• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal Ulangan Semester Gasal Pelajaran Agama Kelas 5 MI US GASAL SKI 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal Ulangan Semester Gasal Pelajaran Agama Kelas 5 MI US GASAL SKI 5"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN

ULANGAN SEMESTER GASAL

MADRASAH IBTIDAIYAH

MAPEL: FIQIH

(2)

LATIHAN SOAL ULANGAN SEMESTER

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d didepan jawaban yang paling benar!

1. Janji setiaan penduduk Madinah untuk membela dakwah nabi Muhammad SAW disebut….

a. Baiatul Aqabah b. Piagam Madinah c. Perjanjian Hudaibiyah d. Baitullah

2. Baiatul Aqabah yang kedua terjadi pada tahun 12 kenabian yang diikuti oleh….

a. 75 orang Madinah b. 12 orang Madinah c. 600 orang muslimin d. 50 orang muslimin

3. Orang yang pertama diutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Agama Islam di Madinah adalah ….

a. Ubay bin Ka’ab b. Mus’ab bin umair c. Abdullah bin Umar d. Ka’ab bin Umair

4. Untuk menghalangi nabi Muhammad mengadakan Hijrah ke Madinah kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan di tempat…. a. Darul Hikmah

b. Darul Nadwah c. Darul arqom

d. Arqom bin Abil Arqom

5. Seorang Pemuda kafir Quraisy yang di utus untuk melakukan pengepungan rumah Nabi SAW. ialah ….

a. Ali bin Abi Thalib b. Abu shofyan

c. Abu jahal bin Hisyam d. Ubay bin Ka’ab

6. Keberanian Ali bin Abi Thalib dalam membantu hijrah nabi Muhammad SAW adalah….

(3)

c. menggantikan tidur di kamar Nabi SAW. untuk mengelabui kaum kafir Quraisy

d. mengantarkan makanan ke Gua Tsur

7. Diantara tujuan utama Hijrah kaum muslimin ke Madinah adalah untuk….

a. memperoleh dukungan masa b. berdagang

c. menyelamatkan kaum muslimin dan dakwah Islam d. mencari kekayaan

8. Sahabat Nabi SAW. yang pertama berangkat ke Madinah adalah…. a. Abu Bakar As Shidiq

b. Ali Bin Abi Thalib c. Abu Salamah d. Zaid bin Haritsah

9. Tempat persembunyian Nabi SAW. dalam perjalanan hijrah dari kejaran kaum Kafir Quraisy bernama ….

a. Gua Tsur b. Gua Hiro c. Jabal nur d. Jabal Rahmah

10. Sahabat yang setia mendampingi Nabi SAW. dalam perjalanan hijrah ialah ….

a. Abu Bakar As Shidiq b. Ali Bin Abi Thalib c. Umar Bin Khattab d. Zaid bin Haritsah

11. Tokok Quraisy yang masuk Islam dalam proses pengejaran perjalanan hijrah Nabi SAW. ke Yatsrib ialah….

a. Suraqah bin Malik b. Waroqoh bin Naufal c. Zaid bin Haritsah d. Zubair bin awwam

12. Sebelum sampai di kota Madinah Rasulullah singgah di desa Quba dan beliau melakukan….

a. membangun Masjid Nabawi b. membangun pasar

(4)

13. Kaum Muslimin yang menyambut kedatangan hijrah nabi Muhamad SAW. disebut ….

a. Kaum Muhajirin b. Kaum Hazraj c. Kaum Quraisy d. Kaum Ansor

14. Sahabat Nabi SAW. yang pertama kali mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi untuk shalat ialah ….

a. Ummu maktum b. Bilal Bin Rabah c. Salahudin Al Ayubi d. Ali bin Abi Thalib

15. Nama asli Madinah sebelum terjadinya peristiwa hijrah nabi Muhammad SAW. Adalah….

a. Thaif b. Yatsrib c. Syam d. Kuffah

16. Kebiasaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. adalah ….

a. suka Bekerja sama b. bermusuhan c. saling menyayangi d. menyembah matahari

17. Agama yang banyak dianut sebelum kedatangan dakwah Islam di Madinah adalah ….

a. Nasrani b. Yahudi c. Majusi d. Islam

18. Puncak kebencian Kaum Aus dan Khazraj berakhir dengan peperangan dengan nama….

a. Perang Bu’as b. Perang fijar c. Perang jamal d. Perang uhud

19. Setelah sampai di Madinah Rasulullah SAW mendirikan Daulah Islamiyah dengan membangun ….

(5)

b. Masjid Quba c. Masjid Gamamah d. Masjid Salman

20. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik dua orang anak yatim yang bernama ….

a. Habil dan qabil b. Sahl dan Suhail c. Hasan dan Husain d. Umar dan Amir

21. Dalam mempersatukan persudaraan kaum muslimin Rasulullah menyatukan ikatan persaudaraan Sa’ad bin Rabi dengan sahabat ….

a. Sa’ad bin Abi waqas b. Abdul Rahman bin Auf c. Muadz bin jabal

d. Salahudin al Ayub

22. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat nabi yang ahli dalam bidang….

a. politik b. dagang c. pertanian d. gulat

23. Peperangan yang pertama kali terjadi antara kaum Muslimin dengan kafir Quraisy

a. Perang Khandak b. Perang Uhud c. Perang Badar d. Perang Fijar

24. Anggapan kaum kafir Quraisy bahwa kaum Muslimin akan menjadi penghalang kelancaran perdangan mereka ke Syam merupakan ….

a. akibat terjadinya perang Badar b. sebab terjadinya perang Badar c. sebab terjadinya perang khandak d. sebab terjadinya perjanjian Hudaibiyah

25. Sahabat pilihan yang maju perang tanding sebelum terjadi perang Badar ialah ….

(6)

c. Zubair bin awwam d. Khalid bin Walid

26. Surat Al Qur’an yang menerangkan kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ….

a. surat Al Anfal ayat 41 b. surat Al Imron ayat 155 c. surat Al Imran ayat 55 d. surat Al Baqarah 18

27. Kekalahan Kaum muslimin di perang uhud mengakibatkan gugurnya para sahabat Nabi SAW. sebanyak….

a. 50 orang b. 70 orang c. 100 oarng d. 150 orang

28. Sahabat Nabi yang mengusulkan membuat parit dalam strategi perang khandak ialah ….

a. Salman Al Farisi b. Bilal bin rabah c. Salahudin Al Ayubi d. Abdul Rahman bin Auf

29. Pada peristiwa perang Badar Allah menunjukan pihak yang benar dan yang salah sehingga perang tersebuut terkenal dengan sebutan perang ….

a. Gazwah al ahzab b. Gazwah al kubra c. Gazwah al furqan d. Minal huda wal furqan

30. Sebutan bagi para sahabat yang mengikuti perang badar ialah …. a. Muhajirin

b. Ansor c. Badriyyin d. Nahdiyyin

31. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa perang badar adalah …. a. memantapkan kedudukan dan posisi kaum muslimin di

Madinah

b. mengetarkan musuh Islam

c. mempperluas daerah dakwah Nabi

(7)

32. Bergabungnya beberapa kabilah dalam penyerangan terhadap kaum Muslimin dalam perang khandak sehingga perang khandak dikenal dengan nama perang ….

a. Perang ahzab b. Perang parit c. Perang tanding d. Ghazwah al kubra

33. Pertolongan Allah yang diturunkan kepada kaum muslim pada perang Khandak ….

a. Malaikat turun dari langit b. Burung ababil

c. Angin Topan d. Pasukan gajah

34. Penggalian parit pada perang Khandak dilakukan selama …. a. 5 hari

b. 6 hari c. 1 bulan d. 10 hari

35. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun adalah salah satu isi dari ….

a. Madinah

b. Perjanjian Hudaibiyyah c. Baiatul Aqabah

d. Peristiwa Fathul Makkah

II. Isilah titik –titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !

1. Sebelum Nabi SAW. Hijrah, kaum muslimin di Makah banyak mengalami….

2. Sikap kafir Quraisy terhadap kaum muslimin sebelum Nabi Hijrah adalah….

3. Kaum muslimin yang menyertai Nabi Hijrah ke Madinah ialah…. 4. Mata pencaharian utama penduduk Madinah adalah….

5. Wilayah padang pasir yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian adalah.…

6. Nama bani yang mendukung suku Khazraj adalah bani….

(8)

8. Undang-undang yang dibuat Rasulullah untuk mengatur kehidupan ber negara di Madinah terkenal dengan nama….

9. Pada peristiwa perang Badar pasukan muslimin di pimpin oleh…. 10. Strategi yang dipakai kaum muslimin dalam perang Khandak adalah

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Sebutkan 3 macam hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi dari Makah ke Madinah!

2. Apa penyebab kekalahan kaum Muslimin pada perang Uhud? 3. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membangun kota

Madinah?

4. Sebutkan 3 fungsi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah! 5. Sebutkan 3 isi perjanjian Hudaibiyah!

Referensi

Dokumen terkait

Ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran dan nasihat dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa isra’ mi’raj Nabi Muhammad Saw., diantaranya adalah:.. Kita harus

Salah satu hal yang dapat kita teladani dalam peristiwa Hijrah adalah perilaku dan perangai kaum muslimin pengikut Nabi, dari golongan Muhajirin maupun dari Ansar.. Apakah yang

Sahabat yang diutus Nabi Muhammad untuk menemui pemuka kaum Kafir adalah

Perang yang terjadi pada tahun ke 3 Hijriyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy Mekkah adalah....

Mengambil hikmah peristiwa hijrah Nabi Muham- mad SAW dan meneladani kesabaran- nya  Menjelaskan hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Rasul ke Madlnah..  Meneladani

Kaum muhajirin adalah, umat islam Makkah yang hijrah ke Madinah Kaum Ansar adalah umat islam di Madinah yang menolong kaum Muhajirin 3.. Sifat pemaaf Nabi Muhamamd beliau dengan

Media pembelajaran powerpoint atau ppt SKI Kelas 4 Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Yatsrib: Upaya Nabi Muhammad SAW Dan Para Sahabat Dalam Mengatasi Ancaman Kafir Quraisy Ketika Hijrah Ke Yatsrib Hikmah Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke

 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkompetisi menjawab soal yang berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib..  Guru dan siswa secara bersama