MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

467  Download (0)

Teks penuh

(1)

PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan

hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;

Mengingat

: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan

Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima

Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang

Pendidikan Dasar di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk semester

2 (dua) Tahun Anggaran 2014;

a.

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 tahun 2011;

(2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

:

:

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN CILACAP, PROVINSI

JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2014

:

KEEMPAT

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan

selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya

sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

:

KELIMA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

11.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31

Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP 19590801 198503 1 002

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama

diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru

yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang

namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertama, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Cilacap,

Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu

penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.

KEENAM

:

12.

:

:

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah

Tahun Anggaran 2014.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai

pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(3)

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004250539 a/n IMAM MOHAMAD KASIDIN

1 IMAM MOHAMAD KASIDIN SDN Panikel 02

NIP : 197212032005011002 NUPTK : 3535750650200003 NO PESERTA : 13030102710743

NRG : 130271454083 Tunjangan : Rp.2,791,500

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004252531 a/n MURDO

2 MURDO SDN Panikel 02

NIP : 196807151993021004 NUPTK : 2047746648200093 NO PESERTA : 13030102711257

NRG : 130271515101 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang UNITW KAWUNGANTEN

No Rek. 312201026218533 a/n SLAMET PURWADI

3 SLAMET PURWADI SDN Panikel 02

NIP : 196505151986081002 NUPTK : 5847743644200072 NO PESERTA : 10030102710426

NRG : 101987392023 Tunjangan : Rp.3,847,200

BANK BRI Cabang 6646 - UNIT BANYUDONO BOYOLALI

No Rek. 664601011766536 a/n TURINO

4 TURINO SDN Panikel 02

NIP : 198011222009031003 NUPTK : 6454758660200033 NO PESERTA : 13030102712083

NRG : 130271876085 Tunjangan : Rp.2,390,600

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004235539 a/n RIYANTO

5 RIYANTO SDN Panikel 03

NIP : 196706262005011004 NUPTK : 6958745649200012 NO PESERTA : 13030102711425

NRG : 130271669088 Tunjangan : Rp.2,939,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011155537 a/n Supeno

6 Supeno SDN Panikel 03

NIP : 196512071987021002 NUPTK : 7539743646200053 NO PESERTA : 08030102710186

NRG : 083935057025 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP

No Rek. 744901004241530 a/n SUPRIATIN

7 SUPRIATIN SDN Panikel 03

NIP : 198107092010012018 NUPTK : 7041759661300083 NO PESERTA : 13030102710192

NRG : 130271138091 Tunjangan : Rp.2,390,600

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004242536 a/n SURATNO

8 SURATNO SDN Panikel 03

NIP : 196910132007011017 NUPTK : 4345747650200043 NO PESERTA : 13030102711080

NRG : 130271994087 Tunjangan : Rp.2,706,300

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004248532 a/n AGUS SULISTYO

9 AGUS SULISTYO SDN Ujunggagak 01

NIP : 196510151987021001 NUPTK : 4347743646200083 NO PESERTA : 13030122011558

NRG : 132201262020 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011412531 a/n Ngatijo

10 Ngatijo SDN Ujunggagak 01

NIP : 195704021979111001 NUPTK : 0734735637200052 NO PESERTA : 08030102710184

(4)

BANK BRI Cabang 6646 - UNIT BANYUDONO BOYOLALI

No Rek. 664601011338537 a/n ROHANDI YUSUP

11 ROHANDI YUSUP SDN Ujunggagak 01

NIP : 198312062011011003 NUPTK : 4538761663200003 NO PESERTA : 13030102712056

NRG : 130271646086 Tunjangan : Rp.2,133,300

BANK BRI Cabang 7449 - UNIT KAWUNGATEN TIMUR CILACAP No Rek. 744901004236535 a/n SRI YANI

12 SRI YANI SDN Ujunggagak 01

NIP : 196803111993022003 NUPTK : 0643746650300022 NO PESERTA : 13030102711316

NRG : 130271875074 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013030539 a/n SUKIRMAN

13 SUKIRMAN SDN Ujunggagak 01

NIP : 196202181984051003 NUPTK : 6550740642200042 NO PESERTA : 09030102710332

NRG : 092135877027 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012059530 a/n Bambang Wahyunanto, S. Pd

14 Bambang Wahyunanto, S. Pd SDN Ujunggagak 02

NIP : 195802221978021002 NUPTK : 2554736638200002 NO PESERTA : 07030102700328

NRG : 075425050015 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013247534 a/n Mujiman

15 Mujiman SDN Ujunggagak 02

NIP : 196703291998031004 NUPTK : 7661745648200022 NO PESERTA : 08030102710190

NRG : 086126059018 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013182530 a/n Rosid

16 Rosid SD CIJATI 04

NIP : 196211041984051001 NUPTK : 7436740643200003 NO PESERTA : 07030102700522

NRG : 073634054007 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015546536 a/n SUTARNO

17 SUTARNO SD CIJATI 04

NIP : 196005091983041004 NUPTK : 1841738641200002 NO PESERTA : 12030102710458

NRG : 120271163231 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 0106 - KC CILACAP No Rek. 010601019020532 a/n MARSINI

18 MARSINI SD KEMALA BAYANGKARI

NIP : 196910052003122004 NUPTK : 2337747650300013 NO PESERTA : 13030102711083

NRG : 130271861099 Tunjangan : Rp.2,465,900

BANK BRI Cabang 0106 - KC CILACAP No Rek. 010601018836532 a/n MARYATI

19 MARYATI SD KEMALA BAYANGKARI

NIP : 197006232003122001 NUPTK : 3955748651300002 NO PESERTA : 13030102711009

NRG : 130271928089 Tunjangan : Rp.2,970,100

BANK BRI Cabang 0106 - KC CILACAP No Rek. 010601019000532 a/n SRI ENDAH WAHYUNINGSIH

20 SRI ENDAH WAHYUNINGSIH SD KEMALA BAYANGKARI

NIP : 196706111993102002 NUPTK : 6943745648300012 NO PESERTA : 13030102711431

(5)

BANK BRI Cabang 6671 - UNIT ADIPALA CILACAP

No Rek. 667101017988533 a/n ADMININGSIH

21 ADMININGSIH SD KRISTEN ADIRAJA

NIP : 197108292008012005 NUPTK : 4161749651300013 NO PESERTA : 13030102710859

NRG : 130271615102 Tunjangan : Rp.2,269,800

BANK BRI Cabang 0106 - KC CILACAP No Rek. 010601018887533 a/n CLEMENSIA MURCAHYANTI SADARSIH

22 CLEMENSIA MURCAHYANTI SADARSIH SD MARIA IMMACULATA

NIP : 197011231993032004 NUPTK : 7455748650300013 NO PESERTA : 13030102710953

NRG : 130271299080 Tunjangan : Rp.2,465,900

BANK BRI Cabang 0106 - KC CILACAP No Rek. 010601018936536 a/n PAULA WIDIWIYASTUTI

23 PAULA WIDIWIYASTUTI SD MARIA IMMACULATA

NIP : 196803201993032007 NUPTK : 1652746648300082 NO PESERTA : 13030102711311

NRG : 130271426084 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 175 - KC TEMBILAHAN No Rek. 017501012376531 a/n VERONIKA TRI WIDIYATMI

24 VERONIKA TRI WIDIYATMI SD MARIA IMMACULATA

NIP : 197101202006042011 NUPTK : 7452749650300032 NO PESERTA : 13030102712096

NRG : 130271833091 Tunjangan : Rp.3,001,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016184531 a/n SUROYO

25 SUROYO SD MUHAMMADIYAH SURUSUNDA

NIP : 196407081986081002 NUPTK : 9040742644200003 NO PESERTA : 12030102711272

NRG : 120271522188 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012750534 a/n M. SAIFULLOH 26 M. SAIFULLOH SD N CISURU 02 NIP : 197611091999031001 NUPTK : 5441754655200003 NO PESERTA : 08030102711420 NRG : 081789447001 Tunjangan : Rp.3,160,900

BANK BRI Cabang 6785 - UNIT CIPARI MAJENANG

No Rek. 678501016590538 a/n MUBAROH

27 MUBAROH SD N CISURU 02

NIP : 196901192006041001 NUPTK : 8451747651200002 NO PESERTA : 13030102711189

NRG : 130271684091 Tunjangan : Rp.3,193,200

BANK BRI Cabang 6785 - UNIT CIPARI MAJENANG

No Rek. 678501016572530 a/n SUKIMI

28 SUKIMI SD N CISURU 02

NIP : 196505181994032006 NUPTK : 4850743646300032 NO PESERTA : 13030102711594

NRG : 130271423084 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015586536 a/n SUMARYANI

29 SUMARYANI SD N CISURU 02

NIP : 196601022006042008 NUPTK : 2434744649300002 NO PESERTA : 12030102710936

NRG : 120271123217 Tunjangan : Rp.3,293,800

BANK BRI Cabang 3767 - UNIT KEDUNGREJA MAJENANG

No Rek. 376701015316534 a/n ARIYANTINI

30 ARIYANTINI SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 196902162005012011 NUPTK : 7548747649300012 NO PESERTA : 13030122011169

(6)

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011246532 a/n Dedi Siswanto

31 Dedi Siswanto SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 196312251984051001 NUPTK : 0557741643200023 NO PESERTA : 07030102700548

NRG : 072490882001 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015495531 a/n MUSLIHIN

32 MUSLIHIN SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 196211081987021005 NUPTK : 1440740645200003 NO PESERTA : 12030102710787

NRG : 120271648231 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 3767 - UNIT KEDUNGREJA MAJENANG

No Rek. 376701015314532 a/n NANIK SUMARTINI

33 NANIK SUMARTINI SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 196408072000122001 NUPTK : 2139742643300013 NO PESERTA : 13030102711642

NRG : 130271536079 Tunjangan : Rp.2,651,100

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012369537 a/n RUJIATI

34 RUJIATI SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 196001121980122004 NUPTK : 3444738639300012 NO PESERTA : 10030102710129

NRG : 101835367008 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010242535 a/n SUTAMIYATI

35 SUTAMIYATI SD N KEDUNGREJA 01

NIP : 195812051978022001 NUPTK : 6537736638300003 NO PESERTA : 11030102710069

NRG : 110271563034 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013490535 a/n WAGIMAN

36 WAGIMAN SD N RAWAAPU 06 - PATIMUAN

NIP : 195805151982011006 NUPTK : 8847736639200002 NO PESERTA : 10030102710195

NRG : 101987357019 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016029537 a/n WAGIMIN

37 WAGIMIN SD N RAWAAPU 06 - PATIMUAN

NIP : 196304211993011002 NUPTK : 6753741644200002 NO PESERTA : 12030102711102

NRG : 120271585245 Tunjangan : Rp.3,505,400

BANK BRI Cabang 20 - KC JAMBI No Rek. 002001010029533 a/n Hafabi

38 Hafabi SD N 1 MENDALA JERUKLEGI

NIP : 197908142010011013 NUPTK : 7146757658200033 NO PESERTA : 13030102712092

NRG : 130271748089 Tunjangan : Rp.2,543,500

BANK BRI Cabang 6676 - UNIT JERUKLEGI CILACAP

No Rek. 667601012339535 a/n HASIM MUBAYIN

39 HASIM MUBAYIN SD N 1 MENDALA JERUKLEGI

NIP : 197110081999031004 NUPTK : 9340749651200003 NO PESERTA : 13030122010871

NRG : 132201825019 Tunjangan : Rp.3,160,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016088531 a/n POMO

40 POMO SD N 1 MENDALA JERUKLEGI

NIP : 196505031988101001 NUPTK : 7835743647200042 NO PESERTA : 12030102711194

(7)

BANK BRI Cabang 3767 - UNIT KEDUNGREJA MAJENANG No Rek. 376701015305533 a/n SRI HERMANTO

41 SRI HERMANTO SD N 4 BUMIREJA KEDUNGREJA

NIP : 196909221998031007 NUPTK : 6254747649300023 NO PESERTA : 13030102711088

NRG : 130271431088 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010240533 a/n IBNU ISWANTO WIBOWO

42 IBNU ISWANTO WIBOWO SD N ADIMULYA 01

NIP : 195910071980121005 NUPTK : 7339737640200003 NO PESERTA : 11030102710207

NRG : 110271369028 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015694533 a/n MARYATA

43 MARYATA SD N ADIMULYA 01

NIP : 195908121980121003 NUPTK : 3144737639200013 NO PESERTA : 12030102710390

NRG : 120271846238 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012246535 a/n Rr Hidayah Widamayanti

44 Rr Hidayah Widamayanti SD N ADIMULYA 01

NIP : 195911031980122005 NUPTK : 3435737640300003 NO PESERTA : 08030106110410

NRG : 083534051001 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012883531 a/n SRI HERMIATI

45 SRI HERMIATI SD N ADIMULYA 01

NIP : 195903311980122004 NUPTK : 5663737640300002 NO PESERTA : 09030102710646

NRG : 092786362007 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016047535 a/n TRI WALYANI

46 TRI WALYANI SD N ADIMULYA 01

NIP : 196303031983042007 NUPTK : 6635741642300012 NO PESERTA : 12030102711078

NRG : 120271969213 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 3770 - UNIT WANAREJA MAJENANG

No Rek. 377001018492538 a/n ADMINI

47 ADMINI SD N ADIMULYA 02

NIP : 196808021989032001 NUPTK : 9540746648300082 NO PESERTA : 13030102711333

NRG : 130271239086 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013845536 a/n Suprapti, S.pd. 48 Suprapti, S.pd. SD N ADIMULYA 02 NIP : 196104071980122004 NUPTK : 9739739640300002 NO PESERTA : 07030102700421 NRG : 073927053008 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010016536 a/n DJONO

49 DJONO SD N ADIMULYA 04

NIP : 196207211983041002 NUPTK : 5053740641200003 NO PESERTA : 11030122010397

NRG : 112201372005 Tunjangan : Rp.3,968,300

BANK BRI Cabang 3770 - UNIT WANAREJA MAJENANG

No Rek. 377001018464535 a/n SUCIPTONO

50 SUCIPTONO SD N ADIMULYA 04

NIP : 196410231993071001 NUPTK : 5355742646200003 NO PESERTA : 13030102711631

(8)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010373530 a/n SUNARNO

51 SUNARNO SD N ADIMULYA 04

NIP : 195608131984051001 NUPTK : 7145734636200003 NO PESERTA : 11030122010808

NRG : 112201680006 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012032538 a/n DEDE SUPRIATNO

52 DEDE SUPRIATNO SD N ADIMULYA 05

NIP : 196212041983041002 NUPTK : 2536740642200013 NO PESERTA : 10030102710267

NRG : 101440877002 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 3770 - UNIT WANAREJA MAJENANG

No Rek. 377001018479530 a/n KAMAH MILASIH

53 KAMAH MILASIH SD N ADIMULYA 05

NIP : 196703281987022002 NUPTK : 0660745647210082 NO PESERTA : 13030122011458

NRG : 132201263005 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010381533 a/n SUTONO AS

54 SUTONO AS SD N ADIMULYA 05

NIP : 195412081975121008 NUPTK : 4540732635200003 NO PESERTA : 11030102710623

NRG : 110271188029 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010345537 a/n NORBERTUS PIUS SUDJADJI

55 NORBERTUS PIUS SUDJADJI SD N ADIMULYA 06

NIP : 195506061979111004 NUPTK : 3938733633200002 NO PESERTA : 11030122010719

NRG : 112201380007 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap

No Rek. 010601011192539 a/n WAGIYO

56 WAGIYO SD N ADIMULYA 06

NIP : 196312141983041001 NUPTK : 3546741642200003 NO PESERTA : 10030102710268

NRG : 101940882002 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013517531 a/n Sawinah

57 Sawinah SD N ADIPALA 02

NIP : 196507161986082005 NUPTK : 9048743644300003 NO PESERTA : 08030102710014

NRG : 084830057001 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 6671 - UNIT ADIPALA CILACAP

No Rek. 667101017956536 a/n SUMBER NURYADI

58 SUMBER NURYADI SD N ADIPALA 02

NIP : 195810241983041003 NUPTK : 2356736641200003 NO PESERTA : 13030122011967

NRG : 132201942011 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012282531 a/n Sutarto, S.pd

59 Sutarto, S.pd SD N ADIPALA 02

NIP : 196212021982011003 NUPTK : 3534740641200003 NO PESERTA : 06030102700051

NRG : 063435054001 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013807538 a/n Suwarnyo, S.pd. 60 Suwarnyo, S.pd. SD N ADIPALA 02 NIP : 196811051998031006 NUPTK : 7437746649200003 NO PESERTA : 07030102700446 NRG : 073734060001 Tunjangan : Rp.3,160,900

(9)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010230538 a/n MARSONO

61 MARSONO SD N ADIPALA 03

NIP : 196003241984051001 NUPTK : 8656738640200002 NO PESERTA : 11030122010418

NRG : 112201311003 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011998537 a/n RUWIYAH

62 RUWIYAH SD N ADIPALA 03

NIP : 196009021980122003 NUPTK : 2234738640300013 NO PESERTA : 09030102710030

NRG : 091685867008 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6671 - UNIT ADIPALA CILACAP

No Rek. 667101017968533 a/n SRI PREGIWATI

63 SRI PREGIWATI SD N ADIPALA 03

NIP : 196706272003122001 NUPTK : 5959745647300012 NO PESERTA : 13030102711424

NRG : 130271696066 Tunjangan : Rp.3,259,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016139536 a/n ESTER SUPRIHARTINAH

64 ESTER SUPRIHARTINAH SD N ADIPALA 05

NIP : 195802031979112001 NUPTK : 8535736638300002 NO PESERTA : 12030102710097

NRG : 120271394274 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010287535 a/n HENY PURTANTI

65 HENY PURTANTI SD N ADIPALA 05

NIP : 196112071982012003 NUPTK : 8539739641300003 NO PESERTA : 11030102710271

NRG : 110271136028 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012933530 a/n Pitoyo, S.pd

66 Pitoyo, S.pd SD N ADIPALA 05

NIP : 195607041977011002 NUPTK : 6036734636200003 NO PESERTA : 07030102700153

NRG : 073630048004 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012478530 a/n Sadiono, S.pd

67 Sadiono, S.pd SD N ADIPALA 05

NIP : 196107101983041007 NUPTK : 4042739642200003 NO PESERTA : 07030102700170

NRG : 074230053016 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015742530 a/n TARWIYAH

68 TARWIYAH SD N ADIPALA 05

NIP : 196102201994032002 NUPTK : 3552739641300002 NO PESERTA : 12030102710589

NRG : 120271935239 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009781538 a/n DIYONO

69 DIYONO SD N ADIPALA 06

NIP : 195702011978021002 NUPTK : 4533735636200002 NO PESERTA : 11030102710550

NRG : 110271984031 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010279532 a/n MARTINI

70 MARTINI SD N ADIPALA 06

NIP : 195701261980122002 NUPTK : 1458735638300002 NO PESERTA : 11030102710840

(10)

BRI Cabang .

No Rek. 010601016087535 a/n SAYAN

71 SAYAN SD N ADIPALA 06

NIP : 195804071978021001 NUPTK : 7739736638200002 NO PESERTA : 12030102710116

NRG : 120271495231 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010406537 a/n SUWARNI

72 SUWARNI SD N ADIPALA 06

NIP : 195904251980122002 NUPTK : 1757737639300012 NO PESERTA : 11030102710130

NRG : 110271209033 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013512531 a/n TURINAH

73 TURINAH SD N ADIPALA 06

NIP : 196306251986082003 NUPTK : 8957741643300002 NO PESERTA : 09030102710052

NRG : 092487882013 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015784532 a/n WURYANI

74 WURYANI SD N ADIPALA 06

NIP : 195911301979112002 NUPTK : 4462737639300003 NO PESERTA : 12030102710383

NRG : 120271493200 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012723537 a/n MARSINI

75 MARSINI SD N ADIPALA 07

NIP : 196207171982012010 NUPTK : 5049740641300013 NO PESERTA : 09030102710036

NRG : 092088377008 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010464535 a/n BUDI RAHARTINI

76 BUDI RAHARTINI SD N ADIRAJA 01 ADIPALA

NIP : 195905311980122004 NUPTK : 4863737639300002 NO PESERTA : 11030102710178

NRG : 110271808034 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010008533 a/n SARTINEM

77 SARTINEM SD N ADIRAJA 01 ADIPALA

NIP : 196311201985082002 NUPTK : 6452741643300003 NO PESERTA : 11030102710458

NRG : 110271002026 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010446537 a/n SARTIYEM

78 SARTIYEM SD N ADIRAJA 01 ADIPALA

NIP : 195807151982012004 NUPTK : 2047736638300013 NO PESERTA : 11030102710275

NRG : 110271259031 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 6671 - UNIT ADIPALA CILACAP

No Rek. 667101017982537 a/n SRI UTAMI

79 SRI UTAMI SD N ADIRAJA 01 ADIPALA

NIP : 196903131997032005 NUPTK : 8645747649300012 NO PESERTA : 13030102711159

NRG : 130271121080 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015561536 a/n SUMARMAN

80 SUMARMAN SD N ADIRAJA 02

NIP : 195907291982011002 NUPTK : 1761737639200012 NO PESERTA : 12030102710325

(11)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012987539 a/n ATI WIDIASTUTI

81 ATI WIDIASTUTI SD N ADIREJA KULON

NIP : 196111191983042001 NUPTK : 6451739642300003 NO PESERTA : 09030102710042

NRG : 092190372010 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010112536 a/n SIMON PUJADI EDILEKSONO

82 SIMON PUJADI EDILEKSONO SD N ADIREJA KULON

NIP : 195507061977011008 NUPTK : 4038733635200013 NO PESERTA : 11030102710703

NRG : 110271366031 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012275534 a/n Suprih Astuti

83 Suprih Astuti SD N ADIREJA KULON

NIP : 196201191982012005 NUPTK : 3451740641300002 NO PESERTA : 08030102710009

NRG : 085124054005 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015523538 a/n KUSMIYATI

84 KUSMIYATI SD N ADIREJA WETAN 02

NIP : 196208101982012008 NUPTK : 1142740638300003 NO PESERTA : 12030102710812

NRG : 120271278262 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013232539 a/n SHOHIROH

85 SHOHIROH SD N ADIREJA WETAN 02

NIP : 196103041984052003 NUPTK : 7636739641300002 NO PESERTA : 09030102710046

NRG : 091386872012 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015693537 a/n SITI WURYANINGSIH

86 SITI WURYANINGSIH SD N ADIREJA WETAN 02

NIP : 195908111980122002 NUPTK : 3143737638300003 NO PESERTA : 12030102710330

NRG : 120271815284 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6671 - UNIT ADIPALA CILACAP

No Rek. 667101017966531 a/n SUNARDI

87 SUNARDI SD N ADIREJA WETAN 02

NIP : 197005071998031007 NUPTK : 9839748650200002 NO PESERTA : 13030102711004

NRG : 130271377080 Tunjangan : Rp.3,160,900

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013808534 a/n Suroyo

88 Suroyo SD N ADIREJA WETAN 02

NIP : 196108061984051004 NUPTK : 3940739641200032 NO PESERTA : 08030106110013

NRG : 084029053023 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011312537 a/n ROCHMIYATUN 89 ROCHMIYATUN SD N ADIREJAWETAN 01 NIP : 196111101980122006 NUPTK : 3442739640300013 NO PESERTA : 09030102710031 NRG : 091789872009 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013136539 a/n Rubiyasih, S.pd 90 Rubiyasih, S.pd SD N ADIREJAWETAN 01 NIP : 196108151983042008 NUPTK : 7147739640300003 NO PESERTA : 07030102700167 NRG : 074731053010 Tunjangan : Rp.4,093,300

(12)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015841538 a/n SUMIRAH

91 SUMIRAH SD N ADIREJAWETAN 01

NIP : 196303251986082002 NUPTK : 4657741644300002 NO PESERTA : 12030102711087

NRG : 120271635245 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010077532 a/n TUGIYAH

92 TUGIYAH SD N ADIREJAWETAN 01

NIP : 195604281977012005 NUPTK : 2760734637300002 NO PESERTA : 11030102710046

NRG : 110271210014 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016244535 a/n TUSINAH

93 TUSINAH SD N ADIREJAWETAN 01

NIP : 195804041978022003 NUPTK : 9736736638300002 NO PESERTA : 12030102710115

NRG : 120271492239 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012736530 a/n YOHANES SUGIYO PRANOTO

94 YOHANES SUGIYO PRANOTO SD N ADIREJAWETAN 01

NIP : 196210301983041007 NUPTK : 5362740642200003 NO PESERTA : 09030102710043

NRG : 092739877003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015598533 a/n KHEDI

95 KHEDI SD N ALANGAMBA 02

NIP : 195709201980121002 NUPTK : 2252735639200003 NO PESERTA : 12030102710068

NRG : 120271154216 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010080535 a/n NARTEM

96 NARTEM SD N ALANGAMBA 02

NIP : 196207311983042002 NUPTK : 5063740642300003 NO PESERTA : 11030102710363

NRG : 110271194028 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap

No Rek. 010601011499533 a/n SUPOYO

97 SUPOYO SD N ALANGAMBA 02

NIP : 195910221980121002 NUPTK : 4354737640200003 NO PESERTA : 09030102710076

NRG : 092339862006 Tunjangan : Rp.2,111,200

BANK BRI Cabang 6674 - UNIT BINANGUN CILACAP

No Rek. 667401011098536 a/n SURATMAN

98 SURATMAN SD N ALANGAMBA 02

NIP : 198303202006041014 NUPTK : 2652761661200002 NO PESERTA : 13030102710102

NRG : 130271732103 Tunjangan : Rp.2,651,100

BANK BRI Cabang 6674 - UNIT BINANGUN CILACAP

No Rek. 667401011108535 a/n TATI SUSRIYANI

99 TATI SUSRIYANI SD N ALANGAMBA 02

NIP : 196807192006042006 NUPTK : 6044746648300013 NO PESERTA : 13030102711254

NRG : 130271385086 Tunjangan : Rp.2,734,600

BANK BRI Cabang 6674 - UNIT BINANGUN CILACAP

No Rek. 667401011093536 a/n YUNI SURYANINGSIH

100 YUNI SURYANINGSIH SD N ALANGAMBA 02

NIP : 196206061984052003 NUPTK : 1938740643300022 NO PESERTA : 13030122011825

(13)

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012067231 a/n ASIH SUYANTI

101 ASIH SUYANTI SD N AYAMALAS 01 KROYA

NIP : 196609191990032007 NUPTK : 4251744646300013 NO PESERTA : 12030102710844

NRG : 120271745138 Tunjangan : Rp.3,615,800

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012066803 a/n LAKSONO PUTRO

102 LAKSONO PUTRO SD N AYAMALAS 01 KROYA

NIP : 196109011980121002 NUPTK : 6233739640200003 NO PESERTA : 12030102710657

NRG : 120271134207 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013913533 a/n SRI WASIATI

103 SRI WASIATI SD N AYAMALAS 01 KROYA

NIP : 196204151983042006 NUPTK : 2747740641300012 NO PESERTA : 09030102710466

NRG : 091986877019 Tunjangan : Rp.4,093,300

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 118908816 a/n SUYATMI STEFANI

104 SUYATMI STEFANI SD N AYAMALAS 01 KROYA

NIP : 195412201975122003 NUPTK : 1552732632300003 NO PESERTA : 11030102710596

NRG : 110271647019 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013274531 a/n Dartono

105 SD N BABAKAN 02 - KARANGPUCUNG Dartono NIP : 196605121988061003 NUPTK : 7844744648200002 NO PESERTA : 08030102710233 NRG : 084428058010 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 6787 - UNIT KARANGPUCUNG MAJENANG No Rek. 678701017245532 a/n SUPARDIYONO 106 SD N BABAKAN 02 - KARANGPUCUNG SUPARDIYONO NIP : 196307131985081003 NUPTK : 1045741646200003 NO PESERTA : 13030122011722 NRG : 132201275008 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012432534 a/n A. Purwanti, S.pd.

107 A. Purwanti, S.pd. SD N BAJING 02 KROYA

NIP : 196407281984052002 NUPTK : 4060742643300033 NO PESERTA : 06030102700010

NRG : 066030056001 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013628536 a/n

RISUKAMTINI

108 RISUKAMTINI SD N BAJING 02 KROYA

NIP : 196301171983042005 NUPTK : 9449741642300002 NO PESERTA : 09030102710465

NRG : 092085382006 Tunjangan : Rp.4,093,300

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012066860 a/n ROBERTUS TUMUDI

109 ROBERTUS TUMUDI SD N BAJING 02 KROYA

NIP : 196503061990031009 NUPTK : 7638743644200002 NO PESERTA : 12030102711212

NRG : 120271631208 Tunjangan : Rp.3,615,800

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120257904 a/n SULASTIATI

110 SULASTIATI SD N BAJING 02 KROYA

NIP : 195411161975122004 NUPTK : 3448732634300003 NO PESERTA : 11030102710597

(14)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013005534 a/n WARJIYONO

111 WARJIYONO SD N BAJING 02 KROYA

NIP : 195802021978021001 NUPTK : 6534736638200002 NO PESERTA : 10030102710077

NRG : 101335857015 Tunjangan : Rp.4,355,200

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120257381 a/n DARIYEM

112 DARIYEM SD N BAJING 04

NIP : 195411301974022001 NUPTK : 1462732634300003 NO PESERTA : 11030102710593

NRG : 110271790032 Tunjangan : Rp.4,492,400

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012067363 a/n DJEMANGIN

113 DJEMANGIN SD N BAJING 04

NIP : 195810061986081001 NUPTK : 3338736638200003 NO PESERTA : 12030102710197

NRG : 120271757224 Tunjangan : Rp.3,847,200

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012066878 a/n HERYANI

114 HERYANI SD N BAJING 04

NIP : 196002191982012006 NUPTK : 6551738640300002 NO PESERTA : 12030102710419

NRG : 120271693207 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012642537 a/n Surito, S. Pd

115 Surito, S. Pd SD N BAJING 04

NIP : 195606011982011003 NUPTK : 4933734637200002 NO PESERTA : 07030102700219

NRG : 073329048003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 0547 - KCP KROYA No Rek. 054701005182536 a/n TRI SETIJA ASIH

116 TRI SETIJA ASIH SD N BAJING 04

NIP : 197111032002122001 NUPTK : 6435749651300023 NO PESERTA : 13030102710847

NRG : 130271425075 Tunjangan : Rp.2,734,600

BANK BRI Cabang 0547 - KCP KROYA No Rek. 054701005178537 a/n MURNIATI

117 MURNIATI SD N BAJING 05 KROYA

NIP : 197608281999032003 NUPTK : 6160754655300023 NO PESERTA : 13030102710502

NRG : 130271985079 Tunjangan : Rp.3,160,900

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012067090 a/n RARASTI EVI HARDIANI

118 RARASTI EVI HARDIANI SD N BAJING 05 KROYA

NIP : 196206261982012004 NUPTK : 5958740641300012 NO PESERTA : 12030102710772

NRG : 120271477236 Tunjangan : Rp.4,093,300

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012067678 a/n RISWATI

119 RISWATI SD N BAJING 05 KROYA

NIP : 196310021983042004 NUPTK : 6334741642300003 NO PESERTA : 12030102711067

NRG : 120271856177 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013135533 a/n Rukmini

120 Rukmini SD N BAJING 05 KROYA

NIP : 195808151979112004 NUPTK : 7147736639300013 NO PESERTA : 08030102710310

(15)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120258170 a/n WIDIASTUTI

121 WIDIASTUTI SD N BAJING 05 KROYA

NIP : 196503311986082002 NUPTK : 7663743644300002 NO PESERTA : 11030102710024

NRG : 110271606032 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013582536 a/n ARI PRASETYANINGSIH

122 ARI PRASETYANINGSIH SD N BAJING KULON 01

NIP : 196011201979112002 NUPTK : 9452738639300003 NO PESERTA : 09030102710549

NRG : 092240367008 Tunjangan : Rp.4,492,400

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya No Rek. 1390012067371 a/n BUYAHMIN

123 BUYAHMIN SD N BAJING KULON 01

NIP : 195811021982011002 NUPTK : 1434736640300003 NO PESERTA : 12030102710210

NRG : 120271555195 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012665535 a/n Tuti

124 Tuti SD N BAJING KULON 01

NIP : 196307091986082002 NUPTK : 5041741643300013 NO PESERTA : 07030102700588

NRG : 074130055004 Tunjangan : Rp.3,729,700

BNI Cabang SENAYAN No Rek. 248609623 a/n WATINI

125 WATINI SD N BAJING KULON 01

NIP : 195411051974012001 NUPTK : 4440732633300003 NO PESERTA : 10030102710022

NRG : 101490337002 Tunjangan : Rp.4,492,400

BANK BRI Cabang 0547 - KCP KROYA No Rek. 054701005198537 a/n YATIN SUPRIYANTO

126 YATIN SUPRIYANTO SD N BAJING KULON 01

NIP : 197208052007011014 NUPTK : 4137750652200023 NO PESERTA : 13030102710760

NRG : 130271635087 Tunjangan : Rp.2,491,100

BRI Simpedes Cabang Cilacap

No Rek. 010601011161538 a/n Drs. Slamet Sujono

127 Drs. Slamet Sujono SD N BAJING KULON 02 KROYA

NIP : 196406011985081003 NUPTK : 7933742646200002 NO PESERTA : 07030106100635

NRG : 073329056002 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013423538 a/n Jamal

128 Jamal SD N BAJING KULON 02 KROYA

NIP : 196501051991031017 NUPTK : 8437743646200012 NO PESERTA : 08030102710340

NRG : 083724057007 Tunjangan : Rp.3,729,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248280756 a/n SUKARNO ABRAHAM

129 SUKARNO ABRAHAM SD N BAJING KULON 02 KROYA

NIP : 195710081980121002 NUPTK : 1340735640200003 NO PESERTA : 10030102710151

NRG : 101639852006 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 0547 - KCP KROYA No Rek. 054701005223536 a/n AGUS ARWIYANTO

130 AGUS ARWIYANTO SD N BAJING KULON 04 - KROYA

NIP : 196907022007011021 NUPTK : 2034747648200003 NO PESERTA : 13030102711118

(16)

MANDIRI Cabang 13911 KCP Kroya

No Rek. 1390012066894 a/n MARIA GORETI SUTARSIH

131 MARIA GORETI SUTARSIH SD N BAJING KULON 04 - KROYA

NIP : 196003151983042004 NUPTK : 8647738640300002 NO PESERTA : 12030102710427

NRG : 120271645234 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013919539 a/n Siti Makhromah

132 Siti Makhromah SD N BAJING KULON 04 - KROYA

NIP : 196208161984052002 NUPTK : 3148740642300023 NO PESERTA : 08030102710320

NRG : 084831054011 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013958533 a/n Sri Sunarsih

133 Sri Sunarsih SD N BAJING KULON 04 - KROYA

NIP : 196012221982012013 NUPTK : 4554738640300013 NO PESERTA : 08030102710315

NRG : 085435052003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009798535 a/n DARSEM

134 DARSEM SD N BANGKAL 03

NIP : 195607141977012004 NUPTK : 9046734636300003 NO PESERTA : 11030102710800

NRG : 110271034032 Tunjangan : Rp.4,355,200

BANK BRI Cabang 6674 - UNIT BINANGUN CILACAP

No Rek. 667401011150532 a/n FUJIATI

135 FUJIATI SD N BANGKAL 03

NIP : 197405082005012008 NUPTK : 4840752654300012 NO PESERTA : 13030102710649

NRG : 130271472099 Tunjangan : Rp.3,001,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015959535 a/n SIPUN

136 SIPUN SD N BANGKAL 03

NIP : 196312051993011001 NUPTK : 6537741644200003 NO PESERTA : 12030102711275

NRG : 120271888221 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang U Binangun - Cilacap No Rek. 667401008687532 a/n SUWARTI

137 SUWARTI SD N BANGKAL 03

NIP : 195906121986082002 NUPTK : 8944737638300002 NO PESERTA : 10030102710422

NRG : 101837862029 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016061539 a/n HARIYANTO

138 SD N BANGUNREJA 01 KEDUNGREJA HARIYANTO NIP : 196109091982011003 NUPTK : 7241739641200003 NO PESERTA : 12030102711355 NRG : 120271665205 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015878535 a/n PARYAT

139 SD N BANGUNREJA 01 KEDUNGREJA PARYAT NIP : 196205271986081001 NUPTK : 4859740643200002 NO PESERTA : 12030102710762 NRG : 120271192189 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015620534 a/n SRI SUWARNI 140 SD N BANGUNREJA 01 KEDUNGREJA SRI SUWARNI NIP : 195903201983042003 NUPTK : 2652737638300012 NO PESERTA : 12030122010253 NRG : 122201488011 Tunjangan : Rp.4,093,300

(17)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015848530 a/n TUNJIYATI

141 SD N BANGUNREJA 01 KEDUNGREJA TUNJIYATI NIP : 196508141986082002 NUPTK : 5146743644300023 NO PESERTA : 12030102710997 NRG : 120271592260 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012728537 a/n Darmadi

142 SD N BANGUNREJA 2 KEDUNGREJA Darmadi NIP : 196508141994031007 NUPTK : 5146743646200023 NO PESERTA : 08030102710299 NRG : 084631057025 Tunjangan : Rp.3,398,400

BANK BRI Cabang 3767 - UNIT KEDUNGREJA MAJENANG

No Rek. 376701015325533 a/n ERNAWATI

143 SD N BANGUNREJA 2 KEDUNGREJA ERNAWATI NIP : 197503271999032007 NUPTK : 1659753654300022 NO PESERTA : 13030102710590 NRG : 130271145094 Tunjangan : Rp.3,160,900

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015473539 a/n HUDI PRANANTO 144 SD N BANGUNREJA 2 KEDUNGREJA HUDI PRANANTO NIP : 195806071978021002 NUPTK : 0939736638200022 NO PESERTA : 12030102710140 NRG : 120271428240 Tunjangan : Rp.4,355,200

BANK BRI Cabang 3767 - UNIT KEDUNGREJA MAJENANG

No Rek. 376701015312530 a/n SUHARYANI

145 SD N BANGUNREJA 2 KEDUNGREJA SUHARYANI NIP : 196307012007012004 NUPTK : 1033741642300033 NO PESERTA : 13030102711729 NRG : 130271166069 Tunjangan : Rp.2,623,600

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010421537 a/n SUMARTI

146 SD N BANGUNREJA 2 KEDUNGREJA SUMARTI NIP : 195909091978022004 NUPTK : 3241737639300013 NO PESERTA : 11030102710067 NRG : 110271173038 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010411532 a/n DARYATI

147 SD N BANGUNREJA 4 KEDUNGREJA DARYATI NIP : 195602121977012005 NUPTK : 1544734635300012 NO PESERTA : 11030102710037 NRG : 110271000038 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016235536 a/n SULAMI

148 SD N BANGUNREJA 4 KEDUNGREJA SULAMI NIP : 196106231980122004 NUPTK : 9955739640300002 NO PESERTA : 12030102710628 NRG : 120271678255 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013275537 a/n Suparman

149 SD N BANGUNREJA 4 KEDUNGREJA Suparman NIP : 196505131986081001 NUPTK : 7845743644200002 NO PESERTA : 07030102700554 NRG : 074528057001 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009850531 a/n MURSRIYATI

150 MURSRIYATI SD N BANJAREJA 01

NIP : 195904081983042002 NUPTK : 3740737640300002 NO PESERTA : 11030102710381

(18)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010263531 a/n RAHAYUNI

151 RAHAYUNI SD N BANJAREJA 01

NIP : 196205171983042002 NUPTK : 9849740641300002 NO PESERTA : 11030102710382

NRG : 110271528036 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016175532 a/n TARSICIUS PONIMAN

152 TARSICIUS PONIMAN SD N BANJAREJA 01

NIP : 195903041982011007 NUPTK : 8636737640200002 NO PESERTA : 12030102710247

NRG : 120271485218 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011653535 a/n NUR SUBIYATI

153 NUR SUBIYATI SD N BANJAREJA 02

NIP : 196208151980122002 NUPTK : 0147740641300073 NO PESERTA : 10030102710109

NRG : 101988877002 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 6678 - UNIT NUSAWUNGU CILACAP

No Rek. 667801011522531 a/n SLAMET

154 SLAMET SD N BANJAREJA 02

NIP : 197205161996031004 NUPTK : 6848750652200002 NO PESERTA : 13030102710789

NRG : 130271884104 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015964530 a/n SRI SUSWANTINI

155 SRI SUSWANTINI SD N BANJAREJA 02

NIP : 196503211994012001 NUPTK : 6653743646300002 NO PESERTA : 12030102711206

NRG : 120271515201 Tunjangan : Rp.3,260,500

BANK BRI Cabang 6678 - UNIT NUSAWUNGU CILACAP

No Rek. 667801011548537 a/n SUNANTA

156 SUNANTA SD N BANJAREJA 02

NIP : 196302031986081003 NUPTK : 7535741642200002 NO PESERTA : 13030102711761

NRG : 130271453096 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011842532 a/n Supriyani

157 Supriyani SD N BANJAREJA 02

NIP : 196503071993032003 NUPTK : 1639743644300012 NO PESERTA : 08030102710387

NRG : 083926057003 Tunjangan : Rp.3,363,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011651533 a/n KASINEM

158 KASINEM SD N BANJAREJA 03

NIP : 196504221987022001 NUPTK : 0754743644300012 NO PESERTA : 10030102710436

NRG : 102336892001 Tunjangan : Rp.3,729,700

BANK BRI Cabang 6678 - UNIT NUSAWUNGU CILACAP No Rek. 667801011538532 a/n MURDARYATI 159 MURDARYATI SD N BANJAREJA 03 NIP : 196710012005012009 NUPTK : 1333745648300013 NO PESERTA : 13030102711381 NRG : 130271996069 Tunjangan : Rp.3,293,800

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010099534 a/n PATMIYASIH FRANSISCA

160 PATMIYASIH FRANSISCA SD N BANJAREJA 03

NIP : 196205151982012010 NUPTK : 4547740641300012 NO PESERTA : 11030102710302

(19)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013511535 a/n SRI HARSINI

161 SRI HARSINI SD N BANJAREJA 03

NIP : 196406071986082004 NUPTK : 8939742644300002 NO PESERTA : 09030102710564

NRG : 091538387014 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015721534 a/n SUBARDI

162 SUBARDI SD N BANJAREJA 03

NIP : 196211101987021006 NUPTK : 3442740644200003 NO PESERTA : 12030122011033

NRG : 122201825017 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013849530 a/n Pujikan

163 Pujikan SD N BANJARSARI 02

NIP : 195911011979111004 NUPTK : 3433737638200003 NO PESERTA : 08030102710367

NRG : 083334051012 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012527533 a/n Purnomo

164 Purnomo SD N BANJARSARI 02

NIP : 196201211988061001 NUPTK : 4453740643200012 NO PESERTA : 07030102700642

NRG : 075324054004 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010726539 a/n SUHADI

165 SUHADI SD N BANJARSARI 02

NIP : 196111251986081001 NUPTK : 4457739641200023 NO PESERTA : 11030102710507

NRG : 110271396031 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013905530 a/n Sujarwanto

166 Sujarwanto SD N BANJARSARI 02

NIP : 196201251980121001 NUPTK : 2457740640200002 NO PESERTA : 08030102710368

NRG : 085724054003 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009945530 a/n GUNTUR TRI HARJANA

167 GUNTUR TRI HARJANA SD N BANJARSARI 03

NIP : 196203031986081002 NUPTK : 9635740641200002 NO PESERTA : 11030102710511

NRG : 110271019026 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015664538 a/n KARMI

168 KARMI SD N BANJARSARI 03

NIP : 195708241985082001 NUPTK : 3156735638300003 NO PESERTA : 12030102710056

NRG : 120271441199 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012823531 a/n Nalim

169 Nalim SD N BANJARSARI 03 NIP : 196512151990031006 NUPTK : 5547743644200003 NO PESERTA : 08030102710383 NRG : 084735057011 Tunjangan : Rp.3,847,200 BRI Cabang .

No Rek. 010601015782530 a/n JUMARSUM

170 JUMARSUM SD N BANJARWARU 02

NIP : 196006251983041004 NUPTK : 3955738642200002 NO PESERTA : 12030102710481

(20)

BRI Cabang .

No Rek. 010601016180537 a/n NGADIRIN

171 NGADIRIN SD N BANJARWARU 02

NIP : 195707221982011004 NUPTK : 9054735638200003 NO PESERTA : 12030102710045

NRG : 120271364259 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang UNIT DANASRI

No Rek. 666901007256539 a/n NINING SULISTIOWATI

172 NINING SULISTIOWATI SD N BANJARWARU 02

NIP : 195912291982012005 NUPTK : 6561737640300003 NO PESERTA : 10030102710187

NRG : 102690862028 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang 6678 - UNIT NUSAWUNGU CILACAP

No Rek. 667801011570534 a/n SALAM

173 SALAM SD N BANJARWARU 02

NIP : 197204171995031003 NUPTK : 2749750651200002 NO PESERTA : 13030102710798

NRG : 130271813095 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012459536 a/n Sri Purwati

174 Sri Purwati SD N BANTAR 01 WANAREJA

NIP : 196508281988032018 NUPTK : 4160743644300013 NO PESERTA : 08030102710413

NRG : 086031057044 Tunjangan : Rp.2,133,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016116538 a/n SUYATNO

175 SUYATNO SD N BANTAR 01 WANAREJA

NIP : 195910011982011003 NUPTK : 8333737639200003 NO PESERTA : 12030102710228

NRG : 120271581187 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009897533 a/n TARSINAH

176 TARSINAH SD N BANTAR 01 WANAREJA

NIP : 195601011978022002 NUPTK : 2433734636300022 NO PESERTA : 11030102710725

NRG : 110271586034 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang UNIT WANAREJA No Rek. 377001015471533 a/n RUKILAH

177 RUKILAH SD N BANTAR 02 WANAREJA

NIP : 196109261982012004 NUPTK : 9258739641300003 NO PESERTA : 10030102710208

NRG : 102539372014 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015989530 a/n SUHARTINI

178 SUHARTINI SD N BANTAR 02 WANAREJA

NIP : 196511262000032002 NUPTK : 6458743646300003 NO PESERTA : 12030102710947

NRG : 120271168272 Tunjangan : Rp.3,032,600

BANK BRI Cabang 3770 - UNIT WANAREJA MAJENANG

No Rek. 377001018465531 a/n YUMARIYAH

179 YUMARIYAH SD N BANTAR 02 WANAREJA

NIP : 197408161998032003 NUPTK : 0148752654300013 NO PESERTA : 13030102710621

NRG : 130271133087 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009866532 a/n NGADIRAN

180 NGADIRAN SD N BANTAR 04

NIP : 195502121978021003 NUPTK : 4544733634200002 NO PESERTA : 11030102710716

(21)

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012407539 a/n TARSINO

181 TARSINO SD N BANTAR 04

NIP : 195907051979111011 NUPTK : 4037737640200013 NO PESERTA : 10030102710145

NRG : 101488362012 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009981536 a/n ADJO WAHYOGI

182 ADJO WAHYOGI SD N BANTAR 05

NIP : 195508011993121001 NUPTK : 7133733635200003 NO PESERTA : 11030102710721

NRG : 110271193024 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015930531 a/n KASILAN

183 KASILAN SD N BANTAR 05

NIP : 195911221979111001 NUPTK : 5454737639200003 NO PESERTA : 12030102710378

NRG : 120271848264 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012468535 a/n Saryono, S.pd. 184 Saryono, S.pd. SD N BANTAR 05 NIP : 196206151983041009 NUPTK : 3947740642200012 NO PESERTA : 07030102700423 NRG : 074729054007 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015826538 a/n SOGOL ISMANTO

185 SOGOL ISMANTO SD N BANTAR 05

NIP : 195912011982011007 NUPTK : 4533737641200003 NO PESERTA : 12030102710384

NRG : 120271984191 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016154536 a/n RUBIMAN

186 RUBIMAN SD N BANTARMANGU 01

NIP : 196110181984051001 NUPTK : 8350739642200003 NO PESERTA : 12030122010672

NRG : 122201723037 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap

No Rek. 010601011356531 a/n DARSITI

187 DARSITI SD N BANTARMANGU 03

NIP : 196303081986082001 NUPTK : 4640741644300002 NO PESERTA : 10030102710433

NRG : 101636382009 Tunjangan : Rp.2,820,700

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012496538 a/n SAKUR

188 SAKUR SD N BANTARMANGU 03

NIP : 195910131982011006 NUPTK : 4345737640200003 NO PESERTA : 10030102710219

NRG : 101889862011 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601009974539 a/n TARSITO

189 TARSITO SD N BANTARMANGU 03

NIP : 196107121982011006 NUPTK : 5044739641200013 NO PESERTA : 11030102710253

NRG : 110271684031 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013537537 a/n CASIYAH

190 CASIYAH SD N BANTARMANGU 04

NIP : 196806142005012006 NUPTK : 0946746649300012 NO PESERTA : 13030122011267

(22)

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013565530 a/n EKO RIYANTO

191 EKO RIYANTO SD N BANTARMANGU 04

NIP : 197301311999031007 NUPTK : 7463751652200002 NO PESERTA : 13030102710733

NRG : 130271386091 Tunjangan : Rp.3,160,900

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013522532 a/n RUSTRI

192 RUSTRI SD N BANTARMANGU 04

NIP : 196307151986082004 NUPTK : 0047741643300043 NO PESERTA : 13030102711720

NRG : 130271117081 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015533533 a/n SURTIYAH

193 SURTIYAH SD N BANTARMANGU 04

NIP : 196110251983042002 NUPTK : 0357739641300043 NO PESERTA : 12030102710677

NRG : 120271669272 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang BRI UNIT CIMANGGU

No Rek. 678401009738531 a/n TATANG SUPRIYATNO

194 TATANG SUPRIYATNO SD N BANTARMANGU 04

NIP : 195912011980121004 NUPTK : 1533737639200033 NO PESERTA : 10030102710154

NRG : 101290862002 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015540530 a/n ANYONG SUWARNO

195 ANYONG SUWARNO SD N BANTARPANJANG 02

NIP : 195804251984051002 NUPTK : 1757736640200002 NO PESERTA : 12030122010126

NRG : 122201378019 Tunjangan : Rp.3,968,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013563538 a/n SUKIRMAN

196 SUKIRMAN SD N BANTARPANJANG 02

NIP : 197208211999031004 NUPTK : 3153750654200003 NO PESERTA : 13030102710755

NRG : 130271441076 Tunjangan : Rp.3,160,900

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601012956538 a/n Sumaryono, S.pd. 197 Sumaryono, S.pd. SD N BANTARPANJANG 02 NIP : 196110101979111001 NUPTK : 6342739640200003 NO PESERTA : 07030102700361 NRG : 074233053011 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013550535 a/n WASIRAN

198 WASIRAN SD N BANTARPANJANG 02

NIP : 196408101986081002 NUPTK : 2142742645200003 NO PESERTA : 13030102711641

NRG : 130271949101 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601010233536 a/n DURIYAH

199 DURIYAH SD N BANTARPANJANG 04

NIP : 195803101979112001 NUPTK : 9642736638300002 NO PESERTA : 11030102710157

NRG : 110271410029 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011333533 a/n Kurman

200 Kurman SD N BANTARPANJANG 04

NIP : 196501081985081001 NUPTK : 5440743646200002 NO PESERTA : 07030102700509

(23)

BRI Simpedes Cabang BRI UNIT CIMANGGU

No Rek. 678401009760538 a/n MARGIYANI

201 MARGIYANI SD N BANTARPANJANG 04

NIP : 196006131979112002 NUPTK : 8945738639300002 NO PESERTA : 10030102710100

NRG : 101887867020 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601016173530 a/n SUGENG SAPTONO

202 SUGENG SAPTONO SD N BANTARPANJANG 04

NIP : 196103021984051004 NUPTK : 8634739640200012 NO PESERTA : 12030122010593

NRG : 122201469024 Tunjangan : Rp.3,968,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013524534 a/n BAROYAH

203 BAROYAH SD N BANTARPANJANG 05

NIP : 195906261980122003 NUPTK : 5958737639300062 NO PESERTA : 13030102711946

NRG : 130271494099 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013595535 a/n JULIYANTI

204 JULIYANTI SD N BANTARPANJANG 05

NIP : 196407021986082002 NUPTK : 1034743643300003 NO PESERTA : 13030102711652

NRG : 130271729090 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601013899535 a/n SARYONO

205 SARYONO SD N BANTARPANJANG 05

NIP : 195809221980121004 NUPTK : 2254736640200003 NO PESERTA : 09030102710263

NRG : 092339357005 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang Cilacap No Rek. 010601011358533 a/n Suprapti

206 Suprapti SD N BANTARPANJANG 05

NIP : 196601191993122001 NUPTK : 5451744646300042 NO PESERTA : 08030102710099

NRG : 085124058027 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang 00106 -- Cilacap No Rek. 010601009432537 a/n Dasolin, S. Pd 207 Dasolin, S. Pd SD N BANTARPANJANG 06 NIP : 196005111980121005 NUPTK : 2843738640200012 NO PESERTA : 07030102700366 NRG : 074328052010 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011961530 a/n MUHAMAD

208 MUHAMAD SD N BANTARPANJANG 06

NIP : 196009031982011008 NUPTK : 2235738640200003 NO PESERTA : 10030102710220

NRG : 101389367006 Tunjangan : Rp.4,093,300

BANK BRI Cabang 6784 - UNIT CIMANGGU MAJENANG

No Rek. 678401013579539 a/n OMAY MARIAH

209 OMAY MARIAH SD N BANTARPANJANG 06

NIP : 195810221990012001 NUPTK : 5354736639300003 NO PESERTA : 13030102711968

NRG : 130271364101 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 010601015785538 a/n SUBAKAT

210 SUBAKAT SD N BANTARPANJANG 06

NIP : 195805291983041001 NUPTK : 3861736638200002 NO PESERTA : 12030102710136

(24)

BRI Simpedes Cabang BRI UNIT CIMANGGU

No Rek. 678401009751539 a/n SUYOTO

211 SUYOTO SD N BANTARPANJANG 06

NIP : 196001071982011006 NUPTK : 4439738641200002 NO PESERTA : 10030102710221

NRG : 101585367012 Tunjangan : Rp.4,093,300

MANDIRI Cabang 13933 KCP Majenang No Rek. 1390012068643 a/n LILIK PURWATI

212 LILIK PURWATI SD N BENER 01

NIP : 196211100319902007 NUPTK : 0442740642300023 NO PESERTA : 12030102711034

NRG : 120271672246 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang Cilacap

No Rek. 010601011199531 a/n Sukardi, S.pd

213 Sukardi, S.pd SD N BENER 01

NIP : 195812251979111001 NUPTK : 8557736638200003 NO PESERTA : 07030102700389

NRG : 075735050007 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6788 - UNIT MAJENANG MAJENANG

No Rek. 678801016250538 a/n YULIA KURNIANINGSIH

214 YULIA KURNIANINGSIH SD N BENER 01

NIP : 198307022006042013 NUPTK : 7034761662300013 NO PESERTA : 13030102710090

NRG : 130271811087 Tunjangan : Rp.2,543,500

BRI Simpedes Cabang KANCA CILACAP No Rek. 010601011688530 a/n SUPARDI

215 SUPARDI SD N BENER 02

NIP : 196312091988021001 NUPTK : 0541741644200013 NO PESERTA : 10030102710484

NRG : 101690882004 Tunjangan : Rp.1,845,600

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120258090 a/n SUWARTINAH

216 SUWARTINAH SD N BENER 02

NIP : 195807181978022004 NUPTK : 5050736638300003 NO PESERTA : 11030102710086

NRG : 110271202031 Tunjangan : Rp.2,341,300

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248200611 a/n TH MURWATI

217 TH MURWATI SD N BENER 02

NIP : 196005091980122005 NUPTK : 4841738640300002 NO PESERTA : 10030102710141

NRG : 101687367012 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6788 - UNIT MAJENANG MAJENANG

No Rek. 678801016214532 a/n RAHMAWATI

218 RAHMAWATI SD N BENER 03

NIP : 198612052010012023 NUPTK : 1537764665300003 NO PESERTA : 13030102710007

NRG : 130271631097 Tunjangan : Rp.2,390,600

MANDIRI Cabang 13933 KCP Majenang No Rek. 1390012068783 a/n SUBAKTI

219 SUBAKTI SD N BENER 03

NIP : 130654115/19571219 NUPTK : 2551735637200003 NO PESERTA : 12030102710090

NRG : 120271281149 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Cabang 6787 - UNIT KARANGPUCUNG MAJENANG

No Rek. 678701017257539 a/n RISLAM

220 SD N BENGBULANG 01 KARANGPUCUNG RISLAM NIP : 196805252002121010 NUPTK : 3857746649200012 NO PESERTA : 13030122011281 NRG : 132201567019 Tunjangan : Rp.3,293,800

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :