Tổng hợp đề thi Toán quốc tế IMO – Tiếng Việt – MATHEMATICS BOOKS 2012 vie

Download (0)

Full text
(1)

▲❛♥❣✉❛❣❡✿ ❱✐❡t♥❛♠❡s❡

❉❛②✿ ✶

Thứ ba, 10/07/2012

Bài 1. Cho tam giácABC, điểmJ là tâm đường tròn bàng tiếp gócA. Đường tròn bàng tiếp này tiếp xúc với cạnh BC tạiM, với đường thẳng AB vàAC tạiK và Lmột cách tương ứng. Đường

thẳng LM vàBJ cắt nhau tại F, và đường thẳng KM vàCJ cắt nhau tại G. S là giao điểm của

đường thẳngAF vàBC, vàT là giao điểm của đường thẳngAGvàBC.

Chứng minh rằngM là trung điểm củaST.

(Đường trònbàng tiếp gócAcủa tam giácABC là đường tròn tiếp xúc với cạnhBC, với tiaAB

ở phần kéo dài quaB, và với tiaAC ở phần kéo dài quaC.)

Bài 2. Cho trước n ≥ 3 là một số nguyên, và a2, a3, . . . , an là các số thực dương thỏa mãn

a2a3· · ·an= 1. Chứng minh rằng

(1 +a2) 2

(1 +a3) 3

· · ·(1 +an) n

> nn

.

Bài 3. Trò chơinói dối và đoán là một trò chơi giữa hai người chơiAB. Luật chơi dựa trên hai số nguyên dươngkvànmà cả hai người chơi đều được biết trước.

Khi bắt đầu trò chơi,Achọn các số nguyênxvàN với1≤x≤N. Người chơiAgiữ bí mật sốx,

và thông báo sốN một cách trung thực cho người chơiB. Bây giờB tìm cách nhận thông tin về số xbằng cách hỏi người chơi Acác câu hỏi như sau:B xác định một tập hợpS các số nguyên dương

tùy ý và hỏiArằng liệuxcó thuộcS. Người chơiB có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi cũng được, và cũng

có thể hỏi lại một câu hỏi nhiều lần, vào bất cứ lúc nào mà anh ta muốn. Người chơi Aphải trả lời

mỗi câu hỏi củaB ngay lập tức bằng "đúng" hoặc "sai", nhưng anh ta được phép nói dối nhiều lần

một cách tùy ý. Sự hạn chế duy nhất ở đây là trong bất kỳ k+ 1 câu trả lời liên tiếp nào cũng phải có ít nhất một câu trả lời thật.

Sau khiB đã đặt nhiều câu hỏi như anh ta muốn, anh ta phải xác định một tập hợpX có không

quá n số nguyên dương. Nếu x thuộc X thì B thắng cuộc; còn nếu ngược lại, anh ta thua cuộc.

Chứng minh rằng: 1. Nếun≥2k, thì

B có thể bảo đảm thắng cuộc.

2. Với tất cả sốkđủ lớn, tồn tại n≥1,99k sao cho

B không thể thắng cuộc.

Language: Vietnamese Thời gian làm bài: 4 giờ 30 phút

(2)

▲❛♥❣✉❛❣❡✿ ❱✐❡t♥❛♠❡s❡

❉❛②✿ ✷

Thứ tư, 11/07/2012

Bài 4. Tìm tất cả các hàm sốf:ZZsao cho với tất cả số nguyêna,b,cthỏa mãna+b+c= 0 đẳng thức sau đây đúng:

f(a)2

+f(b)2

+f(c)2

= 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a).

(Ở đây,Z ký hiệu tập hợp các số nguyên.)

Bài 5. Cho tam giácABCvớiBCA= 90◦, vàDlà chân đường cao hạ từC. ChoX là một điểm

nằm ở miền trong đoạn thẳng CD. ChoK là điểm trên đoạn thẳngAX sao choBK=BC. Tương

tự, Llà điểm nằm trên đoạn thẳngBX sao cho AL=AC. ChoM là giao điểm củaALvàBK.

Chứng minh rằngM K =M L.

Bài 6. Tìm tất cả số nguyên dươngnsao cho tồn tại các số nguyên không âma1, a2, . . . , an thỏa

mãn

1 2a

1 + 1 2a

2 +· · ·+ 1 2an =

1 3a

1 + 2 3a

2 +· · ·+

n

3an = 1.

Language: Vietnamese Thời gian làm bài: 4 giờ 30 phút

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in