Unit 16 ( Kemajuan Pertanian )

26  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Tajuk Kemajuan Pertanian

Standard

Kandungan 1.3

Standard Pembelajaran

1.3.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Mendengar, memahami dan memberikan respons

yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap

arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca dan memahami teks

2. Murid menyenaraikan ayat perintah

3. Murid memahami dan menggunakan kata perintah

denga betul mengikut konteks

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Tajuk Kemajuan Pertanian

Standard

Kandungan 2.4

Standard Pembelajaran

2.4.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca dan memahami maklumat daripada

bahan untuk menjana idea dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan

intonasi yang betul

2. Murid membincangkan isi teks

3. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman

berdasarkan soalan dalam buku tulis

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Tajuk Kemajuan Pertanian

Standard Kandungan

3.5 Standard

Pembelajaran 3.5.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta

daripada pelbagai sumber.

Aktiviti

1. Murid membaca dengan meneliti maklumat yang terdapat dalam teks

2. Murid menjelaskan kelebihan dan kekuranagan setiap jenis rumput

merujuk teks

3. Murid berbicara untuk menyampikan maklumy yang tepat

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

(4)

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

Tajuk Kemajuan Pertanian

Standard

Kandungan 5.2

Standard Pembelajaran

5.2.3

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk

yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai

situasi.

Aktiviti

1. Murid membaca petikan untuk memahami petikan

untuk memahami penggunaan kata majmuk

bentuk yang mantap

2. Murid memahami penggunaan kata majmuk

bentuk yang mantap

3. Murid menulis ayat yang dibina menggunakan

tulisan berangkai

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects : Kreativiti Dan Keusahawanan