Unit 22 ( Sumber Pendapatan )

14  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

EKONOMI BERWAWASAN

Tajuk

Sumber Pendapatan

Standard Kandungan

1.5

Standard

Pembelajaran

1.5.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

Aktiviti

1. Muridmembaca maklumat

2. Murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam

bahan secara lisan

3. Murid mencatat maklumat dan membuat urutan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

EKONOMI BERWAWASAN

Tajuk

Sumber Pendapatan

Standard Kandungan

2.6

Standard

Pembelajaran

2.6.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan

sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

Aktiviti

1. Murid membaca maklumat dalam majalah dan risalah

2. Murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat

dalam teks

3. Murid berbicara untuk menyampaikan makluma yang

tersirat dalam teks

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(3)

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

EKONOMI BERWAWASAN

Tajuk

Sumber Pendapatan

Standard Kandungan

3.5

Standard

Pembelajaran

3.5.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang

tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan

betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks

2. Murid mencatatkan maklumat berdasarkan teks

3. Murid berbicaa untuk menyampaikan maklumat

berpandukan carta yang telah dilengkapkan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

(4)

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

EKONOMI BERWAWASAN

Tajuk

Sumber Pendapatan

Standard Kandungan

5.1

Standard

Pembelajaran

5.1.3

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk

dengan betul mengikut konteks.

Aktiviti

1. Murid mengaitkan kata ganti nama tunjuk dengan

gambar

2. Murid membina ayat menggunakan kata ganti nama

tunjuk

3. Murid berbual menggunakan kata ganti nama yang

betul

4. Murid berbincang tentang pekerjaan yang terdapat

dalam gambar

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(5)

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

EKONOMI BERWAWASAN

Tajuk

Sumber Pendapatan

Standard Kandungan

5.2

Standard

Pembelajaran

5.2.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Memahami dan menggunakan kata ganda separa

dengan betul dalam pelbagai situasi.

Aktiviti

1. Murid membina kata ganda separa berpandukan

gambar

2. Murid membina ayat menggunakan kata ganda

separa berimbuhan

3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut

urutan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects : Sumber Pendapatan