DOA SEMPENA HARI SUKAN docx

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

DOA SEMPENA HARI SUKAN

م

م ييحم ررلا نم مم حي ررلا همللا مم سي بم

ىلمعم وم نم ييمملا انملمويسس رم ىلمعم مسلم سر لاوم ةلم صر لاوم ، تس احم ـلماصر لا مم تمتم هم تممم عينمبم يي ذملا هم لل دس مي حم ـليا نم ييعممم ـجي أ همم باحم صي أوم هملمأءم

.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ,

Kami berhimpun pada pagi ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu sesuai dengan firman-Mu yang mulia

:

. ننييمملناعنلا ببمرن هملل ميتاممو يايحمو يكسنو ييتملنصن نبنإم ليقق

Sesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku semata-mata hanya untuk-Mu Allah.

Ya Allah , Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar ,

Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah pendengaran kami , sejahterakanlah penglihatan kami .

Ya Allah , Ya Hayyu Ya Qayyum ,

Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan.

Ya Allah , Ya Faarijal Hammi wa Ya Kaashifal Ghammi ,

Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar

yang gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia mahupun di akhirat .

لم عمجي تم لم وم ، اممويصس عيمم امقررفم تم همدمعيبم ني مم انمـقمررفمتموم ، اممويحس ريمم اعمميجم اذمهم انمعمميجم لي عمجيا مرهسلرلام . اممويرسحيمم لم وم ادمويرسطي مم لم وم اييقمشم انمعسبمتييم ني مم لم وم انمعممم لم وم انمييفم مرهسلرلا

نم ييذملرلم لي غم انمبمويلسـق يي فم لي عمجيتم لم وم نماممييلم ابم انمويقس بمسم نم ييذملرا انمنماومخي لم وم انمبموينسذس انملمريفم غي ا مرهسلرلا مم ييحم رم فم ويءسرم كم نرإانمبررم اوينسمماءم

رانرلا بم اذم عم انمقموم ةنمسم حم ةمرمخملا يفموم ةنمسم حم ايمنيدر لا يفم انمتماءم انمبررم

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : DOA SEMPENA HARI KARNIVAL docx