Contoh MTE3109 Set 1

26 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Bahagian A Bahagian A ( 20 markah ) ( 20 markah )

Jawab semua soalan dalam bahagian ini Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1.

1.

Salah satu hasil

Salah satu hasil pembelajaran asas yang perlu dicapai oleh pembelajaran asas yang perlu dicapai oleh kanak-kanakkanak-kanak sebelum mereka dapat menentukan nilai nombor

sebelum mereka dapat menentukan nilai nombor ialah membanding kuantitiialah membanding kuantiti dua kumpulan objek konkrit seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 dan dua kumpulan objek konkrit seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 dan menyatakan bahawa pen dalam kumpulan A

menyatakan bahawa pen dalam kumpulan A “lebih banyak” daripada pen“lebih banyak” daripada pen dalam kumpulan B.

dalam kumpulan B.

Apakah kemahiran matematik yang perlu dikuasai

Apakah kemahiran matematik yang perlu dikuasai oleh kanak-kanakoleh kanak-kanak supaya dapat membanding kuantiti dua

supaya dapat membanding kuantiti dua kumpulan objek konkrit dengankumpulan objek konkrit dengan baik?

baik? (A

(A)) MeMenunulilis s anangkgka a sasatu tu hihingngga ga sesembmbililanan.. (B

(B)) MeMembmbililanang ng nomombobor sr satatu hu hiningggga sa semembibilalan.n. (C

(C)) MeMengngelelas as obobjejek-k-obobjejek k memengngikikut ut ciciri ri fifizizikakal.l. (D

(D)) MeMemamadadan sn satatu ou objbjek ek dedengngan an sasatu tu obobjek jek yayang ng lalainin..

 

 

A A

 

B B

(2)

Mempelajari pelbagai perwakilan yang berbeza untuk nombor

Mempelajari pelbagai perwakilan yang berbeza untuk nombor dapat membantudapat membantu kanak-kanak memperkembangkan “

kanak-kanak memperkembangkan “number sensenumber sense”.”.

Yang manakah di antara cara-cara berikut sesuai digunakan untuk mewakili Yang manakah di antara cara-cara berikut sesuai digunakan untuk mewakili nombor pada peringkat pembelajaran awal nombor?

nombor pada peringkat pembelajaran awal nombor? IIII.. PPeemmbbiillaanng g ((counterscounters))

IIIIII.. SSuukkaattaan n aaiir r ((water capacity water capacity )) IIVV.. GGaammbbaar r (( pictures)) pictures

V

V.. PPeerrkkaattaaaan n ((wordswords)) ((AA)) I I ddaan n IIIII I ssaahhaajjaa

((BB)) III I ddaan n IIV V ssaahhaajjaa ((CC)) II, , IIIII I ddaan n IIV V ssaahhaajjaa ((DD)) IIII, I, IIII dI daan In IV V ssaahhaajjaa

Kanak-kanak perlu memahami beberapa prinsip membilang (

Kanak-kanak perlu memahami beberapa prinsip membilang (counting counting   principles

 principles) supaya dap) supaya dapat membilang nomat membilang nombor secara bermakbor secara bermakna. na. ApabilaApabila diminta membilang pen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2, Johnny diminta membilang pen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2, Johnny membilang pen tersebut secara “satu, dua, empat, tiga”.

membilang pen tersebut secara “satu, dua, empat, tiga”.  Apakah prinsip membi

 Apakah prinsip membilang yang telah dikuaslang yang telah dikuasai Johnny?ai Johnny? ((EE)) PPrriinnssiip p KKaarrddiinnaal l ((The Cardinal PrincipleThe Cardinal Principle))

((FF)) PPrriinnssiip p TTeerrttiib b SSttaabbiil l ((The Stable-Order PrincipleThe Stable-Order Principle)) ((GG)) PPririnnssip ip PPeennggaabbssttrarakkaan (n (The Abstraction PrincipleThe Abstraction Principle)) ((HH)) PPririnnssip ip SSaattu du deennggaan Sn Saattu (u (The One-to-One PrincipleThe One-to-One Principle))

(3)

27

Bahan manipulatif yang sesuai boleh digunakan untuk membantu kanak-kanak memahami nilai nombor yang diwakili oleh simbol yang abstrak. Untuk membantu murid-murid Tahun 1 beliau memahami nilai nombor, Cikgu Sunil menggunakan penyedut minuman untuk mewakili nombor 27 seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.

 Apakah punca kesukaran yang mungkin menyusahkan pemahaman murid-murid Cikgu Sunil terhadap nilai setiap digit dalam angka 27?

(I) Penyedut minuman adalah terlalu halus untuk dipegang oleh murid-murid Tahun 1.

(J) Ikatan penyedut minuman yang mewakili nilai puluh sukar dipastikan oleh murid-murid.

(K) Penyedut minuman yang mewakili nilai digit 7 adalah terlalu banyak untuk dikira oleh murid-murid.

(L) Kedudukan ikatan penyedut minuman yang mewakili nilai puluh tidak sepadan dengan kedudukan digit 2 dan digit 7.

(4)

“Masalah bercerita” merupakan satu cara yang baik untuk membantu kanak-kanak memahami makna operasi tambah. Oleh yang demikian, Cikgu Lai telah

menggunakan “masalah bercerita” berikut untuk membantu murid-murid Tahun 1 beliau memahami makna operasi tambah.

 Apakah makna operasi tambah yang digambarkan oleh “masalah bercerita” ini?

(M) Tokokan (Increment ) (N) Susutan (Decrement )

(O) Yang Ditambah Hilang (Missing Addend ) (P) Gabungan Dua Set (Combining Two Sets)

Operasi bahagi boleh dihuraikan dengan pelbagai makna yang berbeza. Salah satu daripada maknanya ialah penolakan berulang (repeated subtraction).

Yang manakah antara masalah bercerita berikut menghuraikan makna operasi bahagi sebagai penolakan berulang?

(Q) Ali ada 8 biji oren. Dia berikan 2 biji oren kepada adiknya. Berapa biji oren yang masih ada lagi pada Ali?

(R) Ali ada 8 biji oren. Dia agihkan semua oren itu kepada 2 orang adiknya. Setiap orang adik Ali telah mendapat berapa biji oren? (S) Ali ada 8 biji oren. Dia berikan 2 biji oren kepada adiknya dan 2 biji

oren lagi kepada kakaknya. Berapa biji oren yang masih ada pada Ali? (T) Ali ada 8 biji oren. Dia berikan 2 biji oren kepada setiap orang adiknya

sehingga habis semua oren itu. Berapa orang adik Ali yang telah mendapat oren?

Kalkulator boleh memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran matematik dalam kalangan murid-murid sekolah rendah sekiranya digunakan dengan baik.

Suhu air dalam sebuah bekas ialah 24oC.

Setelah dipanaskan, suhu air telah naik sebanyak 18oC.  Apakah suhu air selepas dipanaskan?

(5)

Yang manakah antara berikut merupakan cara yang paling baik untuk menggunakan kalkulator dalam pengajaran matematik sekolah rendah? (U) Menggunakan kalkulator sebagai alat bantuan mengajar yang

berteknologi canggih.

(V) Menggunakan kalkulator sebagai alat untuk membantu proses penyelesaian masalah matematik.

(W) Menggunakan kalkulator sebagai alat mengira yang cepat untuk menjimat masa latihan matematik di dalam kelas.

(X) Menggunakan kalkulator sebagai alat membantu murid-murid lemah mendapatkan jawapan yang betul kepada soalan pengiraan.

Cecelia mendapatkan jawapan untuk (49 + 35) secara kiraan mental. Apabila diminta menjelaskan cara dia mendapat jawapannya, Cecelia menjawab,

“Saya fikirkan 50 tambah 35 ialah 85, kemudian 85 tolak 1 ialah 84. Jadi 49 tambah 35 ialah 84.”

Strategi kiraan mental yang digunakan oleh Cecelia ialah (Y) menghubungkan (Bridging )

(Z) mengasingkan (Partitioning )

(AA) membundar dan memampas (Rounding and compensating )

(6)

3

4

X

6

3

0

4

Dengan serta merta, Badrul menjawab bahawa

“Saya rasa jawapan ini salah kerana 30 x 6 ialah 180 dan 40 x 6 ialah 240. Jadi jawapan untuk 34 x 6 mestilah di antara 180 dan 240. Tak mungkin 304 ialah jawapannya.”

 Apakah kaedah penganggaran yang telah digunakan oleh Badrul untuk menyemak jawapan rakannya?

(CC)  Adjusting – selaraskan pengiraan untuk membaiki penganggaran. (DD) Front-End Estimation – menyemak nilai tempat bagi digit-digit di

depan.

(EE) Flexible rounding – membundar kepada nombor-nombor yang dekat dan serasi (close and compatible).

(FF) Clustering – menganggar purata bagi suatu kumpulan nombor  kemudian mendarabnya dengan bilangan nombor dalam kumpulan tersebut.

 Apabila diminta menulis angka untuk nombor “dua puluh lapan”, Aleng telah menulis angka berikut:

 Apakah punca yang mungkin menyebabkan kesilapan Aleng ini?

(GG) Aleng masih lemah memahami bahasa Malaysia yang digunakan oleh gurunya.

(HH) Aleng masih kurang mahir menulis angka untuk mewakili nombor yang lebih daripada dua puluh.

(II) Aleng tidak faham peranan sifar sebagai pemegang nilai tempat dalam system penulisan angka Hindu Arab.

(JJ) Aleng masih lemah dalam kemahiran psikomotor untuk memagang pen dengan cara yang betul semasa menulis angka.

Fakta asas pengiraan merupakan kemahiran asas yang penting dalam pembelajaran matematik murid sekolah rendah. Kebolehan untuk mengingat kembali secara

(7)

automatik (automatic recall ) fakta-fakta asas dapat mendorong seseorang murid mencapai tahap pembelajaran yang lebih tinggi dalam matematik kerana ingat kembali secara automatik boleh

(KK) diperkembangkan dengan senang melalui latih tubi.

(LL) menjimatkan masa dan masa yang dijimatkan dapat diguna oleh murid untuk menjawab lebih banyak soalan matematik.

(MM) memperkuatkan daya ingatan murid dan daya ingatan yang kuat membolehkan murid mengingati konsep matematik yang lebih sukar. (NN) menjimatkan ‘tenaga mental’ dan ‘tenaga mental’ yang dijimatkan

dapat diguna oleh murid untuk mempelajari konsep matematik yang lebih sukar.

Pecahan setara boleh dicari dengan pelbagai rumus. Yang manakah di antara rumus-rumus berikut adalah benar untuk mencari pecahan setara bagi pecahan

12 4 ?

VI. Menambah pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, iaitu m m + + = 12 4 12 4

VII. Menolak pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, iaitu m m − − = 12 4 12 4

VIII. Mendarab pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, iaitu m m × × = 12 4 12 4

IX. Membahagi pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, iaitu m m ÷ ÷ = 12 4 12 4 (A) I sahaja (B) III sahaja (C) I dan II sahaja (D) III dan IV sahaja

(8)

Pelbagai operasi aritmetik boleh dilakukan ke atas pecahan. Yang manakah antara operasi-operasi ke atas pecahan

b a

dan

n m

berikut adalah benar?

X. m b m a n m b a + + = + XI. m b m a n m b a − − = − XII. XIII. m b m a n m b a ÷ ÷ = ÷

(A) I dan II sahaja

(B) III dan IV sahaja

(C) I dan III sahaja

(D) II dan IV sahaja

Penggunaan terminologi dan model yang sesuai adalah sangat penting bagi memastikan murid menguasai nombor perpuluhan. Antara model berikut, yang manakah paling sesuai digunakan bagi memperkenalkan nombor perpuluhan?

(E) Carta poket (Pocket chart ) (F) Garis nombor (Number line) (G) Pembaris meter (Metre Rule)

(9)

Sebelum mempelajari konsep perpuluhan, murid perlu menguasai perkaitan perpuluhan dengan pecahan dan nilai tempat.

Yang manakah antara faktor-faktor berikut perlu dilakukan mengikut urutan bagi memperkenalkan tatatanda (notation) persepuluh?

XIV. Membuat perkaitan 10 persepuluh adalah 1 XV. Memperkenalkan 0.3 adalah simbol baru bagi

10 3

XVI. Membahagikan 1 unit kepada 10 bahagian yang sama besar  XVII. Membuat perkaitan antara model, nama (oral name), dan

pecahan (A) I, IV, III, II

(B) III, I, IV, II (C) III, IV, I, II (D) IV, III, I, II

(10)

1

4

0 . 1

4

+

2

0

7

+

2

0 . 7

2

2

1

3

4 . 7

(a) (b)

Rajah 4(a) menunjukkan jawapan murid menggunakan bentuk lazim bagi operasi tambah. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan bentuk bagi operasi tambah yang melibatkan nombor perpuluhan, hasil pengiraan murid berkenaan adalah salah seperti dalam Rajah 4(b).

Cikgu Saleha ingin memperbaiki kesilapan murid berkenaan. Antara langkah-langkah berikut, yang manakah paling sesuai digunakan?

(E) Menggunakan dua set garis nombor.

(F) Memberikan peraturan baru menggantikan bentuk lazim. (G) Tidak membenarkan pelajar menyusun dalam bentuk lazim.

(H) Menggunakan model untuk menunjukkan unit yang sama disusun bersama.

(11)

“Masalah bercerita” di atas dapat diselesaikan melalui kaedah nisbah, menggunakan persamaan, strategi mental dan menggunakan model. Manakah antara berikut merupakan strategi mental?

(I) 60 % 100 % 10 R = , Jadi R = RM6.00 (J) R = 10% daripada RM60.00 , Jadi R = RM6.00

(K) 10% daripada 100 ialah 10. Jadi 10% daripada 60 ialah 6. (L)

Khairul menerima RM60.00 sebagai elaun setiap bulan daripada bapanya. Dia mendapat kenaikan sebanyak 10% bagi bulan hadapan. Berapakah kenaikan yang diterima?

RM60.00

10% ialah

(12)

18. Terdapat tiga jenis masalah yang melibatkan peratusan. o Mencari peratusan ( percentage)

o Mencari kadar (rate)

o Mencari nilai asas (base)

 Antara “masalah bercerita” berikut, yang manakah menunjukkan situasi mencari nilai asas?

(A) Harga motosikal baru ialah RM15 000.00. Azman telah mendapat diskaun sebanyak 10%. Berapa banyak diskaun yang diperolehi? (B) Azman mendapat potongan harga sebanyak RM1 500.00 daripada

harga motosikal baru iaitu RM 15 000.00. Berapa peratus potongan harga yang dia dapat?

(C) Azman mendapat 10% diskaun daripada harga asal motosikal baru. Diskaun yang diperolehi ialah sebanyak RM1 500.00. Berapakah harga motosikal tersebut sebelum diskaun?

(D) Harga motosikal baru bulan Januari ialah RM15 000.00. Pada bulan Mei, Azman mendapati harganya telah meningkat sebanyak 20%. Berapakah harga baru motosikal tersebut?

(13)

19. Cikgu Amirah telah menulis empat nombor berikut di atas papan tulis dan menyuruh pelajar menyusun nombor-nombor ini dalam susunan yang terkecil kepada yang terbesar.

0.16, 1.3, 0.096, 2.9

Seorang murid telah menulis jawapan seperti berikut:

0.16, 0.096, 1.3, 2.9

 Antara pernyataan berikut, yang manakahbukan faktor yang menyebabkan kesilapan tersebut?

(A) Murid tidak faham tentang nilai digit apabila membandingkan dua nombor perpuluhan.

(B) Murid tersebut tahu 2.9 lebih besar daripada 1.3 berdasarkan pengetahuan tentang nombor bulat.

(C) Murid tersebut tidak mendapat kefahaman yang jelas tentang sistem nilai tempat bagi nombor perpuluhan (decimal place value).

(D) Murid membaca sifar perpuluhan enam belas dan sifar perpuluhan sembilan puluh enam dan membuat kesimpulan 96 lebih besar  daripada 16.

(14)

20. Cikgu Zafri telah menyuruh murid melorekkan 50 petak dalam petak 100 dan mengaitkan lorekan itu dengan 50% daripada 100 petak. Kemudian beliau meminta murid melorekkan 30 petak dalam petak 100. Murid terus

memberikan respon 30% daripada 100 petak.

Dalam langkah berikutnya, Cikgu Zafri telah memberi satu carta petak 80 seperti dalam Rajah 5 (a). Apabila disuruh melorekkan 50% daripada carta tersebut, respon murid adalah seperti dalam Rajah 5(b).

 Antara pernyataan berikut, manakah merupakan faktor utama yang menyebabkan kesilapan murid berkenaan?

(A) Murid selalu mengaitkan peratus dengan 100 objek. (M) Murid tidak dapat mengaitkan 50% dengan setengah. (N) Murid dapat kaitkan lorekan petak dengan makna 50%.

(O) Murid tidak dapat kaitkan perkataan antara pecahan, perpuluhan dan peratusan.

(15)

Bahagian B ( 40 markah ) Jawab semua soalan.

(a) Di peringkat awal mengenal nombor, guru disarankan untuk mengguna aktiviti yang melibatkan bahan maujud.

(i) Beri dua kebaikan kaedah ini.

 ___________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________  [ 2 markah ] (ii) Beri satu contoh bahan maujud dan terangkan kaedah

(16)

(b) Nombor bulat boleh diwakili dengan pelbagai cara. Salah satu cara yang penting ialah mewakili nombor bulat dengan bahan konkrit. Rajah 6 menunjukkan nombor 124 yang diwakili dengan salah satu  jenis bahan konkrit.

Rajah 6

(i) Nyatakan satu kesukaran yang mungkin dihadapi oleh murid-murid sekolah rendah semasa mempelajari nilai nombor 124 melalui bahan konkrit tersebut. Seterusnya, jelaskan satu punca yang mungkin menimbulkan kesukaran itu.

 ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________  [ 3 markah ] (ii) Dengan bantuan gambarajah, cadang dan huraikan satu bahan

konkrit lain yang boleh digunakan untuk membantu murid-murid mengatasi kesukaran yang dijelaskan dalam bahagian (i).

(17)

(a) Penggunaan teknologi dalam bilik darjah dapat menarik minat murid terhadap matematik. Kalkulator merupakan alat pengajaran dan pembelajaran yang murah dan mudah diperolehi.

(i) Beri duasebab mengapa guru kurang menggunakan teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

 ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________   ________________________________________________________  [ 3 markah ]

(ii) Terangkan satu contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kalkulator.

 _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________   _________________________________________________________ 

(18)

(b) Pengangaran memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran pengiraan di kalangan kanak-kanak.

(i) Jelaskan satu sebab mengapa kemahiran menganggar hasil sesuatu pengiraan perlu diajar kepada murid-murid sekolah rendah.  ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________  [ 2 markah ]

(ii) Pelbagai cara boleh digunakan untuk menganggar hasil sesuatu pengiraan. Jelaskan cara yang akan anda gunakan untuk

menganggar hasil pengiraan yang terdapat dalam Rajah 7.

Rajah 7  ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________  [ 3 markah ]

(a) Pecahan tak wajar adalah berkait rapat dengan nombor bercampur. Oleh itu, pecahan tak wajar boleh ditukar kepada nombor bercampur  dan sebaliknya.

(i) Nyatakan maksud pecahan tak wajar.

 ___________________________________________________   ___________________________________________________ 

[ 1 markah ]

(19)

(ii) Lukiskan satu gambarajah yang boleh membantu murid-murid sekolah rendah memahami penukaran

4 3 2 4 11 = . [ 2 markah ] (iii) Cikgu Wan menggunakan cara pengiraan berikut (lihat Rajah 8)

untuk menjelaskan penukaran 4 11

kepada nombor bercampur.

4 3 2 3  baki 2 4 11 4 11 = = ÷ = Rajah 8

Jelaskan satu cara pengiraan yang lain untuk menukar  4 11

(20)

(b) Encik Ahmad telah menggunakan bahan bantu mengajar untuk menunjukkan kemahiran menambah dua nombor bercampur (lihat Rajah 9) kepada muridnya.

3 2 1 + 1 4 3 = Rajah 9

(i) Dengan bantuan gambarajah, terangkan langkah-langkah yang mungkin Encik Ahmad gunakan untuk mengajar kemahiran tersebut.

(21)

(ii) “Masalah bercerita” yang jelas dapat membantu murid-murid sekolah rendah memahami makna pelbagai operasi asas termasuklah operasi bahagi ke atas pecahan.

Bina dua“masalah bercerita” yang sesuai untuk menjelaskan 4 3 ÷ 6 dan 6 ÷ 4 3 .  ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________  [ 2 markah ] (a) Peratusan selalunya terlibat dengan penyelesaian masalah dalam

kehidupan seharian.

(i) Tulis satu “masalah bercerita” yang melibatkan peratusan dalam kehidupan seharian.

 ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________   ___________________________________________________  [ 2 markah ] (ii) Berdasarkan “masalah bercerita” di atas, nyatakan satu kaedah

(22)

(iii) Selesaikan masalah di atas menggunakan kaedah yang dinyatakan dalam (ii)

[ 2 markah ]

(b) (i) Dengan menggunakan rajah dan contoh yang sesuai,

terangkan bagaimana anda menjelaskan konsep peratusan yang lebih besar daripada 100%.

(23)

(ii) Berdasarkan contoh yang diberikan dalam (i) tunjukkan perkaitannya dengan pecahan.

(24)

Bahagian C ( 40 markah )

Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini

1. a) Cikgu Suleiman ingin menjelaskan perhubungan di antara penambahan dan penolakan ke atas nombor bulat kepada murid-murid Tahun Satu.

Berpandukan contoh-contoh soalan penambahan dan penolakan yang sesuai, jelaskan maksud “penolakan ialah operasi songsang kepada penambahan”. Seterusnya, huraikan satu aktiviti pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan manipulatif yang boleh Cikgu Suleiman gunakan untuk mencapai hasil pembelajaran beliau.

[ 10 markah ] (b) Murid-murid sekolah rendah sering menghadapi kesukaran semasa mempelajari fakta asas pendaraban. Justeru itu, membimbing mereka menguasai fakta asas pendaraban merupakan satu tugas yang mencabar bagi kebanyakan guru Matematik.

Jelaskan satu punca kesukaran pembelajaran fakta asas pendaraban dalam kalangan murid sekolah rendah. Seterusnya, huraikan satu aktiviti bermain yang boleh guru gunakan untuk membimbing murid-murid menguasai fakta asas pendaraban.

[ 10 markah ] 2. (a) Murid selalu menghadapi kesulitan dalam memahami penambahan

pecahan yang melibatkan dua penyebut yang berbeza. Cadangkan satu masalah berayat untuk menerangkan

3 2 4 3

+ .

Cadangan anda perlu melibatkan model atau bahan bantu mengajar  dan prosedur pelaksanaannya.

(10 markah) (b) Dengan menggunakan situasi dan model yang sesuai, jelaskan

bagaimana anda menerangkan maksud (i) 4 2 1 ÷ (ii) 2 1 3 1 ÷ (10 markah)

(25)

3. (a) Bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran membandingkan nombor perpuluhan, murid perlu melihatnya secara visual.

Dengan menggunakan model yang sesuai, huraikan bagaimana anda membimbing murid untuk membandingkan nilai dua nombor 

perpuluhan. Anda dikehendaki melukis gambarajah model yang digunakan berserta dengan contoh yang sesuai.

[ 10 markah ] (b) Murid yang memahami makna nombor pecahan dan nombor 

perpuluhan tidak semestinya dapat membuat pengiraan bagi operasi tambah nombor perpuluhan walaupun algorithma operasi tambah

perpuluhan menyerupai algorithma bagi operasi tambah nombor bulat. Dengan menggunakan resos dan gambarajah yang sesuai, terangkan langkah-langkah yang akan anda gunakan untuk membantu pelajar  membina strategi dan algorithma bagi menambah nombor perpuluhan.

(26)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :