Unit 2 ( Seronoknya Membaca )

63  Download (0)

Teks penuh

(1)

Kelas

Aspek Kemahiran Membaca

Tema AKTIVITI KELUARGA

Tajuk Seronoknya Membaca

Standard

Kandungan 2.3

Standard

Pembelajaran 2.3.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi

pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Aktiviti 1. Murid membaca teks secara mekanis

2. Murid mendengar dan memahami pelbagai jenis ayat , kemudian sebut

Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, TMK

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema AKKTIVITI KELUARGA

Tajuk Seronoknya Membaca

Standard

Kandungan 1.3

Standard

Pembelajaran 1.3.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Mendengar, memahami dan memberikan respons

yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Aktiviti 1. Murid mendengar , memahami dan memberikan respons

secara lisan terhadap arahan yang diberikan

2. Murid menyatakan kebaikan aktivit membaca bersama-sama dengan keluarga

3. Murid berlakonn berdasarkan situasi 1 dan situasi 2 Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup

Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, TMK

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Kelas

Aspek Kemahiran Menulis

Tema AKTIVITI KELUARGA

Tajuk Seronoknya Membaca

Standard

Kandungan 3.2

Standard

Pembelajaran 3.2.7

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk

tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

Aktiviti 1. Murid membaca ayat majmuk dan meneiti bentuk tulisan berangkai

2. Murid menulis ayat majmuk dalam bentuk tulisan berangkai dengan bimbingan guru

3. Murid bercerita tentang persediaan untuk menyertai pertandingan pidato

Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, TMK

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Seni Bahasa

Tema AKTIVITI KELUARGA

Tajuk Seronoknya Membaca

Standard Kandungan

4.1

Standard

Pembelajaran 4.1.2

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang

mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu di atas dengan bimbingan guru 2. Murid menulis ayat dalam perenggan tentang seni kata

lagu dengan tulisan yang kemas

3. Murid menghasilkan seni kata lagu yang mengandungi nilai dan faedah membaca

Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, TMK

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Aspek Tatabahasa

Tema AKTIVITI KELUARGA

Tajuk Seronoknya Membaca

Standard

Kandungan 5.1

Standard

Pembelajaran 5.1.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit

dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

Aktiviti 1. Murid melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan yang sesuai

2. Murid bercerita tentang perpustakaan di sekolah Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup

Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, TMK

BBM Buku teks, buku tulis

(6)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :