GREENonEquity Issue1 Vietnamese

Download (0)

Full text

(1)

GREEN

on

Equity

CHƯƠNGTRÌNH CÔNGBẰNGCHO NGƯỜIDÂN VÀTĂNG CƯỜNG MẠNG LƯỚI Ở KHUVỰCMEKONG BẢNTIN VỀCÔNGBẰNG

“Ố THỨ NHẤT ■ TẬP1 THÁNG 6 NĂM2013

Bạn đọcthânmến,

Tôirất hânhạnh đem đến với bạn đọc Bảntin đầutiêncủa Chươngtrình Côngbằngchongườidân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (GREEN Mekong)được đặttên làGREEN on Equity,bảntin dành trọn vẹnchonhững vấn đề vềcôngbằngtrongviệc giảm nhẹ biến đổikhíhậu dựavàorừng.

GREEN Mekong là một chươngtrình cấp vùng nhằm vào các quốc gia hạ lưu sông Mekong gồm Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan vàViệtNam.Chương trình giúp xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, cáctổ chức thuộcxãhộidânsự(CSO) và các thànhphầnliên quanở cơ sở đểtham giamộtcáchhiệu quảvào cáctiếntrìnhnhiềubên liên quanđến rừng và biến đổikhíhậu,đồng thời khuyếnkhíchhợptác và thúc đẩy việcxâydựng mạng lướivà chiasẻthông tin.

GREEN Mekong hỗ trợ các nhóm học hỏi về côngbằng tại những nơimàtiếngnóithể hiệnquanđiểm củacác thànhphầnliên quan ở cơ sở sẽ được cấtlên. Một chươngtrìnhtập huấnsángtạo sẽ đượcxâydựng đểtraoquyềncho các thànhphầnliên quanở cơ sởvà những đại diện của họ nhằm phát triển và truyền đạt quanđiểm của họ về rừngvàbiến đổikhíhậu đến những nhàhoạch địnhchính sách.Nhữngsángkiếnnàysẽ được hỗ trợ bởi một loạt nhữngcôngcụ truyềnthông và chia sẻthông tin, baogồm cả bảntin này,nhằm tạora cáccơ hội tươngtác vàkết nối mạng vớinhau.

Bảntin GREEN on Equitysẽ đến với bạn đọcsáu thángmột lần bắt đầu từtháng này.Bảntin baogồmtin tức và thông tincủa nhóm chúng tôi về những thành công vàsự kiện mới nhấtliên quanđếnchính sách, xây

dựng năng lựcvà chia sẻ thông tingiữa cáchợp phần của chươngtrình.Bảntinđem đếncho cácbạn những sự kiện,số liệuvànguồn lựclàmtăng sự hiểu biết vềcông bằngtrongbối cảnh giảm nhẹ biến đổikhíhậu dựavào rừng.Một đặc trưng của bảntin này là nó dành ramột trang nóivềcôngbằng giới,gọilàỐngkínhGiới.

Chúng tôirấtvui khiđượccácbạncùng tham gia chuyến đi mới mẻvà sinhđộngnày trên conđường học hỏivà thúcđẩycôngbằngvàkết nốixãhộitrongnhững cuộc tranh luậnxung quanh rừng vàbiến đổi khí hậu. Chúng tôitiếp tục cần đến sự hỗ trợ củacácbạn đối với chươngtrìnhđểcónhững đónggóp thúcđẩycác thành phần liên quan tham gia một cách hiệu quả vào công cuộcpháttriểncáccơ chế giảm nhẹ biến đổikhíhậu dựa vàorừng,kể cả sự sẵnsàng cho REDD+.

NgoàitiếngAnh ra, chúng tôi vuimừng đem đến cho cácbạn bảntin GREEN on Equityxuất bản bằng năm ngônngữ quốc gialưu vựcsông Mekong (Khmer, Lào, Myanmar, Thái vàViệtNam).

GREEN Mekongrấthânhạnh đượccoi cácbạnlà thành viêncủa cộng đồng mới vềcôngbằng củachúng tôi trong vùng Mekong. Tôi trântrọng mờicácbạn đăng kýnhận bảntin này trên trang WebcủaRECOFTC. Xin vui lòng gửi góp ý cho chúng tôi qua địa chỉ email green.mekong@recoftc.org

Thân ái,

Etienne Delattre Cố vấn trưởng

Chươngtrình GREEN Mekong

Trong s n

à

y

■Giới thiệucácmụctiêu

chươngbaogồmcácdữ kiện, con sốvàmột bảntómtắt khung côngbằng tạitrang 2 và 3

■TrangỐngkínhGiới:

Với nhữngthông tin cụ

thểvànhững nguồn lực liên quanđếncôngbằng

giới. Trang 5

■Những nguồn lực

và tin tức vềcông

bằngtronggiảm nhẹ

(2)

C

ô

ng b ng l

à

g

ì

trong gi

m nh

bi n

đổ

i kh

í

h

u d a v

à

o r

ng?

Sự

không thiên

vị

trong

việc

đối xử với tất cả những

thành

phần

liên quan trong

những

quy trình xây

dựng

thực hiện

các chính sách

và trong

việc

phân

phối

các

nguồn lực

và chi phí theo

những

nguyên

tắc đã thỏa

thuận

.

Nhữ g uyề rõ ràng

vàhiệu uảsẽcho phéptất ảcác thành phầ liên quan hủ độ gtham gia và hưở g lợi từ hữ g hoạt độ g uả lý

ừ gvàgiả hẹ iế đổikhíhậu dựa vào ừ g.

Quả t ị tốtsẽ khu ế khích tính pháp u ề , tônt ọ gcác u ề , sự minh ạ h, có trách

hiệ giảitrình, tiếp ậ thông tin vàsự tham gia có ý ghĩa ủa tất ả hữ gthành phầ liên quan trong tiế trình ra u ết đị h.

Phân chia công ằ g cáclợiíchtừ hữ g

hoạt độ g uả lý ừ gvàgiả hẹ iế đổikhíhậu dựavào

ừ gchotất ả hữ g thànhphầ liên quan, dựatrên hữ g u ề vữ g hắ và rõ ràng.

Nhữ g uyề

rõ ràng và

hiệu uả

Quả t ị tốt

Phân chia

bình

đẳ g

các

lợi

ích

C

Ô

NG B NG

V

ì

sao c

ô

ng b ng quan tr

ng?

Công ằ glà ột đềtài ngày càng hậ đượ sựquan tâm trên hữ g diễ đ uố tế liên quanđế giả hẹ iế đổi khíhậu dựavào ừ g. Một điều đ g quan tâm làviệ giả hẹ iế đổikhíhậu dựavào ừ gcóthể làmt ầ t ọ g thêmsự ấtcông cho hữ g ộ g đồ g địa phươ g, hấtlà trongviệ uả lý tài nguyên ừ g. Tuy nhiên,giả hẹ iế đổi khíhậu dựavào ừ g ũ g cótiề

ă g ải thiệ vàkhu ế khích công ằ g.Chươ gtrình GREEN Mekongdựatrên hậ thứ ằ g giải u ết vấ đềcông ằ glàđiều số gcònđối với tươ glai ủa guồ tài nguyên ừ gtronglưu vự sông Mekong và hữ g ộ g đồ g số g dựa vào chúng.

TH

Ê

M NHI U NGU N L C cho C

Ô

NG B NG

Mạ g lướiREDD là trung tâm chiasẻ kiế thứ và hữ g guồ lự dùng cho Giả phátthải từ suygiả ừ g và phá ừ g(REDD+). Cóthểtìmthấ hiều thông tin về việ giải u ết vấ đề công ằ g trong REDD+ từ trang web http://www.redd-net.org.

Ấ phẩ ủa RECOFTC và Nhà Xuất ả Trung tâm Đ g Tây (East-West Center) nhanđề (Lơ lử gtrong cán cân: Công ằ g trong uả guồ tài nguyên thiên nhiêndựavào ộ g đồ g)đ nghiên ứu hữ g vấ đề vềcông ằ g trong các ối ả h uả lý guồ tài nguyên thiên nhiêndựa vào ộ g đồ g. http://www.recoftc.org/site/

(3)

Thông tin v chương trình Thờigian hươ gtrình:

3 n

ă

m

(từ

tháng 10/2012 đế tháng 9/2015) Nhà tàit ợ: Pháiđoàn phát triển khu v c châuÁcủa USAID

Quố gia ụ tiêu: Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan vàViệt Nam.

Thành quảchương trình

Ít hất

hai b

đ

xu

t ch

í

nh

s

á

ch

hằ giải u ếtcácvấ đề ởà ơ sở đượ xâydự gvà thông tin đế các diễ đ và ạ g lướichính sách ASEAN.

Tối đa

20

CSO trong nư

c

đượ đ o tạo về sựcông ằ gtrong giả hẹ iế đổikhíhậu dựavào

ừ gvàkỹ ă g tạo điều kiệ tham vấ hữ gthànhphầ liên quanởà ơ sở.

Tối đa

10

CSO trong n

ướ

c

đượ hỗ t ợ t ự tiếp để tập hợp, huẩ ịvàt u ề đạtquanđiể ủa các thànhphầ liên quanởà ơ sở đế

hữ gnhàhoạ h đị hchính sách trong vùng.

CÔNG BẰNG LÀ GÌ TRONG GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO RỪNG?

Hãy chiasẻvà góp ý chođị h ghĩa ủaGREEN Mekong. Chúng tôisẽ đă g tảiý kiế ủa ạ trên trang web. Ý kiế hay hất sẽ đượ nêu ật

trong ả tin tiếptheo ủachúng tôi. Hãygửi thưcho chúng tôi qua email: green.mekong@recoftc.org

Trang web ủaGREEN Mekong sẽcó

ổ gthông tin cho Công ằ gtrong

giả hẹ iế đổikhíhậu dựavào

ừ g. Bạ cóthểtìmhiểuthêmvề

Chươ gtrình GREEN Mekong qua trang web ủachúng tôi:

http://www.recoftc.org/site/about-green-mekong

L

à

m th n

à

o

để

GREEN Mekong

đó

ng g

ó

p cho

vi

c

đạ

t

đượ

c s c

ô

ng b ng?

Cácsả phẩ t u ề thông phátt iể trong hươ gtrìnhsẽ dẫ đế việ nâng cao hậ thứ vềcông ằ gtronggiả hẹ iế đổikhíhậu dựavào

ừ g ủa hữ gtác nhân đangành. Điềunày gópphầ ải thiệ các tiế trình vàthự hành ải thiệ chính sách, xâydự g ă g lự và chiasẻthông tin. Các tác nhânđangành baogồ các ơquan chínhphủ, xãhộidânsự, giớikhoahọ , cáctổ hứ phi chínhphủ uố tế, uố gia,địa phươ gvà khuvự tưnhân.

H i ể u i ế t v ề s ự c ô n g ằ g t r o n g g i ả h ẹ

i ế đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o ừ g ủ a h ữ g t á c n h â n đ a n g à n h t ă g l ê n

Thông tin ộtcáchhiệu uảquanđiể ủa hữ gthànhphầ liên quanở ơ sở đế các nhàhoạ h đị hchính sách theo cáchhọ hỏi,t u ề thông và tham vấ qua hữ gkênh vùng và uố gia sẽ tạo điều kiệ cho họ cân hắ tất ả hữ gquanđiể đ , vàsẽ đ ggóp ộtcách tích ự vàoviệ thúcđẩ công ằ gtronggiả hẹ iế đổikhíhậu dựavào ừ g.

T ă g ư ờ g h ữ g t i ế t r ì n h c h í n h s á c h l i ê n q u a n đ ế g i ả h ẹ i ế đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o

ừ g ủ a v ù n g v à u ố g i a .

Hợp phầ xâydự g ă g lự hằ vào các CSOsẽxây dự g ă g lự cho hữ gthànhphầ liên quanở ơ sở để họ hiểu đượ hữ gkhái iệ về giả hẹ iế đổikhíhậu dựavào ừ gvà cáchđềcao công ằ gtrong các tiế trình uố gia, tiểu vùng và địa phươ g, ũ g hư trong việ lập kế hoạ hvàthự hiệ cácdựán liên quan.Điều đượ mongđợilà thông qua việ nâng cao ă g lự , các ộ g đồ g sẽcóđiều kiệ tốt hơ để hủ độ g tham gia và đ g góp vào việ tìm ra hữ g giải pháp thích hợp đối với hữ gtháchthứ và nguy ơtrong quá trìnhthự hiệ giả hẹ iế đổi khíhậu dựavào ừ g ởcác ấpkhác nhau.

T ă g ư ờ g ă g l ự c h o c á c t ổ h ứ x ã h ộ i d â n s ự ( C S O ) đ ể t h ú c đ ẩ y c ô n g ằ g t r o n g

g i ả h ẹ i ế đ ổ i k h í h ậ u d ự a v à o ừ g.

T

gi

i thi

u

GREEN

(4)

Ngày 6 tháng 3, Chươ g trình GREEN Mekong và LEAF Asia (Giả khí phátthải từ ừ gchâu Á)tổ hứ uộ thamvấ

uố giađầutiênđối vớiCSO "Cải thiệ công ằ gtronglập kế hoạ hREDD+Quố gia: Quanđiể ủaxãhộidânsựThái Lan . Đ là ướ khởi độ g ủa ột loạt hoạt độ g tham vấ vàtập huấ tạiThái Lan, uố giađầutiênkhởi ướ g Chươ gtrình GREEN Mekong.

Bối ả hvà cáckết uả, xung quanh uộ thamvấ đầutiên đối vớixãhộidânsự, liên quanđế việ hoàn thànhĐề uất huẩ ị sẵ sàng cho REDD+ ủaThái Lan (R-PP) là ấtquan t ọ g. Xã hội dân sự Thái Lan đ nêu lên ột cách có hệ thố g hữ gquan tâm ủa họ ầ đượ giải u ết t ướ khi REDD+ hậ đượ sự hỗ t ợ từxãhộidânsự.Việ này ả ra

đồ g thờikhi tàiliệuR-PP ủaTháiđượ trình bàyt ướ Quỹ đốitác carbon ừ g ủaNgân hàngThế giới.Nhữ g đề uất có đượ từ uộ tham vấ xãhội dânsự đ đượ đệ trình

ộtcách chínhthứ lên Ngân hàngThế giới.

T ướ khi tài liệu R-PP ủa Thái đượ phê du ệt, ầ phải thỏamãn ột số điều kiệ kể ả việ làm sâusắ hơ tiế trình thamvấ .Bạ đọ uố iếtthêm thông tinvề sự kiệ này, xin hãy truy hậptrang web ủachúng tôi.

Cuộ thamvấ tiếptheosẽ đượ tổ hứ tạiLào vàViệtNam trong các tháng tới. Xin hãy liên hệ với chúng tôi qua green.mekong@recoftc.orgđể iếtthêm thông tin.

C

i thi

n c

ô

ng b ng trong l

p k ho

ch REDD+: Quan

đ

i

m c

a x

ã

h i

d

â

n s Th

á

i Lan

Th

ô

ng tin & C

p nh

t v C

ô

ng b ng

X

â

y d ng n

ă

ng l c cho x

ã

h i d

â

n s v s tham gia x

ã

h i trong

s s

n s

à

ng th c thi REDD+

Quỹ đốitác carbon ừ g đ tổ hứ ột uộ hội thảo Xây dự g ă g lự tham gia xã hội trong sự sẵ sàng thự thiREDD+ từ ngày 30 tháng 4 đế ngày 3 tháng 5 tại Bangkok.Đại diệ từcác uố gia cólựa họ là Cambodia, Indonesia, Lào, Nepal, Papua New Guinea, Thái Lan, Vanuatu vàViệtNamđ đế dự.

“ự kiệ này là ơ hộicho hàngloạtcá nhântừ hữ g uố gia REDD+tạikhuvự Châu Á-Thái BìnhDươ gthamdự uộ họ hỏinâng caovề hữ g hủ đềcó liên quanvớinhauvố là vấ đề trung tâm ủa việ Chuẩ ị sẵ sàng thự thi REDD+ do FCPFhỗ t ợ:

[1]Đ hgiá hiế lượ vềxãhộivà môit ườ g(SESA) [2]Tiế trình thamvấ và tham gia, và

[3] Các ơ hế phả hồivàkhiếu ại.

Các đại diệ REDD+ ủa các uố gia Châu Áđ có ơ hội đ hgiá, phân tích và chiasẻ hữ g tiế ộvà hữ gthách thứ liên quanđế sựtham gia xãhộichosự sẵ sàngthự thi REDD+.

Tất ảtàiliệu ủa hội thảo đềucó trong trang web ủaFCPF https://www.forestcarbonpartnership.org/SHANGRILAND RECOFTC–Trung tâm vì Con gườivà‘ừ g đ thúcđẩ các

uộ hội thảo về giớitrong vùng. Hai uộ hội thảo đầutiên đượ tổ hứ tạiLào vàViệtNamhồi đầu ă nay vàdự kiế sẽ đượ tổ hứ ở các uố gia khác trong vùng.Mụ tiêu

ủacác uộ hội thảo về Giới, Lâm ghiệp,Biế đổikhíhậu và REDD+ là thu hútsựquan tâmđế việ lồ gghép hữ g quan điể giới vào hữ g chính sách và đầu tư về lâm

ghiệp, iế đổikhíhậuvà REDD+.

TạiLào,hội thảo đượ đồ g tổ hứ ởiRECOFTC vàCụ Lâm ghiệp thuộ BộNông ghiệpvà Lâm ghiệpLào.Gầ 45đại iểu đại diệ cho các ơ quan chính phủ, các tổ hứ phi chínhphủtrong ướ và uố tế vềmôit ườ g, các nhà tài t ợ, xã hội dân sự,kể ả các ụ vụ khác nhau ủa Bộ Tài nguyên và Môi t ườ g, Vă phòng REDD+, Hội Yêu Thiên nhiên vàHộiPhátt iể Giới đ thamdự hội thảo.

Tại Việt Nam, hội thảo đượ tổ hứ hư ột sáng kiế

chung ủa RECOFTC và Tổ g ụ Lâm ghiệp Việt Nam (VNFOREST). Tổ g ộ gcó 48đại iểu,đại diệ cho các ơ quan chính phủ, các tổ hứ phi chính phủ trong ướ và

uố tế, xãhộidânsự đ tham gia uộ hội thảonày.

Trong ảhai uộ hội thảonói trên,đại diệ ủacác ơquan khác nhau,kể ảTrung tâm Nghiên ứuvà Phátt iể Miề núi (CERDA), Chươ g trình UN-REDD Việt Nam và Chươ g trìnhiả khí phátthải từ ừ gchâu Á (LEAF)tại ViệtNamđ chiasẻ hữ gkinh ghiệ ủa họ về hủ đề lồ gghépgiới. Nhữ gbài trình bày và thảo luậ nhómđ đượ giới thiệu trongphầ ả tin chính sách ủa ỗi uố gia.Bả tin chính sáchtừcác uộ hội thảo ũ g đượ đă g tảitrên trang web

(5)

ng k

í

nh Gi i

Giới làchủ đềquan trọng không thểbỏqua, nhất là

trong trường hợp giảm nhẹ biếnđổi khíhậu thông qua tiến trình REDD+; nếu chúng ta khôngđưa cảnam giới lẫn phụnữ[những thành viên trong cộngđồng] vào các tiến trình lập kếhoạch và

thực hiện, cơhội thành công sẽrất làảmđạm”.

Tiế sĩ Ngu ễ Bá Ngãi, Phó

Tổ g ụ t ưở g Tổ g ụ Lâm

ghiệp ViệtNam (VNFOREST)đ

hấ ạ hkhi nóiđế tầ quan

t ọ g ủa hội thảo uố gia về giới tại Hà Nội tháng 4 ă

2013.

TrangỐ gkínhGiớitrình bày các bàiviết, các tàiliệu guồ và các uộ thảo luậ

về công ằ g giới trong khuônkhổ Chươ g trình GREEN Mekong. Cũ g hư các

phầ khác ủa ả tin,đ ũ glà trangtươ gtácgiới thiệu hữ g giảiphápthự

tiễ cho công ằ g giớivà chiasẻcác ơ hội từ hữ g ối ả h tươ g tự. Vìthế, trangỐ gkínhGiới đượ ởcho ọiýkiế có giát ị ủacác . Nhândịp số đầu tiên này, chúng tôi xin trình bày khái iệ công ằ g giớivà nhu ầucông ằ g giới.

FAO có ất hiềutàiliệu về giớitrong lâm ghiệp. Xinđọ thêmtại

- http://www.fao.org/gender/gender- home/gender-programme/gender-forests/en/

NH

NG NGU N L C

GI I

Chỉcóthể đạt đượ phátt iể ề vữ g khi ảnamgiới lẫ phụ ữ đềucó ơ hội đạt đượ uộ số g họ lựa họ . Cơ hội cho uộ số g sẽ vữ g hắ thêm ởi ột môit ườ gvà hữ g hệ thố gxãhội hỗ t ợtích ự . Xinđọ thêmtại

http://www.iisd.org/gender/

Giớilà hữ ghànhđộ g, tháiđộvàgiả đị h đe lại hữ g ơ hộivàtạora hữ g mongđợi vềcác cá nhândựatrêngiớitính ủa họ.Đ là ộttrong hữ gkhía ạ h ả h hưở g đế công ằ g hư đ đị h ghĩa từ t ướ . Trongđị h ghĩa ủachúng tôi về công ằ g giới, giớikhông bao giờ tách ời hủ g tộ , dân tộ , ngôn gữ, khu ết tật, thu hập hoặ cáct ạ gthái khác giúp xácđị hchúng tavới tưcách là

hữ gcon gười.

C

ô

ng b ng gi i l

à

g

ì

?

Ngày ửangày ưa, trong ột đợt hạ hán ặ g, Voi và cô ạ Hươucao ổcùngđitìm ướ . Sau hữ gngàykiế tìmvất vả, chúng tình ờ hặt đượ ột hiế bình đầ ướ . Voi nhanh chóngsụ vòi vào iệ g bình vàuố g lấ uố g để hư thể hưa từ g đượ uố g ướ baogiờ.‘ồinó mãn gu ệ goả hsang Hươucao ổ hư uố chiasẻ ỗisungsướ g ủamình.Như g Hươucao ổ hỉ thấ ối ối ồi hu ể sangtứ giậ !

Voi và

Hươu

cao

ổ –

Câu

huyệ về

hai

gười ạ

Nóđa g ố gắ g hết sứ đểlàm ột gụ ướ trong hiế bình ổ hỏ đ . Nó xoài chân cúithấp đế ỗi tưở g hưcóthểlàmđổ ảbình màvẫ không saouố g ướ đượ .‘ồi ảhaiđều hậ ra ằ g Hươucao ổkhôngthể uố g đượ ướ trong bình. Như gvì sao? . Chúngtự hỏi Vì saoHươu cao ổkhôngthể uố g đượ ướ trong bình hưvoi? .

Cán ộ phụtráchgiới ủaRECOFTC, Maridel Albertogiảithíchtại sao, “ựbìnhđẳ g hỉ cóthể đạt đượ ếucósựcông ằ gtrong các tácđộ g. Nói cách khác,kết uảmongđợi uốicùng làsựbình đẳ g hỉcóthể đạt đượ từcông ằ g. Trong câu hu ệ hỏ về Voi vàHươucao ổnói trên, ột

hiế bìnhđự g ướ có iệ g đủ ộ gcho ả Hươucao ổ sẽ tạora ơ hộingang ằ gcho ảhai .

Alberto còn giảithích câu hu ệ này liên quanđế khung công ằ g ủaGREEN Mekong hưsau: Công ằ g giớilà hậ thứ ằ g đ không hỉlàvấ đềnam và ữ, nó còn làviệ tạora ột sân hơi bìnhđẳ g ằ gcáchloại ỏ ọi t ở gại hoặ nâng cao ă g lự để tạo điều kiệ cho ọi gười thự hiệ các u ề ủa họ.Nếucác quytắ xãhội ắt guồ từ giới, giai ấp, uố tị h,khu ết tậtvà các nhântốkhác gă ả con gười hưở g thụ đầ đủcác u ề ủa họthìsẽkhôngthể có công ằ g. Vàđ chính là ơi ầ đế sự uả t ị tốt để ảo vệcác u ề con gườivàđả ảo sựtham giađầ đủ ủa ọithànhphầ liên quan và hỉ hư thế ớicósựchiasẻcông ằ gcáclợiích.

Các nghiên ứu đ đề

uất ằ gcây và ừ glà

ấtquant ọ g đối với sinhkế ủa phụ ữso

với ủanamgiới .

Phụ ữvà namgiới

thườ gcókiế thứ khác nhauvềtài nguyên

ừ gvà có vai trò khác nhauđối với việ uả ừ gvà cây . Việ Nghiên ứuPhát

(6)

Bả uyề © 2011 RECOFTC–Trung tâm vì Con gườivà‘ừ gcho phép tái ả điệ tử hoặ inấ ột phầ hoặ toàn ộ sả phầ này vì ụ đí hgiáodụ hoặ phithươ g ạimà không ầ chit ả hoặ sựcho phépt ướ từ gười giữ ả u ề ,với điều kiệ các ả sao chép khôngđượ làmhoặ phân phát vìlợi huậ hoặ vì ụ đí h thươ g ạivà các guồ gố thông tin

đượ đă g tải đầ đủ. Các ả sao chép và biêndị h ấ phẩ nàyphảicóđầ đủ guồ tríchdẫ trong trangđầutiên ủacác

ấ phẩ inhoặ điệ tử.Bả u ề cho cácphầ ủa ấ phẩ này ủacáctổ hứ khác ngoài RECOFTCphải đượ tônt ọ g. Cho phépviệ trích uấtcó ghi guồ tin. Tuy nhiênviệ sao chépđểtái ả ,để gửilên các máy hủ,hoặ chiasẻ lạicho các

ạ g lưới ầ sựcho phépđặ iệt từ t ướ . Vui lònggửiyêu ầutái ả tớiRECOFTC–The Center for People and Forests, P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office, Bangkok 10903, Thailand. Vui lònggửiyêu ầu ủaquývị tớiinfo@recoftc.org.

Bả tin nàyđượ uất ả ởi:

RECOFTC –The Center for People and Forests P.O. Box 1111

Kasetsart Post Office Bangkok 10903, Thailand

VềRECOFTC

RECOFTC làtổ hứ phi lợi huậ uố tếduy hấtchuyênvềxây dự g ă g lự cho lâm ghiệp ộ g đồ gvà phân u ề uả lý

ừ g ởàChâu Á Thái BìnhDươ g. Khởi đầu từ ộttrung tâmkiế thứ ă 1987, RECOFTC đ tích ự hỗ t ợ việ phátt iể các thể hế, chính sách và hươ gtrình lâm ghiệp ộ g đồ gtrong vùng.

Biêntập ả tin: Ann Jyothis, RECOFTC

Bả u ề ả h: All images by Etienne Delattre, RECOFTC Tìmhiểu thêm về hươ g trình GREEN Mekong trên website

ủachúng tôi:

http://www.recoftc.org/site/about-green-mekong

Miễ t ừtrách hiệ : Các quanđiể trình bày trongấ phẩ này không hất thiết phả ánh các quanđiể ủaRECOFTC–

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in