Soal Bahasa Sunda

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI I SINDANGAGUNG SMP NEGERI I SINDANGAGUNG

Alamat : JL. Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573 Alamat : JL. Raya Babakanreuma Kec. Sindangagung No. 98 Kuningan 45573

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

MATA

MATA PELAJARAN PELAJARAN : : Bahasa Bahasa SundaSunda HARI

HARI / / TANGGAL TANGGAL :: KELAS

KELAS / / SMT SMT : : VIII VIII / / I I (GENAP)(GENAP)

WAKTU : WAKTU : PETUNJUK PETUNJUK I. I. UMUMUMUM 1.

1. Tulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar JawabanTulislah lebih dahulu identitas Anda pada Lembar Jawaban 2.

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab!menjawab! 3.

3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah! II.

II. KHUSUSKHUSUS 1.

1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, CPilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menghitamkan salah satu hurup A, B, C atau D!

atau D! 2.

2. Jika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakanJika terdapat kekeliruan dan Anda ingin menggantinya, maka jika Anda menggunakan pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda pensil, hapuslah jawaban yang keliru itu dan hitamkan bulatan kecil lain. Jika Anda menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu menggunakan ballpoint / pulpen, berilah 2 garis mendatar pada jawaban yang keliru itu dan hitamkan kembali bulatan kecil lain

dan hitamkan kembali bulatan kecil lain yang Anda anggap benar.yang Anda anggap benar. 3.

3. Laporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atauLaporkan kepada Pengawas Ulangan jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau  jumlah soal kura

 jumlah soal kurang.ng. 4.

4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilJumlah soal sebanyak 50 butir, 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.ihan ganda dan 5 soal uraian. I.

I. PILIHAN GANDAPILIHAN GANDA Pilih jawaban a, b, c,

Pilih jawaban a, b, c, atau d, nu atau d, nu dianggap pang benernadianggap pang benerna.. 1.

1. Anu ngatur acara dina kagiatan disebut …Anu ngatur acara dina kagiatan disebut … a.

a. Panata Panata Acara Acara c. c. PanataPanata b.

b. Panata Panata calagara calagara d. d. PamilonPamilon 2.

2. Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat.Bapa kapala sakola nu di pihormat, ku sim kuring, ibu miwa bapa guru anu di hormat. Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti Teu kalangkung hadirin sadaya anu sami-sami di pi hormat ku sim kuring, langkung ti payun mangga urang

sami-payun mangga urang sami-sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung ….sami muji Syukur ka Gusti Nu Maha Agung …. Ungkara diluhur the ka asup ….

Ungkara diluhur the ka asup …. a.

a. Bubuka Bubuka c. c. EusiEusi b.

b. Panutup Panutup d. d. PanghaturanPanghaturan 3.

3. Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten,Rupina sakitu anu kapihatur bilih aya cariosan anu kurang merenah, neda di hapunten, bobo sapanon cara

bobo sapanon carang sapakan ….ng sapakan ….

Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … Ungkara di luhur the untuyan kagiatan mangrupi … a.

a. Bubuka Bubuka c. c. PanutupPanutup b.

(2)

4. Ungkara basa anu ges matok make aturan pupuh disebut …

a. Guguritan c. Tembang

b. Pupuh d. Kawih

5. Jumlah engang (suku kata) dina unggal apdalisan disebut …

a. Guru lagu c. Patokan

b. Guru wilangan d. Pada

6. Sora vokal dina tungtung padalisan disebut …

a. Guru lagu c. Watek 

b. Guru wilangan d. Pada

7. Sapadana pupuh balakbak aya …. Padalisan

a. Tilu c. Lima

b. Opat d. Genep

8. Pupuh balakbak  padalisan ka tilu nya eta guru wilangan, guru lagu …

a. 15 e c. 19 e

b. 15 a d. 19 a

9. Sapada pupuh sinom aya …. Padalisan

a. 9 c. 7

b. 8 d. 6

10. Watek pupuh balakbak nya eta ….

a. Lumampah c. Sedih

b. Pi ka lucueun d. Gembira

11. Anu ka asup pupuh sekar ageing, nya eta …

a. Kinanti c. Asmarandana

b. Sinom d. Magatru

12. Lamun urang teu nyaho atawa teu ngarti kudu tatanya, larap kana pribahasa. a. Bodo alewah c. Kudu babalik piker

b. Panjang leungeun d. Kudu ka bula ka bale 13. panjang lengeun the hartina

a. Daek di titah c. culamit

b. cerewet d. sok cocokot barang batur

14. anu ngatur / mimpin diskusi di sebut

a. MC c. penata acara

b. moderator d. piamilon

15. peserta dina diskusi disebut

a. a. pamilon c. penata acara

b. b. moderator d. MC

16. allegori asalna tina basa

a. a. inggris c. yunani

(3)

17. allos ngandung harti

a. Malibir c. Togmol

b. Nyindir d. Ngomong

18. rakitan basa nu ucapana beda jeung anu dimaksud malah sok sabalikna disebut

a. allogori c. sinismeu

b. ironi d. sarkosme

19.

20. nu kaasup gaya simismeu nyaeta

a. “saena ulah kapambeng,jejegan bae sataun alpa te b. “naha datang the isuk -isuk teuing”

c. pang meserkeun presti jang ka koperasi” d.  pancen knopna eta radio gandeng”

21. “ wa haji tehkuduna mani ngagancleng keneh pisan” kuduna ngandung harti

a. a. mobil c. sapedah

b. b.motor d. laptop

22. kalimah di luhur ngandung gaya basa

a. allegori c. samismeu

b. metanomia d. ironi

23. Tanda baca di luhur disebut

a. Pamepet c. paneuleung

b. panghulu d. panglayan

24.

tanda baca penghulu gunanapikeun ngarobah aksara ngalagena jadi cara

a. a. a c. i

b. b.u d. eu

25. Aksara latena the nyaeta

a. kudu daek di ajar meh pinter b. banda tatalang raga

c. kudu bodo alewoh d. mucuk eurih

26.

ari di bibita ku cau mah monyet the…….. nau

a. rerekel c. jleng

b.  jrut d. blug

27. Tanggal jeung bulan di jieuna surat di sebut…….

a. Bubuka c. Titimangsa

b. Eusi d. Panutup

28. Kumaha pa damang?

syukur upami damang mah,abdi, oge sakulawargi di kuningan alhamdulillah dina waktu ayeunamah aya libar pidua ti sadayana………

Ungkapan di luhur teh bagian surat

a. Eusi c. Panutup

(4)

29. Nulis tujuan syrat nubener nyaet

a. kahatur kang hat di bandung c. Kahatur kang ajat di bandung b. kahatur kang ajat di bandung d. Kahatur kang ajat di bandung

30. Fakta Fakta wawaran nu mang rupa ngaran jeung bilangan ngentep seureuh ngaruntuy kahandap make gurat atawa garis di sebut

a. Grafik c. Kaligrafi

b. Table d. Bagan

31.

Bagian diluhur teh unsur

a. Tabel c. Peta

b. Grafik d. Fakta

32. Ibu nuju ngagaleuh sendok 

a. sagros c. saiji

b. salosin d. sakodi

33. kecap nudi rajek engang mimitina di sebut

a. dwi murni c. dwi lingga

b. dwi reka d. dwi pura

34. nukaasup kecap rajehan dwi murni nyaeta iwal

a. sapu-sapukeun c. ramang-ramang

b. dadang-datang d. pikir-pikir 35. Sing getol minum jajamu nu guna nguatkeun urat

Sing getol neangan elmu nu guna dunya aherat Sisindiran di luhurdi wangun padaksau

a. 4 c. 2

b. 8 d. 6

36. jajaran kahiji jeung ka dua di sebut ….

a. cangkang c. eusi

b. sindir d. wangsal

37. jajaran katilu jeung ka opat di sebut……

a. eusi c. sindir

b. cangkal d. wangsal

38. upama ditilik tina eusina sisindiran di luhur teh nyaeta

a. heureuy c. cinta

b. papatah d. gumbira

39. kecap pancen anu di tambahkeun kana kecap lian,bah kecap pagawean, bilangan ,barang di sebut

a. panambah c. panganteur

b. panahap d. bilangan

40. mana nu kaasup kalimah panyaran

a. sing rajin di ajar meh kahontal cita-cita b. kahade poho,mulang ti sakola mampir ka ua c. ulah lulumpatan bisi labuh

d. hayu!atuh!rek mangkat mah ayeuna

NO Waduk Di Jawabarat Taun di Wangun 1

2 3

Waduk Saguling Waduk Cirata Waduk Jati Luhur

1986 1988 1963 982 2. 165 3.000  jumlah 6.147 Juta m3

(5)

II. URAIAN.

Jawab pananya jeun panitah di handap kalayan singget tur jelas! 41. jieun kalimah make kecap

a. leguk  b. am c.  jrut

42. rengsekeun paparikan di handap Cau naon cau naon

Cau kulutuk ti juru

………

43. sebutkeun nu kaasup pupuh sekar agung 44. sebutkeun pahlawan nu asalna ti jawabarat 45. NO Kecap asal Rdr 1 2 3 4 5 Tajong Pengkol Siku Leor lieuk  ……… ……… ……… ……… ………

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :