Dl PERUM SANG HYANG SERI, SUKAMANDI, JAWA BARAT

171  Download (0)

Full text

(1)

SISTEM PENYEWAAN DAN SISTEM PEMlLlKAN TRAKTOR TANGAW

BAG1 PARA PETANI PENANGKAR BENlH

Dl

PERUM SANG

HYANG

SERI, SUKAMANDI, JAWA BARAT

Oleh

TATANG SUPRIATNA

F

21. 0664

1989

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

(2)

T a t a n g S u p r i a t n a .

I"

21.0664. S t u d i p e r b a n d i n g a l l a i s -

tem

penyewaan d a n s i s t e m p e m i l i k a n t r a k t o r t a n g a n b a g i p a r a p e t a n i p e n a n g k a r b e n i h d i Perum Sang Hyang S e r i , Sukamandi, Jawa B a r a t . D i bawah b h b i n g a n D r . Ir.

Bam-

b a n g Pramudya,

M.

Eng.

P e n e l i t i a n i n i b e r t u j u a n u n t u k m e n g e t a h u i a s p e k

e-

konomi p a d a a i s t e m penyewaan d a n

sistem

p e m i l i k a n t r a k - t o r t a n g a n b a g i p a r a p e t a n i p e n a n g k a r b e n i h d i Perum S a n g Hyang S a r i , Sukamandi, Jawa Barat. Dengan h a r a p a n p a r a p e t a n i t e r s e b u t d a p a t menggunakan modal y a n g d i m i - l i k i n y a d e n g a n e f e k t i f d a n e f i s i e n .

Sehubungan d e n g a n r e n c a n a p e m i l i k a n t r a k t o r t a n g a n t e r s e b u t d i p i l i h t i g a a l t e r n a t i f t r a k t o r , y a i t u t r a k t o r I s e k i KEK-100, Yanmar YZC 1 0 5 , d a n Kubota K-120. X e t i -

g a a l t e r n a t i f t e r s e b u t c o c o k u n t u k d i g u n a k a n d i d a e r a h Sukamandi d a n s e k i t a r n y a .

J i k a m e m i l i h t r a k t o r I s e k i KEK-100, Yanmar YZC 1 0 5 a t a o Kuhota K-120 s e c a r a b e r t u r u t - t u r u t d i b u t u h k a n s e - b a n y a k 5 6 , 50 a t a a 51 u n i t . I n v e s t a s i y a n g d i b u t u h k a n masing-masing t r a k t o r a d a l a h s e b e s a r Rp 236 600 0 0 0 . 0 0 , Rp 3 6 6 250 0 0 0 . 0 0 , d a n Rp

369

7 5 0 000.00. N i l a i IRR, NPV, d a n Net

B/C

d a r i p a d a p e m i l i k - a n t r a k t o r t e r s e b u t d i a t a s a d a l a h s e h a g a i b e r i k u t

._-

..

:

(3)

53.01 $'., Rp 234 1 2 i 0 0 9 . 0 0 , d a n 1 - 9 9 u n t u k t r a i c t o r I- s e k i KEK-$00 ; 38.57 $, Rp 231 797 0 0 0 . 0 0 , d a n 1.53 un- t u k t r a k t o r Yanmar Y Z C 1 0 5 ; 39.29

5,

Rp 237 283 0 0 0 . 0 0 d a n 1 . 6 4 u n t u k t r a k t o r Ku-bota K-120. F a 1 i n i menunjuk- k a n bahwa s i s t e m p e m i l i k a n ketiga a l t e r n a t i f t r a k t o r d i a t a s a d a l a h l a y a k u n t u k d i l a k s a n a k a n . P e r t a m b a h a n i n v e s t a s i d a r i t r a k t o r I s e k i KEK-100 k e Yanmar

YZC

1 0 5 d a n k e K u b o t a K-120, masing-masing m e n g h a s i l k a n I R R d a r i s e l i s i h m a n f a a t b e r s i h s e b e s a r 11.21

%

d a n 13.48 $, d i m a n a

MARR

d i t e t a p k a n s e b e s a r 20 p e r s e n . Dengan d e m i k i a n , maka d i a n t a r a k e t i g a a l t e r n a - t i f t r a k t o r t e r s e b u t d i

a t a s

y a n g d i s a r a n k a n u n t u k d i - p i l i h a d a l a h t r a k t o r I s e k i KEK-100

9

Hp. H a s i l a n a l i s a s e n s i t i v i t a s t r a k t o r I s e k i KEK-100 t e r h a d a p k a p a s i t a s k e r j a d e n g a n

a s u m s i

bahwa umur eko- nomis d a n l u a s k e r j a p e r t a h u n t e t a p ( t i d a k a d a p e r t a m - b a h a n t r a k t o r ) menunjukkan bahwa s a m p a i b a t a s k a p a s i t a s k e r j a 7 0 $ d a r i y a n g d i t e t a p k a n p a d a t a h a p p e r e n c a n a a n , t e r n y a t a p e m i l i k a n t r a k t o r I s e k i KEK-100 m a s i h l a y a k u n t u k d i l a k s a n a k a n ( t e t a p m e n g u n t u n g k a n )

.

S e d a n g k a n a- p a b i l a d i s a m p i n g k e m u n g k i n a n t e r j a d i n y a p e r u b a h a n kapa-

s i t a s

k e r j a , t e r j a d i p u l a p e r t a m b a k a n t r a k t o r (7-8 Hp) s e b e s a r 4 2 u n i t / m u s i m y a n g ' t e r j a d i p a d a s e t i ~ p awal mu- s i m tanam s e j a k awal t a h u n p e r e n c a n a a n y a n g m e n g a k i b a t - k a n t i d a k a d a l a h a n u n t u k menyewakan t r a k t o r d e n g a n

a-

s u m s i umur ekonomis a d a l a h t e t a p , t e r n y a t a s a m p a i h a t a s

(4)

k a p a s i t a s k e r j a s e b e s a r 85 $ d a r i y z n g d i t e t a p k a n d a l a m t a h a p p e r e n c a n a a n , p e m i i i k a n t r a k t o r I s e k i KER-:OO t e - t a p l a y a k d e n g a n k e u n t u n g a n y a n g d i p e r o l e h p a d a a k h i r umur ekonomis s e b e s a r Rp 2 5 5 6 6 000.00 ( u n t u k 5 6 u n i t ) . B a s i l a n a l i s a s e n s i t i ~ i t a s p e m i l i k a n t r a k t o r I s e k i KEK-100 p a d a k a p a s i t a s k e r j a 100 d a n 8 5 p e r s e n t e r h a d a p

l a j u

p e r t a m b a h a n t r a k t o r d a n umur e k o n o m i s m e n u n j u k k a n bahwa p a d a l a j u p e r t a m b a h a n t r a k t o r 0 u n i t / m u s i m , t e r - n y a t a s a m p a i b a t a s p e n g g u n a a n t r a k t o r u n t u k p e n g o l a h a n t a n a h selama 4 musim (umur e k o n o m i s t u r u n

50

5)

u n t u k k a p a s i t a s k e r j a 1 0 0

%,

d a n 5 musim (umur e k o n o m i s t u r u n 28.57 $) u n t u k k a p a s i t a s k e r j a 8 5

5 ,

p e m i l i k a n t r a k t o r I s e k i KEK-100 t e r s e b u t t e t a p l a y a k d a n menguntungkan. S e d a n g k a n p a d a l a j u p e r t a m b a h a n

t r a k t o r

42 u n i t / m u s i m , b a t a s umur ekonomis minimum u n t u k k a p a s i t a s k e r j a 1 0 0 d a n 8 5 p e r s e n a g a r p e m i l i k a n t r a k t o r t e r s e b u t t e t a p

la-

y a k d a n menguntungkan a d a l a h

3

d a n 4 t a h u n ( u n t u k peng- g u n a a n t r a k t o r selama 6 d a n 8 musim). S e h i n g g a d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa a g a r d a l a m s i s t e m p e m i l i k a n t r a k t o r I s e k i KEK-100

9

Hp s e b a n y a k 5 6 u n i t b a g i p a r a p e t a n i p e n a n g k a r b e n i h d i Perum S a n g Hyang S e r i , S u k a m a n d i ,

Jawa Barat, a g a r t i d a k a d a r e s i k o k e r u g i a n , maka k a p a -

s i t a s k e r j a minimum d a r i t r a k t o r t e r s e b u t a d a l a h 8 5 d a r i y a n g d i t e t a p k a n p a d a t a h a p p e r e n c a n a a n u n t u k peng- g u n a a n p e n g o l a h a n t a n a h s e l a m a 8 musim ( u m u r e k o n o m i s

(5)

S I S T E M PEHYgVAAN DAN S I S T E M PEMILIKAN TEUKTOR TANGAN BAG1 PARA

PETANI

PENANGXAR B E N I H

D I PERUM SANG HYANG S E R I , SUlUHAW)I, JAWA EARAT

O l e h

TATANG SUPRIATNA

F

21.0664

SKFtIPSI

S e b a g a i salah s a t u syarat

u n t u k

m e m p e r o l e h g e l a r

SARJAKA TEKNOLOGI PERTATTIAN pada j

u r u s a n

M e k a n i s a s i P e r t a n i a n

F a k u l t a s T e k n o l o g i P e r t a n i a n

I n s t i t u t P e r t a n i a n

B o g o r

1989

PAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN I N S T I T U T PERTANIAN BOGOR

(6)

FAKULTAS TBKNOMGI PERTAITIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

-

STUD1 PERBILKDINGAN

SISTEM PEKYBWblLEI DAN SISTEM PEMILIKAB TRAKTOR TABGAN BAG1 PARA PETAFX PERANGEAR BEBIR

D I PERUM SANG HYANG SERI, SUKAMANDI, JAWA BARAT

SKRIPSI

S e b a g a i s a l a h s a t u s y a r a t a n t u k memperoleh g e l a r SARJANA TEKI'?OMGI PERTARIAN

p a d a J u r u s a n

Mekaniaasi

P e r t a n i a n F a k u l t a s T e k n o l o g i P e r t a n i a n I n s t i t

u t

P e r t a n i a n B o g o r O l e h TATANG SUPRIATHA F 21

.0664

D i l a h i r k a n d i Bogor, 2 8 J u n l 1964 T a n g g a l l u l u s : 1 9 O k t o b e r 1 9 8 9 D i s e t u j u i , 21 November 1989

(7)

A l h a m d u l i l l a h , p u j i s y u k u r b a g i A l l a h S.W.T. y a n g

t&ah- memberi p e r t o l o n g a n d a n p e t u o j uk selama p e l a k s a -

n a a n p e n e l i t i a n & a n p e n u l i s a n s k r i p s i i n i . S e l a i n i t u ,

p e n u l i s mengucapkan t e r i m a k a s i h y a n g t a k t e r h i n g g a ke-

p a d a : ,

1 . D r . Ir. Bambang Pramudya, M. Eng. s e b a g a i Dosen Pem- b i m b i ng y a n g t e l a h memberikan ~ e n e a r a h a q d a l a m pe-

l a k s a n a a n p e n e l i t i a n . & a n p e n a l i s a h s k r i p e i i d ,

2.

Ir;

J o h n Kumendong,

MS

d e n

Tr.

Imam H i d a y a t s e h a g a i Dosen P e n g u j i ,

3.

Kedua o r a n g t u a t e r c i n t a y a n g t e l a h memberikan s e - g a l a n y a k e p a d a p e n u l i s ,

4. Kakak-kakak t e r c i n t a a t a s s e g a l a b a n t u a n l a h i r d a n b a t i n ,

5 .

K e p a l a Cabang Perum Sang Hyang S e r i Sukamandi y a n g t e l a h memberi b a n t u a n f a s i l i t a s d a n s e b a g a i n y a ,

6.

Semua i n s t a n s i y a n g t e l a h memberikan d a t a d a n i n - f o r m a s i y a n g p e n u l i s b u t u h k a n ,

Semoga j a s a b a i k semuanya a k a n mendapat b a l a s a n y a n g b a i k p u l a d a r i A l l a h S.W.T.,

a m i n .

S k r i p s i . i n i p u n semoga b e r m a n f a a t . b a g i semua p i h a k y a n g t e r k a i t .

(8)

H a l a m a n KATk PXNGANTAR

. . .

i i i DAFTAR TABEL

. . .

v i l DAFTAR GAMBAR

. . .

v i i i DAFTAR LkMPIRAN

. . .

i

x

I

.

PENDAHULUAN

. . .

1 A

.

LATAR BELAXANG

. . .

1 B

.

TUJUAN

. . .

3

I1

.

T I N J A U A N PUSTAKA

. . .

4

. . .

A'; BUDIDAYA TANAMAN P A D 1 4 B

.

PENGOLAHAN TANAX

. . .

5

1

.

A r t i D a n T u j u a n P e n g o l a h a n T a n a h

.

.

5

2

.

S u m b e r Tenaga D a n A l a t P e n g o l a h T a n a h

. . .

7

C

.

BIAYA

B U T

DAN M E S I N PERTANIAN

. . . .

1 3 D

.

A N A L I S A S I S T E M

. . .

1 7 1

.

A r t i D a n T u j u a n S i s t e m

. . .

1 7 2

.

I n t e r n a l R a t e O f R e t u r n ( I R R )

. . . .

1 8

3

.

N e t B e n e f i t - C o s t R a t i o ( N e t B / C )

. .

1 9

. . .

.

4

P e n g a m b i l a n K e p u t u s a n 2 0

5

.

A n a l i s a S e n s i t i v i t a s

. . .

24 I1 I

.

KEADAAN DAERAH P E N E L I T I A N

. . .

25 A

.

KEADAAN UMUM

. . .

25

(9)

Balaman B

.

KSGIATAN PEfiTP-IJI-&IF

.

.

.

.

. . .

1

.

P e t a n i P e n a n g k a r Benih

. . . .

.

2 P e t a n i Bukan P e n a n g k a r BerLh

C

.

KETGliSEDIAAB TEXAGA FEKGOL4E TARAB

.

.

I V

.

METOQE P 2 2 ~ L I T I k I ?

. . .

A

.

WAKTU DAN TEMPAT PENEXTIAN

. . .

B

.

PENGUMPULAN DATA

. . .

. . .

C

.

PENDEKATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

1

.

P e n d e k a t a n Masalah

. . .

.

2

.

Pemecahan Masalah

. . .

D

.

ASUMSI- ASUMSI . . . a

HASIL DAN PEMBAHASAN

. . .

A

.

PENDEKATAN MASALAH

. . . +

1

.

Daya Minimum P e n g o l a h a n Tanah

. . .

2

.

J u m l a h A l a t P a n g Dib'utuhkan

. . . .

3

.

K e s e m p a t a n Menyewakan T r a k t o r

. . .

4

.

B i a y a P e n g o l a h a n Tanah

. . .

44

5

.

K r i t e r i a I n v e s t a s i

. . .

45 B

.

HASILARALISA

. . .

47 1

.

P e n g a m b i l a n K e p u t u s a n

. . .

47 2

.

P e m i l i h a n A l t e r n a t i f T e r b a i k

. . . .

4 9 7

.

A n a l i s a S e n s i t i v i t a s

. . .

5

6

(10)

Balanan V I

.

K Z S I Y 3 i X A N

DL73

SA-RAX

. . .

7 6 A . K E S I l t P U U N .

. . .

7 4 B

.

SARAN

. . .

78 D A F T A R PUSTAKA

. . .

80 L A M P I R A N

. . .

8 2

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in