SOAL CERDAS CERMAT AGAMA ISLAM

49 

Teks penuh

(1)

SOAL CERDAS CERMAT

AGAMA ISLAM

1. Sebutkan serta terjemahkan Q.S Al–Baqrah 12 : 39 ! . . .

Jawab :

XII. 3. 32 – 33

2. Baca serta terjemahkan Q.S Ar-Rahman 53 : 26-27 . . . Jawab :

XII. 3. 30

3. Baca dan terjemahkan Surah Al- Kafirun ayat 1 dan 2 . . . Jawab :

XII. 1. 2 – 3

4. Sebutkan salah satu isi kandungan Surah Al- Kafirun . . . Jawab :

Surah Al- Kafirun sebagaimana surah Al- Iklas disebut sebagai Al Muqasyaisyah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusryikan.

5. Baca dan terjemahkan surah Yunus ayat 40 . . . .. . Jawab :

XII. 1-5

6. Ayat Al-Quran yang yang berkenan dengan perbedan pendapat terdapat pada Surah . . . . ayat . . . . Jawab:

Surah Az-Zariyat ayat 8

7. Ayat Al- Quran yang berkenan dengan perbedaan keimanan dan ketakwaan terdapat pada surah . . . ayat . . . .

Jawab :

Surah At-Tagabun ayat 2 dan yunus ayat 99 8. Surat apakah yang menerangkan tentang adil ? . . . .

Jawab :

Q.S An-Nahl / 16-90

9. Apakah yang dimaksud dengan adil ? . . . Jawab :

Adil berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau berpegang pada kebenaran. 10.Sebutkan salah satu perilaku adil ! . . .

Jawab :

Belaku adil kepada Allah SWT, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai satu – satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan.

(2)

Jawab :

Memberikan rasa aman kepada orang lain dengan sikap ramah, sopan dan santun. 12.Sebutkan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki agar kita dapat menjadi bijaksana ! . . .

Jawab :

- Empati

- Pengendalian Emosi - Kemandirian

- Berfikir positif

- Teliti dan berhati – hati dalam menghadapi berbagai keadaan yang sulit 13.Jelaskan pengertian Rida . . . .

Jawab :

Rida menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Alah SWT baik berupa hokum (peraturan) maupun peraturan yang telah ditentukan.

14.Menurut istilah Syariat, nikah artinya . . . . Jawab :

Bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang prempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agam Islam.

15.Sebutkan rukun dalam munakahat ! . . . . Jawab :

a. Wali b. Ijab Kabul c. Saksi

16.Bacakan dan terjemahkan ayat yang menjlaskan tentang nikah, menurut Q.S An-Nisa : 3 . . . . Jawab :

XII Bab 5 Hal. 55

17.Sebutkan 3 macam talak ynganda ketahui ! . . . Jawab :

a. Talak sunah b. Talak bid’ah c. Talak ba’in

18.Apa yang dimaksud dengan rujuk ? . . . . Jawab :

Rujuk ialah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj’I yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa

Iddahnya dengan cara-cara tertentu. 19.Sebutkan hukum-hukum rujuk ! .. . .

Jawab :

a. Haram

b. Makru

c. Sunnah

(3)

20.Sebutkan salah satu hikmah pernikahan bagi yang menjalankannya ! . . . Jawab :

a. Menyelamatkan diri dari penyalah gunaan nafsu seksual

b. Sebagai wadah bagi ketentuan jiwa kasih saying dan cinta kasih

c. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keduanya

21.Sebutkan dan jelaskan salah satu hikmah dari talak ! . . . Jawab :

Perceraian dapat mengakhiri pendaritaan batin yang telah lama terpendam oleh kedua belah pihak.

22. Sebutkan dua mubalig yang pertama kali mengislamkan Kalimantan timur ! . . . . Jawab :

- Datuk Ri Bandang

- Tunggang Parangan

23.Dari berita Cina dapat diketahui bahwa masa dinasti yang abad ke- 9 hingga ke- 10 terdapat orang – orang ta sihin. Apakah yang dimaksud dengan Ta sihin ? . . .

Jawab :

Ta sihin adalah sebutan untuk orang – orang Arab dan Persia yang ketika itu sudah menjadi muslim.

24.Sebutkan dua cra yang dilakukan para ulama dalam menumbuh kembangkan ajaran Islam ! . . . . Jawab :

1. Membentuk kader –kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalig

2. Melalui karya – karya tertulis yang tersebar dan dibaca kaum muslim di nusantara. 25.Sebutkan 5 ilmuan muslim di Indonesia ! . . . .

Jawab :

- Hamzah Fansuri

- Syamsuddin As Sumaterani

- Nuruddin Ar Raniri

- Abdul Muhyi, dan

- Sunan Bonang

26.Bacalah Al- Mujadilah ayat 11 beserta terjemahannya . Jawab :

XII, Bab 2, Hal 16

27.Jelaskan isi kandungan surah Al- Jumu` ah ayat 9 Jawab :

Pada ayat 9, Allah SWT. Menjelaskan bahwa apabila dikumandangkan azan, maka kita wajib meniggalkan urusan atau pekerjaan , dan segera kemesjid untuk melaksanakan skolat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa.

28.Apakah yang di maksud dengan tawazun ? Jawab :

Tawazun (seimbang) adalah suatu fitrah manusia, Allah SWT. Menciptakan dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri untuk hidup dan beribadah kepadanya.

29.Islam membimbing umatnya melalui Al-Quran dan sunah agar selalu seimbang (tawazun ) dalam segala hal. Tawazun di bagi menjadi 2 sebutkan.

(4)

Jawab :

- Tawazun dalam beribadah

- Tawazun dalam bekerja

30.Bacalah dan terjemahkanlah surah Al-tagabun ayat 18. Jawab :

XII, Bab 2 Hal 23

31.Sebutkan salah satu penerapan sikap dan perilaku yang terpuji ! Jawab :

Manusia hendaknya memahami perannya sebagai khalifa yang bertugas memakmurkan bumi dan bekerja keras dan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya untuk bekal masa sepan.

32.Terjemahkan kata-kata berikut ini kedalam bahasa Indonesia ! a.

b. Jawab :

a. Menggugat Allah b. Lebih baik

33.Jelaskan Pengertian Israf ! Jawab :

Israf artinya melampaui batas. Perbuatan Israf bermakna perbuatan yang melampaui batas, seperti dalam hal makanan, minuman, berpakaian, berhias, menggunakan peralatan, atau hidup bermewah-mewahan.

34.Sebutkan minimal 3 kiat-kiat untuk menjahui perilaku berlebihan. Jawab :

- Hemat dan tepat dalam menggunakan harta

- Menabung untuk masa depan

- Bersedekah atau menunaikan zakat bila sudah sampai nisabnya.

35.Jelaskan apa yang di maksud dengan Gibah ! Jawab :

Gibah yaitu membicarakan aib atau cela ( keburukan ) seseoran atau suatu pihak kepada orang lain. Hukum perbuatan ini adalah dosa besar.

36.Sebutkan minimal 3 kiat untuk menjauhi sifat gibah ! Jawab :

- Menyelenggarakan kegiatan social agar terhindar dari permusuhan.

- Memupuk kerjasama atas dasar kebajikan dan takwa sehingga dapat tercipta ketahanan social

(5)

- Memelihara hubungan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan sesame umat dan bangsa.

37.Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan mengadu domba ! Jawab :

Mengadu domba adalah menyebarkan sesuatu yang tidak disukai pihak lain atau menyampaikan berita-berita buruk kepada orang lain, sehingga timbul kebencian dan dendam sehingga hubungan antar teman menjadi retak atau putus akibat berita atau cerita yang belum tentu kebenarannya.

38.Apa yang di maksud dengan fitnah ? Jawab :

Fitnah berarti berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud yang tidak baik.

39.Hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya fitnah ! Jawab :

- Penyakit hati seperti syirik, angkuh, dengki, dan kikir - Ucapan yang salah atau menyimpang dari sebelumnya.

- Kebodohan, sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW. Yang artinya bahwa fitnah itu juga

dapat timbul karena kebodohan merajalela, ilmu telah tercabut, dan banyak kekacauan serta pembunuhan.

40.Baca dan terjemahkanlah surah yunus ayat 101 ! Jawab :

XII, Bab 7, Hal 87

41.Apakah yang dimaksud dengan bertafakur alam ? Jawab :

Bertafakur adalah berfikir tentang hikmah melalui tanda-tanda atau ayat-ayat mengenai keesaan dan kebenaran Allah yang ada di alam semesta.

42.Jelaskan 2 fungsi hikmah mengimani Qada dan Qadar ! Jawab :

1. Kita akan terhidar dari sikap sombong dan takabur karena Allah turut berperan dalam hidup dan kehidupan manusia .

2. Bila kita berfikir dan bertindak, positif dalam setiap langkah dan perbuatan, maka hasil yang di peroleh juga akan baik dan positif.

43.Apa yang di maksud dengan tawakal ? Jawab :

Tawakal adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan dari pada Allah setelah beriktiar.

44.Jelaskan pengertian tentang iman kepada Qada dan Qadar ! Jawab :

Agar manusia tetap bersyukur pada kondisi menyenangkan da n sikap bersikap angkuh atua kufur serta bersikap sabar dalam menghadapi yang tidak menyenangkan.

45.Baca dan terjemahkanlah Qs Ali- Imran ayat 47 ! Jawab :

XII, Bab 8, Hal 100

46.Kata dasar kerukunan adalah rukun yang artinya ? Jawab :

Hubungan persahabatan, damai, dan tidak saling berselisih. 47.Arti persatuan adalah ?

(6)

Jawab :

Gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu . 48.Apa yang akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak bersatu ?

Jawab :

Akan di ancam krisis kekerasan, perpecahan, atau perang antar kepentingan dan hawa nafsu. Ketidak adilan dan ketidak kerukunan telah membuat sulit terjalinnya persatuan negeri tersebut.

49.Sebutkan pengertian dari mawaris/ warisan ! Jawab :

Kata mawaris berasal dari kata waris (bahasa arab) yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal, atau membagi-bagikan harta peninggalan orng yang sudah meniggal kepada ahli warisnya.

50.Ahli waris adalah ? Jawab :

orang – orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan orang yang sudah meninggal.

51.Ilmu faraid dalam ajaran agama islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ? Jawab :

Warisan

52.Ahli waris zawil furud adalah ? Jawab :

Para ahli waris yang bagian –bagian penerimaannya sudah di tentukan. 53.Ahli waris asabah adalah ?

Jawab :

Para ahli waris yang bagian penerimaannya tidak di tentukan tetapi menerima dan menghabiskan sisahnya.

54.Pihak keluarga atau ahli waris terlebih dahulu harus menyelesaikan beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan. Yaitu ?

Jawab :

- Zakat ,

- Hutang,

- Biaya perawatan,

- Membayar wasiat, dan

- Memenuhi nazar jenazah ketika masih hidup dan belum sempat dilaksanakan.

55.Pengaruh dan perkembangan islam pada masa ini diwakili oleh tiga kerajaan besar . sebutkan ketiga kerajaan tersebut !

Jawab :

1. Kerajaan turki usmani 2. Kerajaan safawi di Persia 3. Kerajaan mughal di india

56.Siapakah pendiri kerajaan mughal di india? Jawab :

Zahirud bin Babur

57.Apa yang di maksud dengan khalifah ? Jawab :

PEMIMPIN

(7)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :