Soal Bhs Jawa kls 2a

50 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GEYER

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG

Alamat :Desa Asemrudung RT/RW: 12/02 Kecamatan Geyer Kode Pos 58172 Email: sdn1.asemrudung@gmail.com, Blog : http://sdasemrudungsatu.blogspot.com

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa SDN :

Hari / Tanggal : KELAS: II ( Dua )

Waktu : Nama :

Wacanen sing tliti !

Budi Perkasa

Adhiku jenenge Kasih .Senengane dolanan golekan. Yen aku seneng bal-balan.

Bal-balan ing lapangan . Balku iki paringane Paklik Hartono. Paklik Hartono iku adhine ibuku.

Putrane Eyang Soka ing Mojokerto ana loro, yaiku Hartini lan Hartono. Eyang Soka tresna

banget marang anak lan putune. Uga marang bapakku, Bambang Prakosa. Mulane aku aran

Budi Perkasa.

---WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b , UTAWA c , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER !

1.Sapa sing crita ing wacan iku ? a.Budi Perkasa

b.Kasih

c.Bambang Prakosa

2.Piro putrane Eyang Soka ? a.loro

b.telu c.papat

3.Daleme Eyang Soka ana ing kutha . . . . a.Malang

b.Surabaya c.Mojokerto

4.Eyang Soka tresna banget marang . . . . a.anak lan putune

b.Anak lan putune, uga bapakku c. aku , adhiku, lan ibuku

5.Iki gambare Budi lagi . . . . a.sinau

b.maem c.turu

6.Daleme simbah gedhe banget . Tembung daleme basa ngokone . . . . a.papane

b.omahe c.pondhoke

7.Santi lan Maya seneng dolanan . . . . a.bal-balan

b.montor-montoran c.golekan

(2)

a.bal-balan b.golekan c.layangan

9. . . . sing nulisi tembok kuwi ? a.apa

b.sapa c.pira

10.Anak pitik arane . . . . a.thuthuk

b.kuthuk c.kutuk

11.Mas Ari dedege dhuwur . Dhuwur kosok baline . . . . a.kuru

b.cendhek c.lemu

12. . . . omahe paklikmu ? a.Sapa

b.Kapan c.Ngendi

13.pira – kelas – kowe ? Yen ditata dadi ukara pitakon sing bener . . . . a.Pira kelas kowe ?

b.Kelas kowe pira ? c.Kowe kelas pira ?

14.Kowe saiki sekolah apa ? a.TK

b.SD c.SMP

15.Hasan ora mlebu sekolah jalaran lara ? Lara basa kramane . . . . a.gering

b.ambruk c.sakit

16.Ana ula sawa . Sawa yen ditulis Jawa . . . . a.

b. c.

17.Babal rasane . . . . a.legi

b.enak c.sepet

18.Awan iki mau hawane panas . Panas kosok baline . . . . a.adhem

b.padhang c.sumuk

19.Jam sanga aku wis turu . Turu basa kramane . . . . a.tilem

b.dhahar c.siram

20.Ibu mundhut . . . bebek . a.endok

b.endhok c.endhog

21.Bapak lagi maos . . . . a.buku

(3)

22. Yen ditulis latin . . . . a.jaya

b.jaka c.jala

23.Anak sapi arane . . . . a.pedhet

b.gudel c.cempe

24.Ibu lagi ana ngendi ? a.pasar

b.rumah sakit c.kantor

25.Ibu tindak . . . sepedhah montor. a.nitih

b.ngasta c.mbeta

II. ISENANA CECEG-CECEG ING NGISOR IKI KANTHI BENER !

26. Rasane uyah . . . .

27. Ibu lagi masak . Yen ditulis latin . . . .

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

28. mulih - aku - sekolah - Fina - karo

Yen ditata dadi ukara sing bener yaiku . . . .

29. Ibu dhahar pisang . Pisang basa ngokone . . . .

30.Sita lagi sinau . Sinau yen ditulis Jawa . . . .

KUNCI JAWABAN :

Romawi I

1.a 6. b 11.b 16.b 21.b 2.a 7.c 12.c 17.c 22.a 3.c 8.a 13.c 18.a 23.a 4.b 9.b 14.b 19.a 24.b 5.a 10.b 15.c 20.c 25.a

Romawi II.

26.asin

27.---28.Aku mulih sekolah karo Fina

29.gedhang

30.---Pedoman penskoran :

I. 25 soal bentuk pilihan ganda , 1 soal dijawab benar diberi skor 1 II. 5 soal bentuk isian , 1 soal dijawab benar diberi skor 2

Skor maksimal = I + II = 25 + 10 = 35

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...