Makalah Basa Jawa Tembang Sinom

Teks penuh

(1)
(2)

ATUR SAPALA ATUR SAPALA

Assalamualaikum

Assalamualaikum wr.wr.wbwb

Khanti ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, kula saged ngrampungake tugas Khanti ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, kula saged ngrampungake tugas “Makalah Bahasa awa ! T

“Makalah Bahasa awa ! Tembang macapat Sin"m#, khanti embang macapat Sin"m#, khanti mb"ten halangan satunggalipun mb"ten halangan satunggalipun .. Makalah punika ngewrat lagu tembang macapat Sin"m kaliyan art"sipun,gambaran utawa Makalah punika ngewrat lagu tembang macapat Sin"m kaliyan art"sipun,gambaran utawa maksu

maksud tembang macapat sin"md tembang macapat sin"m,lan pitut,lan pitutur tembang macapaur tembang macapat Sin"m t Sin"m . Mugi Makalah punik. Mugi Makalah punikaa w"nten paedahipun

w"nten paedahipun dhumateng pema"s dhumateng pema"s punika punika .. Mak

Makalaalah h punipunika ka taktaksih sih kirkirang ang semsempurpurna na amaamargrgi i wedawedal l ingingkankang g kaskasesa esa kalkalian ian kirkirangang  pangert"sipun

 pangert"sipun kula kula . . $ramila $ramila kula kula nyuwun nyuwun pangapunten pangapunten lan lan nampi nampi kritik kritik lan lan saran saran sakingsaking  pema"s, was"n" matur nuwun

 pema"s, was"n" matur nuwun ..

$enyusun $enyusun

(3)

DAFTAR ISI DAFTAR ISI HALAMAN

HALAMAN JUDUL JUDUL ii

AT

ATUR UR SAPASAPALA LA . . iiii

DA

DAFTFTAAR R ISISI I iiiiii

BAB 1 PURWAKA BAB 1 PURWAKA A.

A. $awadaning $awadaning $rakawis $rakawis %%

B.

B. &umusaning &umusaning $rakawis $rakawis %% '.

'. Ancas Ancas %%

(.

(. Mupangat Mupangat %%

BAB )) AT*& WAWASA+ BAB )) AT*& WAWASA+ A.

A. $angert"san $angert"san TeTembang mbang Macapat Macapat Sin"m Sin"m  B.

B. $augran $augran TeTembang mbang Macapat Macapat Sin"m Sin"m  '.

'. $itutur $itutur TemTembang bang Macapat Macapat Sin"m Sin"m - -BAB ))) $A+*T*$ BAB ))) $A+*T*$ A. A. (udutan (udutan  B. B. Saran Saran 

(4)

BAB I BAB I PURWAKA PURWAKA

A.

A. Pawadaning PrakawisPawadaning Prakawis  W

 W"nt"nten ing en ing /aman m"dere/aman m"deren n punik" /iwa kedah saged anggadahi punapa punik" /iwa kedah saged anggadahi punapa ingkaningkang sagedg saged dipun andhalaken supad"s saged mucal.

dipun andhalaken supad"s saged mucal.

$ramila makalah punik" badhe n/elentereaken babagan tembang macapat ingkang saged $ramila makalah punik" badhe n/elentereaken babagan tembang macapat ingkang saged ndad"saken /iwa punik" leres yaiku tembang macapat sin"m. Anane tembang macapat sin"m, ndad"saken /iwa punik" leres yaiku tembang macapat sin"m. Anane tembang macapat sin"m, anduweni k"ntribusi kang cukup gede mring para penggiat seni tetembang macapatan, kaleh anduweni k"ntribusi kang cukup gede mring para penggiat seni tetembang macapatan, kaleh muncule tembang macapat sin"m menik" diman0aataken para seniman pr"0esi"nal kangge acara1 muncule tembang macapat sin"m menik" diman0aataken para seniman pr"0esi"nal kangge acara1 acara gendhing.

acara gendhing.

B.

B. Rumusaning PrakawisRumusaning Prakawis Kagem

Kagem nyengkenyengkepi pi lelanlelandesan desan panyerpanyerat at ana ana ing ing unggul unggul punik", punik", kaw"ntkaw"ntenan enan pirempirembag,bag, antawasipun!

antawasipun! %.

%. $unapa pengert"san tembang macapat sin"m iku2$unapa pengert"san tembang macapat sin"m iku2 .

. $unapa guru lagu, guru gatra lan guru wilangan tembang macapat sin"m2$unapa guru lagu, guru gatra lan guru wilangan tembang macapat sin"m2 -.

-. $unapa pitutur ing tembang macapat sin"m2$unapa pitutur ing tembang macapat sin"m2 C.

C. AncasAncas

Mangert"si

Mangert"si kabudayaan kabudayaan ing ing tanah tanah air air yaiku yaiku kabudayaan kabudayaan tembang tembang macapat.macapat. D.

D. MupangatMupangat

Mupangat1mupangat ingkang saget dipun panga"s /upuk ana ing makalah niki yaiku! Mupangat1mupangat ingkang saget dipun panga"s /upuk ana ing makalah niki yaiku!

%.

%. Kangge mangert"si karakteristik tembang macapat macapat.Kangge mangert"si karakteristik tembang macapat macapat.

.

. Kangge mangert"si salah sawi/ining kabudayaan ing Kangge mangert"si salah sawi/ining kabudayaan ing tanah air, utamanipun tetembangan.tanah air, utamanipun tetembangan.

-.

(5)

BAB II

BAB II

ATUR WAWASAN

ATUR WAWASAN

A.

A. Pangertosan Temang Macapat SinomPangertosan Temang Macapat Sinom

3e

3en n di/upuk di/upuk arti arti wantahwantah, , sin"m sin"m maknan4 maknan4 g"dh"ng g"dh"ng asemg"asemg"dh"ng dh"ng asem asem sing sing isih isih en"men"m utawi rikma ingkang w"nten ing palaparan, alus lan lembut sanget. $ramila menawi srawung ing utawi rikma ingkang w"nten ing palaparan, alus lan lembut sanget. $ramila menawi srawung ing  bebrayan

 bebrayan ngendikanipun ngendikanipun kedah kedah alus alus 5b"ten 5b"ten klemak1klem6k7 klemak1klem6k7 ingkang ingkang saged saged andayani andayani tiyangtiyang ingkang kita a/ak ngendikan punika kesengsem, linambaran p"latan ingkang sumeh, grapyak lan ingkang kita a/ak ngendikan punika kesengsem, linambaran p"latan ingkang sumeh, grapyak lan semanak. )ng

semanak. )ng MacapatMacapat, sin"m nduw4 sipat kang isih en"m. Kaya d4n4 b"cah cilik kang lagi, sin"m nduw4 sipat kang isih en"m. Kaya d4n4 b"cah cilik kang lagi ngerti nd"nya.

ngerti nd"nya.

Tem

Tembang macapat bang macapat sin"m iku watake !sin"m iku watake ! 1canthas, 1canthas, 1trengginas, 1trengginas, 1lincah, lan 1lincah, lan 1grapyak. 1grapyak. B.

B. Paugran TePaugran Temang Macapat mang Macapat SinomSinom

Sin"m 8aras $el"g $athet +em Sin"m 8aras $el"g $athet +em

 +u1la1dha la1ku u1ta1ma  +u1la1dha la1ku u1ta1ma

 Tum1mra1pe w"ng ta1nah a1wi  Tum1mra1pe w"ng ta1nah a1wi  W"

 W"ng a1gung ng a1gung ing ngek1si1gan1daing ngek1si1gan1da  $a1nem1ba1han Se1n"1pa1ti

 $a1nem1ba1han Se1n"1pa1ti

Guru gatra ! cacahe gatra 5baris7 saben

Guru gatra ! cacahe gatra 5baris7 saben sak pada 5bait 7.sak pada 5bait 7. Guru wilangan ! cacahe wanda 5 suku kata 7 saben sak Guru wilangan ! cacahe wanda 5 suku kata 7 saben sak ga

gatrtra a 5b5bariaris7s7..

Guru lagu ! tiban4 swara ing pungkasaning gatra5baris7. Guru lagu ! tiban4 swara ing pungkasaning gatra5baris7.

(6)

 Tan1nan1pi ing si1yang ra1tri  Tan1nan1pi ing si1yang ra1tri

 9a1me1ma1ngun kar1ye1nak tyas1sing sa1sa1ma  9a1me1ma1ngun kar1ye1nak tyas1sing sa1sa1ma

Tegese *kara Tegese *kara 1+uladha

1+uladha ! ! ny"nt"a, ny"nt"a, nirua nirua 1Ta1Tanapi napi ! ! ugauga 18aku

18aku utama utama ! ! laku laku becik, becik, tumindak tumindak becik becik 1&atri 1&atri ! ! bengibengi 1+geksiganda ! mataram 1+geksiganda ! mataram 1Kapati ! banget 1Kapati ! banget 1Amarsudi ! ngudi 1Amarsudi ! ngudi 1$inesu ! diudi banget 1$inesu ! diudi banget Tegese

Tegese

 +uladha laku utama : '"nt"hlah perilaku utama  +uladha laku utama : '"nt"hlah perilaku utama

Tummrape w"ng tanah awi : Bagi kalangan "rang

Tummrape w"ng tanah awi : Bagi kalangan "rang awa 5nusantara7awa 5nusantara7 W"ng agung ing ngeksiganda : ;rang besar dari +geksiganda 5Mataram7 W"ng agung ing ngeksiganda : ;rang besar dari +geksiganda 5Mataram7 $anembahan Sen"pati : $anembahan Sen"pati Kapati amarsudi 3ang tekun $anembahan Sen"pati : $anembahan Sen"pati Kapati amarsudi 3ang tekun Sudane hawa lan napsu : Mengurangi hawa na0su

Sudane hawa lan napsu : Mengurangi hawa na0su $inesu tapa brata : (engan

$inesu tapa brata : (engan /alan prihatin 5bertapa7/alan prihatin 5bertapa7 Ta

Tannanpi ing siyang nnanpi ing siyang ratri : Serta siang ratri : Serta siang malammalam 9amemangun karyenak tyassing

9amemangun karyenak tyassing sasama : Selalu sasama : Selalu berkarya membuat hati tberkarya membuat hati tentram entram bagi sesamabagi sesama 5kasih sayang7

5kasih sayang7

C.

C. Pitutur TePitutur Temang Macapamang Macapat Sinomt Sinom

1)

1) Supaya prihatinSupaya prihatin 2)

2) Supaya g"let ilmuSupaya g"let ilmu 3)

3) Supaya tumindak becik Supaya tumindak becik  4)

4) Supaya ruku utawa gawe seneng w"ng liyaSupaya ruku utawa gawe seneng w"ng liya 5)

(7)

BAB III BAB III PANUTUP PANUTUP A. A. DudutanDudutan Saki

Saking ng atur atur wawawawasan san kaskasebutebut, , panpanulis ulis sagesaged d nyimnyimpulakpulaken, en, maksmaksud ud temantemangg sinom yaiku nggambarake tiyang enom utawa kanoman sing nembe ngerti alam sinom yaiku nggambarake tiyang enom utawa kanoman sing nembe ngerti alam donya, sing pingin golet utawa ngodi kawruh sakakeh – akehe.

donya, sing pingin golet utawa ngodi kawruh sakakeh – akehe.

B.

B. SaranSaran

Mak

Makalaalah h punpunikiko o ngrngrembembag ag babbabagaagan n temtembanbang g macmacapapat at sinsinom, om, prapramilmilaa mugi-mugi tetembangan puniko mboten ical saking generasi kang saklaengipun, mugi-mugi tetembangan puniko mboten ical saking generasi kang saklaengipun, lan mugi tetep dilestareake kalih kawula mudha sekalian.

lan mugi tetep dilestareake kalih kawula mudha sekalian.

Meka

Mekaten ten makamakalah lah ing ing sagesaged d panupanulis lis sampesampeakaken, en, panupanulis lis ngrngrasanasani i tasetasehh kathah kakurangan ingdalem makalah niki, kerononepun kritik lan saran ingkang kathah kakurangan ingdalem makalah niki, kerononepun kritik lan saran ingkang sa

sageged d mbmbanangugun n sasangnget et papanunulilis s ararepep-a-arrepep. . MuMugigi-m-mugugi i mamakakalalah h niniki ki sasagegett mupangataken kangge panulis khususipun kalih pangaos sedaya.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :