• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ketimpangan Pendapatan Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2016

Membagikan "Ketimpangan Pendapatan Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Tradisional (Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)"

Copied!
77
0
0

Teks penuh

(1)

KETIMPANGAN PENDAPATAN PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR TRADISIONAL

(Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH :

JULIANI SIMANJUNTAK 050304061

AGRIBISNIS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

(2)

KETIMPANGAN PENDAPATAN PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR TRADISIONAL

(Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

JULIANI SIMANJUNTAK 050304061

SEP/ AGRIBISNIS

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui Oleh, Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS) (Prof. Dr. Ir. Hiras M.L Tobing)

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

(3)

R

R

I

I

N

N

G

G

K

K

A

A

S

S

A

A

N

N

JULIANI SIMANJUNTAK (050304061), dengan judul penelitian ”KETIMPANGAN PENDAPATAN PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI

PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini dibimbing oleh BBaappaakk PPrrooff.. DDrr..IIrr..KKeelliinn TTaarriiggaann,, MMSS

d

daann BBaappaakkPPrrooff..DDrr..IIrr..HHiirraassMM..LLTToobbiinng. g

Penelitian bertujuan untuk menganalisis besar jumlah pedagang buah-buahan yang hidup di bawah garis kemiskinan di kota Medan, menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan, dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

Daerah Penelitian yaitu Kota Medan, yang mana daerah ini merupakan kota pemasaran dan pengkonsumsi jeruk manis di Sumatera Utara. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di beberapa Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan yang ada di Kota Pematangsiantar. Metode penarikan sampel konsumen dilakukan dengan metode penelusuran (accedental). Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda.

Adapun Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut:

1. Jumlah pedagang sampel di Kota Medan yang hidup di bawah garis

(4)

per kapita/tahun360 kg beras dan 20% menurut batas kemiskinan pendapatan per kapita/tahun besar UMR yang berlaku.

2. Tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan adalah sangat rendah menurut nilai Gini Ratio yaitu 0,01 dan tinggi menurut kriteria Bank Dunia yaitu sebesar 0,167

3. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara besar tanggungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

4. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

5. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

(5)

R

R

I

I

W

W

A

A

Y

Y

A

A

T

T

H

H

I

I

D

D

U

U

P

P

J

Juulliiaannii SSiimmaannjjuunnttaakk,, llaahhiirr ddii MMeeddaann ppaaddaa ttaannggggaall 1155 JJuullii 11998888.. AAnnaakk kkeettiiggaa d

daarrii eemmppaatt bbeerrssaauuddaarraa ddaarrii kkeelluuaarrggaa BBaappaakk JJ..SSiimmaannjjuunnttaakk,, BBEE ddaann

I

Ibbuu DD..HHuuttaaggaaooll..

P

PeennddiiddiikkaannyyaannggtteellaahhddiitteemmppuuhhPPeennuulliissaaddaallaahh:: 1

1.. TTaahhuunn 11999922 mmaassuukk TTaammaann KKaannaakk--KKaannaakk ddii TTKK SSwwaassttaa PPrraabbhhuuddyy -- PPWWKKII M

Meeddaannddaannttaammaattttaahhuunn11999933.. 2

2.. TTaahhuunn11999933mmaassuukkSSeekkoollaahhDDaassaarrddiiSSDDSSwwaassttaaPPrraabbhhuuddyy--PPWWKKIIMMeeddaannddaann t

taammaattttaahhuunn11999999.. 3

3.. TTaahhuunn 11999999 mmaassuukk SSeekkoollaahh LLaannjjuuttaann TTiinnggkkaatt PPeerrttaammaa ddii SSLLTTPP SSwwaassttaa K

KaattoolliikkTTrriissaakkttii--11,,MMeeddaannddaannttaammaattttaahhuunn22000022.. 4

4.. TTaahhuunn 22000022 mmaassuukk SSeekkoollaahh MMeenneennggaahh UUmmuumm ddii SSMMUU SSwwaassttaa KKrriisstteenn I

ImmmmaannuueellMMeeddaannddaannttaammaattttaahhuunn22000055.. 5

5.. TTaahhuunn 22000055 ddiitteerriimmaa ddii DDeeppaarrtteemmeenn AAggrriibbiissnniiss,, FFaakkuullttaass PPeerrttaanniiaann,, U

UnniivveerrssiittaassSSuummaatteerraaUUttaarraa,,MMeeddaann.. 6

6.. BBuullaann JJuunnii--JJuullii mmeennggiikkuuttii PPrraakktteekk KKeerrjjaa LLaappaannggaann ((PPKKLL)) ddii DDeessaa OOnnaann L

Laammaa,,KKeeccaammaattaann PPeeggaaggaannHHiilliirr,,KKaabbuuppaatteennDDaaiirrii.. 7

7.. BBuullaann AApprriill 22000099 mmeellaakkuukkaann ppeenneelliittiiaann sskkrriippssii ddii KKoottaa MMeeddaann,, pprroovviinnssii

S

(6)

K

K

A

A

T

T

A

A

P

P

E

E

N

N

G

G

A

A

N

N

T

T

A

A

R

R

P

PuujjiissyyuukkuurrppeennuulliissuuccaappkkaannkkeeppaaddaaTTuuhhaannyyaannggMMaahhaaEEssaaaattaassrraahhmmaattddaannkkaassiihh- -N

Nyyaa yyaanngg mmeemmbbeerrii kkeesseemmppaattaann ddaann kkeekkuuaattaann kkeeppaaddaa ppeennuulliiss sseehhiinnggggaa ddaappaatt

m

meennyyeelleessaaiikkaannppeennyyuussuunnaannsskkrriippssiiiinnii..

A

Addaappuunn jjuudduull ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh ”KETIMPANGAN PENDAPATAN PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)” sseebbaaggaaii ssaallaahh ssaattuu ssyyaarraatt uunnttuukk m

meennddaappaattkkaann ggeellaarr ssaarrjjaannaa ddii FFaakkuullttaass PPeerrttaanniiaann UUnniivveerrssiittaass SSuummaatteerraa UUttaarraa,,

M

Meeddaann..

P

Paaddaakkeesseemmppaattaanniinniippeennuulliissmmeenngguuccaappkkaanntteerriimmaakkaassiihhkkeeppaaddaa:: 1

1.. BBaappaak k PPrrooff.. DDrr..IIrr..KKeelliinn TTaarriiggaann,, MMSS sseellaakkuu KKeettuuaa KKoommiissii PPeemmbbiimmbbiinngg y

yaannggtteellaahhmmeemmbbiimmbbiinnggppeennuulliissddaallaammppeennyyuussuunnaannsskkrriippssiiiinnii.. 2

2.. Bapak PPrrooff.. DDrr.. IIrr.. HHiirraass MM..LL TToobbiinngg sseellaakkuu AAnnggggoottaa AAnnggggoottaa KKoommiissii P

Peemmbbiimmbbiinnggyyaannggtteellaahhmmeemmbbiimmbbiinnggppeennuulliissddaallaammppeennyyuussuunnaannsskkrriippssiiiinnii.. 3

3.. BBaappaakk IIrr.. LLuuhhuutt SSiihhoommbbiinngg,, MMPP sseellaakkuu KKeettuuaa DDeeppaarrtteemmeenn AAggrriibbiissnniiss,, F

FaakkuullttaassPPeerrttaanniiaann,,UUnniivveerrssiittaassSSuummaatteerraaUUttaarraa,,MMeeddaann.. 4

4.. IIbbuu DDrr.. IIrr.. SSaallmmiiaahh,, MMSS sseellaakkuu sseekkrreettaarriiss DDeeppaarrtteemmeenn AAggrriibbiissnniiss,, FFaakkuullttaass P

Peerrttaanniiaann,,UUnniivveerrssiittaassSSuummaatteerraaUUttaarraa,,MMeeddaann.. 5

5.. SSeelluurruuhh SSttaaffff PPeennggaajjaarr ddaann PPeeggaawwaaii TTaattaa UUssaahhaa ddii FFaakkuullttaass PPeerrttaanniiaann U

(7)

6

6.. SSeelluurruuhh IInnssttaannssii yyaanngg tteerrkkaaiitt ddeennggaann ppeenneelliittiiaann iinnii,, aattaass bbaannttuuaannnnyyaa sseellaammaa p

peennuulliissmmeennggaammbbiillddaattaappeenneelliittiiaann.. 7

7.. SSeelluurruuhh ssaammppeell ppeeddaaggaanngg bbuuaahh--bbuuaahhaann yyaanngg tteellaahh mmeemmbbaannttuu ppeennuulliiss ddaallaamm

m

meelleennggkkaappiiddaattaa--ddaattaayyaannggddiibbuuttuuhhkkaannsseellaammaappeenneelliittiiaann..

T

Teerriissttiimmeewwaa kkeeppaaddaa kkeelluuaarrggaa bbeessaarr SSiimmaannjjuunnttaakk kkeeppaaddaa AAyyaahhaannddaa tteerrcciinnttaa J

J..SSiimmaannjjuunnttaakk,,BBEEddaannIIbbuunnddaaDD..HHuuttaaggaaoollyyaanngg ssaayyaassaayyaannggiitteerriimmaakkaassiihhuunnttuukk k

kaassiihh ssaayyaanngg,, dduukkuunnggaann sseemmaannggaatt,, mmaatteerrii ddaann ddooaa yyaanngg ddiibbeerrii ppaaddaa PPeennuulliiss s

saammppaaiippaaddaa ssaaaatt iinnii yyaanngg ppeennuulliiss ttiiddaakk aakkaann bbiissaa mmeemmbbaallaassnnyyaaddaannjjuuggaauunnttuukk k

kaakkaakkkkuu MMeerryy SSiimmaannjjuunnttaakk,, aabbaannggkkuu JJuullppaann SSiimmaannjjuunnttaakk,, ddaann aaddiikkkkuu RRiinnii

S

Siimmaannjjuunnttaakk tteerriimmaakkaassiihh uunnttuukk kkaassiihh ssaayyaanngg,, dduukkuunnggaann sseemmaannggaatt sseerrttaa ddooaannyyaa y

yaannggttiiaaddaahheennttii--hheennttiinnyyaabbuuaattppeennuulliisssseehhiinnggggaaddaappaattmmeennyyeelleessaaiikkaannsskkrriippssiiiinnii..

P

Peennuulliiss jjuuggaa iinnggiinn mmeenngguuccaappkkaann tteerriimmaakkaassiihh bbaannyyaakk kkeeppaaddaa ssaahhaabbaatt--ssaahhaabbaatt t

teerrkkhhuussuussssaayyaaddiiSSEEPP’’0055((MMeerryy,,UUllii,,EEvvaa,,SSaabbeett,,DDaammee,,IIffeennkk))tteerriimmaakkaassiihhuunnttuukk p

peerrssaahhaabbaattaann sseellaammaa iinnii uunnttuukk dduukkuunnggaann ddooaannyyaa ddaann sseemmuuaa tteemmaann--tteemmaann yyaanngg t

teellaahhmmeemmbbaannttuuppeennuulliiss sseellaammaa mmaassaappeerrkkuulliiaahhaann sseerrttaatteerriimmaakkaassiihh uunnttuukksseemmuuaa t

(8)

P

Peennuulliiss mmeennyyaaddaarrii mmaassiihh bbaannyyaakk kkeelleemmaahhaann ddaann kkeekkuurraannggaann ddaallaamm ppeennyyuussuunnaann s

skkrriippssii iinnii.. OOlleehhkkaarreennaa iittuu,, PPeennuulliiss ssaannggaatt mmeenngghhaarraappkkaann ssaarraann ddaann kkrriittiikk yyaanngg s

siiffaattnnyyaa mmeemmbbaanngguunn uunnttuukk kkeesseemmppuurrnnaaaann sskkrriippssii iinnii kkee ddeeppaannnnyyaa.. AAkkhhiirr kkaattaa P

Peennuulliissbbeerrhhaarraappsskkrriippssiiiinniiddaappaattbbeerrmmaannffaaaattbbaaggiikkiittaasseemmuuaa..

M

Meeddaann,, NNoovveemmbbeerr 22000099

P

(9)

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

I

I

S

S

I

I

H

H

a

a

l

l

R

R

I

I

N

N

G

G

K

K

A

A

S

S

A

A

N

N

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ii R

RIINNGGKKAASSAANN... iiiiii R

RIIWWAAYYAATTHHIIDDUUPP... vv K

KAATTAAPPEENNGGAANNTTAARR... vvii D

DAAFFTTAARRIISSII... iixx D

DAAFFTTAARR TTAABBEELL... xxiiii D

DAAFFTTAARRLLAAMMPPIIRRAANN... xxiiiiii

PENDAHULUAN

L

LaattaarrBBeellaakkaanngg... 11 I

IddeennttiiffiikkaassiiMMaassaallaahh... 66 T

TuujjuuaannPPeenneelliittiiaann... 66 K

KeegguunnaaaannPPeenneelliittiiaann... 66

T

TIINNJJAAUUAANNPPUUSSTTAAKKAA,,LLAANNDDAASSAANNTTEEOORRIIDDAANNKKEERRAANNGGKKAA P

PEEMMIIKKIIRRAANN

T

TiinnjjaauuaannPPuussttaakkaa... 88 L

LaannddaassaannTTeeoorrii... 99 K

KeerraannggkkaaPPeemmiikkiirraann... 1144 H

HiippootteessiissPPeenneelliittiiaann... 1177

M

MEETTOODDEEPPEENNEELLIITTAANN

M

MeettooddeePPeenneennttuuaannDDaaeerraahhPPeenneelliittiiaann... 118 8 M

MeettooddeePPeennggaammbbiillaannRReessppoonnddeenn ... 1188 M

MeettooddeePPeenngguummppuullaannDDaattaa... 1199 M

MeettooddeeAAnnaalliissiissDDaattaa... 1199 D

DeeffiinniissiiddaannBBaattaassaannOOppeerraassiioonnaall D

Deeffiinniissii... 2211 B

(10)

D

DEESSKKRRIIPPSSIIDDAAEERRAAHHPPEENNEELLIITTIIAANNDDAANNKKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK S

SAAMMPPEELL

D

DeesskkrriippssiiddaaeerraahhPPeenneelliittiiaann... 2244 D

DeesskkrriippssiiLLookkaassiiPPaassaarr... 3311

Karakteristik Responden Penelitian ... ... 33

HASIL DAN PEMBAHASAN

P

PeennddaappaattaannPPeeddaaggaannggBBuuaahh--BBuuaahhaannddiippaassaarrTTrraaddiissiioonnaallKKoottaaMMeeddaann... 3355 A

AnnaalliissiissPPeennddaappaattaannddeennggaannTTiinnggkkaattKKeemmiisskkiinnaann... 3399 A

AnnaalliissiissPPeennddaappaattaannddeennggaannTTiinnggkkaattKKeettiimmppaannggaann... 4444 B

BeebbeerraappaaFFaakkttoorryyaannggBBeerrhhuubbuunnggaannddeennggaannKKeettiimmppaannggaannPPeennddaappaattaann... 4455

K

KEESSIIMMPPUULLAANNDDAANNSSAARRAANN

K

Keessiimmppuullaann... 5500 S

Saarraann... 5511

D

DAAFFTTAARRPPUUSSTTAAKKAA L

(11)

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

T

T

A

A

B

B

E

E

L

L

N

Noo JJuudduull HHaall

1

1.. PPeerrsseennttaasseeKKeelluuaarrggaaMMiisskkiinnMMeennuurruuttKKeeccaammaattaannddiiKKoottaaMMeeddaann t

taahhuunn22000044--22000077... 22 2

2.. PPeerrsseennttaasseeKKeelluuaarrggaaMMiisskkiinnMMeennuurruuttKKeeccaammaattaannddiiKKoottaaMMeeddaann t

taahhuunn22000077... 33 3

3..PPaassaarrTTrraaddiissiioonnaallKKoottaaMMeeddaannddaannJJuummllaahhSSaarraannaannyyaattaahhuunn22000088 .

... 1188 4

4.. LLuuaassWWiillaayyaahhKKoottaaMMeeddaannMMeennuurruuttKKeeccaammaattaannTTaahhuunn22000088.... 2255 5

5.. Jumlah Penduduk Laki-laki maupun Perempuan, Jumlah Rumah Tangga, dan Jumlah Rata-rata Anggota Rumah Tangga

di Kota Medan menurut Kecamatan Tahun 2007... 26

6

6.. PPeenndduudduukkMMeennuurruuttTTiinnggkkaattPPeennddiiddiikkaannddiiKKoottaaMMeeddaannttaahhuunn22000088

7

7.. PPeenndduudduukkMMeennuurruuttPPeekkeerrjjaaaannddiiKKoottaaMMeeddaannttaahhuunn22000088... 2277 8

8.. SSrraannaaddaannPPrraassaarraannaaKKoottaaMMeeddaannTTaahhuunn22000088... 2299 9

9.. KKaarraakktteerriissttiikkssaammaappeellttaahhuunn22000099... 3333 1

100.. MMooddaall,,PPeennggeelluuaarraann,,PPeenneerriimmaaaann,,ddaannPPeennddaappaattaannddaarriiUUssaahhaa B

BeerrddaaggaannggBBuuaahh--BBuuaahhaannddiiPPaassaarrTTrraaddiissiioonnaallddaallaamm11hhaarrii... 3388 1

111.. PPeennddaappaattaannppeerrkkaappiittaappeerrttaahhuunnppeeddaaggaannggBBuuaahh--BBuuaahhaannddeennggaann

B

BaattaassKKeemmiisskkiinnaann336600kkggbbeerraass//ttaahhuunn... 4411 1

122..PPeennddaappaattaannppeerrkkaappiittaappeerrttaahhuunnppeeddaaggaannggBBuuaahh--BBuuaahhaannddeennggaann

B

(12)

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

L

L

A

A

M

M

P

P

I

I

R

R

A

A

N

N

N

Noo JJuudduull

1

1.. KKaarraakktteerriissttiikkPPeeddaaggaannggBBuuaahh--BBuuaahhaannddiiPPaassaarrTTrraaddiissiioonnaallKKoottaaMMeeddaann 2

2.. Modal, Pengeluaran dan Pendapatan dari Usaha Berdagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional Kota Medan dalam 1 Hari.

3. Modal, Pengeluaran dan Pendapatan dari Usaha Berdagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional Kota Medan dalam 1 Bulan.

4. Pendapatan Pedagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional Kota Medan dalam 1 Bulan (Rp)

5. Pendapatan Keluarga Pedagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional Kota Medan dalam 1 Tahun (Rp)

6 Pendapatan per kapita per tahun Pedagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional Kota Medan (Rp)

7 Pendapatan per kapita per tahun Pedagang Buah-Buahan dengan Batas Kemiskinan 360 kg beras/tahun (Rp)

8 Ketimpangan Pendapatan Pedagang buah-buahan di Pasar Tradisional Kota Medan dengan Gini Ratio

9 Ketimpangan Pendapatan Pedagang buah-buahan di Pasar Tradisional Kota Medan berdasarkan Kriteria Bank Dunia

(13)

R

R

I

I

N

N

G

G

K

K

A

A

S

S

A

A

N

N

JULIANI SIMANJUNTAK (050304061), dengan judul penelitian ”KETIMPANGAN PENDAPATAN PEDAGANG BUAH-BUAHAN DI

PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus : Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini dibimbing oleh BBaappaakk PPrrooff.. DDrr..IIrr..KKeelliinn TTaarriiggaann,, MMSS

d

daann BBaappaakkPPrrooff..DDrr..IIrr..HHiirraassMM..LLTToobbiinng. g

Penelitian bertujuan untuk menganalisis besar jumlah pedagang buah-buahan yang hidup di bawah garis kemiskinan di kota Medan, menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan, dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

Daerah Penelitian yaitu Kota Medan, yang mana daerah ini merupakan kota pemasaran dan pengkonsumsi jeruk manis di Sumatera Utara. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di beberapa Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan yang ada di Kota Pematangsiantar. Metode penarikan sampel konsumen dilakukan dengan metode penelusuran (accedental). Metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda.

Adapun Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut:

1. Jumlah pedagang sampel di Kota Medan yang hidup di bawah garis

(14)

per kapita/tahun360 kg beras dan 20% menurut batas kemiskinan pendapatan per kapita/tahun besar UMR yang berlaku.

2. Tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan adalah sangat rendah menurut nilai Gini Ratio yaitu 0,01 dan tinggi menurut kriteria Bank Dunia yaitu sebesar 0,167

3. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara besar tanggungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

4. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

5. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di Kota Medan.

(15)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam keadaan krisis yang sedang terjadi saat ini, ekonomi pasar tradisional telah menunjukkan ketahanannya. Ekonomi pasar tradisional masih menjadi andalan sistem perekonomian di Indonesia. Namun demikian, saat ini kondisi pasar tradisional pada umumnya memprihatinkan. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern, kini pasar tradisional semakin terancam keberadaannya. Pemerintah tampaknya cenderung mendorong pasar modern padahal lembaga pasar modern belum mampu dengan cukup baik diakses petani, sehingga tidak mampu pula meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan (http:www.pse.litbang.deptan.go.id)

(16)

Untuk mengetahui persentase keluarga miskin menurut Kecamatan di Kota Medan akan ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini. Tahun perbandingan data diambil mulai tahun 2004-2007.

Tabel 1. Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan

Tahun Jumlah KK Miskin

% Kenaikan Jumlah KK Miskin

2004 71.089

2005 152.535 114,57%

2006 169.355 11,03%

2007 183.978 8,63%

Sumber : BPS Kota Medan tahun 2008

(17)

Tabel 2. Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan

No Kecamatan Jumlah KK Miskin

% KK Miskin Tahun 2007

1 Medan Tuntungan 3.031 2%

2 Medan Johor 6.302 3%

3 Medan Amplas 5.449 3%

4 Medan Denai 10.684 6%

5 Medan Area 6.584 4%

6 Medan Kota 5.24 3%

7 Medan Maimun 1.677 1%

8 Medan Polonia 4.605 3%

9 Medan Baru 1.101 1%

10 Medan Selayang 3.106 2%

11 Medan Sunggal 6.476 4%

12 Medan Helvetia 6.905 4%

13 Medan Petisah 6.668 4%

14 Medan Barat 5.325 3%

15 Medan Timur 4.037 2%

16 Medan Perjuangan 12.583 7%

17 Medan Tembung 9.809 5%

18 Medan Deli 30.346 16%

19 Medan Labuhan 18.015 10%

20 Medan Marelan 5.692 3%

21 Medan Belawan 30.343 16%

Total 183.978 100%

(18)

Berdasarkan tabel 2 maka dapat diketahui bahwa persentase Keluarga Miskin dari tahun 2004 sampai tahun 2007 mengalami kenaikan. Untuk tahun 2004 ke tahun 2005 meningkat 114,57%. Dari tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat 11,03% dan dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat 8,63%. Dari data tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya, jumlah Keluarga Miskin terus meningkat. Dari data diketahui Jumlah KK miskin yang terbanyak berada pada kecamatan Medan Deli yaitu 30.346 KK dan Jumlah KK miskin yang terkecil berada pada kecamatan Medan Baru yaitu 1.101 KK dan untuk keterangan pendapatan pedagang buah-buahan belum diketahui.

Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah berupaya memberi fokus perhatian dan prioritas pada upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada data Badan Pengawasan Statistik yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional di Indonesia selain sebagai penyumbang devisa terbesar, juga menyediakan pangan bagi seluruh penduduk. Sektor pertanian juga menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan banyak penduduk masih bergantung pada sektor ini, sehingga di

masa mendatang sektor ini masih perlu untuk terus dikembangkan (Mubyarto, 1989).

(19)

tersendiri, seperti rasa yang lezat, aroma yang khas, serta warna atau bentuk yang mengandung nilai-nilai estetis. Buah-buahan dewasa ini semakin mendapat perhatian dari masyarakat, baik sebagai bagian menu makanan maupun sebagai komoditas ekonomi. Masyarakat juga semakin memahami pentingnya peranan buah-buahan bagi kesehatan. Sehingga masyarakat semakin banyak mengkonsumsi buah-buahan di dalam kehidupan sehari-hari (Widodo, 1996).

Buah-buahan yang diperjualbelikan di pasar tradisional umumnya dijual oleh pedagang pengecer/kaki lima (PKL). Mereka tidak peduli dengan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar tempat mereka bedagang, meskipun selalu ada penggusuran dan penertiban yang dilakukan oleh polisi mereka tetap bertahan hingga bertahun-tahun. Peranan perdagangan buah-buahan yang dilakukan dalam kasus berdagang buah-buahan di pasar tradisional di Kota Medan, umumnya merupakan pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

(20)

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Berapa persen jumlah pedagang buah-buahan yang hidup di bawah garis kemiskinan di kota Medan?

2. Bagaimana ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan? 3. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan

pedagang buah-buahan di kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis besar jumlah pedagang buah-buahan yang hidup di bawah garis kemiskinan di kota Medan.

2. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan masukan bagi pedagang buah-buahan dalam upaya peningkatan pendapatan/perekonomian keluarga.

(21)
(22)

II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA

PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Kemampuan pasar yang bekerja pada sektor pertanian kalah bila dibandingkan dengan kemampuan pasar sektor industri. Keuntungan dari penjualan komoditi pertanian sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena harga dikendalikan oleh pemerintah demi stabilitas pangan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar penjual, karena jika pedagang tersebut memiliki modal yang cukup besar, maka dia akan memiliki keunggulan yang lebih dari pedagang yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Remi & Tjiptoherijanto, 2002).

Berbagai faktor penyebab ketimpangan pendapatan secara makro adalah kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi suatu negara, baik di masa lampau maupun di masa kini. Keseluruhan penyebab tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian besar:

1) Aspek ekonomi makro mencakup struktur perekonomian suatu negara secara keseluruhan, yang terdiri dari aspek-aspek pertanian dan non-pertanian, kota, pedesaan, tingkat pembangunan daerah, kesempatan kerja dan kekayaan

(23)

Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari karakteristik ekonomi penduduk dan karakteristik demografi sosial antara lain: 1) Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber

pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dll 2) Karakteristik demografi sosial, antara lain adalah: tingkat pendidikan, cara

memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, dan lain-lain (Remi & Tjiptoherijanto, 2002 ).

2.2. Landasan Teori a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standard minimal kebutuhan hidup tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, hal ini sangat tergantung pada kebiasaan pola konsumsi,

fasilitas transportasi dan distribusi kebutuhan, serta letak geografisnya (Dillon dan Hermanto, 1993).

(24)

Ada pula yang disebut kemiskinan relatif, Kemiskinan ini tidak ada garis kemiskinannya. Misalnya, seseorang yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki income sudah cukup mencapai kebutuhan minimum, tetapi incomenya masih jauh lebih rendah dari rata-rata income masyarakat sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasakan dia miskin, karena kemiskinan relatif ini lebih banyak ditentukan oleh kondisi lingkungan (Tarigan,K, 1991).

Penyebab kemiskinan sangat banyak, antara penyebab dan akibat sering berbalik misalnya miskin disebabkan pendidikan rendah, juga pendidikan rendah disebabkan miskin. Penyebab dan jenis-jenis kemiskinan belum ada yang baku atau standar, sering terjadi tumpang tindih. Secara garis besarnya dapat diungkapkan antara lain :

1. Kemiskinan alami (natural) adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin.

Contoh: di daerah Gunung Kidul yang tanahnya/alamnya sangat miskin sehingga penduduknya banyak yang miskin. Kemiskinan ini hanya dapat diatasi dengan bantuan dari luar daerah.

2. Kemiskinan budaya (cultural) adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi sosial budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan.

Contoh: di Nias karena banyaknya pesta adat sehingga terjadi utang adat dan akhirnya mereka menjadi miskin. Kemiskinan nin sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diatasi.

(25)

Contoh: penduduk di luar Jawa banyak miskin karena hasil minyak lebih banyak digunakan di Jawa (Tarigan,K, 1993).

Soetatwo Hadiwigeno dan A. Pakpahan mengidentifikasi karakteristik utama penyebab kemiskinan dan mengelompokkan menurut :

1 sumberdaya alam, yaitu lahan kurang subur, pendayagunaan lahan kurang, degradasi lahan

2. teknologi dan unsur pendukungnya, yakni aplikasi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, hama penyakit

3. sumberdaya manusia, yakni tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, tradisi yang menghambat, lapangan kerja terbatas 4. sarana/prasarana dan kelembagaan, yaitu daerah terisolir, modal terbatas,

kelembagaan sarana pembangunan pertanian kurang/tidak berfungsi, irigasi terbatas, pemilikan lahan sempit, bagi hasil yang tidak adil, tingkat upah yang rendah.

b. Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan di suatu daerah/wilayah pada kurun waktu tertentu. Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu:

1. Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi (tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

(26)

3. Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

4. Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

5. Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

6. Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah (Tarigan,K , 2006).

Untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan terdapat beberapa ukuran yang digunakan, antara lain :

1. Cara Bank Dunia

Income suatu masyarakat diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, lalu income dibagi dalam 3 kategori yaitu :

1. jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah, 2. jumlah proporsi yang diterima 40% penduduk lapisan sedang, 3. jumlah proporsi yang diterima 20% penduduk lapisan tinggi,

Berdasarkan kategori di atas dinyatakan tingkat kertimpangan pendapatan menurut Bank Dunia membuat 3 macam ketimpangan pendapatan yaitu:

1. Ketimpangan pendapatan tinggi (highly inequality). 2. Ketimpangan pendapatan sedang (moderate inequality). 3. Ketimpangan pendapatan rendah (low inequality).

(27)

bagi penerima pendapatan di penduduk lapisan sedang dan lapisan tinggi, maka tidak ada perubahan dalam ketimpangan pendapatan

2. Dengan Gini Ratio

Ukuran ketimpangan pendapaatn yang sering dipakai adalah dengan cara menghitung Gini Ratio(GR). Cara ini memperhatikan seluruh lapisan penerima pendapatan. Nilai Gini Ratio terletak anta nol sampai dengan satu, dengan kategori:

• Bila GR= 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

• Bila GR=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Berdasarkan kategori di atas dinyatakan tingkat kertimpangan pendapatan menurut Gini Ratio membuat 5 macam ketimpangan pendapatan yaitu:

Bila Gini Ratio (GR) ≥ 80% : ketimpangan sangat tinggi 60%-79% : ketimpangan tinggi 40%-59% : ketimpangan sedang 20%-39% : ketimpangan rendah

(28)

2.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya pembangunan ekonomi di Indonesia adalah dengan meningkatkan pendapatan pedagang khususnya pedagang komoditi pertanian

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam teori menetes ke bawah (tricle down effect) pembangunan dianggap sebagai fenomena ekonomi murni,

mampu menyebarkan hasil-hasil pembangunan secara otomatis kepada masyarakat lapisan bawah. Kelompok lapisan atas akan memetik hasil pembangunan lebih cepat dan lebih banyak daripada lapisan bawah. Hasil pembangunan menetes ke bawah, lapisan bawah akan turut memetik hasil pembangunan tersebut (Tarigan,K, 1991).

(29)

Dalam penelitian ini, faktor yang diteliti dibatasi pada faktor besar anggota keluarga, faktor pendidikan, dan umur. Besarnya anggota keluarga akan merupakan faktor yang dipertimbangkan dan merupakan pendorong bagi petani untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, makin besar pula pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian akan mendorong tenaga kerja untuk bekerja lebih giat. Hal ini berarti akan meningkatkan produktifitas sehingga penerimaan/pendapatan akan bertambah. Namun, apabila tanggungan keluarga bukan merupakan usia angkatan kerja maka keadaan ini akan mengurangi produktifitas (Hasibuan dan Nurimansjah, 1993).

Makin tinggi pendidikan seseorang, maka pemikiran, wawasan serta pandangannya akan semakin luas sehingga dapat berpikir lebih banyak tentang bagaimana suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih efisien dan lebih baik. Sehingga output yang dihasilkan akan lebih baik. Dengan demikian produktifitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya penerimaan/pendapatan akan semakin meningkat. Usia seseorang juga sangat berpengaruh terhadap produktifitasnya (Hasibuan dan Nurimansjah, 1993).

(30)

Pembangunan Ekonomi

Pendapatan Pedagang Buah-Buahan Meningkat

Pedagang Pedagang Miskin Tidak Miskin

Income/kapita/tahun = Income/kapita/tahun = < 360 kg beras & < besar UMR > 360 kg beras & > besar UMR

Ketimpangan - besar anggota keluarga Pendapatan - pendidikan

- umur

Kemiskinan

Keterangan :

[image:30.595.120.512.105.592.2]

Hubungan langsung

(31)

2.4. Hipotesis Penelitian

1. Jumlah pedagang buah-buahan yang hidup di bawah garis kemiskinan di pasar tradisional di Kota Medan adalah >50%.

2. Tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan adalah tinggi.

3. Ada hubungan positif antara besar tanggungan keluarga dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

4. Ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan.

(32)

III. METODOLOGI PENELITIAN, DEFINISI, DAN BATASAN

OPERASIONAL

3.1. Metode Penentuan Daerah Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan di lima pasar tradisional kota Medan yaitu Pasar Petisah, Pasar Suka Ramai, dan Pasar Sambu. Penentuan daerah sampel ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa lokasi pasar terletak di Kawasan Barat dan Timur Kota Medan (mewakili wilayah kota Medan). Dan pasar-pasar ini termasuk pasar yang memiliki jumlah pedagang terbanyak diantara pasar-pasar lain. Hal ini diketahui dengan jumlah sarana yang terbanyak pada profil Pasar di Kota Medan, serta daerah ini mudah dijangkau oleh peneliti sehingga mempermudah penelitian.

Tabel 3. Pasar tradisional di Kota Medan dan Jumlah Sarananya Tahun 2007

No Nama Jumlah Sarana Jumlah

Kios Stand PK-5

1 Pasar Petisah 1,226 1,000 2,226 2 Pasar Sukaramai 360 273 117 750

3 Pasar Sambu 215 533 96 844

Sumber : Dinas Pasar Kota Medan tahun 2008

3.2. Metode Pengambilan Responden

[image:32.595.112.503.482.565.2]
(33)

Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan 30 responden yang terdiri dari pedagang buah-buahan di tiga pasar tersebut, din diambil masing-masing 10 sampel untuk setiap pasar.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari wawancara langsung dengan responden dan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan data sekunder di peroleh dari lembaga dan instansi terkait seperti Kantor Lurah, Badan Pusat Statistika, dan beberapa instansi yang terkait lainnya serta studi kepustakaan yaitu dari buku-buku pendukung penelitian.

3.4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, dilakukan tabulasi data. Kemudian data dianalisis sesuai metode analisis data yang digunakan.

1) Hipotesis 1 diuji dengan menentukan besar pendapatan per kapita per tahun ekivalen beras sebanyak 360 kg/tahun dan besar UMR yang berlaku.

2) Untuk hipotesis 2 diuji dengan menggunakan analisis Gni Ratio dan kriteria Bank Dunia

- Gini Ratio dengan rumus : GR = 1 – Σ fi (Yi + Yi-1) Dimana:

(34)

Bila Gini Ratio (GR) :

≥ 80% : ketimpangan sangat tinggi 60%-79% : ketimpangan tinggi 40%-59% : ketimpangan sedang 20%-39% : ketimpangan rendah

<20% : ketimpangan sangat rendah

- Kriteria Bank Dunia, dimana

Bila proporsi pendapatan oleh 40% lapisan bawah dari total semua pendapatan :

< 12 % disebut ketimpangan tinggi (high inequality) 12-17% disebut ketimpangan sedang (moderate inequality) > 17% disebut ketimpangan rendah (low inequality)

Untuk hipotesis 3,4, dan 5 diuji dengan menggunakan alat bantu SPSS yaitu analisis korelasi sederhana antara variasi pendapatan dengan rata-rata besar tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan umur.

Variasi pendapatan dihitung dengan menggunakan rumus: Variasi = 1 / n Σ (Xi – Xrata-rata)2

X = Pendapatan ke i

(35)

3.5. Defenisi dan batasan operasional

Adapun defenisi dan batasan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Defenisi

2. Rumah tangga pedagang adalah rumah tangga yang lengkap suami dan istri yang melakukan kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh wanita pedagang (Tahun).

4. Umur adalah usia semenjak pedagang buah-buahan lahir sampai pada saat penelitian dilaksanakan (Tahun).

5. Jumlah tanggungan adalah jumlah anggota keluarga yang masih dibiayai keluarga pedagang buah-buahan (Orang).

6. Modal merupakan biaya atau sejumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang atau komoditi buah-buahan yang akan diperdagangkan (Rupiah)

7. Pedagang (responden) adalah pedagang yang melakukan usaha berdagang buah-buahan di tingkat pengecer, telah menikah, berjualan di pasar tradisional, dan masih bersuami.

(36)

9. Pendapatan keluarga pedagang adalah penerimaan pedagang buah-buahan di tambah pendapatan suami atau pekerjaan sampingan suami dan istri selama satu bulan.

10.Ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan diukur dengan Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia.

11.Garis kemiskinan adalah besar pendapatan per kapita per tahun, diukur dengan ekivalen beras sebanyak 360 kg/thn dengan harga beras rata-rata yang berlaku dan besar UMR yang berlaku pada tahun penelitian.

12.Ketimpangan pendapatan yang diukur dalam penelitian ini adalah

ketimpangan pendapatan pedagang buah-buhan miskin dan pedagang buah-buahan tidak miskin, sampel sesuai dengan informasi yang diperoleh.

13.Hubungan positif pada nilai rs artinya jika terjadi pada kenaikan/penurunan searah antara dua variabel (misalnya variabel X dan Y). Hubungan positif ditunjukkan apabila nilai variabel X semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai variabel Y, atau sebaliknya semakin rendah nilai variabel X, maka semakin rendah nilai variabel Y

(37)

Batasan Operasional

1. Waktu penelitian dimulai Tahun 2009.

2. Tempat penelitian adalah Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah, Pasar Suka Ramai Kecamatan Medan Area, dan Pasar Sambu Kecamatan

(38)

IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Luas Daerah dan Letak Geografis Kota Medan

Kota Medan merupakan ibukota propinsi Sumatera Utara yang terletak antara 20.271 – 20.471 LU dan 980,351 – 980,441 BT, dengan ketinggian 2,5M- 37,5M di atas permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada Tahun 2006 berkisar antara 23,00C - 24,10C dan suhu maksimum berkisar antara 30,60C – 33,10C, serta menurut Stasiun Sampali suhu minimum berkisar antara 23,60 C – 24,40C – 32,50 C. Kelembaban udara di wilayah kota Medan berkisar antara 78-82%, dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42m/sec.

Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan dengan luas daerah 265,10 Km2. Luas daerah masing-masing kecamatan kota Medan dapat dilihat pada tabel 4. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat I Sumatera Utara. Dimana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Deli Serdang. Wilayah kota Medan sebagian besar merupakan daerah dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli.

(39)
[image:39.595.114.514.110.445.2]

Tabel 4. Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan Tahun 2007 No. KECAMATAN Luas Wilayah (km2) Persentase (%)

1 Medan Tuntungan 20.68 7.80

2 Medan Johor 14.58 5.50

3 Medan Amplas 11.19 4.22

4 Medan Denai 9.05 2.41

5 Medan Area 5.52 2.08

6 Medan Kota 5.84 1.99

7 Medan Maimun 2.98 1.13

8 Medan Polonia 9.01 3.40

9 Medan Baru 5.84 2,20

10 Medan Selayang 12.81 4.83

11 Medan Sunggal 15.44 5.83

12 Medan Helvetia 13.16 4.97

13 Medan Petisah 5.33 2.01

14 Medan Barat 6.82 2.57

15 Medan Timur 7.76 2.93

16 Medan Perjuangan 4.09 1.54

17 Medan Tembung 7.99 3.01

18 Medan Deli 20.84 7.86

19 Medan Labuhan 36.67 13.83

20 Medan Marelan 23.82 8.99

21 Medan Belawan 26.25 9.90

JUMLAH 265.10 100

Sumber: BPS Kotamadya Medan tahun 2008

4.1.2. Keadaan Penduduk Kota Medan

a. Penduduk menurut jenis kelamin di Kota Medan

Penduduk kota Medan pada tahun 2006 berjumlah 2.067.288 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.027.607 jiwa,

penduduk perempuan berjumlah 1.039.681 jiwa. Jumlah rumah tangga yang

terdapat di kota Medan berdasarkan Kecamatan seluruhnya berjumlah 465.218 KK, dengan jumlah rataan sebesar 4 KK.

(40)

Tabel 5. Jumlah Penduduk Laki-laki maupun Perempuan, Jumlah Rumah Tangga, dan Jumlah Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Medan menurut Kecamatan Tahun 2007

No KECAMATAN penduduk Jumlah

penduduk

Rumah tangga

Rata-rata Anggota Rumah tangga laki-laki perempuan

1 Medan Tuntungan 34.393 34.591 68.984 16.471 4,19 2 Medan Johor 56.983 56.61 113.593 25.021 4,54 3 Medan Amplas 55.199 56.572 111.771 2278 4,91 4 Medan Denai 69.017 68.673 137.69 30211 4,56 5 Medan Area 54.087 53.471 107.558 24.841 4,33 6 Medan Kota 41.434 41.584 82.982 19.299 4,30 7 Medan Maimun 23.138 23.819 48.958 11.413 4,11 8 Medan Polonia 25.752 26.282 52.034 11.083 4,69 9 Medan Baru 20.79 22.734 43.524 11.703 3,72 10 Medan Selayang 42.486 41.722 48.208 19.32 4,36 11 Medan Sunggal 54.411 54.538 108.496 25.064 4,35 12 Medan Helvetia 70.842 71.345 142.187 31.324 4,54 13 Medan Petisah 32.733 34.325 67.057 15.112 4,44 14 Medan Barat 38.828 39.039 77.867 20.895 3,73 15 Medan Timur 56.146 55.962 112.108 25.541 4,39 16 Medan

Perjuangan

51.408 52.351 103.759 23.562 4,30 17 Medan Tembung 68.56 70.505 139.065 30.646 4,54 18 Medan Deli 71.604 74.109 145.714 32.626 4,47 19 Medan Labuhan 52.207 52.623 104.829 22.295 4,70 20 Medan Marelan 59.028 62.688 121.716 24.342 5,00 21 Medan Belawan 48.562 46.173 94.735 21.669 4,37 JUMLAH 1.027.607 1.039.681 2.123.712 465.218 4,56

[image:40.595.83.547.169.585.2]
(41)

b. Penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Medan

[image:41.595.142.462.223.323.2]

Penduduk kota Medan menurut tingkat pendidikan terdiri dari tamat SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat pendidikan penduduk kota Medan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Penduduk menurut tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 SD 451.226 21,2

2 SLTP 635.451 29,9

3 SLTA 726.560 34,2

4 Perguruan Tinggi 310.475 14,6 Jumlah

2.123.712 100 Sumber : BPS Kota Medan dalam angka tahun 2008

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk kota Meda paling besar berada pada tingkat pendidikan menengah yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu sebesar 726.560 orang (34,21%). Sedangkan tingkat pendidikan penduduk yang paling rendah jumlahnya berada pada perguruan tinggi yaitu sebesar 310.475 orang (14,61%).

c. Penduduk menurut mata pencaharian di Kota Medan

(42)
[image:42.595.126.497.109.280.2]

Tabel 7. Penduduk menurut pekerjaan

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Pegawai negri 16.727 4,22

2 Pegawai swasta 15.580 3,93

3 TNI/POLRI 14.326 3,61

4 Tenaga pengajar 45.426 11,4

5 Tenaga kesehatan 3.290 0,83

6 Lain-Lain 300.862 75,93

Jumlah 396.211 100

Sumber : BPS Kota Medan dalam angka tahun 2008

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan penduduk yang terbesar adalah sebagai tenaga pengajar yaitu sebesar 45.426 orang (11,4%), pegawai negri sebesar 16.727 orang (4,22%), pegawai swasta 15.580 orang (3,93%), TNI/POLRI sebesar 14.326 orang (3,61%) dan tenaga kesehatan sebesar 3.290 orang (0,83%) dan pekerjaan yang lain-lain yaitu gabungan dari berbagai pekerjaan yang tidak disebutkan satu persatu yaitu sebesar 300.862 orang (75,93%). Data tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk kota Medan yang berusia produktif hanya sebagian kecil saja yang sudah bekerja, setelah dikurangi penduduk kota Medan yang bersekolah dan kuliah, masuh banyak penduduk yang menganggur baik sebagai pengangguran terselubung maupun pengangguran tetap.

4.1.3. Sarana dan Prasarana

(43)
[image:43.595.106.433.160.711.2]

kesehatan, tempat peribadatan, transportasi, dan pasar yang sudah cukup memadai.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana

No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit)

1 Sekolah 810

a. SD 353

b. SLTP 339

c. SLTA 33

d. Perguruan Tinggi

2 Kesehatan

a. Puskesmas 39

b. Pustu 40

c. BPU 421

d. Rumah Bersalin 431

e. Rumah Sakit 70

3 Tempat peribadatan

a. Masjid 826

b. Musholla 675

c. Gereja 525

d. Kuil 39

e. Wihara 140

4 Transportasi

a. Jalan Baik 2.084,16 km

b. Jalan sedang 389,80 km

c. Jalan Rusak 112,76 km

d. Jalan Rusak Berat 1,35 km

5 Pasar

a. Pasar Tradisional 56

b. Pasar Modern 30

(44)

Sarana pendidikan di Kota Medan cukup lengkap mulai dari Play Group, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar berjumlah 810 unit, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama berjumlah 353 unit, Sekolah Lanjut Tingkat Atas berjumlah 339 unit hingga ke Perguruan Tinggi berjumlah 33 unit dengan berbagai tingkat strata. Status sekolah pun beragam mulai dari negeri, swasta, maupun sekolah luar negeri yang tersebar di setiap sudut dan pelosok kota Medan dengan kualitas yang beragam.

Sarana kesehatan sangat diperlukan oleh penduduk kota besar seperti Kota Medan yang berpenduduk besar. Sarana kesehatan yang ada yaitu puskesmas 39 unit, Pustu 40 unit, BPU 421 unti, Rumah Bersalin 431 unit, Rumah sakit 70 unit. Sarana peribadatan juga sangat diperlukan oleh penduduk kota Medan yang besar dan beragam, dapat saling menerima di antara perbedaan yang ada sehingga tetapa saling menghormati, sarana peribadatan yang ada yaitu masjid 826 unit, musholla 675 unit, gereja 525 unit, kuil 39 unit, dan wihara 140 unit.

Sarana transportasi sangat lengkap di dalam kota, angkutan kota sangat banyak ke segala penjuru kota Medan. Panjang jalan kota Medan 3.078,94 km. Jalan yang dalam kondisi baik sepanjang 2.084,16 km, jalan dalam kondisi sedang 389,80 km, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 112,76 km, dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 1,35 km.

(45)

hari, sedangkan pasar Modern buka dari pagi hingga malam hari. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Pasar Tradisional Petisah, Sambu, dan Suka Ramai.

4.2. Deskripsi Lokasi Pasar

Pasar tradisional di kota Medan ada 59 pasar yang terdapat di 18 kecamatan. Pasar tradisional tersebut di kelola oleh masing-masing Perusahaan

Daerah (PD) Pasar di setiap pasar tradisional dan berpusat di gedung Petisah Lantai III Kecamatan Medan Petisah.

Pengawasan pasar-pasar sebelum terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar dilakukan oleh Dinas Pasar Kotamadya Tingkat II Medan. Pada tanggal 7 Juni 1993 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kotamadya Tingkat II No.15 Tahun 1992, maka Perusahaan Daerah Pasar kota Medan di bentuk dan disahkan oleh Gubernur kepala daerah tingkat I Medan Sumatera Utara dengan surat keputusan No.188.344-09/Tahun 1995. Perusahaan Daerah (PD) Pasar yang telah terbentuk membuat Dinas Pasar sebelumnya di lebur menjadi Perusahaan Daerah Pasar. Perusahaan Daerah Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sudah berjalan sampai sekarang.

1. Pasar Tradisional Suka Ramai

(46)

pasar ini terdiri dari 360 kios, 117 pedagang kaki lima, dan 273 stand. Pasar ini termasuk golongan pasar kelas I.

Untuk pasar tradisional Suka Ramai, jenis buah yang banyak dijual adalah buah jeruk, belimbing, alpukat, markisa, nenas, pisang. Ada juga yang menjual semangka, jambu, salak, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak dijual.

2. Pasar Petisah Medan

Pasar Petisah ini terletak di Kecamatan Medan Petisah, tepatnya di jalan Rasak Baru memanjang sejajar ke jalan Rotan, posisinya di bawah samapai ke belakang bangunan Petisah. Pasar ini didirikan dan baru dishkan tahun 1977, dengan luas tanah 10.000 M2 dan luas bangunan 8.000 M2 . Jumlah sarana di Pasar Petisah Medan ini terdiri dari 1.226 kios dan 1000 stand. Pasar ini termasuk golongan pasar kelas IA.

Untuk pasar Petisah, jenis buah yang banyak dijual adalah buah alpukat, apel, jeruk, markisa, semangka, terung belanda. Tetapi untuk buah Ada juga yang menjual jambu, salak, dan mangga tetapi jumlahnya tidak begitu banyak dijual. 3. Pasar Sambu

Pasar Sambu ini terletak di Kecamatan Medan Timur, tepatnya di jalan Riau dan memanjang ke jalan Bengkalis I dan Jalan Bengkalis II hingga sampai

ke terminal lama sambu. Pasar ini didirikan tahun 1966, dengan luas tanah 3.410 M2 dan luas bangunan 3.294 M2. Jumlah sarana di Pasar Sambu ini terdiri

(47)

Untuk pasar tradisional Sambu, jenis buah yang banyak dijual adalah buah salak, jambu, jeruk, nenas, pisang. Dan buah yang paling sedikit dijual adalah buah pepaya, markisa, dan alpukat.

4.3. Karakteristik Pedagang Buah-Buahan

[image:47.595.83.532.429.566.2]

Karakteristik pedagang responden di daerah penelitian sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki karakter ataupun kepribadian masing-masing yang cenderung berbeda satu sama lain. Karakter ini sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Karakteristik pedagang buah-buahan yang menjadi sampel dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Karakteristik sampel, tahun 2009

No Lokasi Pasar

Jumlah sampel

(org) Umur Pendidikan Tanggungan

Jumlah KK (Org) Rataan (thn) Range (thn) Rataan (thn) Range (thn) Rataan (thn) Range (org)

1 Petisah 10 45 37-55 11,4 9-12 3,7 2-6 22

2 Sambu 10 48,5 32-56 10,1 8-12 3,5 2-5 18

3 Suka Ramai 10 43,3 30-59 10,5 6-12 4,5 2-6 15

Rataan 10 45,6 30-59 10,67 6-12 3,9 2-6 55 Sumber : Analisi Data Primer tahun 2009

a. Umur

(48)

sampel adalah 45,6 tahun. Ini berarti bahwa berdasarkan umur secara umum pedagang sampel masih tergolong dalam usia produktif.

b. Tingkat Pendidikan

Lama pendidikan rata –rata pedagang sampel di Pasar Petisah adalah 11,4 tahun dengan retangan 9-12 tahun, di Pasar Sambu adalah 10,1 tahun dengan retangan 8-12 tahun, dan di Pasar Suka Ramai adalah 10,5 tahun dengan retangan 6-12 tahun Secara keseluruhan lama pendidikan pedagang sampel adalah 10,67. Berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan tersebut secara umum tingkat pendidikan pedagang buah-buahan tradisional adalah setara dengan sekolah menengah umum (SMU).

C. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga rata –rata pedagang sampel di Pasar Petisah

adalah 3,7 orang dengan retangan 2-6 orang, di Pasar Sambu adalah 3,5 orang dengan retangan 2-5 orang, dan di Pasar Suka Ramai adalah 4,5 orang

(49)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Pedagang

Pendapatan pedagang sampel adalah pendapatan total yang berasal dari pendapatan dagang dan non dagang. Pendapatan pedagang di daerah penelitian umumnya besumber dari berdagang buah-buahan dan upah sebagai tukang becak, supir, wiraswasta, pegawai swasta, dan pegawai negeri.

Mata pencaharian utama 30 petani sampel dalam penelitian ini adalah berdagang buah-buahan meskipun didukung pula oleh mata pencaharian lainnya tetapi yang menjadi sumber utama bagi pendapatan keluarga adalah dari hasil berdagang buah-buahan. Dalam hal berdagang peranan wanita cukup dominan dibandingkan pria. Hampir keseluruhan pedagang buah-buahan adalah ibu rumah tangga.

Jenis kegiatan pada usaha perdagangan buah-buahn di tingkat pengecer ini diantaranya pembelian/belanja bahan baku (buah-buahan) dari pusat pembelian, mengangkut barang dagangan khususnya buah-buahan dari pusat pembelian ke tempat/lokasi dagang, mengatur dan mempersiapkan barang dagangan, membersihkan tempat dan barang dagangan dan berjualan (menjaga barang dagang buah-buahan untuk dijual kepada konsumen).

(50)

Barang dagangan yang dibeli dari pusat pembelian biasanya langsung ddiangkut/dibawa ke pusat pemasaran. Ada juga yang langsung diangkut ke pusat pemasaran atau ke tempat ereka berdagang. Mengangkut barang dagangan umumnya diangkut dengan menggunakan sarana transportasi yaitu becak. Dan ada juga diangkut oleh suami mereka dengan sarana transportasi kendaraan roda dua milik sendiri dan mobil pick-up baik secara beramai-ramai maupun milik sendiri.

Kegiatan mengatur dan mempersiapkan barang dagangan setelah tiba di lokasi pemasaran tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Barang dagangan yang baru tiba di lokasi diatur dan disusun di lokasi tempat dagang responden sambil menunggu pelanggan yang umumya ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatan membersihkan tempat dan barang dagangan merupakan pekerjaan yang membersihkan tempat/lokasi dagangan mereka dan membersihkan barang dagangan mereka seperti membuang buah yang sudah busuk. Dan jika ada buah yang masih bagus bersisa, maka pedagang akan menyimpannya di gudang yang ada di pasar dengan biaya tertentu. Sehingga pedagang tidak lelah untuk membawa buah-buahan ke tepmat tinggal.

(51)

Pendapatan dari usaha berdagang buah-buahan di tingkat pengecer adalah pendapatan bersih (penerimaan dikurangi pengeluaran dan modal) dalam satu bulan. Penerimaan adalah pendapatan kotor dari usaha perdagangan buah-buahan dan sedangkan yang termasuk pengeluaran adalah biaya ongkos bus (kendaraan), pengangkutan, retribusi, biaya konsumsi (makan, minum, rokok), biaya kerusakan peralatan, dan penyusutan barang dagangan.

Modal dalam hal ini adalah modal usaha yang dikeluarkan untuk pembelian barang dagangan yaitu buah-buahan.

Dari hasil penelitian di tiga pasar tradisional kota Medan, maka diperoleh

(52)

Tabel 10. Modal, Pengeluaran, Penerimaan, dan Pendaptan dari Usaha Berdagang Buah-Buahan di Pasar Tradisional selama 1 hari

No.Sampel

Nama

Pasar Pekerjaan Modal Pengeluaran Penerimaan Pendapatan 1 suami-istri 950,000 120,750 1,180,000 109,250 2 istri 250,000 28,500 307,500 29,000 3 suami-istri 1,500,000 145,500 1,850,000 204,500 4 istri 800,000 67,500 955,000 87,500 5 Petisah suami-istri 750,000 45,250 865,000 69,750 6 suami-istri 900,000 85,850 1,125,000 139,150 7 istri 300,000 30,500 385,000 54,500 8 istri 500,000 45,750 585,000 39,250 9 istri 550,000 35,500 620,500 35,000 10 istri 750,000 58,750 892,000 83,250

Jumlah 7,250,000 663,850 8,765,000 851,150

Rataan 725,000 66,385 876,500 85,115

11 istri 800,000 50,200 920,000 69,800 12 suami-istri 700,000 45,500 816,000 70,500 13 suami-istri 300,000 23,500 365,000 41,500 14 suami-istri 350,000 38,500 416,500 28,000

15 Sambu istri 300,000 39,350 410,000 70,650

16 istri 700,000 62,500 815,000 52,500 17 istri 500,000 33,500 595,500 62,000 18 istri 650,000 35,500 795,500 110,000 19 suami-istri 800,000 44,500 895,000 50,500 20 istri 400,000 32,500 510,500 78,000

Jumlah 5,500,000 405,550 6,539,000 633,450

Rataan 550,000 40,555 653,900 63,345

21 suami-istri 165,000 28,650 215,500 21,850 22 suami-istri 500,000 60,500 738,000 177,500 23 istri 750,000 50,300 879,000 78,700 24 suami-istri 500,000 40,000 605,000 65,000 25

Suka

Ramai suami-istri 750,000 75,500 935,000 109,500 26 istri 600,000 40,750 726,500 85,750 27 istri 750,000 42,500 895,000 102,500 28 suami-istri 850,000 64,500 1,018,500 104,000 29 istri 450,000 35,250 580,000 94,750 30 suami-istri 300,000 30,500 365,000 34,500

Jumlah 5,615,000 468,450 6,957,500 874,050

Rataan 561,500 46,845 695,750 87,405

[image:52.595.108.565.149.708.2]
(53)

Untuk Pasar Petisah, modal rata-rata adalah Rp.725.000, rata-rata pengeluaran adalah Rp.66.385, rata penerimaan adalah Rp.876.500 dan rata-rata pendapatan adalah Rp. 85.115. Untuk Pasar sambu, modal rata-rata-rata-rata adalah Rp.550.000, rata-rata pengeluaran adalah Rp.40.555, rata-rata penerimaan adalah Rp.653.900 dan rata-rata pendapatan adalah Rp. 63.345.Untuk Pasar Suka Ramai, modal rata adalah Rp.561.500, rata pengeluaran adalah Rp.46.845, rata-rata penerimaan adalah Rp.695.750 dan rata-rata-rata-rata pendapatan adalah Rp. 87.405.

Modal rata-rata yang tertinggi berada pada Pasar Petisah yaitu Rp.725.000, sedangkan modal rata-rata yang terendah berada pada Pasar Sambu yaitu Rp.550.000. Untuk pengeluaran rata-rata yang tertinggi berada pada Pasar Petisah yaitu Rp.66.385, sedangkan pengeluaran rata-rata yang terendah berada pada Pasar Sambu yaitu Rp.40.555. Dan untuk untuk pendapatan rata-rata yang tertinggi berada pada Pasar Suka Ramai yaitu Rp.87.405, sedangkan pendapatan rata-rata terendah berada pada Pasar Sambu yaitu Rp.63.345.

5.2 Analisis Pendapatan dengan Tingkat Kemiskinan

Sebagai tolak ukur di bawah garis kemiskinan adalah besar pendapatan per

kapita per tahun ekivalen beras sebanyak 360 kg/tahun. Untuk menguji hipotesis 1, maka terlebih dahulu data secara keseluruhan ditabulasi, kemudian

(54)

Untuk menentukan apakah pendapatan per kapita per tahun pedagang sampel di bawah garis kemiskinan atau tidak, harus ditentukan berapa harga beras per kilogram. Untuk itu digunakan harga beras rata-rata yang berlaku pada tahun penelitian. Harga beras rata-rata yang dibeli oleh para pedagang buah-buahan pada tahun 2009 adalah Rp.6000/kg. Dengan demikian batas/garis kemiskinan adalah Rp.2.160.000 per kapita per tahun.

(55)
[image:55.595.116.525.125.710.2]

Tabel 11. Pendapatan Per Kapita per tahun pedagang Buah-Buahan dengan Batas Kemiskinan 360 kg beras/tahun

No. Sampel

Pendapatan/kapita (Rp)

Jumlah Batas Kemiskinan Tanggungan Keluarga 360 kg Beras/tahun (Rp. 2.160.000)

1 7,866,000 5 Tidak Miskin

2 2,088,000 5 Miskin

3 14,724,000 5 Tidak Miskin

4 24,750,000 2 Tidak Miskin

5 6,277,500 4 Tidak Miskin

6 25,047,000 2 Tidak Miskin

7 8,540,000 3 Tidak Miskin

8 7,910,000 3 Tidak Miskin

9 2,100,000 6 Miskin

10 17,985,000 2 Tidak Miskin

11 11,176,000 3 Tidak Miskin

12 12,690,000 2 Tidak Miskin

13 3,735,000 4 Tidak Miskin

14 2,016,000 5 Miskin

15 12,078,000 3 Tidak Miskin

16 8,700,000 3 Tidak Miskin

17 9,440,000 3 Tidak Miskin

18 12,150,000 4 Tidak Miskin

19 6,060,000 3 Tidak Miskin

20 5,616,000 5 Tidak Miskin

21 1,966,500 4 Miskin

22 21,300,000 2 Tidak Miskin

23 5,922,000 6 Tidak Miskin

24 4,680,000 5 Tidak Miskin

25 6,570,000 6 Tidak Miskin

26 6,945,000 6 Tidak Miskin

27 11,475,000 4 Tidak Miskin

28 12,480,000 3 Tidak Miskin

29 21,855,000 2 Tidak Miskin

30 2,070,000 6 Miskin

Rata-Rata 9,873,733.33 4 Tidak Miskin

(56)

Berdasarkan besar UMR yang berlaku yaitu Rp.4.500.000/tahun maka didapatkan 6 pedagang sampel yang miskin dari total 30 sampel yang sama dengan 20% dari total seluruh sampel. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan >50% berdasarkan besar UMR yang berlaku ditolak

Untuk hipotesis 1, baik dengan berdasarkan batas kemiskinan 360 kg beras/tahun yaitu Rp.2.160.000 dan besar UMR/ tahun yaitu sebesar Rp.4.500.000, kedua batas kemiskinan menyatakan bahwa hipotesis 2 ditolak. Hal ini disebabkan karena pada waktu penelitian yang dilakukan terjadi peningkatan konsumsi oleh mayararakat karena semakin memahami pentingnya buah-buahan untuk kesehatan, walaupun pada saat tersebut harga sebagian komoditi buah mengalami peningkatan, seperti buah jeruk yang mengalami

kenaikan harga hingga 50% dari harga sebelumnya. Sehingga jumlah buah-buahan yang ditawarkan oleh para pedagang semakin meningkat pula yang

(57)
[image:57.595.116.525.145.734.2]

Tabel 12. Pendapatan Per Kapita per tahun pedagang Buah-Buahan dengan Batas Kemiskinan Besar UMR/tahun

No. Sampel

Pendapatan/kapita (Rp)

Jumlah Batas Kemiskinan Tanggungan

Keluarga Besar UMR/tahun

(Rp. 4.500.000)

1 7,866,000 5 Tidak Miskin

2 2,088,000 5 Miskin

3 14,724,000 5 Tidak Miskin

4 24,750,000 2 Tidak Miskin

5 6,277,500 4 Tidak Miskin

6 25,047,000 2 Tidak Miskin

7 8,540,000 3 Tidak Miskin

8 7,910,000 3 Tidak Miskin

9 2,100,000 6 Miskin

10 17,985,000 2 Tidak Miskin

11 11,176,000 3 Tidak Miskin

12 12,690,000 2 Tidak Miskin

13 3,735,000 4 Miskin

14 2,016,000 5 Miskin

15 12,078,000 3 Tidak Miskin

16 8,700,000 3 Tidak Miskin

17 9,440,000 3 Tidak Miskin

18 12,150,000 4 Tidak Miskin

19 6,060,000 3 Tidak Miskin

20 5,616,000 5 Tidak Miskin

21 1,966,500 4 Miskin

22 21,300,000 2 Tidak Miskin

23 5,922,000 6 Tidak Miskin

24 4,680,000 5 Tidak Miskin

25 6,570,000 6 Tidak Miskin

26 6,945,000 6 Tidak Miskin

27 11,475,000 4 Tidak Miskin

28 12,480,000 3 Tidak Miskin

29 21,855,000 2 Tidak Miskin

30 2,070,000 6 Miskin

Rata-Rata 9,873,733.33 4 Tidak Miskin

(58)

3. Analisis Pendapatan dengan Tingkat Ketimpangan

Secara keseluruhan pendapatan pedagang sampel berada pada rentang Rp3.510.000 per kapita per tahun sampai Rp.25.047.000 per kapita per tahun. Sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan diantara mereka digunakan Gini Ratio.

Setelah dihitung dengan rumus GR= 1 - ∑fi (Yi + Yi-1) maka diperoleh GR keseluruhan sampel sebesar 0,08. Besar GR yang demikian termasuk dalam kelas ketidakmerataan sangat rendah (GR= <20%).

Dan untuk kriteria Bank Dunia didapat bahwa proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% lapisan bawah dari total semua pendapatan adalah 16,58% dan ini disebut ketimapngan tinggi (high inequality). Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan tingkat ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di kota Medan adalah tinggi, dengan cara Gini Ratio ditolak, tetapi dengan kriteria Bank Dunia diterima.

(59)

5.4. Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Ketimpangan Pendapatan a. Hubungan Besar Tanggungan dengan Ketimpangan Pendapatan

Correlations

Variasi Pendapatan

Jumlah Tanggungan Variasi Pendapatan Pearson

Correlation 1 -.556

Sig. (2-tailed) .330

N 5 5

Jumlah Tanggungan

Pearson

Correlation -.556 1

Sig. (2-tailed) .330

N 5 5

Untuk menguji hubungan Jumlah Tanggungan dengan ketimpangan

pendapatan pedagang digunakan uji korelasi sederhana. Jika X = Besar tanggungan (jiwa) dan Y= Variasi pendapatan (dalam Rp).

(60)

dagang mereka yang berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Dan ketimpangan pendapatan berhubungan dengan besar tanggungan. Karena jika ketimpangan pendapatan semakin tinggi dengan kata lain jumlah pedagang yang miskin semakin banyak maka hal ini akan berhubungan dengan semakin rendahnya jumlah tanggungan keluarga.

Tingkat signifikansi 0,330 >0,05, berarti ada hubungan yang tidak nyata

antara jumlah tanggungan dengan ketimpangan pendapatan pedagang buah-buahan di pasar tradisional. Ini berarti bahwa jumlah tanggungan tidak

memiliki hubungan secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian hipotesis 3, yang menyatakan ada hubungan positif antara besar tanggungan dengan ketimpangan pendapatan ditolak.

b. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan

Correlations

Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Pendidikan Ketimpangan

Pendapatan

Pearson

Correlation 1 .514

Sig. (2-tailed) .376

N 5 5

Tingkat Pendidikan Pearson

Correlation .514 1

Sig. (2-tailed) .376

(61)

Untuk menguji hubungan Tingkat Pendidikan dengan ketimpangan

pendapatan pedagang digunakan uji korelasi sederhana. Jika X = Tingkat Pendidikan (tahun) dan Y= variasi pendapatan (dalam Rp). Dari

hasil analisis di atas tampak bahwa korelasi antara ketimpangan pendapatan dan umur adalah 0,514, dengan tingkat signifikansi 0,376.

Jika Koefisien korelasi 0,514 maka Nilai Hubungan Korelasi menurut Guilford adalah sedang. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan bahwa tingkat pendidikan semakin meningkat berhubungan dengan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi dan sebaliknya ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi berhubungan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi untuk kalangan tertentu.

Hal ini dapat terjadi karena dalam berdagang buah-buahan yang dilakukan di daerah penelitian bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak dapat menjamin pendapatan yang akan diterima semakin meningkat, karena dalam berdagang tidak hanya tepat dalam berhitung saja tetapi lebih kepada pendekatan kepada setiap konsumen yang lewat.

(62)

c. Hubungan Umur dengan Ketimpangan Pendapatan

Untuk menguji hubungan Umur dengan ketimpangan pendapatan pedagang digunakan uji korelasi sederhana. Jika X = Umur (tahun) dan Y= variasi pendapatan (dalam Rp). Dari hasil analisis di atas tampak bahwa korelasi antara ketimpangan pendapatan dan umur adalah 0,240, dengan tingkat signifikansi 0,697.

Jika Koefisien korelasi 0,240 maka Nilai Hubungan Korelasi menurut Guilford adalah lemah. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan bahwa umur yang semakin meningkat berhubungan dengan ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat dan sebaliknya ketimpangan pendapatan yang semakin menurun umumnya berhubungan dengan pada usia yang semakin menurun. Ini disebabkan karena pada umur yang semakin meningkat maka hal ini berhubungan dengan produktivitas yang akan semakin menurun sehingga ketimpangan pendapatan semakin meningkat, dengan kata lain semakin sedikit jumlah

Correlations

Variasi

pendapatan Umur Variasi

pendapatan

Pearson

Correlation 1 .240

Sig. (2-tailed) .697

N 5 5

Umur Pearson

Correlation .240 1

Sig. (2-tailed) .697

(63)
(64)

Gambar

Tabel 1. Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan
Tabel 2. Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan
Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir
Tabel 3. Pasar tradisional di Kota Medan dan Jumlah Sarananya
+7

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini berjudul Pengaruh Perluasan Jalan Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisionil Pasar Melati Medan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh perluasan

Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan, menganalisis sektor-sektor

Skor Pernyataan Persepsi Responden Pusat Pasar Kota Medan Terhadap Keberadaan Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-Buahan Kota

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah Sumatera Utara, (2) menganalisis kontribusi Sektor Pertanian terhadap

Variasi sapaan pedagang buah-buahan di pasar tradisional, Bangkalan, Madura terjadi secara alamiah saat tawar-menawar. Penelitian ini mendeskripsikan variasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan antar daerah Sumatera Utara, (2) menganalisis kontribusi Sektor Pertanian terhadap

Namun bila dilihat dari pengaruh cuaca yang terkadang panas atau pun hujan, pedagang buah-buahan yang berada di Pasar Raya sering mengeluh karena kondisi yang hanya beratapkan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan