Energi Panas Dan Bunyi

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAGIAN 1 BAGIAN 1 1 1.. DDaallaam m kkeehhiidduuppaan n sseehhaarrii--hhaarrii,, s suummbbeer r eenneerrggi i ppaannaas s uunnttuukk ke

kelanglangsungsungan an hiduhidup p manumanusia sia dandan makhluk hidup lainnya adalah .... makhluk hidup lainnya adalah .... a a.. mamattahahaarrii b b.. bbuullaann c c.. bbiinnttaanngg d d.. aappii . . !.

!. "a"anas nas mermerupaupakakan ben bentuntuk . . . .k . . . . a a.. ggaayyaa b b.. eenneerrggii c c.. uussaahhaa d d.. kkeerrjjaa #. #. $.

$. %a%ahahaya ya mamatatahahari ri didigugunanakakan n ololeheh tumbuhan hijau untuk membuat tumbuhan hijau untuk membuat &.

&. mamakakananan n papada da prprososes es ... a.

a. pepembmbakakararanan b.

b. pepengnganangkgkututanan c.

c. 'o'ototosisintntesesisis d.

d. peperrnanapapasasann (.

(. ).

). ""aannas as dadapapat t beberrppinindadah h ddenenggaann cara berikut ini,

cara berikut ini, kecualikecuali ........ a a.. rraaddiiaassii b. b. kokon*n*ekeksisi c. c. kokondndukuksisi d.

d. asasimimililasasii +.

+. 1."

1."ananas as yanyang g mermerambambat at lalangsngsungung t

taannppa a mmeellaalluui i aat t ppeerraannttaarraa dikenal dengan sebutan ....

dikenal dengan sebutan .... a a.. rraaddiiaassii b. b. kkoondnduuksksii c c.. kkoonn**eekkssii d d.. aalliirraann 11. 11.

1.Serbuk gergaji yang berada dalam 1.Serbuk gergaji yang berada dalam

a

aiir r yyaanng g mmeennddiiddiih h tteerrlliihhaatt m

meellaayyaanngg--llaayyaanng g sseeccaarraa ber

bergantgantian. ian. al al ini ini menunmenunjukkjukkanan a addaannyya a ppeerrppiinnddaahhaan n ppaannaass secara.... secara.... a a.. rraaddiiaassii b.

b. kkoondnduuksksii c c.. kkoonn**eekkssii d d.. llaannggssuunngg 1!. 1!. 1#."er

1#."erambaambatan tan panapanas s tanptanpa a disdisertaiertai pe

perprpinindadahahan n aat t peperarantntararananyaya disebut ....

disebut .... a

a.. rraaddiiaassii b.

b. kkoondnduuksksii c c.. kkoonn**eekkssii d. d. asasimimililasasii 1$. 1$. 1 1&&. S. Seemmuua a bbeenndda a yyaanng g ddaappaatt mengeluarkan bunyi disebut .... mengeluarkan bunyi disebut .... a.

a. susumbmber er gegerarakk b.

b. susumbmber ter tenenagagaa c.

c. susumbmber er papananass d.

d. sumber bunyisumber bunyi 1(.

1(.

1).Sumber energi panas yang utama 1).Sumber energi panas yang utama

di bumi adalah . . . . di bumi adalah . . . . a. a. mamattahahararii b b.. aappii c c.. kkoommppoorr d d.. llaammppuu 1+. 1+.

./aman dahulu orang membuat api ./aman dahulu orang membuat api

d

daarri i bbaattu u ddaan n kkaayyu u yyaanngg digesekkan terus-menerus sebab... digesekkan terus-menerus sebab... a.

a. batbatu meru merupaupakakan sumn sumber eber enernergigi panas

panas b.

b. kaykayu meruu merupapakakan pengn penghashasil apil apii c

c.. ggeesseekkaan n mmeerruuppaakkaan n ssuummbbeerr energi panas

energi panas d.

d. gesgesekaekan merun merupakpakan suan sumbember apir api 1.

1.

.Benda penghasil api dengan cara .Benda penghasil api dengan cara

digesekkan adalah . . . . digesekkan adalah . . . . a. a. kkororeek ak appii b b.. ppeettaassaann c c.. LL""00 d d.. BBeennssiinn !. !.

(2)

#.ika

#.ika orang orang kedkedingiinginan, nan, sebasebaiknyaiknya diberi penghangat tubuh dari botol diberi penghangat tubuh dari botol yang berisi air panas sebab . . . . yang berisi air panas sebab . . . . a.

a. aiair panr panas meas menenembmbus bous bototol danl dan mengenai tubuh

mengenai tubuh b.

b. papananas dars dari air dapi air dapat pinat pindadah keh ke botol dan mengenai tubuh

botol dan mengenai tubuh c.

c. aiair panr panas meas menynyererap paap pananas dars darii tubuh

tubuh d.

d. bobototol l memencncegegah panah panas daras dari i aiairr ke tubuh

ke tubuh $.

$.

&.2lat untuk mengukur panas benda &.2lat untuk mengukur panas benda

disebut . . . . disebut . . . . a.

a. kakaloloririmemeteterr b.

b. teterrmomomemeteterr c

c.. bbaarroommeteteerr d.

d. ttenenssimimeteterer (. (.  )).2.2llaat t rruummaah h tatanngggga a bbeerriikkuutt m meenngghhaassiillkkaan n eneneerrggi i ppaannaass,, kecuali kecuali... a. a. setrikasetrika b.

b. kokompompor listrr listrikik c.

c. magic jar magic jar 

d.

d. teterrmomoss +.

+.

!.Bunyi dapat terdengar oleh telinga

!.Bunyi dapat terdengar oleh telinga

k kiitta a kkaarreenna a ssuummbbeer r bbuunnyyii mengalami .... mengalami .... a a.. ggeettaarraann b. b. ppememuauaiaiann c. c. pependndiningiginanann d. d. ppereramambbatataann !1. !1. ! !.Bu.Bunynyi i dadapapat t memerarambmbat at memelalaluluii

perantara berikut ini,

perantara berikut ini, kecualikecuali ........ a. a. at at ppadadatat b b.. aat ct caaiirr c c.. uuddaarraa d. d. ruruanang hg hamampa pa ududararaa !! !!."a."antntululan an bubunynyi i yayang ng teterdrdenengagarr k kururanang g jejelalas s kakarrenena a bubunynyi i yayangng d diihhaassiikkaan n ddaarri i ppeemmaannttuullaann b bererccamampupur r ddenenggan an bbununyi yi aasslili disebut .... disebut .... a a.. ggaauunngg b. b. ggememaa c. c. gegetatararann d. d. gegelolombmbanangg !#. !#. ! !$$.S.Suummbbeer r eenneerrggi i ppaannaas s yyaanngg dim

diman'an'aaaatkatkan n untuntuk uk menmengamgambilbil garam adalah matahari sebab . . . . garam adalah matahari sebab . . . . a

a.. papananas s mamatatahaharri i memengnguauappkkanan garam garam b b.. ccaahhaayya a mmaattaahhaarri i ddaappaatt menguapkan air menguapkan air c c.. ppaannaas s mmaattaahhaarri i ddaappaatt menguapkan air menguapkan air d.

d. gagararam m memengngkrkrisistatal l papada siada siangng hari

hari !&.

!&.

!(.2lat musik yang berbunyi dengan !(.2lat musik yang berbunyi dengan

cara dipukul adalah . . . . cara dipukul adalah . . . . a a.. kkeeccaappii b b.. ggoonngg c c.. aannggkklluunngg d d.. ggiittaarr !). !).

!+.Bunyi terjadi karena benda . . . . !+.Bunyi terjadi karena benda . . . . a.

a. didipapananaskskanan b.

b. bberergegettarar c

c.. ddididininggininkkaann d.

d. ddididoorroonngg #.

#.

#1.Bunyi dapat merambat melalui . . . #1.Bunyi dapat merambat melalui . . . a.

a. aiair dar dan run ruanang hag hampmpaa b.

b. bebendnda paa padadat dat dan ain airr c.

c. ududarara daa dan rn ruauang hng hamampapa d.

d. ruruang ang hamhampa dapa dan ben benda nda padpadatat #.

#.

#!.Suar

#!.Suara a bel bel seksekolah terdengolah terdengar ar daridari  jarak yang

 jarak yang agak jauh agak jauh karenkarena suaraa suara bel merambat melalui . . . .

bel merambat melalui . . . . a a.. uuddaarraa b b.. aaiirr c c.. ttaannaahh d.

(3)

##.3

##.3nernergi gi panpanas as yanyang g palpaling ing utautamama berasal dari ....

berasal dari .... a

a.. mmaakkaannaann b.

b. miminynyak ak bubumimi c c.. aaiirr d d.. mmaattaahhaarrii #$. #$.

#&.3nergi panas disebut juga .... #&.3nergi panas disebut juga .... a

a.. kkaalloorr b.

b. enenerergi gi liliststririkk c.

c. enenerergi gi cacahahayaya d.

d. enenerergi kigi kinenetiticc #(.

#(.

#).2lat-alat di ba4ah ini yang dapat #).2lat-alat di ba4ah ini yang dapat

men

mengugubah bah enenerergi gi lislistritrik k menmenjadjadii energy panas adalah ....

energy panas adalah .... a a.. kkiippaass b b.. sseettrriikkaa c c.. llaammppuu d

d.. ttelelee**iissii #+.

#+. $."a

$."anas nas matamatahari dapat hari dapat sampsampai ai keke bumi dengan cara ....

bumi dengan cara .... a.

a. memerraambmbatat b.

b. kkoondnduuksksii c

c.. kkoonn**eekkssii d

d.. rraaddiiaassii $1.

$1. $

$.B.Bununyi yi ddiihahassililkkan an ololeh eh bebenndada yang...

yang... a.

a. bbererggereraakk b

b.. bbeerrggeettaarr c

c.. bbererppininddaahh d

d.. bbeerrppuuttaarr $!.

$!. $#

$#.Bu.Bunynyi i atatau au susuarara a yayang ng teteraratuturr disebut ....

disebut .... a.

a. 'r'rekekueuensnsii b.

b. rresesononanansisi c c.. ppeerriiooddee d d.. nnaaddaa $$. $$.

$&."eredam suara terbuat dari benda $&."eredam suara terbuat dari benda

yang mempunyai permukaan .... yang mempunyai permukaan .... a a.. hhaalluuss b b.. kkaassaarr c c.. lluunnaakk d d.. kkeerraass $(. $(. $)

$).Be.Bendnda a yayang ng teterrmamasusuk k susumbmberer energi yang tak terbatas adalah .... energi yang tak terbatas adalah .... a

a.. bbeennssiinn b.

b. mamattahahararii c c.. bbaattu bu baarraa d d.. ssoollaarr $+. $+. &

&.5.5aatatahharari i mmereruupapakkaan n ssumumbberer energi ...

energi ... a.

a. papananas s dadan n gegerarakk b.

b. papananas ds dan an cacahahayaya c.

c. cacahahaya ya dadan ln lisistrtrikik d.

d. bubunynyi dai dan kin kimimiaa &1.

&1. &.B

&.Berierikukut t yanyang g bukbukan an mermerupaupakakann sumber energi alternati' adalah .... sumber energi alternati' adalah .... a a.. aannggiinn b b.. bbeennssiinn c c.. mmaattaahhaarrii d d.. aaiirr &!. &!. &

&##.3.3nneerrggi i ddaarri i mmaattaahhaarri i yyaanngg d

diippeerrlluukkaan n ttuummbbuuhhaan n uunnttuukk ber'otosintes

ber'otosintesis adalah is adalah ... a.

a. enenerergi gi papananass b.

b. enenerergi gi liliststririkk c

c.. enenerergi gi kikimmiaia d.

d. enenerergi cgi cahahayayaa &$.

&$. &&

&&."a."ada da kikipapas s anangigin, n, enenerergi gi liliststririkk diubah menjadi energi ....

diubah menjadi energi .... a a.. ggeerraakk b b.. bbuunnyyii c c.. kkaalloorr d d.. kkiimmiiaa &(. &(. &

&)).U.Unnttuuk k mmeennggeerriinnggkkaan n bbaajjuu diperlukan energi ....

diperlukan energi .... a

a.. kkiimmiiaa b b.. lliissttrriikk c c.. ppaannaass d d.. ggeerraakk

(4)

&+. &+. 70. 70. 7 711. . BBAAGGIIAAN N 22 1.

1. DuDua a bbuauah h babatu tu yayang ng didigegesesekkkkanan akan menimbulkan 6. akan menimbulkan 6. 2 2.. 22bbuu B B.. 22ssaapp % %.. LLiissttrriikk D D.. ""aannaass . . !.

!. KiKita ta dadapapat t memerarasasakakan n hahangngatatnynyaa api unggun yang berada di dekat api unggun yang berada di dekat ki

kita ta kakarrenena a teterjrjadadi i peperprpinindadahahann panas secara 6. panas secara 6. 2 2.. kkonon*e*eksksii B. B. kkononduduksksii %.

%. kkonontrtrakaksisi D.

D. rradadiaiassii #.

#. $.

$. UdarUdara yaa yang tng terkerkena ena panapanas as akan kan 66 2

2. . memengngemembabangng B.

B. memennyuyussuutt %

%.. tteettaapp D.

D. ikikut ut papananass &.

&. (.

(. 77ererjajadidinynya a anangigin n dadararat t dadan n anangiginn laut

laut termtermasuk asuk perpperpindaindahan han panapanass dengan cara 6.

dengan cara 6. 2

2. . kkoondnduuksksii B. B. kkonon*e*eksksii % %.. rraaddiiaassii D. D. kontraksikontraksi ). ). +. +. 22llaat t yyaanng g ddaappaat t mmeenncceeggaahh te

terjrjadadininya ya peperprpinindadahahan n papananass adalah6.

adalah6. 2

2.. kikipapas s anangiginn B

B.. 22%% %.

%. gegelalas s tetertrtututupup D

D.. tteerrmmooss 1.

1. 11.

11."erpindahan panas secara kon*eksi"erpindahan panas secara kon*eksi dapat terjadi pada at 6

dapat terjadi pada at 6 2 2.. 00aass B B.. %%aaiirr % %.. ""aaddaatt D. D. gagas ds dan an cacairir 1. 1. 1!.

1!.BunyBunyi i dihadihasilksilkan an oleh oleh bendbenda a yangyang 6

6 2

2.. BBerergegettarar B

B.. BBererssiinanarr %

%.. ""aannaass D.

D. BeBerrdada4a4aii 1#.

1#. 1

1$.$.BBuunynyi i memerramambat bat papallining g ccepepatat melalui 6.

melalui 6. 2

2.. ruruanang g hahampmpaa B.

B. beberprpenendadapapatt %

%.. bebennda da ggasas D.

D. bebennda da cacairir 1&. 1&. 1 1((.B.Buunnyyi i yyaanng g dadappaat t ddiiddeennggaarr manusia disebut 6. manusia disebut 6. 2

2.. auaudidiososononikik B.

B. inin'r'rasasononikik %.

%. ulultrtrasasononikik D.

D. susupepersrsononicic 1).

1).

1+.Banyak getaran yang terjadi dalam 1+.Banyak getaran yang terjadi dalam

satu detik disebut 6. satu detik disebut 6. 2 2.. amamplpliitutuddoo B B.. ppeerriiooddee %. %. 'r'rekekueuensnsii D. D. intensitasintensitas . . 1.

1.2ir yang mengalir memiliki energi .2ir yang mengalir memiliki energi . 6 6 2 2.. bbuunnyyii B B.. ggeerraakk % %.. ppaannaass D D.. ccaahhaayyaa . . !.S

!.Salaalah h satsatu u manman'aa'aat t eneenergrgi i panpanasas matahari adalah 66

matahari adalah 66 2

2.. memenjnjememur pur pakakaiaianan B.

B. menmenararik ik bebenda nda loglogamam %.

%. menmenggggeraerakkakkan n rorodada D.

(5)

#. #. $.

$.BerBerikikut ut inini i adaadalah lah susumbember r eneenergrgii panas,

panas, kecuali ....kecuali ....

2

2.. beberrmamain gin gititarar B.

B. menmenyalyalakakan an setsetrikrikaa %.

%. menmenyalyalakakan an kokompomporr D.

D. menmenggoggososokkakkan tann tangangan &.

&. (

(.7.7erermomos s dadapapat t memempmpererlalambmbatat perpindahan energi .... perpindahan energi .... 2 2.. bbuunnyyii B B.. nnuukklliirr % %.. ppaannaass D. D. mamatatahaharrii ). ).

+.3nergi panas berpindah dari .... +.3nergi panas berpindah dari ....

2

2.. tetempmpat at yayang ng tingtinggi gi kke e tetempmpatat yang rendah

yang rendah B

B.. tteemmppaat t bbeerrssuuhhu u ttiinnggggi i kkee tempat bersuhu rendah

tempat bersuhu rendah %.

%. tetempmpat yanat yang g rrenendadah h kke e tetempmpatat yang tinggi

yang tinggi D

D.. tteemmppaat t bbeerrssuuhhu u rreennddaah h kkee tempat bersuhu tinggi

tempat bersuhu tinggi

30. 30. ! !11.B.Buunnyyi i ddiihhaassiillkkaan n oolleeh h bbeennddaa yang .... yang .... 2

2.. beberrssininaarr B.

B. beberr44aarrnana %.

%. beberrgegettarar D.

D. beberrgegerarakk !.

!. !!

!!.Sa.Salalah h sasatu tu susumbmber er enenerergi gi bubunynyii adalah .... adalah .... 2 2.. aannggiinn B. B. mamatatahaharrii %. %. tutumbmbuuhahann D.

D. kekepakpakan san sayaayap lebp lebahah !#. !#. ! !$$.B.Buunnyyi i ttiiddaak k dadappaat t mmeerraammbbaatt melalui .... melalui .... 2 2.. bebennda da ggaass B. B. bebennda da ccaairir %.

%. ruruanang g hahampmpaa D.

D. bebennda pda padadatat !&.

!&.

!(.Buny

!(.Bunyi i memanmemantul tul pada pada perpermukamukaanan benda .... benda .... 2 2.. ccaaiirr B B.. ggaass % %.. kkeerraass D D.. lluunnaakk !). !). ! !++.B.Buunnyyi i lleebbiih h ceceppaat t mmeerraammbbaatt melalui .... melalui .... 2 2.. uuddaarraa B B.. aiair r ddananauau % %.. ttaannaahh D.

D. ruruanang g hahampmpaa #.

#. #1.K

#1.Kecepaecepatan tan bunybunyi i merammerambat bat di di airair adalah .... adalah .... 2 2.. 1.1.# k# km8m8jajamm B. B. $.$.## k km8m8jajamm %. %. 1.1.# # m8m8jajamm D. D. $.$.## m8 m8jajamm #. #.

#!."roses 'otosintesis pada tumbuhan #!."roses 'otosintesis pada tumbuhan

memerlukan energi 6. memerlukan energi 6. 2 2.. lliissttrriikk B B.. mamatatahaharrii % %.. aannggiinn D D.. aaiirr ##. ##. #$

#$.3n.3nerergi gi papananas s juga juga didisesebubut t jujugaga energi 6. energi 6. 2 2.. kkaalloorr B B.. mmoottoorr % %.. lliissttrriikk D.

D. mamatatahahariri #&.

#&. #(."e

#(."erpinrpindahadahan n panapanas s melamelalui lui suasuatutu 

aat t ppeerraannttaarra a tatannppa a ddiisseerrttaaii per

perpinpindahdahan an parpartiktikel-el-parpartiktikel el atat tersebut disebut 6. tersebut disebut 6. 2 2.. rradadiaiatotorr B B.. rraaddiiaassii % %.. kkononduduksksii D.

D. kkonon*e*eksksii #).

#). #

#+.+.""adada a ssaaat at kkitita a bbererbibicacarra a dadann m meennggeelluuaarrkkaan n ssuuaarraa, , yyaanngg bergetar adalah 6.. bergetar adalah 6.. 2 2.. bbiibbiirr

(6)

B B.. lliiddaahh %. %. pipita ta ssuauarraa D. D. tenggorokantenggorokan $. $. $1.

$1.BeBeririkkut ut inini i yayang ng titidadak k tetermrmasasukuk sumber energi alternati' adalah . . . sumber energi alternati' adalah . . . .

. 2

2.. mamatatahaharrii B.

B. aair ir ttererjujunn %.

%. miminynyak ak bubumimi D.

D. papananas bs bumumii $. $. $ $!!.9.9rreekkuueennssi i bbuunnyyi i yyaanng g ddaappaatt d diiddeennggaar r mmaannuussiia a bbeerrkkiissaarr antara . . . . antara . . . . 2. 2.     : : ..   B.

B. kkururanang dag dari ri    %. %.     : : ..   D. D.     : : ..   $#. $#. $ $$$..BBeenndda a yyaanngg ttiiddaakk dapatdapat menghantarkan panas disebut . . . . menghantarkan panas disebut . . . . 2

2.. kkononduduktktoror B

B.. rraaddiiaassii %

%.. isisoolalatotorr D.

D. kkonon*e*eksksii $&.

$&. $(

$(.Su.Sumbmber er enenerergi gi papananas s teterbrbesesarar adalah . . . . adalah . . . . 2 2.. mamatatahaharrii B B.. aannggiinn % %.. aaiirr D.

D. papananas bs bumumii $).

$).

$+.Di ba4ah ini termasuk alat musik $+.Di ba4ah ini termasuk alat musik

gesek, yaitu . . . . gesek, yaitu . . . . 2 2.. hhaarrppaa B B.. kkeeccaappii % %.. bbiioollaa D D.. ggiittaarr

(7)

.

. %ahaya matahari dapat merambat%ahaya matahari dapat merambat ke permukaan bumi dengan cara . . . . ke permukaan bumi dengan cara . . . . !.

!. BunyBunyi dapat kii dapat kita dengata dengar dari sur dari sumber bumber bunyi karnyi karena adaena adanya . . . .nya . . . . #.

#. %ontoh ben%ontoh benda8bahan yanda8bahan yang sangat g sangat baik untuk baik untuk meredam bmeredam bunyi adalah unyi adalah . ., . . . ., . . ., dan., dan . . . .

. . . . &.

&. Bunyi dapat merambat melalui . . dan . . . .Bunyi dapat merambat melalui . . dan . . . . 62.

62. 63.

63. '#(#'#(#)I*I)I*I 1.

1. elaskan elaskan sumber sumber energi energi panas yapanas yang terng terdapat daladapat dalam kem kehidupan shidupan sehariharieharihari;; .

. elaselaskan tikan tiga cara pega cara perpinrpindahadahan panas yan panas yang dapang dapat terjat terjadi;di; !.

!. Sebutkan Sebutkan $ macam $ macam sumber busumber bunyi yang nyi yang terdapat terdapat di lingdi lingkungan sekikungan sekitarmu;tarmu; #.

#. elaselaskan menkan mengapa bugapa bunyi dapanyi dapat terdet terdengar olengar oleh telingh telinga kita;a kita; $.

$. elaselaskan bagkan bagaimaaimana bunyna bunyi dapat merai dapat merambat melambat melalui benlui benda padatda padat &#.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :