• Tidak ada hasil yang ditemukan

آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

رثا زا ینومزآ :هداوناخ ليکشت يداصتقا عفانم و شزومآ هرهب

عطاقتم يرو

ینابرهم ديحو

رایداتسا نارهت هاگشناد ،

دکشناد ۀ داصتقا vmehrbani@ut.ac.ir

:تفایرد خیرات 27

/ 8 / 1392 :شریذپ خیرات 8

/ 7 / 1393

هديکچ نیمز رد شهوژپ و ثحب ة

تاعلاطم زا یشخب جاودزا یداصتقا عفانم زوح

ة هداوناخ داصتقا تتسا

.

ِعفانم یسررب هب هلاقم نیا رد هدتش هتخادرپ نیجوز دمآرد شیازفا تروص هب جاودزا یداصتقا

و

یضرف ة

ِیلصا نآ رب ینتبم تسا موسوم

هب

« هرهب رثا عطاقتم یرو

» یاپ رب . ة یامرتس هیتضرف نیا ة

هب یناسنا هژتیو ِشزوتمآ تتب م رتثا نیتجوز زا یتکی د

ر ه دتمآرد طتس دهاوتش .دراد وا رتس

ب ه تسد هرهب رثا هک تسا نآ زا یکاح هعلاطم نیا رد نارهت رهش زا هدمآ رته یارتب عطاتقتم یرو

دراد دوجو نیجوز یود

یوتس هتب ناتنز زا ااتبترا نتیا ًابلاغ یجراخ تاعلاطم رد هک یلاح رد

یم ناشن جیاتن .تسا رارقرب نادرم وتم روط هب نانز شزومآ شیازفا لاس کی دهد

شیازفا هب طس

نارهوش دمآرد نآ

اه نازیم هب

/85 2 دصرد م ی دماجنا . شزوتمآ شیازتفا لاتس کتی هک یلاح رد

نآ نارس ه دمآرد نادرم طسوتم روط هب ار اه

3 دصرد یم شیازفا .دتهد

ت کم ندوتب شزوتمآ

هتفای رگید زا نیجوز .تسا هعلاطم نیا یاه

هقبط يدنب :JEL I21, J24

هژاو ياه يديلک : زومآ هرهب جاودزا ش عطاقتم یرو

یناسنا ةیامرس دمآرد .

لوئسم ةدنسیون نفلت

: 61118095

(2)

1 . همدقم هد راهچ لوط رد ة

رد فراعتمان و دیدج یور لق هب نانادداصتقا ریخا زوح

ة داتصتقا ملع

هدش دراو نآ و دنا

لوقم ة دیاش .تسا هداوناخ یکشت و جاودزا

هدع رظن هب یا

نخس نتفگ

ملق و رد ندز ةراب بلاق رد جاودزا رظن

ی ة دوش روصت اوبرمان یرما یداصتقا

یب دیدرت نیا

ْعوضوم زا یرایتسب اب یوق یدنویپ ریغتم

یداتصتقا یاته دراد

هتک نتخادرتپ ادتب

ن زا اته

هداوناخ یکشت و جاودزا تی ها هدرپ

یم .دیاشگ

بلاج یلد ِ

هجوت یم ار نانادداصتقا یارب جاودزا ندوب نآ ینتتسسگان ااتبترا رد ناوت

اب نازیم ز دلو و دا نازیم

تضرع تتیع ج دتشر ة

هرتهب راتک یورتین یرو

دتشر یتتح و

تسج یداصتقا و

وج رک د یعتس یداصتقا ناسانشراک هک اجنآ زا . یتم

دتننک ییاتهراکهار

یارب هفلؤم رب اکتا اب داصتقا رتهب تیاده هدشدای یاه

ئارا هد ة دن شتقن هتب هجوت تی ها

درکل ع ر ریزگان زین جاودزا یاهدمایپ و یم خ

.دیا ن

هبنج زا یرایسب نایم رد

ِیاه یلیلحت جاودزا نانادداصتقا هب

عفاتنم ای یدیاع عوضوم

جاودزا اتخ روط هب

هتجوت هدرتک دتنا و اتتک زا یتشخب اتصتخا نآ تصاح یاته

هتشاگن زوح رد هدش ة

هداوناخ داصتقا سم نیا هب1

ئ راشتنا و هل را ش

روخرد هتلاقم یهجوتت

یب ربتعم تلاجم رد ن

هژیو تی ها زا یتاعوضوم نینچ هب نتخادرپ .تسا یلل لا یارتب یا

هعماج ناریا دننام یا

هب رتضاح رتصع رد وصخ

عفاتنم ندتشراکشآ .تتسا رادروتخرب

نانز و نادرم یارب جاودزا رب بترتم ت

تهأتم هچ و درجم هچ ت

نیتیعت راتثآ هدتننک

رد یا

و دراد یعا تجا تخاس

هجیتن رد

هب اج ییایوپ یم هعم

ماجنا .د

یم ثعاب هچنآ رد دوش

ةراب یداتصتقا تیلحت نتیا درتیگ تروص قیقحت جاودزا عفانم

می صت رد دارفا کرحم ماع هک تسا یریگ

جاودزا رازاتب هتب دورو یارب فلاتتخا2

ناتیم

یقاب درجم تیبولطم اب کرتشم یگدنز و جاودزا زا صاح تیبولطم نتیا رتب .تسا ندنام

ساسا دارفا یماگنه یم جاودزا رازاب هب اپ یم هداوناخ یکشت ناهاوخ و دنراذگ

هتک دنوش

دتشاب ندتنامدرجم تیبولطم زا شیب ناشیارب جاودزا زا صاح تیبولطم رتکب(

3

1973 .)

نیمز رد قیقحت تسا نینچ هک لاح ة

نم ا

ِعف کتش یگنوگچ و نازیم و جاودزا نآ یرتیگ

1. family economics 2. marriage market 3 . Becker

(3)

یم یهاگآ درجم دارفا یارب دناوت ناسر

دشاب نآ عفانم هجوتم ار اه وقلاتب

ة دتنک جاودزا

و

لاح نیع رد

یم هرهب نآ زا هک یلعفلاب عفانم زا زین ار هأتم دارفا .دزاس علطم دنرب

ات هک اجنآ زا نیمز رد نونک

ة جاودزا عفانم ت

هک یجراتخ ناتققحم لاتبقا دروتم ًاتبلاغ

تسا ت شهوژپ و علاطم ة ناریا رد یصاخ ماجنا

ن تفریذپ ه تسا لاقم ة نیا یسررب هب رضاح

جوز نایم رد عوضوم یم نارهت رهش یاه

زتین یملاسا نوتم هک تسا یلاح رد نیا .دزادرپ

یم هحص جاودزا رد یدیاع دوجو رب دنراذگ

. نیاربانب یتم راتظتنا

رد یتناریا ناتققحم دور

رد هعلاطم ةراب

دنشاب دمآرس و ماگشیپ هدشدای عوضوم .

اتما هنافتسأتم

اتت چ نوتنک نیتن

.تسا هدوبن نیمز رد

ة جاودزا عفن هب

هنو ن ود زا

یتم یملاسا عبانم درتک هراتشا ناوتت

: رد

:تسا هدمآ میرک نآرق

« یب نارس ه و

ناراکوکین و

نازینک دوخ ار هب جیوزت دیروآرد . رتگا

ریقف دنشاب دنوادخ زا شلضف نآ اه ار یب زاین یم دتنک

» روتس(

ة تیآ روتن ة 32 هتیآ نتیا .)

هب م ینشور جاودزا اتب دشاب ریقف یدرف رگا هک تسا نآ دیؤ

ندرتک یداتصتقا تیعتضو زا

یرتتتهب درتتجم نارود هتتب تبتتسن ی

تتقن تاتتیاور رد .دتتش دتتهاوخ رادروتتخرب زا هدتتش

نیموصعم زین )ع(

هب تسا هدش دیکأت بلطم نیا

؛ اتتک اوتبا زا یتکی هک اجنآ ات عورتف

یفاک هک تسا هتفرگ مان نینچ

«

ْجاودزا قزر ار فا شیاز یم دتهد

» ( یتنیلک یزار 1362 :

ج 5 / 330 .) هک اجنآ زا یم

مهم دمآرد شیازفا دو ن اعدا ناوت قزر شیازتفا قادتصم نیرتت

یم تسا ناوت

لاقم ساسا نیا رب .درب یپ جاودزا یداصتقا عفن هب ة

ور شیپ یشواک تتسا

رد ةراب هدعو نیا .

هلاقم نیا جوز دمآرد یاقترا بلاق رد ار جاودزا عفانم

یم نومزآ نی .دنک

شخب هعلاطم دروم عوضوم یسررب روظنم هب ب هلاقم فلتخم یاه

د نیودتت بتیترت نی

یم دبای : یم حرطم عوضوم هب اوبرم تایبدا مود شخب رد

وش د

؛ زا یتخرب موتس شخب رد

هب جیاتن تسد یم یفرعم لا جا هب ناققحم ریاس طسوت هدمآ دهاوتش زا یتخانتش اتت دوش

دیآ صاح دوجوم

؛ د یرظن یبوچراهچ مراهچ شخب ر

تماوع هتب ار نیتجوز دتمآرد هک

نآ یازدمآرد یم طبترم اه

یم هئارا دزاس عفان یگنوگچ ات دوش

د یتضوت جاودزا ندوتب هدا

وش د ؛ یفرعم هب مجنپ شخب نو ن

ة هدافتسا دروم یارب

تئارا و هیتضرف نومزآ ة

هتتفای زا اته

دراد اصتخا نارهت رهش

؛ مشش شخب و هجیتن

ریگ ی تسا .

(4)

2 عوضوم تايبدا .

دارفا هک اجنآ زا

هب هژیو نادرم یم جاودزا رازاب دراو یتروص رد هک دنوش

راتک نیا یعفاتنم

یارب نانآ رد ب ر یپ دشاب هتشاد هویش هب ندرب

دتمآرد رتب جاودزا یراذتگرثا یراتجم و اه

هب یرورض یرما نیجوز یم رظن

.دسر هد دنچ زا ة

رد لاعف نانادداصتقا شیپ زوح

ة رازاتب

هیضرف راک رد یفلتخم یاه

ةراب دوتجو یلاد فلاتتخا

دارتفا یاهدتمآرد و اهدز تتسد رد

هتخاس حرطم درجم و هأتم یم رورم یذ رد هک دنا

دوش :

یصصخت

1ندش : هیضرف زا یکی نییبت یاه

دتننک ة وتحن ة دتمآرد رتب جاودزا یراذتگرثا

یصصخت ثعاب هداوناخ یکشت هک تسا نیا نادرم تم ندش

رد ناتنز و راتک رازاتب رد نادر

یم یگناخ دیلوت تسا روبجم درجم نز ای درم کی .دوش

رد مه و هناخ رد مته راتک رازاتب

دزادرپب دیلوت هب .

رگید یترابع هب

یرازاتب و یگناتخ دیلوت رد تتقو

اتما .دتنک فرتص

اتب

ًلاماک نز و درم هداوناخ یکشت طقف

ِدیلوت رد ت )یرازاب ای یگناخ( لااک کی

ادتیپ صصخ

یم ک ن دن ( رکب 1985 : 40

؛ S

رکب 1993a

: 34 ت 35 .) یم ثعاب رما نیا نادرتم هتک دوتش

شقن زا یشخب هأتم هتب دنتتشاد هدتهعرب هتناخ رد ندوبدرجم نامز رد ًلابق هک ار ییاه

و دننک قتنم دوخ نارس ه تقو

دننک راک رازاب رد تیلاعف فرص ار هدشدازآ .

هتجیتن رد

نامز شیازفا اب صیصخت

هرهب و تراهم نازیم رب مه یرازاب راک هب هتفای یرو

ناتنآ ا زتف هدو

یم دوش هک جیتن ة ب دز تسد بسک نآ رتشی

شیازفا تروص رد مه و تسا ِنتفاتین

نازتیم

دز تسد ک رد یرتشیب دمآرد

رتتشیب یراتک تعاتس تیلد هب

تب ه تتسد یتم .دتنروآ

یصصخت یتپ رد زتین یرتگید راثآ راک میسقت ای ندش

دراد : و تتیا ح زا تهأتم نادرتم

یفطاع یکیزیف تامدخ

هرهب زین دوخ نانز یناور و یم دنم

دنوش . رما نیا یم ثعاب وتش د

یراک تعاس دحاو ره یارب ات

دتننک فرص یرتشیب یژرنا یدرجم نارود اب هسیاقم رد

؛

نیا م عوضو هرهب یاقترا ثعاب نآ یرو

یم اه .دوش

شنیزگ رد جاودزا : 2

کی یضرف ة تهأتم نادرم دمآرد ندوبرتشیب یضوت رد نیزگیاج

یگژیو هیضرف نیا ساسا رب .دراد هراشا جاودزا ماگنه رد شنیزگ دمایپ هب تباق ریغ یاه

دهاشم ة نادرم یم ثعاب هک نآ دوش

دننک ع قفوم راک رازاب رد اه

یم بجوم وتش

اتت د

1. Specialization 2. Selection into marriage

(5)

یب جاودزا رازاب رد نادرم زا هورگ نیا جاودزا لا تحا هک ینادرم رگید ترابع هب .دشاب رتش

تبا م هتب دنرادروخرب راک رازاب رد ییلااب دز تسد زا یلد ره هب ة

رازاتب رد قتفوم یتنادرم

یم یقلت جاودزا وش

جاودزا لا تحا عوضوم نی ه و دن

ِندرک آ ان ن ار یتم شیازتفا رد .دتهد

هجیتن اب دهاشم ة تش هدهاتشم تسا نک م نادرم هأت و دمآرد تیعضو نادرتم هتک دو

دمآرد هأتم ب

شی یرت یم بسک درجم نادرم اب هسیاقم رد .دننک

ضیعبت امرفراک : 1

تتسا نتک م درتجم و هأتم نادرم هب نایامرفراک شرگن م

فتلتخ

نآ لابند هب نایامرفراک ًلا م .دشاب دنا

هک مادختسا ار یدارفا نک

دن راک هب هک ناتش

دتهعتم

رادروخرب یراک تابث زا و شاب

.دن آ زا هأتم نادرم هک اجن زیگنا

ة تکراتشم یارب یرتشیب

هدتهعرب تیلد هب و دنراد راک رد تسم نتتشاد

ئ تیلو و رتس ه لاتبق رد( یگداوناتخ یاته

دمآرد بسک و غش هب یرتشیب زاین )نادنزرف ب

شی رت غتش هتب یرتتشیب یگتسباو دنراد

یم ناشن دوخ دنهد

هجیتن رد

اتهامرفراک رتتشیب

ناتنآ هتب هتجوت

یتم نک تن د و تتلتراب(

ناهلااک 2

1984 ینوش ؛ 3

1995 .) نیاربانب نادرتم طیارتش ریاس نتفرگرظنرد ناسکی اب

هأتم درجم نادرم اب هسیاقم رد

یاهدز تتسد و غتش ندرکادیپ رد رتشیب لا تحا اب

بور رتلااب ه .دنتسه ور

تشابنا ةیامرس یناسنا : 4

هلوقم زا یکی د ندوبرتتشیب تتلع نیتیبت رد مهم یاه

دتمآر

هأتم نادرم یم اوبرم

دوش یامرتس تشابنا هب ة

.یناتسنا هتب

هتبنج ود زا عوتضوم نتیا

یم تخادرپ ناوت :

تسخن یم اعدا درتجم نادرتم زا شیتب هأتم نادرم هک دوش ةیامرتس

یم تشابنا ار دوخ یناسنا بتسک راتک رازاتب زا زین یرتشیب یدیاع یلد نی ه هب و دننک

یم اتفت اتسار نیا رد .دننک رد تو

ةزتیگنا یامرتس تتشابنا یارتب دارتفا ة

زا یتکی یناتسنا

مهم یم یقلت رما نیا یلاد نیرت

دوش .

شیپ هب درجم نادرم زا شیب هأتم نادرم هک دش هدهاشم رت ضرع

ة رازاتب رد راک مادتقا

یم .دننک درتکیور رتگید ییوتس زا5

یامرتس ة هتک تتسا هتخاتس صختشم یناتسنا زتیگنا

ة

1. discrimination by employer 2. Bartlett and Callahan 3. Schoeni

4. accumulation of human capital

5 . ب دهاوش رب هولاع ه

تسد شرازگ و هدمآ یم هدش

تم نادرتم هتک درتک هراشا زنوسراپ هجیتن نیا هب ناوت أ

ًادودتح ته

260 یم راک لاس لوط رد درجم نادرم زا شیب تعاس دننک

زنوسراپ(

1977 : 705 .)

(6)

هیامرس رد یراذگ امرس

ی ة نیعم تیلاعف کی اخ یناسنا بار

ةط اب یتب م تقو

فرتص هدتش

دراد تیلاعف نآ رد رکب(

1985 : 36 ).S

ور نیا زا شیپ هک ینادرم یتم یتنیب

شتخب دتننک

گرزب یم یرپس هداوناخ بلاق رد ار دوخ ر ع زا یرت زتگره هتک ینادرم اب هسیاقم رد دننک

هدرکن جاودزا شیپ ای دنا

ینیب یم هک دننک ب

کچوک شخ جاودزا بتلاق رد ار دوخ ر ع زا یرت

فرص نک دن زیگنا ة تشابنا یارب یرتشیب یناسنا ةیامرس

دنراد ینک(1

2

1983 : 224 .)

تبنج نیمود ة

یامرتس تتشابنا ة

راتک هتب یناتسنا ا

رف نتیا ندوبرت ا

تهأت تتلاح رد دتنی

یمرب یم ضرف .ددرگ هک دوش

نیزه طیارش ریاس تابث ظفح اب ة

هیامرس یراذتگ یامرتس رد ة

تنیزه زا رتت ک رتس ه اب کرتشم یگدنز نارود لوط رد درف یارب یناسنا ة

یدرتجم نارود

سم نیا .تسا ئ

تنیزه ضرتف کتی قتبط .تسا ماوع یخرب لولعم هل ة

تعاتس رته ییاتهن

هیامرس یامرس رد یراذگ ة

هیامرس نازیم زا هدنیازف یعبات یناسنا تتسا تعاتس ره رد یراذگ

( ینک 1983 : 225 .) لاح هیامرس طس رگا ناتسکی درتجت و تهأت تتلاح ود نیب یراذگ

هأتم درم هک اجنآ زا دشاب تقو

یتم یرازاتب تیلاعف و راک فرص ار یرتشیب دتنک

رته رد

هیامرس تعاس یامرس رد یرت ک یراذگ

ة یم یناسنا دتنک

. رتگید تراتبع هتب

ییاتهن ةتنیزه

هیامرس ک وا یارب یراذگ رت

جوت هتک یرتگید یارتجم .تسا هتی

دتننک ة متک هتنیزه ندوتبرت

هیامرس یامرس رد یراذگ ة

ِتیعضو رد یناسنا سم نیا هب تسا هأت

ئ هراتشا هل یتم

دتنک هتک

ِعبنم رس ه مک و بسانم

هنیزه هیامرس یلام نیمأت یارب یرت درتم کتی ًلا تم .تسا یراذگ

یم هیامرس یارب دناوت تسا دوخ رس ه ینونک ای هتشذگ یاهدمآرد زا شزومآ رد یراذگ

هدافت

ضرق ًلا تحم و دنک هعجارم هیامرس رازاب هب هکنآ یاج هب دنک نازرا رتس ه زا نتفرتگ

زا رتت

ماو نتفرگ کتسیر نازتیم هتقفن هتک تسا نآ اعدا نیا یارب یلد کی .تسا هیامرس رازاب زا

یم شهاک ار نانز یورشیپ دهد

( ینک 1983 : 224 ) نیارباتنب . تقفن نی تضت یارتب ناتنز

ة

دش هک مه دوخ یامرس تشابنا هب ه

ة یم ک ک ناشنارهوش یناسنا زتیگنا و دننک

ة رد یداتیز

نیا هنیمز سپ .دنراد

عو جم رد

یامرس رتشیب تشابنا ة

یتلیلد تهأتم نادرتم رد یناسنا

تسا نآ رتشیب دمآرد رب . هأتم ریغ نادرم اب هسیاقم رد اه

هرهب یرو عطاقتم : 3

رتم دمآرد رب جاودزا یراذگرثا رگید یارجم رتثا )ناتنز زتین و( ناد

1 هیامرس ییاهن دمآرد . یدوعص یعبات یناسنا ةیامرس رد یراذگ

فرص تاعاس زا ینک( تسا راک رازاب رد هدش

1978 : 4 .) 2. Kenny

3. cross-productivity

(7)

یامرس ة هب نیجوز زا یکی یناسنا هرتهب رتب نز وصخ

نتیا .تتسا رتس ه دتمآرد و یرو

رف ا رثا هب دنی

« هرهب عطاقتم یرو

» هتک تتسا نآ هتیرظن نتیا ساتسا و هیاپ .تسا موسوم

یگژیو زا هعماج رد یدرف ره ییاناوت ًلاوصا ییاناوت و اه

یم ریثأت نیریاس یاه ًلا تم .دریذپ

ت شناد کی تفرشیپ و ییاناو زومآ

م رثأت زا شناد ریاس یلیصحت درکل ع و تیعضو نازوتمآ

سلاک رد رضاح تسا

ِیلیصحت شلات نازیم و شناد

نییعت ماع اهنت زومآ .تتسین هدننک

ساسا نیا رب

یم هتفگ یامرس هک دوش

ة دارتفا یناتسنا

هتک یدتحاو رته رد تتسه

رتب دن

تسا رثؤم رگیدکی .

نیاربانب فا

یم دار دنناوت یناسنا ةیامرس .دنهد اقترا ار رگیدکی

مهم زا یکی یامرس عبانم نیرت

ة یناسنا هرتهب رثا هک تضاو هتب ار عطاتقتم یرو

نیرتت

یم ناشن کش دهد

یتم شور هتس هتب ناراتک ه و ناتیفارطا .تتسا شزومآ هتب دتنناوت

ِیدوجوم دننک ک ک صخش کی شزومآ

: 1 . مهارتف قتیرط زا نیتشناج ندروآ

کتیدزن ی

درف دوخ شزومآ یارب

هیصوت و تاعلاطا شرتسگ اب راک نیا هک یتم تروص اه

؛دریذتپ 2 .

ک ک اب ندرک ب رد درف هب ه

تسد تراهم ندروآ اخ یاه

؛ 3 . ک ک اب رد صختش هب ندرک

تراهم بسک

ِیمو ع یاه تارتییغت اتب یگنهات ه و قتیفلت و تاعلاطا تفایرد اب طبترم

مهنب(

1974 : 58 .)S

اب فصو نیا

یم رد هتک یدارفا یشزومآ یدن ناوت هک تفایرد ناوت

یم رارق اخ صخش کی اب ههجاوم ماعت رد وا اب و دنریگ

دنا نیتیعت شتقن هدتننک

رد یا

ِشناد طس یم افیا صخش نآ

هجیتن رد .دنک

ِیدوجوم ییاناوت

هن درف ره یاه یعبات اهنت

برجت و شزومآ زا ة

تسوا دوخ یلغش

هکلب م ثأت ر زا زتیگنا ناراتک ه و نایفارطا شزومآ ة

آ ان میهس رد ن ناششناد رد درف نتخاس

لوط و رود ة طبار ة نآ نایم اه تس .

بیترت نیدب یم

یامرس ای یدن ناوت شیازفا رد جاودزا شقن هب ناوت ة

درف کی یناسنا

یرتسب و یطابترا دحاو یعون هداوناخ و جاودزا .درب یپ هأتم تسا

رتفا ماعت یارب اتب دا

رگیدکی ور نیا زا هرتهب یریذپریثأت ثعاب زا نیتجوز یرو

یناتسنا ةیامرتس اتی

روتط هتب

اخ یتم رگیدکی شناد یدوجوم درتف ود ناتیم یتطباور عورتش بتجوم جاودزا .دوتش

یم یم زیا تم یطابترا و یراتفر یاهدحاو ریاس زا ار هداوناخ رما نیا هک دوش زاتس

هتب و د

هژیو تلاح نآ یم یا

شخب د اریز زیگنا هداوناخ رد ة

میهس یارب دارفا رد اتضعا ریاس ندو ن

ییاناوت صاح یاه دایز رایسب هدش

تسا هزیگنا نینچ زا شیب و هورتگ ریاس رد یا

.تتساه

هرهب رگیدکی شناد شیازفا یتآ و ینونک عفانم و شناد یدوجوم زا هأتم نز و درم دنم

(8)

یم ارتب هزتیگنا ندوبرتتشیب رتب هولاع .دنوش هتب ی

کارتتشا هتنیزه شتناد نتتشاذگ یاته

میهس نییاپ زین هداوناخ رد ندش و یفطاتع طتباور دوتجو .تتسا ین جنا ای هورگ ره زا رت

کرتشم یم بجوم )نز و درم( هداوناخ یاضعا نایم رد فده ندوب هرهب هک دوش

دنم ی زا

ناسآ رگید درف شناد مک و رت

هنیزه دریذتپ تروتص رتت

ارتیز هداوناتخ یاتضعا یتب

یته

رگید ه یدن ناوت یاقترا رد یتشاد شچ یتم شلاتت

نک اتنب .دتن نیارب تتصرف هداوناتخ

یم مهارف دارفا طباور زا صاح عفانم یسررب یارب ار یبسانم .دنک

رد هچنآ ساسا رب ةراب

هرهب نایب عطاقتم یرو ش

د یم نشور نز و درتم یتتقو هک دوش

یم جاودزا درجم هرهب یارب ار هنیمز دننک

نم تشابنا شزومآ زا ندشد دوخ رس ه رد هدش

ایهم یم دننک . هتبلا نآ زا یتکی اتی ود رته هک یتروص رد اراد ار شزوتمآ زا یحطتس اته

دنشاب یم دوخ رس ه شناد زا )نز( درم جاودزا اب . تسم نتیا و دزومآ

ئ بتسک دتننا ه هل

شزومآ طس تسوا دوخ طسوت رتلااب

تب ااتبترا رد یتیارجم نیتنچ هک یلاح رد درتم ا

هرهب رثا یانعم نیا .دوب دهاوخن لاعف درجم )نز(

.تسا عطاقتم یرو

3 . ةنيشيپ یبرجت

هویتتش هتتب ناتتققحم اتته

ی نوگاتتنوگ هداوناتتخ یکتتشت و جاودزا زا تتصاح عفاتتنم یتتسررب هتتب

تخادرپ ه .دنا ِیسررب ب جیاتن ه تسد فلتخم یایاوز زا هدمآ یم

دناوت عفاتن نتشور ار جاودزا ندوتب

دزاس . ربانب نیا مهم شخب نیا رد تروتص تاتعلاطم نیرت

لات جا هتب هتنیمز نتیا رد هتتفرگ

یم شرازگ .دوش

1مهنب ( 1974 ) تسخن نی علاطم ة نیمز رد یبرجت ة

جاودزا زا صاح عفانم ار

ماجنا اد د .

علاطم رد وا ة

با م هب نانز شزومآ رثا دوخ ة

یارب یرایعم یناسنا ةیامرس

نآ دمآرد رب ار اه

رب ناشنارهوش یتنس تایبدا ساسا رب ار دوخ یوگلا مهنب .دو ن یسر

یناتسنا ةیامرس اتنب

؛داهن و ی تسر شزوتمآ زا یعباتت ار رازاتب رد نادرتم راک زا یشان دمآرد هک تروص نیدب

بسک شناد

رود رد )هبرجت( یلغش تیلاعف زا هدش ة

تتفرگ رتظنرد یتصحت ما تا زا سپ .

سپس ن هفاضا عبات هب زین ار نانز شزومآ مهنب .دو

شزوتمآ ندوتبرثؤم نومزآ روظنم هب

نادرم دمآرد رب نانز

زا هنو ن هداد عبنم هس ساسا رب یا هدافتتسا هدتحتم تلااتیا رد یا

1. Benham

(9)

رک یراداتنعم و تتب م رتثا ناتنز شزوتمآ هک داد ناشن وا یاهدروآرب جیاتن .د د

دتمآرد ر

دراد ناشنارهوش

؛ هنوگ هب هک یا یتصحت رد شیازتفا لاتس کتی رته اب دتمآرد ناتنز تلا

نازیم هب نارهوش 3

ات 1 4/

دصرد یم شیازفا .دبای

1 لو ( 1974 تتسیرگن مهنتب جیاتن و هیضرف هب زیمآدیدرت )

