Stupadu 1 Bulan (2)

45 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RU

(2)
(3)

Ru

Rumamahh susususunn adadalalahah babangngununanan gegedudungng bebertrtiningkgkatat yayangng didibabangngunun dadalalamm susuatuatu lilingngkukungnganan yayangng te

terbrbaaggii ddalalamam babaggiaian-n-babaggiianan yyanangg didiststruruktktuurkrkanan seseccararaa fufungngssioionnalal,, babaikik ddalalaamm ararahah hohoririzzonontatall ma

maupupunun vevertrtikikalal dadann memerurupapakakann sasatutuanan-s-satatuauann yayangng mamasisingng-m-masasiningg dadapapatt didimimililikiki dadann didigugunanakakann se

seccararaa teterprpiisasah,h, teterurutatamama uuntntuukk tetempmpatat huhunniaiann yayangng ddililenengkgkapapii dedengngaann babaggiaiann bebersrsaamama,, bebendndaa ber

bersamsama,a, dandan tantanahah berbersamsamaa

SUMBER

SUMBER

:: www.kajianpustaka.com

www.kajianpustaka.com

Ru

Rummaahh ssuussuunn uummuumm aaddaallaahh rruummaahh ssuussuunn yyaanngg ddiisseleleennggggaarraakkaann uunnttuukk mmeemmeennuuhhii kkeebubuttuuhhaann rruummaahh bbaaggii masya

masyarakatrakat berpenberpenghasighasilanlan rendahrendah.. Rum

Rumahah sussusunun khukhusussus adaadalahlah rumrumahah sussusunun yanyangg disdiseleelenggnggarakarakanan untuntukuk memmemenuenuhihi kebukebutuhtuhanan khukhusussus.. Rum

Rumahah sussusunun negnegaraara adaadalahlah rumrumahah sussusunun yanyangg didimilmilikiiki negnegaraara dandan berfberfungungsisi sebsebagaagaii temtempatpat tintinggaggall ataatauu hunhunianian,, sar

saranaana pempembinbinaanaan kelkeluaruarga,ga, sersertata penpenunjunjangang pelpelaksaksanaaanaann tugtugasas pejpejabatabat dandan/ata/atauu pegpegawaawaii negnegerieri.. Rum

Rumahah sussusunun komkomersersialial adaadalahlah rumrumahah sussusunun yanyangg disdiseleelenggnggaraarakankan untuntukuk menmendapdapatkatkanan keukeuntuntungangann

RUM

RUMAH

AH SUSU

SUSU

Macam rumah susun menurut UUD NI 21 thn 2011

Macam rumah susun menurut UUD NI 21 thn 2011

S

(4)

Dal

Dalam

am pe

pemb

mban

angun

gunan

an ru

ruma

mah

h su

susu

sun

n um

umum

um,

, ru

rumah

mah su

susu

sun

n khu

khusu

sus,

s, rum

rumah

ah su

susun

sun

neg

negara

ara, dan

, dan ru

ruma

mah

h su

susu

sun

n din

dinas

as mer

merup

upaka

akan

n tan

tanggu

ggung

ng jaw

jawab

ab pem

pemeri

erinta

ntah

h ata

atau

u

peme

pemerin

rintah

tah daer

daerah.

ah.

Pem

Pemba

bang

ngun

unan

an Ru

Rumah

mah su

susu

sun

n ada

adala

lah

h su

suatu

atu car

cara

a un

untuk

tuk me

memec

mecah

ahkan

kan mas

masala

alah

h

keb

kebutu

utuhan

han dar

darii pe

perm

rmuki

ukiman

man dan

dan per

perum

umaha

ahan

n pa

pada

da lo

lokas

kasii yan

yang pad

g padat

at

ter

teruta

utama

ma pad

pada

a dae

daerah

rah pe

perko

rkotaa

taan

n yan

yang

g jum

jumla

lah

h pen

pendud

dudukn

uknya

ya se

selal

lalu

u

meni

meningka

ngkat. Sed

t. Sedang

angkan

kan tana

tanah

h kia

kia lam

lama ki

a kian

an terb

terbatas

atas, pem

, pembang

bangunan

unan rum

rumah

ah

sus

susun

un ten

tentun

tunya

ya ju

juga

ga dap

dapat

at me

menga

ngaki

kibat

batkan

kan ter

terbu

bukan

kanya

ya ru

ruan

ang

g kot

kota

a se

sehin

hingga

gga

me

meja

jadi

di le

lebi

bih

h le

lega

ga da

dan

n da

dala

lam

m ha

hali

li in

inii ju

juga

ga me

memb

mban

antu

tu ad

adan

anya

ya pe

pere

rema

maja

jaan

an da

dari

ri

kot

kota,

a, seh

sehin

ingga

gga dae

daerah

rah kum

kumuh

uh be

berku

rkuran

rang

g dan

dan se

selan

lanjut

jutny

nya

a me

menj

njadi

adi dae

daerah

rah

 yang rapih

 yang rapih yang bers

yang bersihdan

ihdan teratur.

teratur.

Konsep pembangunan rumah susun yaitu dengan bangunan bertingkat yang

Konsep pembangunan rumah susun yaitu dengan bangunan bertingkat yang

dapat dihuni bersama, dimana satuan-satuan dari unit dalam bangunan

dapat dihuni bersama, dimana satuan-satuan dari unit dalam bangunan

dimaksud dapat memiliki secara terpisah yang dibangun baik secara

dimaksud dapat memiliki secara terpisah yang dibangun baik secara

horizontal maupun secara vertikal, pembangunan perumahan yang seperti ini

horizontal maupun secara vertikal, pembangunan perumahan yang seperti ini

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rumah susun harus memiliki syarat-syarat seperti rumah biasa yakni dapat

Rumah susun harus memiliki syarat-syarat seperti rumah biasa yakni dapat

menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman, menjadi wadah

menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman, menjadi wadah

sosialisasi dan memberikan suasana nyaman dan harmonis bagi penghuninya.

sosialisasi dan memberikan suasana nyaman dan harmonis bagi penghuninya.

S

(5)

FUNGSI BANGUNAN

FUNGSI BANGUNAN

MeMeniningngkakatntnyayaPePertrtumumbubuhahannpependndududukukdidikokotata dadariritatahuhunnkeketatahuhun.n.

MenMenigkigkatnyatnyaakebkebutuutuhanhanperperumaumahanhandidiKotKota a tiatiapptahtahunnunnyaya

MenMeningingkatnkatnyayapempeminainatantanpenpenduddudukukdidiKotKota a akanakanmemmemiliilikikisebsebuahuahhunhunianianyanyang g laylayakak

da

dannststraratetegigisssesertrtaadididudukukungngololehehsasararananadadannprprasasararananaananamumunnnanamumunndadalalamm

pem

pemenuenuhanhannyanyatidtidakakdididukdukungungoleolehhjumjumlahlahpenpenghaghasilsilananyanyang g diddidapaapatkatkann

PemeriPemerintahntahmengamengadakandakanperenperencanaancanaanprogrprogram am rumahrumahsusunsusun..

MenMenigkigkatnyatnyaaPerPertumtumbuhbuhananpempemukiukimanmanlialiar, r, kumkumuhuhdandanpadpadatatpenpenduddudukukdidiKotKotaa

pontianak

pontianak

S

(6)

STUDI BANDING

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Rusun ini berlokasi di jalan jend.ahmad  yani 1, tepatnya dibelakang kampus

politeknik negeri pontianak, dengan luas bangunan kurang lebih 1500m2. rusun ini disewakan khusus mahasiswa  yang berkuliah dikampus polnep

tersebut

(7)

Fasilitas dalam rumah susun polnep

STUDI BANDING

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Musola

Dapur

Kantin

R. Kantor

 Area parkir

R.DAPUR

TOILET 

MUSOLA

R.KANTOR

KANTIN

R.TEKNISI

R.KAMAR

R.TAMU

Terdiri dari 1 Blok, akan tetapi terdapat asrama laki-laki dan perempuan

 Asrama laki laki memiliki 47 unit kamar uk. 4x5  Asrama perempuan memiliki 37 unit kamar uk. 4x5

RUANG RUANG yang ada

dirusunawa polnep

(8)

Fasilitas dalam rumah susun polnep

STUDI BANDING

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

RUANG DAPUR

KANTIN

R.TAMU

TEMPAT AIR WUDUH

R.TUNGGU MUSOLA

(9)

STUDI BANDING

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Terdiri dari 2 Blok

Tiap rumah dengan tipe 24 ukuran 4x6

Blok A memiliki 51 rumah Blok B memiliki 48 rumah

 Jl. Komyos Sudarso

RUSUNAWA

 JERUJU

Fasilitas : 1. Mushola 2. Kantin 3. Gudang 4. Aula

(10)

STUDI BANDING

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Tampak Luar Rusun terdapat 2 blok

Tampak Depan Selasar Rusun

(11)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

STUDI BANDING

Courtyard_Level_F loor_Plan Typical_Floor_Plan

Rusun

terdapat 2

blok

ID-EA 2014 Fernando Gomulya Architects :

Location : Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Design Architect : Elsye Alam

Executive Architect : PT. Ita Rahayu Utama Project Year :

(12)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

STUDI BANDING

Fasilitas :

o

mini market,

o

ruang serbaguna,

o

ruang siswa,

o

kantin,

o

laundry,

o

 ATM

o

garasi parkir bawah.

Proyek UBM Perumahan adalah respon Universitas Bunda Mulia untuk mengatasi masalah lalu lintas terburuk. Terletak dalam lima menit berjalan kaki dari kampus,

Perumahan tersebut terdiri dari sebelas lantai dengan luas17.600 meter persegi

(13)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

STUDI BANDING

Selasar Rusun

Rusun terdapat 2 blok

Tampak Depan

(14)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

STUDI BANDING

Fasilitas :

o

mini market,

o

ruang serbaguna,

o

ruang siswa,

o

kantin,

o

laundry,

o

 ATM

o

garasi parkir bawah.

Proyek UBM Perumahan adalah respon Universitas Bunda Mulia untuk mengatasi masalah lalu lintas terburuk. Terletak dalam lima menit berjalan kaki dari kampus,

Perumahan tersebut terdiri dari sebelas lantai dengan luas17.600 meter persegi

(15)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

DATA EXISTING

Rumah warga

pertokoan Citra mart

(16)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

DATA EXISTING

Luas Tapak : 45 x 46 = 2070m² Luas lahan : 2070 x 0,6 =1242m² KDB : 60% KLB : 1.2-5

GSB 5 m , Dari batas jalan baru

Luas Lantai Dasar Yang Boleh Dibangun (LLBB)

= Luas Lahan x KDB = 1242 m² x 0,6

= 745,2 m²

Luas Total Lantai Yang Boleh Dibangun (LTLB)

= Luas lahan x KLB = 1242 m² x5

=

 Jumlah lantai yang boleh dibangun = LTLB LLBB = 6210m² 745,2 = 6210m² 8,33 9 lantai.

(17)

A

N

A

L

I

S

A

A

N

G

I

N

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Rata-rata kecepatan angin dikota pontianak

4/5 knot perjam.

Umumnya angin bergerak dari arah Timur ke barat.

(18)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

A

N

A

L

I

S

A

A

N

G

I

N

Udara masuk melalui depan tapak, dan keluar melalui samping kiri tapak

Memanfaatkan sirkulasi angin untuk bangunan tapak

(19)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

A

N

A

L

I

S

A

M

A

T

A

H

A

R

I

Sinar matahari di kota pontianak mencapai 50/70% penyinaran tertinggi pada bulan juli dan terendah pada bulan november

a. Matahari terbit dari arahtimur, tepat pada arah samping tapak

b. Matahari terbenam kearah barat, pada posisi samping kiri tapak

c. sinar matahari pagi jam (07.00) sampai  jam (11.45)

d. Sinar matahari siang hari pada jam (11.45) sampai jam (15.00)

(20)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

BAGIAN DINDING AKAN DIBERI ORNAMEN UNTUK MEMBENTUK CAHAYA DENGAN BAYANGAN ORNAMEN

 Akan ditanami pohon disekeliling tapak untuk mengurangi cahaya matahari langsung dilantai bagian bawah

A

N

A

L

I

S

A

M

A

T

A

H

A

R

I

RESPON

(21)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

C

U

R

A

H

H

U

J

A

N

CURAH HUJAN DI KOTa

pontianak genangan air paling rendah pada bulan februari yaitu : 40,2 mm. dan curah hujan yang tertinggi pada bulan november  yaitu 518.2 mm

a. Pada bulan februari hujan tidak terlalu lebat b. Pada bulan november curah hujan sangat kuat

(22)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

C

U

R

A

H

H

U

J

A

N

 Air hujan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman

Sekeliling tapak akan dibuat parit untuk saluran air, dan untuk pembuangan limbah domestik

RESPON

(23)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

V

E

G

E

T

A

S

I

1. TERDAPAT POHON YANG SUDAH  AGAK BESAR DI DEPAN TAPAK 2. ADA 3 POHON BESAR

3. DAN DUA POHON YANG AGAK KECIL

(24)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

V

E

G

E

T

A

S

I

1. VEGETASI AKAN DITAMBAH JUMLAHNYA 2. POHON DIBERI UNTUK MENGURANGI

KEBISINGAN

3. POHON DIBERI UNTUK MENGURANGI POLUSI KENDARAAN YANG MASUK

(25)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

1 Pengelola Pegawai -menerima pesan serta pengaduan penghuni rusun

 - Sebagai perantara untuk tamu penghuni

 -Hall  -r. Serbaguna

Petugas Kebersihan

 -Bertanggung jawab atas cleaning service

 -R. Cleaning Service  -R. Karyawan Satpam -Menjaga dan mengawasi

keamanan

 - Pos Satpam Teknisi ME Bertanggung-jawab atas

pemeliharaan dan perbaikan dari seluruh unsur ME

bangunan

 -Ruang ME  -R.Karyawan

Kebutuhan ruang

(26)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

2 Pengunjung Ayah Bangun - Mandi–Sholat Sarapan

Pergi ke kantor Pulang Kantor -Istirahat - Membaca Koran–Nonton

tv - Makan malam - Menyelesaikan sisa pekerjaan di kantor Istirahat

-tidur malam R. tidur utama KM/ WC R. Makan ParkirK Teras / Foyer R. Keluarga Musholla Ibu Bangun pagi–Mandi–Sholat–

Belanja Menyiapkan sarapan pagi -Masak - Mandi - Makan malam - Acara

bersama keluarga - Istirahat malam

T. Tidur utama KM/WC Toko Dapur R.Makan R.Keluarga Musholla  Anak Laki / Perempuan

Bangun pagi - Mandi - Sarapan - Ke Sekolah - Pulang sekolah - Makan siang - Istirahat - Bermain– Jajan

Mandi Makan Malam Belajar -Istirahat malam R. Tidur anak KM/WC R. Makan R. Tamu R. Makan R. Tidur Anak Toko

Kebutuhan ruang

N

(27)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

3 Pegawai Fasilitas Penunjang

Penjaga Toko -melayani pelanggan yang membeli  -Toko  -Kantin Perawat/Petugas Kesehatan  -Bertanggung jawab kesehatan Masyarakat disekitarnya  --Melakukan penyuluhan  -Balai Pengobatan  -Aula

Kebutuhan ruang

RUANG

(28)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

2 Hall room 3 Ruang kepala rusun 4 Ruang tamu kepala rusun 5 r. admin 6 Loket pembayaran 8 r.Bendahara dan seketaris 9 Kepala bidang sarana

NAMA RUANG-RUANG

11 r.Kepala clening service 12 r.Clening service 13 r.pegawai 14 r.genset 15 satpam 16 Penghuni rusun 17 Penglola rusun 18 tamu 19 KANTIN 20 Security   21 Rg. Pompa 22 Rg. Panel 23 Rg. Teknisi 24 Parkir / Garasi 26 Unit tipe 36

Kebutuhan ruang

No ruang t e

(29)

SIFAT SIFAT RUANG RUMAH SUSUN

1 Ruang serbaguna 2 Hall room 3 Ruang manager 4 Ruang tamu manager 5 r. admin 6 Loket pembayaran 7 r.pemasaran 8 r.Bendahara dan seketaris 9 Kepala bidang sarana 10 musola

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

A

(30)

SIFAT SIFAT RUANG RUMAH SUSUN

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

11 r.Kepala clening service 12 r.Clening service 13 r.pegawai 14 r.genset 15 satpam 16 Penghuni rusun 17 Penglola rusun 18 tamu 19 KANTIN 20 Security   21 Rg. Pompa

(31)

SIFAT SIFAT RUANG RUMAH SUSUN

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

23 Rg. Teknisi 24 Parkir / Garasi 25 Unit tipe 24 26 Unit tipe 36

(32)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

besaran ruang

1. kegiatan service dan pengelola

1 Ruang serbaguna 1 9,15 2 Hallroom 1 192,00 3 Ruang kepala rusun 1 28,00 4 Ruang tamu kepala rusun 1 36,00 5 r.Admin 1 36.00 6 Loket pembayaran 1 72.00 7 Kantin 1 76,00 8 r.Bendahara dan seketaris 1 36.00 9 Kepala bidang sarana 1 15,00 o i 0

(33)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

10 Musola + TEMPAT WUDHU 1 109.5 11 janitor 1 6.50 12 r.Clening service 1 15,00 13 r.pegawai 1 12.00 14 AHU 1 12,00 15 satpam 1 18,00

2. Kegiatan publik

Besaran ruang

o 20 total umum 16 r.Tamu khusus penghuni rusun 1 24

(34)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

3. Kegiatan parkir

2 Penglola rusun 95,00 3 tamu 16,00

4. Kegiatan komersial

kantin 3 23,00  x3=69,00

Besaran ruang

rusun 370,00

(35)

1 Security 1 16,00

2 GENSET 1 5,5

3 Rg.PanelME. 1 24,00

4 Rg.TeknisiME 1 12,00

5 Parkir / Garasi Sesuai kebutuhan

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

S G

RUANG RUANG M2BESARAN JLH BESARANRUANG 5. SERVICE PADA BASEMENT

(36)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Balai

Pengobatan

1

12,00

72,00

6. Fasilitas penunjang

a R

Ruang

r

(37)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

1 Type 36 R. Tidur Utama R. Tidur 9,00 Km/Wc 3,00 R.Tamu R.Keluarga R. Makan/   Dapur 13,50 Teras Jemur 2 Unit tipe 24 R. Tidur 9.00 Km/Wc 3.00 R.Tamu R.Keluarga R. Makan/   Dapur 12.00 Teras Jemur

45

4

S G H R

RUANG M2 JLH BESARANRUANG 10,50

(38)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

Type 54 R. Tidur Utama R.Tidur ANAK 9,00 Km/Wc 3,00 R.Tamu R.Keluarga R. Makan/   Dapur 20.00 Teras Jemur

3

16

S G

RUANG RUANG M2BESARAN JLH BESARANRUANG 12,50

Total

4345,00m2

(39)

STUPADU 1

RUMAH SUSUN SEWA

SITE

Denah mengikuti

bentuk site

Sketsa bentuk

bangunan

Konsep bentuk bangunan terinspirasi dari sebuah buku seperti pada gambar disamping. Dimana buku melambangkan tempat dimana kita bisa membawa perubahan bagi dunia dan teknologi,

Pada bangunan juga akan diberi bukaan yang banyak supaya

terdapat pencahayaan dan penghawaan alami

Selain itu juga menerapkan sistim green

building dengan finishing pada dinding

berwarna hijau

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

RUMAH SUSUN SEWA

(45)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :