• Tidak ada hasil yang ditemukan

A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PTT STATION IMAGE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PTT STATION IMAGE"

Copied!
188
0
0

Teks penuh

โมเดลเชิงสาเหตุของสถานี ปตท. ภาพสถานีบริการน้ำมัน ปริญญาเอก โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพสถานี ปตท. ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์. สรุปภาษาไทย.

แสดงจ านวนสถานีน ้ามันในประเทศไทย

แสดงส่วนแบ่งตลาดของสถานีน ้ามัน

เพื่อศึกษาระดับภาพสถานีปตท. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพสถานีปตท.

สรุปตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษา

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ตราสินค้าส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เนื่องจากธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ

สรุปการเชื่อมโยงของงานวิจัยจ าแนกตามสมมติฐานในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน Brand, Marketing Mix การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ

แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า

แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่วนประสมทางการตลาด

แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถานีบริการน ้ามัน PTT

แบรนด์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถานีปตท.

ค่าความถี่และค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 94

การใช้ปั๊มน้ำมันครั้งต่อไปให้เลือกใช้บริการปั๊มน้ำมันของ ปตท. ตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์ของปั๊มน้ำมัน ปตท. กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดูเหมือนจะมาจากสาเหตุที่ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ความสำคัญทั้งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เนื่องจากสื่อการตลาดแบบบูรณาการสามารถเลือกรับได้

โมเดลเชิงสาเหตุของสถานีปตท. รูปภาพ คำอธิบาย

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต (n=340)

องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

องค์ประกอบเชิงยืนยันของส่วนประสมทางการตลาด

องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้ตราสินค้า

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อเส้นทางตรงไปยังภาพสถานี ปตท. ภาพสถานี ปตท. (BREQ --> PTSM) หาแบบจำลองเชิงสาเหตุของภาพสถานี ปตท. ทั้งหมดและแบบจำลองย่อย

นำผลที่ได้ไปวางแผนและกำหนดนโยบายการให้บริการและการสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสถานีปตท.

องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาพลักษณ์ของสถานีบริการน ้ามัน PTT Station

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือทางโคงสร้างเที่ยง และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้

ดัชนีการเข้าได้ดีกับข้อมูล

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าเก่า และตราสินค้าใหม่

นำผลการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู้ตราสินค้าและภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศูนย์บริการรถยนต์หลากหลายสาขา ธนาคาร ฯลฯ ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกของ OR ได้เติบโตและขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รวมถึงการขยายสาขาในต่างประเทศ ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ยังมีอุปสงค์และความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริโภคชาวไทยโดยรูปแบบการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการดำเนินธุรกิจของ ORs ในต่างประเทศนั้นมีทั้งการดำเนินธุรกิจเองและการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในเครือ

ตัวแปรสังเกตของภาพลักษณ์ขององค์กร

ตัวแปรสังเกตของการสื่อสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการ

ตัวแปรสังเกตของส่วนประสมทางการตลาด

ตัวแปรสังเกตของภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณจะเลือกใช้บริการร้านอาหารในปั๊มน้ำมัน PTT Station ก่อน หากต้องการใช้บริการแก๊ส รูปภาพ ปั๊มน้ำมัน PTT Station X S.D. ปตท. สเตชั่น ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ

สถานี ปตท. เป็นสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย

แบบจ าลองการวัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แบบจ าลองการวัดส่วนประสมทางการตลาด

แบบจ าลองการวัดการรับรู้ตราสินค้า

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกทม. จากการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา การศึกษาดังต่อไปนี้ แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาพ 2) ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพสถานี ปตท. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้

ให้คุณเลือกใช้บริการสถานีบริการของปตท.

แบบจ าลองของการวัดภาพลักษณ์ของสถานีบริการน ้ามัน PTT Station

แบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝง

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างก่อนปรับแบบจ าลอง

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างหลังปรับแบบจ าลอง

การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์สถานีบริการน ้ามัน PTT Station เพื่อประโยชน์แก่ ผู้บริหารของสถานีบริการน ้ามัน PTT Station ในการวางแผนก าหนด นโยบายในการบริการ การสื่อสาร และการจัดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนอง ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเจาะจงศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมากมีความจ าเป็นในการใช้บริการสถานีบริการน ้ามัน เป็นจ านวนมาก และสถานีบริการน ้ามัน PTT Station เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่คอย ให้บริการที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และจ านวนเพียงพอไว้คอยให้บริการผู้บริโภคอย่างมี. ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลทางตรงต่อ ภาพลักษณ์ของสถานีบริการน ้ามัน PTT Station ดังนั้น ฝ่ายบริหารสถานีบริการน ้ามัน PTT Station ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้. ผลการศึกษาพบว่า PTT Station เป็นสถานีนั้นที่ให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ ายบริหารของสถานีบริการน ้ามัน PTT Station ต้องสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น ถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก การขยายสาขาของ PTT Station โดยมีการโฆษณา การ ประชาสัมพันธ์ และการใช้การตลาดเชิงกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น.

Referensi

Dokumen terkait

Have no literature on the implementation of strategic alliances in developing countries, where the organization formed a strategic alliance to access the resources