ب زا وا تیکاکتش اتما دتع

لو .یفیک هن و دوب ی ک

هنو ن زا هدافتسا اب رب تشم یا

4519 تتسوپدیفس درم

هتک

لاس رد 1943 هدحتم تلاایا ییاوه یورین دراو ناتنابلخ و نادروناتیرد زین و دندوب هدش

تجرد یگتتسب ه بیرتض هتکنآ ن تض .دو ن نومزآ ًاددجم ار مهنب یوگلا ة

ناتیم رفتص

علاطم رد نانز و نادرم شزومآ ة

علاطم رد اوبرم بیرض زا رت ک رایسب لو ة

دوتب مهنتب

نانز شزومآ رادانعم و تب م رثا هب زین لو د

تتفای تسد نادرم دمآرد ر

یتلو نیتع رد

لاح کچوک رایسب رثا نیا هتک تفایرد لو .دوب هدیسر نادب مهنب هک دوب یزیچ نآ زا رت

کی ًادودح نانز شزومآ صلاخ رثا ًلاوا نآ دتمآرد رب نادرم شزومآ رثا مهد

تتساه ؛ ًاتیناث

ْرثا نآ کی .تسا مهنب طسوت هدشدروآرب رثا مجنپ

یلوکسا (2

1979 ) یضرف یاتسار رد ة

نوتمزآ دروتم ( مهنتب

1974 ) یرتگید ةتعلاطم

هعلاطم دراوراه هاگشناد یراک ه اب وا .داد ماجنا رد یلوکتسا .داد ماتجنا نارهت رهش رد یا

یتم هدهاتشم مته یتنس جاودزا رازاب کی رد مهنب جیاتن ایآ دبایرد ات دوب نآ یپ اتی دوتش

زا راک نیا یارب وا .ریخ 3964

درک هدافتسا هدهاشم

؛ هداد نیا دم اب اه رد راک ترازو تیری

لاس 1976 ع ج علاطم رد .دوب هدش یروآ ة

یلوکسا تسخن برجت رثا ة شزوتمآ و یراتک

نآ دمآرد رب نادرم دروآرب اه

دش . سپس ریغتم هب نانز شزومآ ةلداعم

هدوزتفا ینویسرگر

یتب م ریثأت ینارهت نانز شزومآ طس هک داد ناشن یلوکسا دروآرب جیاتن .دش رد

دتمآرد

نارهوش دراد ناش

کچوک رثا نیا اما .دوب هدحتم تلاایا رد شزومآ رظانتم یهدزاب زا رت

3تیو ( 1995 ) ب جیاتن یخرب رورم اب ه

تسد یتپ رد فتلتخم ناتققحم طتسوت هدتمآ

هب .دمآرب جاودزا عفانم ندیشکریوصت مها

دهاوش ی وا هک شرازگ هدرک :تسا ریز رارق هب

ت یم رد کلا فرصم اب طبترم تلاکشم هویب زا رت ک هأتم دارفا نا

.تسا هقلطم دارفا و اه

ت پ راتفر هقلطم زا رت ک هأتم دارفا نایم رد )یگدننار رد ًلا م( رطخر .تساه

1. Welch 2. Scully 3. Waite

(10)

ت هدنز لا تحا ات ندنام

65 هأتم یارب یگلاس .تسا نیریاس زا شیب اه

ت جوز .دنراد دارفا ریاس زا شیب یدمآرد هأتم یاه

ت نایم ة

1تورث اوناخ رایسب هأتم یاهر رتشیب

.تسا اخشا رگید زا

ت هأتم دز تسد شیازفا هأتمریغ دارفا زا شیب اه

ا ( تتس 3 6/

دتصرد نادرتم یارتب

و هأتم تسوپدیفس 5

4/

دصرد هایس نادرم یارب .) هأتم تسوپ

سیوراج و

زنیکنج (2

1999 ) هب هویش یا توافتم هب تنم ا عف یداتصتقا (

یدتمآرد )

رد

جاودزا دنتسیرگن .

نآ اه اب هدافتسا زا هنو ن یا تشم رب 5500 راوناخ هتک 10000 رتفن

ار ششوپ یم داد هب یسررب ةطبار نایم ییادج و قلاط نیجوز و دتمآرد نآ اته شیتپ و

سپ زا للاحنا هداوناخ رد ایناتیرب رد لصاف ة لاس یاه 1991 ت 1994 دتنتخادرپ .

جیاتتن

نایم تارییغت یسررب ة

تارییغت و دمآرد یتشاپورف هتک داد ناتشن دتمآرد طتس یدصرد

شهاک اب ییوشانز یگدنز روخرد

تتسا هارت ه نادتنزرف و نانز دمآرد هجوت

دتمآرد اتما

رایسب تارییغت زا نارهوش یکدنا

.تسا رادروخرب

ْتاعلاطم بلاغ هک یلاح رد جاودزا دمایپ هب

رد هتشاد هجوت نادرم دمآرد و تیوه دنا

ناراک ه (3

2002 رب هب ) ایلارتتسا رد ناتنز و نادرتم دمآرد رب جاودزا رثا یسر دتنتخادرپ

.

نآ اه هنو ن زا هدافتسا اب ماش یا

1299 ار جاودزا رثا غاش نز و درم

تروتص هتب هتک

ریغتم تلاح رد دوب هدش هتفرگ رظنرد یزاجم زا یکاح جیاتن .دندرک دروآرب فلتخم یاه

هأتم نادرم هک دوب نآ

طسوتم روط هب 15

دصرد رتشیب دمآرد ی

یم بسک دننک

اتما

هرهب نانز ی ن )دمآرد بسح رب( جاودزا زا یا

لاتح نتیا اتب .دتنرب

یارتب جاودزا یهدزاتب

پ هورگ( دمآرد عیزوت یلااب رد هک ینادرم رد هتک یتنادرم اب هسیاقم رد دنراد رارق )دمآردر

نایم ة عیزوت دنا یب و رت ک .تسا ینعم

نمرل و فوتیهآ (4

2005 ) ةعلاطم هب تهأت تیعتضو ماعت یگنوگچ

نازتیم دز تتسد

و

یراک دهعت نتخادرپ

نآ .د هنو ن زا اه رب تشم یا

2863 درم اب لصاف ة ینس 17 ات 40 لاتس ه

و راک نازیم رب هأت تیعضو رثا وس کی زا ات دندرک هدافتسا نازیم

رتگید یوتس زا و دز تسد

1 یررقم . ک ک اه یلام ییاراد یقیقح ییاراد یعا تجا نیمأت یاه

.تسا هدش هتفرگ رظنرد اهراوناخ تورث هاگتنوکس شزرا و 2. Jarvis and Jenkins

3. Hewitt et al.

4. Ahituv and Lerman

(11)

و راک نازیم رثا نازیم

حا رب دز تسد هتفای .دننک یسررب ار جاودزا عوقو لا ت

قتیقحت نتیا یاه

ی هم رثا هأت تیعضو هک تخاس راکشآ د

و یراک دهعت ر نازیم

دراد دز تسد

؛ بتیترت نیدب

داجیا ثعاب تسسگ نودب و موادم جاودزا کی رد نتشادرارق هک 21

دصرد بتسح رب( یدیاع

)دمآرد ت ندنامدرجم اب هسیاقم رد ت

و 19 دصرد دیاع ی ت هقلطم اب هسیاقم رد ندنام

ت یم .دوش

ونام و ارومامای (1

2011 ب اب ) ه یریگراک 5200

جوز زا هدهاشم لتصاف رد یتنپاژ تهأتم یاته

ة

لاس یاه 2000 ت 2003 نآ نارهوش دمآرد رب نانز شزومآ رثا یسررب یپ رد دهاوتش .دتندمآرب اه

ب ه تسد م هنو ن ک ساسا رب هدمآ یدییأت ره

دز م رثا رب زا .نارهوتش دتمآرد رب نانز شزومآ تب

یم هطبار نیا هک اجنآ ناتس ه ینیزگرس ه یلد هب دناوت

رتب ار هتنو ن ناتققحم نتیا دتشاب اته

غاش یانبم کیکفت نانز ندوبن ای ندوب

درک دن ار ناتنز زا هورتگ ود نیا شزومآ رثا و

یتلاتح رد

لصاف هک ة ن دروآرب دوب لاس جنپ زا شیب رهوش و نز ینس هتتفای .دندو

طتقف هتک داد ناتشن اته

هناخ نانز شزومآ یب غاش نانز شزومآ و دراد نارهوش دمآرد رب یتب م ریثأت راد

.تسا ریثأت

تاعلاطم ی دش رکذ هک مهم

قیقحت نیرت ماتجنا یاته

تنیمز رد هدتش ة

زا تصاح عفاتنم

جاودزا دنا ه شرازگ زا و دنتسین دوجوم تاعلاطم ما ت یلو ة

نآ زیهرپ اه رد .تسا هدش

عو جم شهوژپ ماجنا یاه اتخ روتط هب و نیجوز یارب جاودزا رد عفانم دوجو زا هتفرگ

یم یدایز تیا ح نادرم یارب رتشیب دمآرد بلاق رد یداصتقا عفانم .دننک

4 . بوچراهچ يرظن

ئارا روظنم هب ة

نارهت رهش زا یدهاوش تسخن

یتبرجت نوتمزآ هتب ندیتسر یارب ییوگلا

یم یفرعم وش

یرظن زا یبیکرت ساسا رب وگلا نیا .د ة

یامرس ة هرهب رثا تایبدا و یناسنا یرو

یم هئارا عطاقتم

وش د یامرس دو نهر قبط . ة

هرتهب یناسنا تماوع زا یعباتت درتف رته یرو

یامرس تشابنا ة

هک اجنآ زا و تسوا رد یناسنا

یرظن قبط ة

دتمآرد فراتعتم درتخ داصتقا

هرهب اب بسانت رد درف وا یرو

یم ار یعون درف کی دمآرد دراد رارق طتس زا یعباتت ناوتت

و شزومآ برجت

ة هب یلغش با م

ة تشابنا ماوع یناسنا ةیامرس

تفرگ رظنرد .2

1. Yamamura and Mano

2 .

ًاساسا هیامرس نم

آرد و لوتصحم یتتآ و ینونک نایرج أش یامرتس هتک اتجنآ زا .تتسا دتم

ة زا تراتبع زتین یناتسنا

تراهم یدوجوم تسا ناسنا رد هتفایرولبت دلوم شناد و اه

نزور(

1988 : 682 ) .دوب دهاوخ درف دمآرد أشنم

(12)

راد دوجو یرایسب تاعلاطم ن

هب شزومآ طس رب هک د ةلزنم

ِ ماع تیوقت دتننک ة ناوتت

یم دیکأت دمآرد بسک رد دارفا ینابرهم( دننک

1387 یبت زا یکی .) نی

هتئارا یاه رد هدتش

تاتعلاطا تیلحت و بسک رد ار دارفا ییاناوت )ی سر( شزومآ هک تسا نینچ هطبار نیا طیارش کرد ریغتم

یتم دوبهب دمآراک و رثؤم تروص هب شنکاو و دتشخب

مهنتب(

1974 :

57 .)S

نینچ ه

شزومآ رثا د

ر شهاک نیزه ة تتسا هدیتسر دییأت هب زین تاعلاطا بسک

( مهنب 1974 : 57 .)S

برجت ة نیتح رد غاتش درتف تراتهم طس رب ندوزفا اب زین یلغش

یدوجوم رب ندرکراک یناسنا ةیامرس

یم دیقع هب .دیازفا ة

( رتکب 1993b

رتصانع ) ت کم

دتنراد دوتجو ناتمز و یریگداتی نیتب زتین و راتک و یریگدای نایم رتکب(

1993b

: 51 .)

نیاربانب یم راک نامز لوط رد درف کی هچ ره ب دنک

هدوزتفا وا تراهم و صصخت نازیم ر

یم فصو نیا اب .دوش

تروص هب درف دمآرد عبات عبات

1 یم فیرعت :دوش

( 1

 

)

i i i i

I I S , E im, f

عبات رد 1 دمآرد دا نI

شزومآ ناشنS

و برجتE

ة .تسا یراک وm

هب زینf

بتیترت

نز و درم دا ن

.دنتسه

i i

I S

و 

i i

I E

قتشم زین   یاته

زج تئ ی دتنا هتک قتبط رتب

یرظن ة یامرس ة یناسنا تب م .دنا

بنج ة هرهب رثا دو نهر ساسا رب وگلا رگید یم یحارط عطاقتم یرو

هتب هتجوت اتب .دوش

هئارا تاحیضوت هدوزتفا دتمآرد عباتت هتب زتین رتس ه شزومآ طس رثا نیا هب عجار هدش

م ی یم یضوت ار دمآرد رب جاودزا رثا هک تسا عبات نی ه و دوش .دهد

( 2

 

)

i i i i j

I I S , E ,S im, f , i j

یضرف قبط ة

هرهب رثا زج قتشم عطاقتم یرو ئ

هتب تبتسن نیتجوز زا یتکی دتمآرد ی

یامرس طس ة

وا رس ه یناسنا

یم هتفرگ رظنرد شزومآ اجنیا رد هک تتسا تتب م دوتش

  Ii Sj 0

هتبلا . یم راظتنا رتب درتف دوتخ شزوتمآ ریثأتت یگرزب هب رثا نیا هک دور

ینعی دشابن شدمآرد

i i i j

I S I S

     ینویسرگر یوگلا ساسا نیا رب .تسا

یارب

یامرس رثا دروآرب ة

یم شزارب رس ه دمآرد رب نیجوز زا یکی )شزومآ( یناسنا

وش د .

لاس دادعت تروص هب شزومآ ینویسرگر عباوت رد یم رهاظ دارفا یصحت یاه

تبرجت .دوش ة

لاس دادعت اب زین یراک هزادنا لاغتشا یاه

یم یریگ یّ ک یارب .دوش

اس

ِیز رتیغتم تب رتیخا د نی

(13)

رد هک تسا هدش ع بیترت ةراب

لاتس دادعت نادرم هدز عت ج تتشه ددتع و یتصحت یاته

یم ش و نس زا سپس و د یم رسک

یتکی :تسا هدش یکشت ءزج ود زا تشه ددع .ددرگ

دادتعت

لاس تتسا شش اب ربارب هک یصحت هب عورش زا بق یاه

؛ یرتگید و

لاتس دادتعت هتک ییاته

هدنارذگ یزابرس تمدخ رد نادرم نیاربانب .دنا

نآ هدتش هتتفرگ رتظنرد اتجنیا رد هتک یضرف

رذگ سپتس و یتصحت زا تتغارف زا سپ نادرم هک تسا ندتنا

رود ة راتک رازاتب دراو یزابرتس

یم رگید ترابع هب .دنوش

تفقو یه هک تسا ضرف ة

و ناتتسریبد عتطقم ناتیاپ ناتیم یناتمز

و یزابرتس ناتیاپ ناتیم زتین و )یلاتع تلایتصحت زا یرادروتخرب تروص رد( هاگشناد هب دورو هب لوقعم یضرف نینچ .درادن دوجو ندش راک هب لوغشم یم رظن

دتسر هتیور و1

یا هتک تتسا

( یلوکسا 1979

هب نارهت رهش دروم رد زین ) ( مهنتب هتل ج زا یناتققحم .درب راک

1974 تلو )

( 1974 ( ناهلااک و تلتراب و ) 1984

تبرجت دروآرتب یارتب هویش نی ه زا زین ) ة

نادرتم یراتک

دندرک هدافتسا

هک توافت نیا اب

لاتس دادتعت اب هار ه ار شش ددع تشه ددع یاج هب یاته

یصحت دندرک رسک نادرم نس زا

تلاایا رد نوچ دحتم

ة ا اتکیرم یراتبجا یزابرتس تمدتخ

.تسین رد ةراب برجت ة نآ زا ًا یقتسم نانز لاغتشا ناتیم تواتفت تیلد .تتسا هدتش شتسرپ اه

وحن ة هزادنا برجت یریگ ة

قتیرط زا دارتفا تاتعلاطا هتک تتسا نتیا نانز و نادرم لاغتشا تئارا

ة

هب اهراوناخ هب همانشسرپ سد

هدمآ ت تسا نانز ًاتد ع هک ار نآ

ی کت هدرک دنا . هتک اتجنآ زا و

یگژیو و تاعلاطا زا ًابلاغ نانز دوخ نارهوش یاه

لاس دادعت هل ج زا برجت یاه

ة یراک شیتپ

جاودزا زا لماک یهاگآ ی

هیور نینچ دنرادن تبث یارب یا

برجت ة نیجوز لاغتشا هدیزگرب

.دش

رب هولاع ریغتم فرعم یلصا یاه ی

وگلا رد هدش ریغتم

و تتبث روظنم هب زین یرگید یاه

هب دمآرد رب یراذگرثا یراجم ریاس لرتنک یتم هتتفرگ راتک

نتیا زا یتکی .دنوتش ریغتم

اته

برجت روذجم ة

تعلاطم ساتسا رب راک نیا .تسا لاغتشا ة

رتسنیم یداتینب (2

1974 ماتجنا )

تسا هدش و

تننک تیعبت هیور نآ زا زین ناققحم ریاس دیدرگ ثعاب ساتسا رتب رتسنیم .د

هداد نس دمآرد یاه

برجت و ة تجرد عباتت یعون هب دمآرد هک داد ناشن یلغش ة

ود زا مود

ریغتم تلاح و تسا رگید عقم

ر دراد . تضوم نیا یرظن ةناوتشپ و

زتین ع ةیامرتس ةتیرظن رد

1 . تیعقاو رد ضرف نیا طقف

هدع یارب ِدروآرتب ًافرتص فدته هک ور نآ زا .ناگ ه یارب هن و تسا قداص دارفا زا یا یراتک ةتبرجت

تسا دارفا نیاربانب یم ضرف نیا هار دناوت

.دشاب اشگ 2. Mincer

(14)

یلغتش ةبرجت و نس شیازفا اب .تسا هتفهن یناسنا

تتسخن یتصاخ نتس اتت

بتلغا هتک

نایم تسا یلاس

یم شیازفا هب ور دمآرد دراذگ

هب اریز درتف تراتهم و هتبرجت رتب جیردتت

یم هدوزفا دوش

یتدم زا سپ اما

ةتضرع شهاتک ای درف یناسنا ةیامرس کلاهتسا یلد هب

یم یتساک هب ور دمآرد نس تلوهک زا یشان راک .دور

و نس نایم هک اجنآ زا انبم نیا رب

برجت ة د دوجو یتب م یگتسب ه یراک علاطم رد و درا

ة رضاح برجت زین ة نادرم یراک

هتب

نآ نس ساسا رب ًا یقتسم اخ روط یتطخریغ راتثآ تتبث یارتب تتسا هدش دروآرب اه

ریغتم برجت ة .تسا هدش هدافتسا زین نآ مود ناوت زا یراک

ریغتم یم دروآرب نیجوز دمآرد رب زین نآ رثا هک یرگید

وش د و نادرتم شزوتمآ رض

دکی رد نانز درابسورگ زا تیعبت هب راک نیا .تسا رگی

- نموتین و ن چش (1

1991 ماتجنا )

قیرط نیا زا ناوتب ات تسا هتفرگ ت کم

نیتشناج اتی ندوتب

یناتسنا ةیامرتس ار نیتجوز

یسررب رک د عقاو رد .

نیا بیرض ریغتم

نویسرگر رد زج قتشم اه

ئ تبترم عطاقتم ی ة

مود

عبات رد نیجوز زا کی ره دمآرد 2

هب هک تسا تروص

عبات 3 یم هداد شیا ن :دوش

( 3

i i )

i j i j

I I

i j

s s s s

  

2

0

یم )نز( درم شزومآ طس هک تسا نینچ عوضوم نیا یرظن للادتسا زگیاتج دتناوت

ی ین

دشاب )درم( نز شزومآ طس یارب

؛ ب د درم شزومآ هچ ره هک انعم نی )نز(

دتشاب رتشیب

رتثا

خ رت ک )نز( درم دمآرد رب )درم( نز شزومآ دوب دهاو

اریز تتلاح نتیا رد نز و درتم دتمآرد

یم ی نخ ار رگیدکی رثا و دنتسه مه نیشناج .دننک

ای یا ن دتمآرد رتب )درم( نز شزومآ رثا هک

درم )نز(

)نز( درم شزومآ طسوت تتیوقت

یتم دوتش ْتروتص نتیا رد هتک یتگژیو شزوتمآ

کم ندوب دراد ار

؛ یتجوز زا یتکی شزومآ رتلااب طس هک انعم نیدب یتم بتجوم ن

اتت دوتش

شزومآ طس زا وا دمآرد یریذپریثأت رس ه

دوش رتشیب ش تلاح ود نیا ریغ رد .

یته هتنوگ

ةطبار کم ل تشاد دهاوخن دوجو ینیشناج ای ی رد مود یتئزج قتشم و

عباتت 3 رفتص دتهاوخ

دوب . رگا ( رکب تیاور قبط 1973

) نز و درم کم

زج قتتشم دنتشاب رگیدت ه تئ

ی عباتت 3

وخ تب م نیشناج تروص رد و دوب دها

نآ ندوب .تسا یفنم بیرض نیا اه

1. Grossbard-Shechtman and Neuman

(15)

5 . هنومن و هتفای اه

لااب بلاطم هب هجوت اب

یضرف ة شیپ یامرتس هتک تسا نینچ ور ة

ثتعاب نیتجوز یناتسنا

یم رگیدکی دمآرد یاقترا نارتهت رهتش یاتهراوناخ زا هیتضرف نیا نومزآ روظنم هب .دوش

هنو ن یا ش اختنا طم ساسا رب .د

علا ة یئارسا (1

2009 نیمز رد ) ة

نییعت هنو ن مجح هتب

نارکوک شور عماج یارب 2

ة یاراد یرامآ تتیع ج

زا شیتب 100

رازته طتس رد وتضع

نانی طا 95

0/

جرد و ة هنو ن یاطخ ای تقد یریگ

3

±% دادتعت هتب 1111

زاتین هدهاتشم

3تسا دوجو اب . نیا

علاطم رد ة رضاح زا تاعلاطا 1294

راوناخ هدافتسا ش هک د لصاف رد ة

ناتسمز رخاوا ینامز 1389

ات نیدرورف 1390

ع ج .تسا هدش یروآ تسا ینتفگ

نیب زا

ع ج تاعلاطا یروآ

هدش هداوناخ زا یخرب یقیقد تاعلاطا اه

ةرابرد ب و دمآرد طس یتخر

زا هدرکن هئارا اهرایعم دنا

. نینچ ه

طقف نانز زا یشخب

غاش یلد هب ندوب

دوتخ دمآرد

ذ ار هدرک رک نآ بلغا و دنا هناخ اه

هدوب راد رد .دنا ةراب ریغتم هتک دتش رکذتتم دتیاب دتمآرد

هناخ نانز و راکیب نادرم دمآرد هدتش هتفرگ رظنرد رفص راد

تتسا ارتیز هتعلاطم نتیا رد

زا یشان دمآرد م راک

د .دراد رارق رظن

لوادج 1 و 2 تلاح رد ار اهدروآرب جیاتن فتلتخم یاه

ناتشن یتم تهد .د تواتفت کتی

د ع ة نویسرگر نی خت یاه

هدز ناققحم ریاس هچنآ اب هدش هب

هعلاطم تخادرپ ه یتسررب دنا

تسا یرگید دمآرد رب نیجوز زا کی ره شزومآ رثا

طقف تاعلاطم بلغا رد هک یلاح رد

نارهوش دمآرد ای دز تسد رب نانز شزومآ رثا دم

رتظن هدوتب تعلاطم رد .تتسا ة

یلوکتسا

( 1979 زین ) رب هک تبرجت و شزوتمآ دوتب هدتش ماتجنا نارهت رهش یا ة

و نادرتم یلغتش

ْنانز شزومآ ریغتم

علاطم .دوب هدش هتفرگ رظنرد قتسم ة

یلوکسا راک زا رتریگارف رضاح

تسا اریز نآ رد شزوتمآ رتض و نادتنزرف دادتعت زا لااتب رد هدتشدای توافت رب هولاع

ناونع هب زین نیجوز ریغتم

ا هدش هدافتسا لرتنک .تس

لودج رد 1

نآ نارهوش دمآرد رب نانز شزومآ رثا یرتصت لاور .تسا هدش شرازگ اه

هک تسا بیترت نیدب ینویسرگر تلاداعم تسخن

تماوع زا یناتسنا ةیامرتس

درتف دوتخ

1. Israel 2. Cochran

3 . لاس رد 1389 دادعت 2406590 تاتطابترا و تاتعلاطا یرواتنف نامزاتس( تتسا هتتشاد دوجو نارهت رد راوناخ

نارهت یرادرهش 1390

.)

(16)

یم عورش هب و دوش

دادعت رب جیردت ریغتم

هدوزفا اه یم

دوش هتک اتجنآ اتت ریغتم

ِیاته راتثآ

جاودزا ار رد رب یم ریگ د .

وتس ن یاه 1 و 2 لودج زا 1

تیرظن رتب تتسا یدییأت رهم ة

یناتسنا ةیامرتس

؛ ارتیز

برجت و شزومآ ة

یتب م رثا نادرم یلغش د

ر نآ دمآرد رد بلطم نی ه .دراد اه

ةراب نانز

نوتس( تسا حرطم زین یاه

1 و 2 لودج زا 2

برجت روذجم هب اوبرم بیارض .) ة

یلغش

طبار دوجو هک تسا نآ زا یکاح نیجوز ة

خریغ یتط کتشرعقم رد

ةراتب دتییأت نادرتم

یم دوش . اما هجیتن نینچ یتب هب هجوت اب یا

یتنعم رد بیرتض ندوتب ةراتب

ناتنز دتمآرد

ی ن هدهاشم وش

د یطخ رب تللاد عوضوم نیا . طبار ندوب

ة و نانز دمآرد یلغتش ةتبرجت

نآ .دراد اه نویسرگر رد یاه

3 و 4 لودج زا 1

نآ نارهوش دمآرد رب نانز شزومآ رثا ته

دروآرتب ا

تسا هدش .

نا ه یم هدهاشم هک هنوگ دوش

هتجیتن نتیا .تتسا راداتنعم و تتب م رثا نیا

ِدیؤم هرهب رثا یارب جاودزا زا صاح یدیاع هب و تسا هداوناخ یکشت یپ رد عطاقتم یرو

هراشا نادرم یم

دنک هتفای نینچ . هب جیاتن اب یا

تسد درابتسورگ طتسوت هدمآ -

و ن چتش

( نموین 1991 ) ابرد هک ةر مه دندرک هعلاطم یلاغشا نیطسلف رد نایدوهی ةعماج یناوتخ

نویتسرگر رد هتک تسا رارقرب نانز یارب هجیتن نی ه هیبش .دراد یاته

3 و 4 لودتج 1

ناراک ه و گناوه ةعلاطم جیاتن اب زین هتفای نیا .تسا تیؤر باق (1

2006 تسا راگزاس ) .

نانآ هداد زا هدافتسا اب هب اوبرم یاه

هرتهب رتثا دتنتفایرد یتنیچ ناتس ه یاهولقود یرو

تب .سکعرتب هتن و دراد دوتجو ناتنز ت س هب نادرم یوس زا طقف عطاقتم د

هتک اتنعم نی

ریثأت یب ناشنارس ه دمآرد رب نانز شزومآ تسا

تتب م رثا نادرم شزومآ طس اما ی

د ر

هرهب رثا نازیم ناراک ه و گناوه .دراد نانز دمآرد هدتشرکذ عطاقتم یرو

اتب رتبارب ار 6

3/

دصرد هب بیارض هب هجوت اب .دندو ن دروآرب تسد

هدمآ یم هک تفایرد ناوت

لاتس کتی اتب

نیب نادرم دمآرد رس ه شزومآ طس شیازفا 8

2/

دصرد ات 9 2/

دصرد طسوتم روط هب(

85 2/

دصرد یم شیازفا ) نیب نانز دمآرد و دبای

9 2/

دصرد ات 1 3/

دصرد طسوتم روط هب(

3 دصرد ز ) یم دای .دوش

1. Huang et al.

(17)

لودج 1 .رثاشزومآنانزرب دمآرد،نارهوشريغتمهتسباو :متیراگلدمآردنارهوش لقتسم ياهريغتم نارهوش شزومآ نارهوش یلغش ةبرجت نارهوش یلغش ةبرجت روذجم نانز شزومآ نانز شزومآ رد رض نارهوش شزومآ نادنزرف دادعت تباث ءزج ةرامآR2 تادهاشم دادعت هتکنریغتم بیرض پچ ت س دادعا نویسرگر ره رد :دن ةرامآ بیارض تسار ت س رد زتنارپ خاد دادعا وt** *نتسه هب *** وینعم ةناشن بیترت بیارض ندوب راد لا تحا طس رد1 دصرد 5 دصرد و10 دندصرد.

نويسرگراه (1) (3/18 )* 063/0 (5/333 )* 4/12 26/0 1014

(2) (9/17 )* 072/0 (4/3 )* 027/0 (6/2- )* 0004/0- (6/96 )* 9/11 28/0 1013

(3) (8/11 )* 055/0 (8/2 )* 021/0 (71/1-)*** 0002/0- (2/6) * 028/0 (07/99 )* 9/11 3/0 1003

(4) (8/11 )* 055/0 (6/2) * 02/0 (7/1-)*** 0002/0- (01/6 )* 029/0 (83/0 )013/0 (4/98) * 9/11 3/0 996

(5) (7/3) * 03/0 (9/2-) * 0004/0- (4/20) * 003/0 (2/106) * 2/12 31/0 1003

Referensi

Dokumen terkait

هب جیاتن رگید اب اما .دراد تسد ینضسحم و یدضحا طضسوت هدضمآ 0871 بضهار و 0831 هضک هدرک شرازگ نا د هلحم رد یگدنز و ردپ دمآرد شناد یراکهزب رب ولش یاه هتشاذگ ریثأت نازومآ