SK Bendahara Sekolah

28 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

YAYASAN PENDIDIKAN SNUNA

SMK KATOLIK ST. PIUS X INSANA

Jl. Bitauni – Insana, Timor Tengah Utara 85671

E-Mail: insanasmkstpiusx@yahoo.co.id

K E P U T U S A N

KEPALA SMK KATOLIK ST PIUS X INSANA Nomor : 59/A.1/SMK/K/2013

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA SEKOLAH

PADA SMK KATOLIK ST PIUS X INSANA KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2013

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Katolik St. Pius X Insana

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di tingkat SMK Katolik St. Pius X Insana.

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara SMK Katolik St. Pius X Insana

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

(2)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : Keputusan Kepala SMK Katolik St. Pius X Insana Nomor : 56/B.8/SMK/K/2013 Tanggal 6 Juli 2013 tentang Beban Kerja Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Tugas Tambahan Lainnya Tahun Pelajaran 2013/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pengelola Keuangan atau Bendahara Sekolah pada Satuan Pendidikan SMK Katolik St. Pius X Insana, nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara SMK Katolik St. Pius X Insana bertanggung jawab kepada Kepala SMK Katolik St. Pius X Insana Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitauni Pada tanggal : 8 Juli 2013 Kepala Sekolah,

(3)

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA SMK KATOLIK ST. PIUS X INSANA

NOMOR : 58/A.1/SMK/K/2013

TANGGAL : 8 Juli 2013

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA SEKOLAH

PADA SMK KATOLIK ST PIUS X INSANA KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2013

No. Nama / NIP Jabatan

1. Rm. Yeremias Seran, Pr Bendahara I

2. Sekunda Nofu, S.Pd

NIP. 19811209 200904 2 003 Bendahara II

Ditetapkan di : Bitauni Pada tanggal : 8 Juli 2013 Kepala Sekolah,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...