kerajaan maritim?

A Beras B Gajah

C Barangan mewah

D Tukang kayu dan tukang batu

63 Sistem pemerintahan awal di Asia Tenggara diterajui oleh A raja

B ketua C pembesar D ahli agama 64

Maklumat di atas merujuk kepada sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah tugas X?

A Menjaga khazanah negara B Memastikan keselamatan raja

(15)

C Membantu raja mentadbir negara D Memimpin upacara pertabalan raja 65

Pernyataan di atas menerangkan tentang A orde kosmos

B kerajaan dunia C kerajaan langit D konsep dewa-raja

66 Antara berikut yang manakah tidak boleh menggantikan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya?

A Yuvaraja

B Raja putra

C Raja kumara D Pratiyuvaraja

67 Apakah tujuan upacara angkat sumpah yang dijalankam oleh bakal datu pada zaman Srivijaya? A Untuk mendapat pengiktirafan daripada raja

B Untuk mengelakkan daripada ditimpa bencana

C Untuk menetapkan taat setia yang tidak berbelah bahagi

D Untuk memastikan bakal datu adalah seorang yang bertanggungjawab

68 Jenis, gaya candi serta patung agama Hindu dan Buddha yang dijumpai di Asia Tenggara dikategorikan berdasarkan zaman

A penciptanya B keruntuhannya C perluasan kuasa D kegemilangannya

69 Gaya seni bina arca dan patung agama Hindu dan Buddha merupakan adunan daripada dua tamadun iaitu I India II China III Eropah IV Asia Tenggara A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Negara dianggap sebagai satu alam semesta. Raja dan ibu kotanya adalah pusat alam dan pusat pemerintahan. Raja bertanggungjawab mengatur kesejahteraan negara dan rakyatnya selaras dengan Darma. rakyat selaras dengan Darma.

(16)

70

Maklumat di atas merujuk kepada A Angkor

B Sailendra C Borobudur D Lembah Bujang 71

Maklumat di atas menerangkan tentang tahap kehidupan yang terdapat pada candi A Dieng

B Angkor C Borobudur D Lembah Bujang 72

Berdasarkan pernyataan di atas, bahasa apakah yang digunakan pada kedua-dua batu bersurat tersebut?

A Bahasa Jawa B Bahasa Urdu C Bahasa Sanskrit D Bahasa Melayu Kuno

73 Bahasa Sanskrit banyak digunakan dalam kosa kata bahasa Melayu. Antara berikut, perkataan manakah yang berasal daripada bahasa Sanskrit?

I Dosa II Duka III Masa IV Manusia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

● Berasal daripada perkataan Bhujangga yang bermaksud ular atau cobra.

● Kaya dengan hasil pertanian dan bijih timah.

● Sila ●

Samadhi

● Panna

Batu Bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja manakala Batu Bersurat Sungai Mas berkaitan dengan agama Buddha.

(17)

74

Senarai di atas adalah berkaitan dengan candi A Dieng

B Borobudur C Angkor Wat D Lembah Bujang

75 Kedatangan agama Hindu ke Asia Tenggara telah meninggalkan beberapa kesan yang mendalam. Antara berikut, yang manakah bukti pengaruh Hindu di Asia Tenggara?

I Pembinaan candi

II Penggunaan pantang larang III Penggunaan bahasa Sanskrit IV Penggunaan konsep dewa-raja A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

76 Perkataan jahiliah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud A berpuak-puak

B tidak bermoral C berpindah-randah D tidak mengetahui

77 Mengapakah Zaman Jahiliah juga dikenali sebagai zaman kegelapan? I Menyembah berhala

II Tidak mempunyai nabi III Mengamalkan animisme

IV Percaya kepada kitab sebelumnya A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

78 Zaman Jahiliah bermula selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak dan berakhir hingga A kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

B penerimaan Islam oleh masyarakat Makkah C penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah D turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.

79 Andaikan anda hidup dalam masyarakat Badwi, di kawasan manakah anda akan tinggal? I Gurun

● Vimana ●

(18)

II Pedalaman III Pesisir pantai IV Lembah sungai A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 80

Maklumat di atas berkaitan dengan A masyarakat Arab

B masyarakat Makkah C masyarakat Madinah D masyarakat Arab Jahiliah 81

Pernyataan di atas menerangkan tentang amalan masyarakat Arab Jahiliah. Mengapakah mereka berbuat demikian?

A Kaum wanita tidak boleh mewarisi harta B Kaum wanita tidak mendatangkan rezeki C Kaum wanita menjatuhkan maruah keluarga D Kaum wanita tidak dapat membantu keluarga

82 Apakah bentuk perniagaan yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah? A Melarang unsur penipuan

B Mengamalkan riba dan penindasan C Menekankan konsep halal dan haram

D Menjual barangan dengan harga yang berpatutan

83 Setiap kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah diketuai oleh seorang syeikh. Apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang syeikh?

I Kaya II Gagah III Berani IV Pandai berpidato A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV ● Badwi ● Hadari

(19)

D II, III dan IV

84 Penganut agama Hanif digelar A rasul

B hanif C syeikh

D hunafa

85 Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Ciri masyarakat Arab Jahiliah manakah yang harus dielakkan oleh masyarakat kita?

A Assabiah B Bersatu padu C Saling membantu D Saling menghormati 86

Maklumat di atas merujuk kepada kriteria yang perlu ada pada seseorang bakal syeikh dalam Sistem Kabilah. Mengapakah ciri-ciri tersebut diberikan penekanan?

A Supaya dapat mengalahkan musuh

B Menjadi lambang kebanggaan setiap lelaki C Supaya calon yang dipilih layak menjadi ketua D Supaya dapat menjamin keselamatan ahli kabilah

87 Siapakah yang telah melihat tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu baginda singgah di Basrah?

A Pedagang Parsi B Pendeta Yahudi C Pendeta Nasrani D Bapa saudaranya

88 Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan pada A 12 Rabiulawal 570 M.

B 12 Rabiulakhir 570 M. C 12 Rabiulawal Tahun Gajah D 12 Rabiulakhir Tahun Gajah

89 Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu baginda kecil? I Berniaga

II Penjaga Kaabah III Bercucuk tanam

● Berfikiran matang

● Gagah dan berani ● Pandai berpidato

(20)

IV Menggembala kambing A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

90 Antara berikut, siapakah yang pernah memelihara Nabi Muhammad s.a.w.? I Abu Talib

II Abdul Mutalib III Halimatus Sa’diyah IV Khadijah Khuwailid A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 91

Apakah bukti yang menyokong pernyataan di atas?

A Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah B Berjaya membawa keuntungan lumayan dalam perniagaan

C Menyelesaikan pergaduhan dalam kalangan pedagang Arab di Makkah

D Menyelesaikan persengketaan kabilah Quraisy akibat peristiwa peletakan semula Hajar Aswad

92

Maklumat di atas menerangkan tentang sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.. Hal ini telah diakui oleh masyarakat Arab sewaktu baginda berdakwah di

A Taif B Makkah C Madinah D Habsyah

93 Semasa pembukaan semula kota Makkah, orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah diampunkan dan dibebaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh baginda?

A Pemaaf

Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai kewibawaan yang unggul sebagai pemimpin.

● Siddiq ●

Amanah ● Tabliq ● Fatanah

(21)

B Simpati C Bertolak ansur D Suka membantu

94 Nabi Muhammad s.a.w. sering bertahannuth di Gua Hirak. Apakah yang dimaksudkan dengan bertahannuth?

A Mempelajari selok-belok perniagaan

B Mengasingkan diri untuk menuntut ilmu agama C Mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah

D Mengasingkan diri akibat kecewa dengan masalah masyarakat sekeliling

95 Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. merupakan titik tolak kemunculan agama Islam. Wahyu yang dimaksudkan ialah

A Surah al-Alaq B Surah al-Anfal C Surah al-Imran D Surah al-Muddasir

96 Apakah kepentingan wahyu pertama? A Menyuruh umatnya berakhlak mulia

B Menyuruh umatnya membaca untuk pengetahuan C Menyuruh umatnya menindas antara satu sama lain

D Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasulullah 97 Siapakah wanita yang terlibat dalam perjuangan menegakkan Islam?

I Ummu Salamah II Aminah binti Wahab III Aisyah binti Abu Bakar IV Khadijah binti Khuwailid A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

98 Bagaimanakah cara orang Arab Quraisy membuat penentangan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.?

I Melakukan pemulauan II Mengejek melalui puisi

III Mengancam untuk membakar rumah Nabi Muhammad s.a.w. IV Mengganggu semasa Nabi Muhammad s.a.w. sedang beribadat A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

(22)

terhadap usaha penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w.? I Islam menolak konsep assabiah

II Islam menghalang penyembahan berhala III Islam mengamalkan konsep persamaan taraf

IV Islam memaksa penganut lain meninggalkan agama asal A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

100 Mengapakah kebanyakan golongan penganut agama Islam pada peringkat awal terdiri daripada golongan bawahan?

A Mudah dipengaruhi

B Dipaksa untuk menganut agama Islam

C Mahu melepaskan diri daripada cengkaman tuan mereka D Tertarik dengan layanan sama rata kepada semua manusia 101 Golongan manakah yang tinggal di Madinah?

I Arab II Parsi III Yahudi IV Nasrani A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

102 Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 621 M. telah membawa kepada termeterainya

A Perjanjian Madinah B Perjanjian Hudaibiyah C Perjanjian Aqabah Kedua D Perjanjian Aqabah Pertama

103 Apakah isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama? I Akan memeluk agama Islam

II Tidak akan melakukan amalan jahiliah

III Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. IV Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

104 Selepas Perjanjian Aqabah Pertama, Nabi Muhammad s.a.w. telah menghantar seorang pendakwah Islam ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Siapakah pendakwah Islam tersebut?

(23)

A Suhail bin Amru B Mus’ab bin Umair C Abdullah bin Arqa

D Al-Arqam bin Abu Arqam 105

Berdasarkan pernyataan di atas, hujah manakah yang menyangkal pendapat orientalis Barat ini? I Ketibaan orang Islam ke Madinah disambut dengan meriah

II Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin Madinah III Penghijrahan orang Islam turut dijemput oleh orang Yahudi IV Orang Islam diberikan tempat tinggal dan jaminan keselamatan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

106 Bilakah peristiwa hijrah berlaku? A 12 September Tahun 622 M. B 12 September Tahun 623 M. C 12 Oktober Tahun 622 M. D 12 Oktober Tahun 623 M.

107 Apakah faktor yang membawa kepada berlakunya peristiwa hijrah? I Turunnya wahyu Allah

II Perjanjian Aqabah Kedua III Gesaan penduduk Madinah IV Usaha untuk menyebarkan Islam A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

108 Sebaik sahaja tiba di Madinah, langkah pertama Nabi Muhammad s.a.w. ialah membina Masjid al-Nabawi. Mengapakah baginda berbuat demikian?

A Membuktikan kewujudan agama Islam B Membuktikan keimanan kepada Allah s.w.t.

C Sebagai tempat persinggahan para musafir dan pedagang D Sebagai kemudahan menjalankan pelbagai aktiviti umat Islam 109 Apakah faktor utama kejayaan hijrah ke Madinah?

A Rasa cinta orang Arab Madinah terhadap Islam

B Kesanggupan orang Islam Makkah meninggalkan harta benda dan keluarga

C Sokongan orang Arab Madinah kepada orang Islam Makkah yang tidak berbelah bagi Orientalis Barat mentafsirkan hijrah orang Islam sebagai suatu pelarian.

(24)

D Ketabahan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam untuk menyebarkan Islam ke Madinah 110 Gelaran Muhajirin telah diberikan kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah.

Apakah gelaran yang diberikan kepada orang Madinah? A Aus

B Ansar C Khazraj D Yahudi

111 Mengapakah kaum Aus dan Khazraj memerlukan seorang pemimpin di Madinah? A Untuk belajar cara berniaga

B Untuk belajar tentang agama C Untuk membangunkan Madinah D Untuk menghentikan persengketaan

112 Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622 M. berpandukan wahyu Allah. Apakah kepentingan piagam tersebut?

I Dapat membantu menyelesaikan masalah penduduk Madinah II Membolehkan kaum Yahudi menguasai perdagangan di Madinah

III Membolehkan Nabi Muhammad s.a.w. membina sebuah negara yang aman damai

IV Membuktikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

113 Mengapakah orang Yahudi di Madinah tidak melakukan penentangan terhadap orang Islam Madinah?

I Undang-undang yang adil II Keselamatan mereka dijamin

III Tidak dipaksa untuk memeluk Islam IV Tidak dibenarkan memegang jawatan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

114 Pada pendapat anda, apakah kemungkinan persamaan masyarakat Madinah dengan masyarakat negara kita pada masa kini?

A Dilarang beragama

B Wajib memeluk agama Islam C Mesti meninggalkan agama asal

D Agama Islam merupakan agama rasmi negara 115 Mengapakah orang Islam dibenarkan berperang?

(25)

A Untuk menakluki kawasan lain B Untuk menyebarkan agama Islam

C Untuk mempertahankan agama dan negara D Untuk menunjukkan kekuatan tentera Islam

116 Apakah garis panduan yang harus diikuti oleh tentera Islam semasa perang? I Tidak dibenarkan mengambil senjata

II Tidak dibenarkan memusnahkan tanaman III Tidak dibenarkan membunuh kanak-kanak IV Tidak dibenarkan merobohkan tempat ibadat A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

117 Perjanjian manakah yang menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam Madinah?

A Perjanjian Madinah B Perjanjian Hudaibiyah C Perjanjian Aqabah Kedua D Perjanjian Aqabah Pertama

118 Mengapakah Uthman bin Affan dipilih untuk pergi ke Makkah selepas orang Islam disekat di Hudaibiyah?

I Seorang yang lembut II Seorang yang matang III Seorang yang gagah berani

IV Mempunyai ramai saudara mara di Makkah A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

119 Umat Islam dibenarkan berperang dengan syarat beberapa etika peperangan Islam dipatuhi. Antara berikut yang manakah etika peperangan yang patut dipatuhi?

I Larangan membunuh sesuka hati

II Tawanan kanak-kanak dan wanita dibebaskan

III Dilarang membunuh binatang dan memusnahkan tanaman IV Mengamalkan dasar kekerasan terhadap orang Arab Quraisy A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

120 Melalui Perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua pihak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama

(26)

A 6 tahun B 8 tahun C 10 tahun D 12 tahun

121 Selepas Perjanjian Hudaibiyah, bilakah umat Islam boleh mengerjakan umrah? A 6 Hijrah

B 7 Hijrah C 8 Hijrah D 9 Hijrah

122 Apakah peristiwa yang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w. mengambil keputusan untuk mengepung kota Makkah?

A Orang Quraisy telah menangkap beberapa orang Islam B Orang Quraisy melarang orang Islam beribadat di Kaabah C Orang Quraisy telah membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah D Orang Quraisy telah melakukan penindasan terhadap orang Islam 123 Apakah persamaan antara Khalid bin al-Walid dengan Amru bin al-As?

A Menyertai angkatan perang Islam B Memeluk agama Islam sejak kecil

C Wakil orang Islam dalam Perjanjian Hudaibiyah D Menyebarkan dakwah Islamiah di luar Madinah

124 Antara berikut peristiwa manakah yang menjadi perintis kepada pembukaan semula kota Makkah?

A Perang Tabuk B Perjanjian Aqabah C Perjanjian Hudaibiyah

D Pengislaman pemimpin Makkah

125 Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada orang Islam? A Perdagangan dengan negara lain dapat dijalankan

B Orang Makkah berpeluang datang ke Madinah pada bila-bila masa C Bilangan orang Madinah yang memeluk agama Islam semakin bertambah

D Memberi peluang kepada orang Islam mengerjakan haji dan umrah pada tahun berikutnya 126 Golongan al-Riddah muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.. Apakah yang

dimaksudkan dengan golongan al-Riddah? I Murtad

II Mengaku sebagai nabi III Enggan membayar zakat

IV Enggan tunduk kepada pemimpin A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV

(27)

D II, III dan IV

127 Saidina Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah melalui kaedah A musyawarah

B cadangan daripada satu nama

C pencalonan oleh sekelompok masyarakat D pemilihan daripada beberapa orang calon 128

Apakah yang dimaksudkan dengan baiah?

A Upacara perkenalan antara bakal khalifah dengan rakyat

B Perakuan sumpah taat setia seseorang yang dilantik sebagai pemimpin C Persetiaan antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah D Proses rundingan untuk memutuskan kesahan pelantikan seseorang khalifah 129 Zaman pemerintahan khalifah juga dikenali sebagai zaman

A Bani Umaiyah B Bani Uthmaniyah C Turki Uthmaniyah D Khulafa al-Rasyidin

130 Apakah peranan khalifah dalam Islam? I Menyebarkan agama Islam

II Mempertahankan negara Islam III Memastikan perpaduan ummah

IV Memerangi negara yang enggan menerima Islam A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

131 Mengapakah Khalifah Abu Bakar dikenali sebagai al-Siddiq? A Sentiasa bercakap benar

B Mempunyai sifat yang garang

C Mengahwini puteri Nabi Muhammad s.a.w.

D Sentiasa meyakini kata-kata Nabi Muhammad s.a.w.

132 Untuk melicinkan pentadbiran, Khalifah Abu Bakar al-Siddiq telah membahagikan wilayah kepada berapa bahagian?

A 6 B 8 C 10 D 12

(28)

133 Khulafa al-Rasyidin manakah yang digelar Penyelamat Umat Islam? A Ali bin Abu Talib

B Uthman bin Affan C Umar bin al-Khattab D Abu Bakar al-Siddiq

134 Jabatan manakah yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar al-Khattab? I Jabatan Polis

II Jabatan Tentera III Jabatan Pertanian IV Jabatan Perbendaharaan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

135 Apakah sumbangan Khalifah Umar al-Khattab sehingga beliau digelar Amirul Mukminin? I Menubuhkan majlis syura

II Membina angkatan laut Islam III Memajukan pendidikan Islam

IV Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 136

Sistem pengairan di atas dibina semasa pemerintahan A Khalifah Ali bin Abu Talib

B Khalifah Uthman bin Affan C Khalifah Abu Bakar al-Siddiq D Khalifah Umar bin al-Khattab 137

Sistem ketenteraan

Tentera X Tentera sukarela

Maklumat di atas menerangkan tentang sistem ketenteraan semasa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab. Apakah keistimewaan yang diterima oleh tentera X?

I Gaji

II Pakaian seragam

● Empayar Abu Musa ● Terusan Amirul

(29)

III Peralatan senjata IV Tempat penginapan AI dan II B II dan III CIII dan IV DI dan IV

138 Mengapakah Khalifah Uthman bin Affan digelar Zun Nurain? A Mempunyai hati yang lembut

B Merupakan seorang yang warak C Seorang yang berpandangan jauh

D Mengahwini dua orang puteri Nabi Muhammad s.a.w. 139

Pernyataan di atas menunjukkan bahawa beliau bersifat A pemaaf

B cepat mengalah C berkeyakinan tinggi D cintakan perdamaian 140

Maklumat di atas menunjukkan perubahan sistem pemerintahan khalifah kerajaan Islam. Kerajaan manakah yang melaksanakan sistem warisan?

A Bani Umaiyah B Bani Abbasiyah C Turki Uthmaniyah D Khulafa al-Rasyidin

141 Apakah gelaran yang digunakan oleh pemimpin Bani Umaiyah tahap kedua? A Wali

B Amir C Gabenor D Khalifah 142

Khalifah Ali bin Abu Talib sanggup menghentikan peperangan apabila pihak lawan mengangkat al-Quran.

(30)

Maklumat di atas menerangkan tentang sistem ketenteraan kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama. Apakah tujuan penubuhannya?

A Menakutkan musuh

B Menjamin keselamatan negara C Memperkukuhkan sistem ketenteraan D Melancarkan serangan terhadap musuh

143 Mengapakah golongan mawali menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umaiyah?

I Cukai yang tinggi II Berlaku diskriminasi III Dianiaya dan diseksa

IV Tidak diberi jawatan yang layak A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

144 Mengapakah zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya al-Makmun dikenali sebagai Zaman Kegemilangan Kerajaan Abbasiyah?

A Keadaan negara yang aman B Kemajuan ekonomi yang pesat C Perkembangan bidang keilmuan D Pembaharuan dalam pelbagai bidang

145 Baitulhikmah diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Apakah peranan baitulhikmah? A Perpustakaan

B Pusat penterjemahan C Pusat pengajaran al-Quran

D Pusat pengurusan kewangan negara 146 Kerajaan Turki Uthmaniyah diasaskan oleh

A Orhan I B Murad I C Sultan Selim I D Uthman Ertughrul

147 Antara berikut yang manakah merupakan faktor utama yang membawa kejayaan perluasan kuasa empayar Uthmaniyah ke Eropah?

Diwanul Jundi ● Angkatan Tentera

Laut

● Angkatan Tentera Darat

(31)

I Senjata moden II Semangat ghazi III Tentera yang ramai IV Kumpulan Janissari A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 148

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang dasar sosial kerajaan Turki Uthmaniyah?

A Setiap individu berhak mendapat jawatan B Setiap individu boleh berjaya dalam hidup C Setiap individu berhak mendapat pendidikan

D Setiap individu mendapat imbuhan hasil usaha sendiri 149 Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Mozarab?

A Orang Kristian tempatan yang memeluk agama Islam B Orang Islam tempatan yang berpindah ke negara Islam

C Orang tempatan beragama Kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam D Orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian 150 Ibn Fadhlan dan Ibn Battuta telah memberi sumbangan dalam bidang

A perubatan

B ilmu mantik dan falsafah C matematik dan astronomi D pengembaraan dan penerokaan

151 Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab dikemukakan oleh I John Crawford

II Emanuel Gadinho III Snouck Hurgronje

IV Syed Muhammad Naquib al-Attas A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

152 Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi A perdagangan

B perkahwinan

C karya penulisan dan persuratan

(32)

D pengislaman raja dan golongan bangsawan 153

Maklumat di atas menerangkan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara oleh mubaligh Islam. Sumber cerita di atas ialah

A Hikayat Acheh

B Hikayat Raja-Raja Pasai C Sejarah Kepulauan Sulu D Hikayat Merong Mahawangsa 154

Berdasarkan pernyataan di atas, di manakah letaknya Ta Shih? A Melaka

B Pulau Jawa C Terengganu D Sumatera Utara 155

Berdasarkan maklumat di atas, Islam dikatakan datang ke Asia Tenggara menerusi A Arab

B India C Parsi D China

156 Kebudayaan Arab yang diamalkan oleh masyarakat Asia Tenggara ialah I tarian zapin

II alat-alat muzik III majlis persandingan IV menghormati tetamu A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Merah Silu − Syeikh Ismail Raja Pattani − Syeikh Said

Menurut catatan China telah wujud perkampungan Islam yang dikenali sebagai Ta Shih.

● Penemuan Batu Nisan Malik al-Salih

● Penemuan Batu Nisan Malik Ibrahim

(33)

157 Apakah yang dilakukan oleh pedagang Islam semasa menunggu perubahan angin monsun? I Membina perkampungan

II Berbincang tentang agama

III Menjalankan urusan perdagangan IV Membuka pusat pengajian agama A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 158

Maklumat di atas terdapat dalam karya A Hikayat Acheh

B Kitab al-Manzum C Sejarah Kepulauan Sulu D Hikayat Merong Mahawangsa

159 Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam? I Ikhlas

II Lemah lembut III Bersopan santun IV Bersungguh-sungguh A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 160

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang syahbandar? I Jujur II Pemaaf III Bijaksana IV Bersungguh-sungguh A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Raja Kedah diislamkan oleh Syeikh Abdullah al-Yamani.

Syahbandar merupakan orang penting yang menentukan kemajuan sesebuah pelabuhan.

(34)

161 Apakah peranan yang dimainkan oleh Tun Perak dalam menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal di Asia Tenggara?

I Menguasai kawasan-kawasan baru

II Mengupah ulama dari Semenanjung Tanah Arab III Menyediakan kemudahan pendidikan agama Islam IV Menghantar ulama untuk mengajar tentang agama Islam A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

162 Bagaimanakah cara Acheh menyekat perkembangan agama Kristian di Asia Tenggara? I Melancarkan perang terhadap kuasa Barat

II Menaungi negeri-negeri di Tanah Melayu III Menaungi negeri-negeri kecil di Sumatera Utara

IV Tidak membenarkan kuasa Barat menggunakan pelabuhan naungan Acheh A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

163 Apakah bukti yang menunjukkan Islam datang ke Champa? I Prasasti

II Batu nisan III Seni bina IV Kebudayaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 164

Karya di atas adalah berkaitan dengan Zaman Kesultanan Melayu Melaka dan digunakan untuk A bahan bacaan golongan istana

B perbincangan soal jawab tentang agama C menaikkan semangat menentang musuh D menyadur bahan-bahan kesusasteraan Arab

165 Apakah pembaharuan yang dibawa oleh Islam terhadap masyarakat Melayu? I Perubahan nama sultan

II Perubahan nama negeri

● Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

(35)

III Perubahan nama istana IV Perubahan nama individu A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 166

Pernyataan di atas merujuk kepada kerajaan A Demak

B Acheh C Perlak D Melaka 167

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah cara yang dilakukan oleh Wali Songo semasa berdakwah?

I Menyeru masyarakat agar rajin bekerja

II Menerangkan kepada masyarakat cara bekerja III Menimbulkan kesedaran tentang maksud bekerja IV Menyeru masyarakat agar tidak melakukan pembaziran A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

168 Karya Bustanus Salatin mengisahkan tentang I keindahan agama

II keindahan sebuah kota III keindahan taman-taman IV keindahan sebuah kerajaan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

169 Apakah tugas syahbandar?

A Membantu sultan membuat keputusan

● Merupakan warisan Kesultanan Melayu Melaka

● Berusaha mengembalikan kegemilangan kerajaan Melaka

Wali Songo telah menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah di Pulau Jawa.

(36)

B Mengurus hal-ehwal percukaian kerajaan

C Mentadbir dan menentukan kemajuan pelabuhan D Memastikan keselamatan pedagang di Selat Melaka

170 Undang-Undang Islam yang diamalkan di Asia Tenggara merangkumi aspek-aspek seperti I hukum jenayah

II urusan pernikahan

III pembahagian harta pusaka IV urusan adat-istiadat perkahwinan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

171 Sebelum kedatangan Islam, agama Hindu telah lama bertapak di Asia Tenggara. Mengapakah dakwah Islamiah cepat berkembang di Asia Tenggara?

I Islam mudah difahami

II Agama Hindu tidak lagi diamalkan

III Raja dan pembesar memeluk agama Islam IV Peranan yang dimainkan oleh pendakwah Islam A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

172 Pengaruh kerajaan Abbasiyah terhadap institusi pemerintahan di Asia Tenggara boleh dilihat melalui A adat istiadat B institusi kesultanan C sistem perundangan D sistem pemerintahan 173

Maklumat di atas merujuk kepada A tempat mengerjakan ibadah B tempat penterjemahan karya awal C tempat perbincangan tentang agama D tempat mendapatkan pendidikan awal 174

● Dayah

Pesantren ● Pondok

(37)

Berdasarkan maklumat di atas, seni tersebut dapat dilihat pada I masjid

II batu nisan III tugu peringatan IV bilah mata keris A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 175

Berdasarkan maklumat di atas, sumber baitulmal diperoleh daripada I cukai pendapatan

II harta milik negara III pelaburan dan saham IV zakat fitrah dan zakat harta A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

176 Bagaimanakah corak institusi kerajaan Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam? A Mengamalkan konsep dewa-raja

B Sultan menguasai tampuk pemerintahan C Rakyat mempunyai suara dalam kerajaan

D Tidak mempunyai sistem pemerintahan yang teratur 177 ● Seni bina ● Seni khat ● Seni ukir

Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah memperkenalkan baitulmal di Acheh.

Zillullah fil-alam

Zillullah fil-ardh

(38)

Kedua-dua istilah di atas membawa makna bayangan Allah di muka bumi. Penggunaannya adalah warisan dari amalan pemerintah

I Mamluk II Bani Saljuk III Bani Umaiyah IV Bani Abbasiyah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 178

Apakah peranan tokoh-tokoh di atas terhadap kerajaan Melayu Melaka? A Menghasilkan karya Islam

B Menasihat sultan berkaitan agama Islam

C Membantu mendirikan pusat-pusat pengajian Islam

D Menterjemahkan karya-karya Arab ke dalam bahasa Melayu 179

Siapakah yang menggunakan gelaran di atas? I Sultan Mahmud Shah

II Sultan Iskandar Zulkarnain III Sultan Iskandar Mahkota Alam IV Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

180 Ketua pemerintah di Negeri Sembilan ialah A Raja

B Sultan

C Yang Dipertua

D Yang Dipertuan Besar

181 Kedaulatan seseorang raja boleh dibuktikan melalui I cap mohor

II warna diraja III bahasa istana

● Makhdum Sayid Abdul Aziz

● Maulana Abu Bakar ● Qadi Yusuf

(39)

IV pendidikan agama A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 182

Rajah di atas menunjukkan sistem organisasi pemerintahan di Negeri Sembilan. Apakah peranan X? A Ketua Adat B Ketua Agama C Ketua Daerah D Ketua Negeri 183

Maklumat di atas merupakan hukuman bagi pesalah yang A membunuh tanpa sengaja

B menipu dalam perniagaan C membunuh dengan sengaja D merompak harta benda orang lain 184

Maklumat di atas merujuk kepada A undang-undang negeri

B undang-undang bertulis C undang-undang perdagangan D undang-undang tidak bertulis

185 Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam Adat Temenggung? I Anak lelaki diutamakan

Yamtuan atau Yang Dipertuan Besar Undang

X Buapak

Diat – denda atau ganti rugi berbentuk harta.

● Hukum Kanun Melaka ● Undang-Undang Laut

(40)

II Mementingkan keturunan bapa III Berdasarkan ajaran agama Islam

IV Perkahwinan sesama suku tidak dibenarkan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 186

Berdasarkan pepatah di atas, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang aspek pendidikan dalam masyarakat Melayu?

A Pendidikan diwajibkan kepada semua rakyat B Pendidikan awal bermula dalam institusi keluarga C Pendidikan formal adalah berkaitan dengan agama Islam D Pendidikan tidak formal merupakan satu proses pembelajaran 187

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah pendidikan formal dijalankan di negeri-negeri Melayu?

I Mementingkan aspek agama Islam

II Institusi keluarga memainkan peranan penting III Dilaksanakan di istana, masjid dan rumah tok guru IV Terhad kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 15 tahun A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

188 Peraturan khas tentang aktiviti perdagangan terdapat dalam A Undang-Undang Perak dan Undang-Undang Pahang B Undang-Undang Perak dan Undang-Undang Laut Melaka C Undang-Undang Pahang dan Undang-Undang Pelabuhan Kedah D Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Pelabuhan Kedah

189 Sistem madrasah yang dilaksanakan di Asia Tenggara diperkenalkan semasa zaman kerajaan A Bani Saljuk

B Bani Umaiyah C Bani Abbasiyah D Turki Uthmaniyah

Siakap senohong gelama ikan duri, Bercakap bohong lama-lama mencuri.

Kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara.

(41)

190 Apakah perbezaan utama antara sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan pondok?

I Sistem madrasah diawasi oleh tok guru II Sistem madrasah dijalankan secara kelas III Sistem madrasah mempunyai sukatan pelajaran IV Sistem madrasah mengajar tentang agama Islam A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV 191

Maklumat di atas merupakan cerita rakyat masyarakat Melayu. Apakah kepentingan cerita rakyat tersebut?

A Memberi hiburan B Memberi informasi C Memberi pengajaran

D Mengekalkan warisan sastera rakyat

192 Antara berikut karya manakah yang berbentuk prosa? A Syair Dahulu Kala

B Cerita Pak Belalang C Hikayat Nur Muhammad D Batu Belah Batu Bertangkup 193 Johor terkenal dengan kesenian

A dikir B nazam C ghazal D wayang kulit

194 Istilah Pak Long dan Mak Long yang digunakan dalam sesebuah keluarga adalah merujuk kepada orang yang paling

A tua B muda C berkuasa D dihormati

195 Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka berjaya muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada abad ke-15?

A Empayar yang luas

● Batu Belah Batu Bertangkup ● Bawang Putih Bawang Merah

(42)

B Dinaungi oleh China C Kekayaan hasil buminya

D Kedudukannya di tengah-tengah perjalanan timur dan barat 196 Barangan manakah yang tidak dikenakan cukai?

A Rempah-ratus B Sutera dan teh C Hasil-hasil hutan D Beras dan makanan

197 Larangan amalan riba dalam bidang perniagaan telah ditekankan dalam A Hukum Kanun Melaka

B Undang-Undang Pahang C Undang-Undang Pelabuhan D Undang-Undang Laut Melaka

198 Pedagang India dan Arab yang berdagang di Melaka dikenakan cukai sebanyak A 10%

B 8% C 7% D 6%

199 Cukai asas yang telah dikenakan oleh pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka terhadap para pedagang ialah

A cukai tetap B cukai harta C cukai individu D cukai pelabuhan 200

Senarai di atas menerangkan tentang mata wang yang diperkenalkan oleh A Inggeris

B Portugis C Belanda D Perancis

201 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Zaman Gelap di Eropah? I Gereja sangat berkuasa

II Kelembapan ilmu pengetahuan

III Ekonomi berkembang dengan perlahan IV Sistem pemerintahan yang tidak berkesan

DucatsLion

dollarsRix dollars

(43)

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 202

Berdasarkan pernyataan di atas, masyarakat Eropah mula mengalami Zaman A Gelap

B Revolusi

C Renaissance

D Penjelajahan dan penerokaan 203

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah bentuk penindasan yang dilakukan terhadap buruh kanak-kanak?

I Bekerja lebih daripada 10 jam II Dipaksa bekerja di kilang tekstil III Dipaksa bekerja di lombong arang batu

IV Gaji yang diberi kurang daripada buruh dewasa A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

204 Apakah faktor utama yang membawa kepada kemunculan golongan baron di Eropah? A Kemerosotan kuasa pusat

B Kemiskinan hidup petani

C Mendapat naungan daripada raja

D Gereja mula mengongkong kehidupan masyarakat

205 Perdagangan di perairan utara dan barat sering diganggu oleh orang-orang gasar iaitu I Turki II Aryan III Viking IV Magyar A I dan II B II dan III C III dan IV

Perkembangan tamadun Islam di Baghdad dan Cordova telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangan bidang keilmuan di Eropah.

Revolusi Perindustrian di Eropah pada kurun ke-19 memperlihatkan penggunaan buruh kanak-kanak.

(44)

D I dan IV

206 Apakah faktor yang menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali? I Kemunculan golongan patron

II Kemajuan aktiviti perdagangan antarabangsa III Kedudukannya yang dikelilingi Laut Mediterranean

IV Penglibatan raja dalam menaungi golongan seniman dan cendekiawan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

207 Mengapakah pihak gereja enggan menaungi ahli sains dan matematik? A Perbezaan pemikiran

B Upah yang terlalu tinggi C Bimbang kuasa tercabar

D Persaingan dengan golongan patron

208 Zaman Renaissance telah membawa kepada kemunculan monarki baru. Antaranya ialah I Aragon II Poland III Portugal IV England A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 209

Maklumat di atas adalah merujuk kepada A Martin Luther

B Huldreich Zwingli C Johann Gutenberg D St. Ignatius Loyola

210 Tokoh penting dalam Zaman Renaissance ialah I Martin Luther

II Giovanni Bocaccio III Francesco Petrarch IV Leonardo da Vinci A I, II dan III

● Mazhab Protestan

● Manusia harus bergantung kepada kekuatan rohani

(45)

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

211 Mengapakah masyarakat Eropah aktif menjelajah dan meneroka ke kawasan Timur? I Penemuan jalan laut ke timur

II Kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah

III Keperluan untuk mendapatkan bekalan bahan mentah IV Perkembangan sains dan teknologi Zaman Renaissance A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 212

Apakah tujuan perjanjian di atas ditandatangani? A Untuk menetapkan kawasan jajahan

B Untuk memastikan keselamatan pelaut Eropah

C Untuk meningkatkan perdagangan antarabangsa Eropah D Untuk membolehkan kuasa Eropah meluaskan tanah jajahan

213 Mengapakah orang Eropah melakukan aktiviti penjelajahan merentasi Lautan Atlantik untuk mencari jalan alternatif yang lebih selamat ke Timur?

A Cabaran oleh Putera Henry B Perjuangan misi Perang Salib

C Menguji teknologi perkapalan Eropah

D Penguasaan Istanbul oleh kerajaan Turki Uthmaniyah

214 Mengapakah Amerika Latin menjadi pilihan Sepanyol sebagai destinasi penjelajahan? A Kaya dengan hasil hutan

B Kaya dengan emas dan perak C Untuk mendapatkan bekalan buruh D Penduduknya masih belum beragama 215

Sistem Pemilikan Tanah Tanah persendirian X

Jadual di atas menunjukkan sistem pemilikan tanah yang wujud sebelum Revolusi Pertanian. X ialah

ATanah raja

B Tanah awam CTanah baron

(46)

DTanah gereja

216 Apakah kesan pengenalan Akta Pemagaran Tanah terhadap bidang pertanian di Britain? I Rakyat hilang punca rezeki

II Penanaman secara besar-besaran

III Penghijrahan penduduk ke kawasan bandar IV Menjadi asas kepada Revolusi Perindustrian A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV 217

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kegunaan alat Jethro Tull? A Untuk menabur baja dengan pantas

B Untuk menggali dan menugal tanah C Untuk menyemai biji benih dengan cepat D Untuk menyiram tanaman secara sistematik 218

Berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang mencipta Spinning Jenny? A John Kay

B Samuel Crompton C James Hargreaves D Sir Richard Arkurigno 219

Berdasarkan maklumat di atas, apakah implikasi rekaan tersebut terhadap Britain? I Peningkatan peluang pekerjaan

II Perkembangan bidang pembuatan III Perkembangan bidang pengangkutan IV Peningkatan pengeluaran arang batu A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Jethro Tull – Alat Jentera Tull

Semasa Revolusi Perindustrian, banyak mesin baru telah dicipta dalam industri tekstil.

(47)

220

Apakah sebab berlakunya peristiwa di atas? A Pengenalan Akta Kilang 1833

B Bantahan waktu bekerja melebihi 10 jam

C Majikan membayar gaji yang murah kepada pekerja

D Bantahan penggunaan kaedah pengeluaran baru oleh pekerja mahir 221

Maklumat di atas menerangkan tentang A kereta

B lokomotif C kereta kuda

D kapal berkuasa wap 222

Kuasa-kuasa di atas berlumba-lumba untuk menguasai Asia Tenggara kerana A kaya dengan bahan mentah

B mendapatkan bekalan pekerja C penduduknya perlu dimajukan D untuk memasarkan barangan mereka 223

Maklumat di atas merupakan slogan yang digunakan oleh kuasa Eropah untuk A menyebarkan agama Kristian

B menunjukkan kekuasaan mereka

C menakluki dan menguasai kawasan luar Eropah D membantu membangunkan masyarakat luar Eropah

Peristiwa Pergerakan Luddite di Britain (1810)

● Bergerak selaju 16 batu sejam. ● Menghubungkan Liverpool dan

Manchester. Britain Perancis Belanda Jerman Itali ● Mission Civilisatrice

(48)

224 Apakah kesan imperialisme barat terhadap Asia Tenggara? I Menerima penasihat barat

II Pengenalan sistem pendidikan barat III Perubahan dalam sistem pentadbiran

IV Kegiatan ekonomi tradisional dipertingkatkan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

225 Apakah langkah yang diambil oleh Britain selepas wujud peraturan tarif oleh negara Eropah dan Amerika Syarikat?

A Mencari pasaran baru B Menambah hasil keluaran C Menaikkan harga barangan D Mengurangkan tenaga pekerja 226

Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan A pertanian

B perikanan C perlombongan D mengutip hasil hutan

227 Ciri-ciri kegiatan ekonomi bagi masyarakat Melayu ialah I teknologi moden

II modal yang kecil III pengeluaran terhad IV pasaran yang kecil A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 228

● Tali kail

● Bubu

(49)

Senarai di atas merujuk kepada ekonomi dagangan masyarakat Melayu yang melibatkan kegiatan

A pertanian dan perindustrian B perikanan dan perindustrian C pertanian dan perlombongan D perikanan dan perlombongan

229 Sebelum diperkenalkan sebagai tanaman komersil, getah telah ditanam sebagai tanaman hiasan di A Singapura B Johor Bahru C Kuala Lumpur D Kuala Kangsar 230

Tokoh X di atas telah berusaha mengembangkan perusahaan getah di Tanah Melayu. Apakah sumbangan beliau?

I Mengadakan pameran tentang getah

II Memperkenalkan cara torehan yang berkesan III Menjual benih getah pada harga yang rendah

IV Berusaha meyakinkan peladang supaya menanam getah A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

231 Apakah kebaikan sistem torehan secara ibidem yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley? A Tidak merosakkan pokok

B Mempercepatkan masa torehan

C Menghasilkan susu getah yang banyak D Kerja torehan menjadi semakin mudah

232 Apakah tujuan Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan? A Mengawal harga getah

B Membantu meningkatkan harga getah

C Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar D Meningkatkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar

● Pengeluaran skala besar

● Teknologi moden ● Pasaran luas ● Buruh yang ramai

(50)

233

Sistem di atas mempunyai persamaan dari segi I dipersetujui oleh British

II tempat tinggal disediakan

III semua pekerja mendapat subsidi makanan

IV segala perbelanjaan perjalanan ditanggung oleh majikan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 234

Pernyataan di atas merujuk kepada A sistem kheh-thau

B sistem tiket kredit

C sistem pengambilan kakitangan D sistem pengambilan rumah kongsi 235

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan buruh A Jawa

B India C China D Filipina

236 Antara berikut yang manakah merupakan institusi kewangan pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu?

A Bank of Malaya B Mercantile Bank C Kwong Yik Bank D The Chartered Bank

● Sistem pengambilan kakitangan ● Sistem pengambilan rumah kongsi

Bakal imigran ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh kheh-thau.

● Sistem kontrak ● Sistem

(51)

237

Maklumat di atas menerangkan tentang A sistem kontrak

B sistem kangani C sistem tiket kredit D sistem buruh bebas

238 Bagaimanakah sistem pemilikan tanah mengikut undang-undang adat? A Tanah yang dimiliki tidak boleh diwarisi

B Tanah yang diduduki dikenakan cukai

C Sesuatu kawasan tanah adalah milik orang yang menerokanya

D Sesuatu kawasan tanah yang ingin diduduki perlu mendapat keizinan daripada raja 239

Apakah kesan pengenalan undang-undang di atas terhadap masyarakat Melayu? I Bayaran cukai dikenakan berdasarkan jenis tanah

II Kegiatan mengutip sumber hutan perlu mendapat kebenaran III Tanah penduduk tempatan tidak bertukar tangan kepada pihak lain IV Setiap pengusaha tanah perlu membuat permohonan di pejabat tanah A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 240

Berdasarkan maklumat di atas, di manakah sistem undang-undang tersebut dilaksanakan? A Sabah

B Sarawak C Singapura D Tanah Melayu

● Majikan akan membiayai tambang buruh ke Tanah Melayu. ● Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa

tertentu.

● Peraturan Tanah Perak 1879 ● Peraturan Tanah Sungai Ujong

1887

● Kanun Tanah Selangor 1890

● Land Order – diisytiharkan pada tahun 1931 ● Land Settlement – memberi hak perlindungan

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in