• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal mid PAI | ATM ( Amati, Teliti, dan Modifikasi )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Soal mid PAI | ATM ( Amati, Teliti, dan Modifikasi )"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

D I N A S P E N D I D I K A N

K E L O M P O K K E R J A G U R U (KKG)

K E C A M A T A N S E I B E D U K

Alamat : Jalan S.Parman.Tg.Piayu. Mangsang

EVALUASI BELAJAR MID SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Hari/Tgl : Kelas : VI ( Enam )

Mata Pelajaran : PAI SMT/TH : I/ 2013

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling tepat !

1.

يف هنـلزـنا اـنا

....

, lanjutan ayat tersebut adalah...

a.

ر دـقـلا ـةـلـيـل

b.

رـجـفـلا عـلـطـم

c.

رـهـش فـلا

d.

ر دـقـلا ـةـلـيـل

2. Hari kiamat juga sering disebut dengan hari... a. Sugra c. Akhir

b. Kubra d. Pertama

3.

نـم نـسـانا ـقـلـخ ...

, lanjutan ayat tersebut adalah...

a.

قـلـخ

b.

قـلـع

c.

مـلـقـلاـب

d.

مـلـعـي مـل اـم

4. Surah Al-Qadr terdiri dari...ayat. a. 5 b. 6 b. 7 d. 8

5. Hari-hari mendekati kiamat kelak akan terjadi... a. Banyak manusia yang bertaubat

b. Banyak orang yang masuk agama Islam c. Nabi Isa as turun ke bumi

(2)

6. Kata (

ر ـدـقـلا ةـلـيـل

) berarti...

a. Kemuliaan c. Seribu bulan b. Terbit fajar d. Malam kemuliaan

7. Suatu hari nanti kita dan semua makhluk akan lupa pada keluarganya, sahabatnya, barang yang disayangi, dan kita hanya sibuk mengurus diri sendiri pada saat terjadi...

a. Kiamat c. Gempa bumi b. Gunung meletus d. Tanah Longsor

8.

رـجـفـلا ـعـلـطـم يـه م ــ

, ayat tersebut merupakan bagian dari surah...

a. Al-Alaq b. Surah Al-Fiil b. Surah Al-Qadr d. Surah Al-Fatihah

9. Pada waktu Allah SWT bertanya tentang amal perbutan kita selama hidup di dunia nanti di akhirat, tangan, kaki, dan semua pancara indra kita yang lain akan menjadi...

a. Penolong c. Penonton b. Saksi d. Diam

10. Dalam hadist nabi riwayat Ali bin Abi Talib, tanda-tanda kiamat kecil ada... a. 3 c. 5

b. 4 d. 6

11. Berikut yang termasuk bunyi lafal surah Al-Alaq ayat ke empat adalah..

a.

قـلـخ يذـلا كـبر مـسـب ءرـقا

b.

مـلـقـلاـب مـلـع يذـلا

c.

مـلـعـي مـلام ناـسـانا مـلـع

d.

مرـانا كـبر ءرـقا

12. “Ilmu agama sudah tidak penting lagi, kitab Al-Quran tidak lagi dibaca, anak melawan orangtuanya, mesjid dan mushalla berdiri megah tetapi tidak digunakan untuk shalat. Di mana-mana terjadi pembunuhan, berjudi, dan saling fitnah.”

Narasi tersebut merupakan contoh tanda-tanda kiamat... a. Kecil c. Yaumul Hisab

b. Besar d. Yaumud Din

13. Surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW adalah...

a. Surah Al-Fatihah c. Surah Al-Qadr b. Surah Al-Alaq d. Surah Al-Maidah

14. Apabila Kiamat sudah terjadi, maka orang-orang yang ada di alam kubur akan dihidupkan kembali kemudian dikumpulkan di...

a. Gurun Sahara c. Padang Mahsyar b. Bukit Safa dan Marwah d. Kota Mekah

15. Nabi Muhammad SAW wahyu ( Firman Allah SWT ) yang pertama di ... a. Gua Hira b. Bukit Uhud

(3)

16. Perhatikan dan bacalah ayat berikut ini !

اــهـمـلـع اــمـاا لــق اــهــرـم ناــيا ـةعاــسـلا نــع كــا ـولـئـسـي

: فارعنا )... يـبر ـدـنـع

187

(

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu ( Muhammad ) tentang kiamat. “kapam terjadi?” katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku...” ( QS. Al-Akraf : 187 )

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepastian terjadinya Kiamat merupakan... a. Rahasia nabi Muhammad SAW c. Rahasia para malaikat b. Rahasia alam semesta d. Rahasia Alllah SWT 17. Hari hancurnya sebagian alam semesta merupkan peristiwa kiamat...

a. Kecil c. Akhir kehidupan b. Besar d. Awal kehidupan 18. Malam Lailatul Qadr hanya terjadi dan turun pada bulan...

a. Sawal b. Rajab

b. Haji d. Ramadhan

19. Pada hari Kiamat bumi beserta isinya akan dihancurkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah...

a. Al-Lahab c. Al-Ma’un b. Al-Kafirun d. Al-Zalzalah

20. Berikut termasuk kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah... a. Kemuliaan Lailatul Qadr c. Perintah membaca b. Makhluk yang paling sempurna d. Ketaatan para Malaikat

21.

رهـش فـلا نـم رـيـخ

, arti ayat tersebut adalah...

a. Malam lailatul qadr c. Lebih baik daripada seribu bulan b. Malam kemuliaan d. Segumpal darah

22. Sesuatu yang dapat menolong manusia di akhirat kelak adalah... a. Amalnya c. Keluarganya

b. Hartanya d. Orangtuanya

23. Dalam surah Al-Alaq dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari... a. Segumpal darah c. Keturunan nabi Adam as

b. Segumpal tanah liat d. Keturunan nabi Musa as 24. Hari hancurnya seluruh alam semesta merupakan peristiwa kiamat...

a. Besar c. Tsunami b. Kecil d. Gempa bumi

25. Malam Lailatul Qadr itu nilainya lebih baik daripada...

a. Surga Firdaus c. Pahala yang tak terhingga b. Seribu bulan d. Ampunan dosa besar

26. Lafal (

لـا نـم

), terdapat hukum bacaan...

a. Ikhfa haqiqi c. Idgham Bilagunnah b. Ikhfa Safawi d. Idghambigunnah 27. Hukum bacaan Qalqalah Sugra terdapat pada lafal...

a.

رـهـش

c.

ـقـلـخ

(4)

28. Salah satu manfaat beriman kepada hari Kiamat adalah...

a. Suka melawan kepada orangtua c. Tidak mau shalat

b. Sering berbohong bila ditanya d. Berkata jujur bila bicara

29. Arti lafal dari (

قـلـع

) adalah...

a. Segumpal darah c. Bacalah b. Qalam ( Pena ) d. Kemuliaan

30. Beriman kepada hari Kiamat dapat membangkitkan sikap... a. Malas bekerja c. Rajin beribadah b. Menerima apa adanya d. Besar hati

31. Di dalam surah Al-Alaq perintah untuk membaca diulang sampai... a. 5 kali c. 2 kali

b. 4 kali d. 3 kali

32. Hari kepastian datang dan terjadinya Kiamat diketahui oleh... a. Allah SAW c. Ustadz dan Ulama b. Para Nabi d. Diri sendiri

33. Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq sebanyak... a. 5 ayat c. 114 surah

b. 30 juz d. 6666 ayat

34. Hari Kiamat juga disebut dengan Yaumul Hisab yang berarti... a. Hari pertimbangan amal c. Hari pembalasan amal b. Hari perhitungan amal d. Hari yang membingungkan 35. Berikut yang termasuk lafal perintah untuk membaca adalah...

a.

هـنـلزـاا اـاا

c.

ءرـقا

b.

نـسـانا قـلـخ

d.

عـلـطـم يـتـح

36. Kita mengetahui tentang tanda-tanda akan datangnya hari Kiamat dari...

a. Allah SWT dan Rasulullah c. Ustadz dan ilmuan b. Buku- buku pelajaran agama Islam d. Jin dan Manusia

37. Dalam surah Al-Alaq Allah SWT memerintahkan agar kita rajin membaca, membaca, dan membaca, sebab salah satu keuntungan bagi orang yang banyak membaca adalah...

a. Bikin pusing akal pikiran c. Bertambah ilmu pengetahuan b. Menjadi banyak lupa d. Mata cepat lelah

38. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir, karena...

a. Manusia masih ada kesempatan kembali hidup di dunia b. Pintu taubat masih dibuka bagi manusia

c. Tidak ada lagi kehidupan di dunia setelah kiamat d. Manusia akan dihapuskan dosa dan kesalahannya

39. 0rang yang suka berbuat amal kebaikan waktu hidup di dunia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat berupa...

a. Kesenangan hidup di akhirat c. Kesedihan di akhirat

b. Kesengsaraan hidup di akhirat d. Penyesalan di akhirat 40. Sebaik-baik bekal untuk dibawa ke kampung akhirat adalah...

(5)

D I N A S P E N D I D I K A N

K E L O M P O K K E R J A G U R U (KKG)

K E C A M A T A N S E I B E D U K

Alamat : Jalan S.Parman.Tg.Piayu. Mangsang

EVALUASI BELAJAR MID SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Hari/Tgl : Kelas : V ( Lima )

Mata Pelajaran : PAI SMT/TH : I/ 2013

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling tepat !

1.

بـت بـهـل يـبا ـادـي تـبـت

, ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran surah...

a. Al-Lahab c. Al-Ma’un b. Al-Kafirun d. Al-Kautsar

2. Kitab-kitab Allah SWT yang wajib kita percayai berjumlah...

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

3. Berikut yang termasuk lafal surah Al-Kafirun adalah...

a.

نـي ـدلا موـي كـلاـم

b.

بـهـل تاذ اراـا يلصـيــ

c.

نـيـلصـملل لـي وـف

d.

ن ـدـبـعـت اـم دـبـعا ن

4. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada... a. Nabi Daud as c. Nabi Isa as

b. Nabi Musa as d. Nabi Muhammad SAW 5. Surah Al-Lahab terdiri dari...

a. 5 ayat c. 7 ayat b. 6 ayat d. 8 ayat

6. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT merupakan... a. Rukun Islam c. Rukun Shalat

b. Rukun Iman d. Rukun Puasa

7.

دـسـم نـم ... اـهدـيـج يـف

Lafal yang sesuai untuk melengkapi ayat tersebut adalah...

a.

ةلاـمـح

c.

لـبـح

b.

تاذ اراـا

d.

بـهـل

8. Kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan dari langit disebut... a. Kitab Samawi c. Kitab Palsu

(6)

9. Lafal Al-Lahab , berarti api yang...

a. Yang bergejolak c. Yang menyala b. Yang panas d. Yang padam

10.Bacaan – bacaan yang ada di dalam Al-Quran merupakan perkataan dari... a. Nabi Muhammad SAW c. 25 nabi dan rasul

b. Malaiakat d. Allah SWT

11.Pada surah Al-Kafirun ada 2 ayat yang sama lafalnya, yaitu lafal...

a.

ن رـفاـكـلا اـهـيا اـي لـق

b.

ن دـبـعـت اـم دـبـعا ن

c.

دـبـعا اـم ن دـبـع مـتـاا ن

d.

مـتدـبـع اـم دباـع ااا ن

12.Kitab suci yang diberikan kepada nabi Musa as adalah... a. Zabur c. Taurat

b. Al-Quran d. Injil

13.Surah Al-lahab terdapat cerita tentang kisah... a. Abu Jahal c. Abu Thalib b. Abu Lahab d. Abu Bakar

14.Ajarannya berisi tentang mazmur atau puji-pujian kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan bagi manusia merupakan isi dari kitab...

a. Al-Quran c. Zabur b. Injil d. Taurat

15.Paman nabi Muhammad SAW yang menentang ajaran Islam dan selalu merusaha melukai nabi Muhammad SAW adalah...

a. Abu Jahal c. Abu Thalib b. Bilal bin Rabah d. Abu sofyan

16.Kitab Zabur diturunkan dengan memakai bahasa... a. Ibrani c. Qibti

b. Latin d. Arab

17.Tokoh Quraisy yang menolak ajaran Islam saat nabi Muhammad berdakwah di bukit Safa bernama...

a. Amr bin Khisam c. Abdullah b. Abu lahab d. Zaid bin Sabit 18.Belajar membaca Al-Quran hukumnya...

a. Wajib c. Mubah b. Sunnah d. Makruh

19.Lafal (

ن رـفاـكـلا

) memiliki arti...

a. Orang-orang kafir c. Orang-orang sombong b. Orang-orang munafik d. orang-orang murtad 20.Al-Quran diturunkan secara...

(7)

21.Perhatikan ayat berikut ini !

نـيد يـل مـكـنـيد مـكـل

Arinya : “ Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bertoleransi dalam hal...

a. Bergaul c. Bertetangga b. Berdagang d. Beribadah

22.Wahyu yang diterima nabi Muhammad SAW pertama kali saat menyendiri di gua Hira berupa...

a. Bekal makanan c. Rumah b. Al-Quran d. Harta 23.Istri Abu Lahab bernama...

a. Halimah As-Sa’diah c. Ummu Jamil b. Rahmah d. Asiah

24. Kitab injil diterima oleh seorang nabi yang dilahirkan tanpa ayah bernama... a. Nabi Muhammad SAW c. Nabi Musa as

b. Nabi Adam as d. Nabi Isa as

25.Istri Abu lahab disebut sebagai pembawa kayu bakar, karena... a. Rajin bekerja c. Suka menolong

b. Suka memasak d. Suka menyebarkan fitnah 26.Peristiwa memperingati hari turunnya Al-Quran dinamakan...

a. Ummul Quran c. Nuzulul Quran b. Lailatul Qadr d. Isra’ mikraj

27.Harta dan usaha Abu Lahab tidak akan bermanfaat di hadapan Allah SWT karena... a. Digunakan untuk kebaikan c. Digunakan untuk menghalangi dakwah Islam b. Digunakan untuk belanja d. Digunakan untuk bersaing bisnis

28.Tidak ada yang bisa merubah keindahan kata-kata bahasa Al-Quran, karena Al-Quran dijaga oleh...

a. Para Malaikat c. Para ustadz dan ulama b. Nabi dan Rasul d. Allah SWT

29.Perilaku yang dimiliki Abu lahab termasuk perilaku... a. Terpuji c. Baik

b. Tercela d. Beradab

30.Salah satu keutamaan al-Quran adalah apabila dibacakan kepadanya Al-Quran maka bertambah kuatlah...

a. Imannya c. Jabatannya b. Persahabatannya d. Ilmunya

31.Perilaku yang tidak boleh ditiru dari sifat Abu jahal adalah... a. Sifat Dengki c. Sifat Penolong

b. Sifat Rendah Hati d. Sifat Dermawan

32.Kitab suci yang akan terjaga keasliannnya sampai hari kiamat adalah... a. Kitab Zabur c. Kitab Injil

b. Kitab Taurat d. Kitab Al-Quran 33.Surah Al-kafirun terdiri dari...

(8)

34.Al-Quran terdiri dari...

a. 30 juz, 114 surah dan 666 ayat b. 30 juz, 114 ayat dan 66666 ayat c. 30 juz, 104 surah dan 6666 ayat d. 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat

35.Berikut yang termasuk contoh bacaan Izhar Halqi adalah...

a.

يـنـغا

c.

اـم

b.

هـل اـم

d.

هـنـع

36.Berikut Fungsi Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang terakhir, kecuali ... a. Sebagai pedoman hidup manusia

b. Sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu c. Sebagai penggganti kitab-kitab terdahulu d. Sebagai ajang perlombaan MTQ

37.Lafal (

دسـم نـم

) adalah contoh bacaan...

a. Ikhfa c. Idgham b. Mad d. Qalqalah 38.Nama kitab yang paling sempurna adalah...

a. Al-Quran c. Taurat b. Injil d. Zabur

39.Ancaman bagi Abu lahab yang tidak beriman kepada Allah SWT adalah... a. Neraka c. Pahala

b. Surga d. Hadiah 40.Berikut nama-nama Al-Quran , kecuali...

(9)

D I N A S P E N D I D I K A N

K E L O M P O K K E R J A G U R U (KKG)

K E C A M A T A N S E I B E D U K

Alamat : Jalan S.Parman.Tg.Piayu. Mangsang

EVALUASI BELAJAR MID SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Hari/Tgl : Kelas : IV ( Empat )

Mata Pelajaran : PAI SMT/TH : I/ 2013

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling tepat !

1. Al-Fatihah artinya surah...

a. Pembuka c. Pertengahan b. Penutup d. Terakhir

2.

مـيـحرـلا نـمـحرـلا هــلـلا مـسـب

, lafal bacaan tersebut merupakan bagian dari surah al-Fatihah ayat ke...

a. 1 c. 3 b. 2 d. 4

3.

ك اـياو دـبـعـن ك اـيا

...

, lanjutan ayat tersebut adalah...

a.

نـي دـلا

c.

مـيـقـتـسـم

b.

نـيـعـتـسـن

d.

مـهـيـلـع

4. Surah yang wajib dibaca setiap shalat adalah... a. Surah Al-Fatihah c. Surah Al- Kautsar b. Surah Al-Ikhlas d. Surah An-Naas

5.Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”. Merupakan arti lafal dari...

a.

نـيـمـل اـعـلا بر هـلـل دـمـحـلا

b.

مـيـحرـلا نـمـحرـلا

c.

ني دـلا موـي كل اـم

d.

مـيـقـتـسـمـلا طارـصـلا اـندـها

6. Berikut yang merupakan lafal surah Al-Fatihah adalah...

a.

دـمـصـلا هـلـلا

(10)

c.

رـتـب لا وـه كئن اـش نا

d.

نـيدـلا موـي كـلـم

7. Allah SWT Maha Pengasih kepada...

a. Manusia saja c. Yang beriman saja b. Malaikat saja d. Semua makhluk 8. Yang pantas kita puja dan puji adalah...

a. Presiden c. Allah SWT b. Orang kaya d. Diri sendiri 9. Kita memohon perlindungan kepada...

a. Allah SWT c. Dukun b. Malaikat d. Jin

10.Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT adalah ... a. Orang-orang yang dimurkai Allah SWT

b. Orang-orang yang sesat

c. Orang-orang yang beramal shaleh d. Orang-orang yang perpaling dari Allah

11.Lafal

دـحا هـلـلا

, berarti

a. Allah Maha Kuat c. Allah Maha Kuasa b. Allah Maha Adil d. AllahMaha Esa

12.Allah SWT bebas berkehendak karena memiliki sifat... a. Wajib c. Mustahil

b. Jaiz d. adam 13.Jaiz menurut bahasa artinya...

a. Boleh c. Mungkin b. Pasti d. Benar

14.Surah Al-Ikhlas dijuluki sulus Al-Quran yang maksudnya adalah... a. Surah Al-Ikhlas mengandung sepertiga isi pokok Al-Quran b. Surah Al-Ikhlas mengandung seperempat isi pokok Al-Quran c. Surah Al-Ikhlas mengandung setengah isi pokok Al-Quran d. Surah Al-Ikhlas mengandung semua isi pokok Al-Quran 15.Surah Al-Ikhlas terdiri dari...

a. 7 ayat c. 5 ayat b. 8 ayat d. 4 ayat

16.Matarahari bersinar, hujan turun , pepohonan tumbuh, hal tersebut menunjukkan sifat... a. Wajib Allah c. Jais Allah

b. Mustahil Allah d. Karohah Allah

17.Jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah cukup berkata... a. Laksanakanlah c. Tunjukkanlah

b. Bangunlah d. Jadilah

18.

دـل وـي مـلو دـلـي مـل

, merupakan lafal Al-Quran surah...

(11)

19.Semua yang terjadi di dunia ini membuktikan bahwa Allah SWT memiliki sifat... a. Jaiz c. Mustahil

b. Wajib d. Sempurna

20.Seseorang menjadi kaya dan miskin itu terjadi karena... a. Kekuasaan manusia c. Kerja keras manusia b. Kehendek Allah d. Rajin menabung

21.Berikut ini yang merupakan sifat jaiz bagi Allah SWT adalah...

a. Allah bergantung kepada makhluknya c. Allah berbuat karena dibantu b. Allah bebas berbuat sesuatu d. Allah tidak bisa berbuat sendiri 22.Berikut yang termasuk lafal surah Al-Ikhlas adalah...

a.

دـحا اوـفـك هـل نـكـي مـلو

b.

مـيـحرـلا نـمـحرـلا

c.

رثوـكلا ك اـنـيـطـعا اـنا

d.

نـيدل اـب ب ذـكـي يذـلا تـيـئرا

23.Allah SWT menciptakan segala sesuatu tidak ada yang menyuruh dan melarang karena Allah memiliki sifat...

a. Jaiz c. Wajib b. Mustahil d. Wujud

24.Percaya kepada sifat jaiz Allah dapat meningkatkan... a. Kesejahteraan hidup c. Keimanan

b. Menampah ilmu pengetahuan d. Jumlah penduduk 25.Kata “kun fayakun” berarti...

a. Terjadilah, maka terjadilah c.Hindarilah, maka hindarilah b. Laksanakanlah , maka laksanakan d. kerjakanlah, maka kerjakanlah 26.Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quranyang artinya...

a. Induk Al-Quran c. Al-Fatihah b. Kitab Al-Quran d. Ayat Al-Quran

27.Surah Al-Fatihah disebut juga As-Sab’ul Masani yang artinya...

a. 5 ayat yang dibaca berulang-ulang c. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang b. 6 ayat yang dibaca berulang-ulang d. 8 ayat yang dibaca berulang-ulang 28.Pada waktu shalat surah Al-Ikhlas dibaca setelah membaca surah...

a. An-Nas c. Al-Kautsar b. Al-Fatihah d. Al-Ma’un

29.Surah Al-Fatihah ayat ke empat Artinya “Allah menguasai hari pembalasan” hari pembalasan disebut juga dengan hari...

a. Kiamat c. Peristiwa b. Balas dendam d. Kejadian 30.Surah Al-Fatihah terdiri dari... ayat.

(12)

31.Sifat Jaiz bagi Allah jumlahnya... a. 20 c. 5

b. 25 d. 1

32.Kebebasan manusia terbatas, sedangkan kebebasan Allah... a. Terbatas c. Tidak terbatas

b. Sangat terbatas d. Tertekan 33.Allah Maha Esa berarti ...

a. Allah hanya satu c. Allah ada tiga b. Allah ada dua d. Allah ada empat

34.

دلوـي مـلو دـلـي مـل

artinya “ Allah tidak beranak dan tidak pula...

a. Melahirkan c. Diperanakkan b. Mempunyai keturunan d. Memiliki anak

35.

نـيـمـل اـعـلا بر هـلـل دـحـلا

, artinya “ Segala puji bagi Allah Tuhan...

a. Yang Maha Penyayang c. Semesta Alam b. Yang Maha Kuat d. Yang Agung 36.Sifat yang harus dimiliki Allah disebut...

a. Sifat Mustahil c. Sifat Jaiz b. Sifat wajib d. Sifat Fana

37.Salah satu sifat wajib yang dimiliki Allah SWT adalah... a. Qidam c. Fana

b. Huduts d. Bukmun 38. Sifat Mustahil bagi Allah berjumlah...

a. 1 c. 20 b. 5 d. 25

39.Orang yang tidak beriman kepada Allah SWT disebut... a. Muslim c. Kafir

b. Mukmin d. Muttaqin 40.Surah Al-Ikhlas ayat ke dua berbunyi...

a.

دـلـي مـل

c.

دـمـصـلا هـلـلا

Referensi

Dokumen terkait

diturunkan kepada nabi muhammad surah pertama al-qur’an adalah al-fatihah surah al-qur’an petunjuk hidup manusia umat islam wajib belajar al-qur’an.. umat islam wajib

Menurut istilah Al-Qur'an ialah "kumpulan wahyu Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun

Berikut ini adalah cara turunnya wahyu (ayat Al-Qur’an) kepada Nabi Muhammad SAW ….. Berikut ini adalah isi kandungan kitab-kitab Allah Swt, kecuali

Ayat Al-Qur’an yang erat hubungannya dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad saw adalah surah ...a. Nabi Muhammad saw dilahirkan dalam keadaan yatim

1 surah pertama dalam kitab al-qur’an adalah ...... 7 Allah menurunkan kitab zabur kepada

dikalangan umat muslim untuk menjaga keaslian ayat-ayat al-Qur’an seperti yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak cara dalam upaya

Berbagai contoh di bawah ini, menunjukkan bukti-bukti kebenaran wahyu Al- Qur’an yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tanpa bisa dibantah

 Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. SAW dengan lafaz dan